Celoživotní vzdělávání

Referát celoživotního vzdělávání

Mgr. Kristýna Hradilová
585 637 174
kristyna.hradilova@upol.cz

Přihlašování do kurzů přes Portál CŽV

Pro přihlášení do všech kurzů je nutné použít Portál CŽV. Na tomto portále:

  1. vyberete si kurz a v jeho řádku stisknete tlačítko "Termíny"
  2. Zmáčknete tlačítko "Přihlásit"
  3. Jste-li v portále proprvé, zmáčnete tlačítko "Vytvořit účet", pokud jste již zaregistrování, zmáčknete tlačítko "Přihlásit se"
  4. Dále postupujete podle pokynů systému.

Přehled kurzů

Autogenní trénink – první stupeň

Seminář je zaměřený na osvojení si základního stupně autogenního tréninku (AT) a bude mít několik výukových úrovní. Účastníci budou nejdříve seznámeni s definicí AT, jeho historickými kořeny a s kontextem vzniku metody.

Více informací v přiloženém souboru

Doplňující kurz teologie

Cílem kurzu je umožnit doplňující studium vybraných teologicky zaměřených předmětů, jež jsou součástí výuky akreditovaného studijního programu Teologie.

Více informací v přiloženém souboru

Jacobsonova progresivní svalová relaxace

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídnout jim praktické metody a nástroje jak pracovat s psychosomatickými pacienty/klienty.

Více informací v přiloženém souboru, letáčku a přiloženém souboru

Katedrála sv. Václava od krypty po věž

Kurz je určen zájemcům o církevní umění z řad veřejnosti, případně potencionálním průvodcům po sakrálních památkách města Olomouce.

Více informací v přiloženém souboru a letáčku

Katecheze Dobrého pastýře

Kurz je určen studentům bakalářských, magisterských či doktorských studijních programů Katolické teologie, Učitelství náboženství se zaměřením na vzdělávání a Katechetika, Sociální pedagogika a dalším zájemcům z řad kněží, katechetů, učitelů náboženství a dalších pedagogů. Cílem kurzu celoživotního vzdělávání je seznámení se a uvedení do teologické a pedagogické koncepce Katecheze Dobrého pastýře. Rozvoj potřebných kompetencí pro realizaci katechezí.

Více informací v přiloženém souboru

Předběžná přihláška

Komunikace nemocničního kaplana s pacienty se specifickými potřebami

Program byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví ČBK a Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice (dále jen „KANK“). Program navazuje na kurz CŽV Nemocniční kaplan a rozvíjí některé specifické znalosti. Proto je konán na CMTF UP; na výuce se podílí akademičtí pracovníci Filozofické fakulty a Fakulty zdravotnických věd UP Olomouc.

Více informací v přiloženém souboru

Kurz duchovního doprovázení

Kurz je určen řeholníkům, kněžím i laikům, kteří se angažují v oblasti duchovního doprovázení, nebo se na tuto službu připravují.

Více informací v přiloženém souboru

Přihláška do praktické části Kurzu duchovního doprovázení

Master of Public Policy in Education Policy and Community Engagement

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (CMTF) a projekt ROMSPIDO nabízí mezinárodně uznávaný kurz Master of Public Policy in Education Policy and Community Engagement (MPP) zakončený obhajobou závěrečné práce a ziskem mezinárodně uznávaného titulu "MPP" uváděného za jménem.

Více informací

Nemocniční kaplan

Kurz celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice a projednán s pracovníky Ministerstva zdravotnictví ČR a Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Odpovídá požadavkům Ministerstva zdravotnictví ČR formulovaným v Metodickém pokynu o duchovní péči v lůžkových zařízeních poskytovatelů zdravotní péče zn. MZDRX00XQH4 z dubna 2017.

Více informací v přiloženém souboru, zahájení kurzu, mapa 1 a mapa 2

Rozvrh hodin studijního programu CŽV Nemocniční kaplan (NK) pro ak. r. 2017/18

Párové doprovázení manželů

Kurz je určen manželským párům, které žijí v křesťanském manželství již 10 - 15 let a mají dobré komunikační schopnosti. Páry budou školeny v párové komunikaci se zaměřením na doprovázení mladých manželských párů. Zájemci budou ke studiu doporučováni farnostmi, diecézními centry pro rodinu a dalšími církevními organizacemi nebo kompetentními jednotlivci.

Více informací v přiloženém souboru

Praktické nácviky práce s klientem

Kurz je určen pro studenty i zájemce z řad sociálních pracovníků, kteří chtějí více porozumět svému prožívání a vnímání okolního světa. Tyto zkušenosti a získané kompetence mohou poté uplatnit v osobním nebo profesním životě.

Více informací v přiloženém souboru

Propedeutický kurz pro teologický konvikt

Cílem kurzu je intelektuální formace budoucích studentů teologické fakulty, je určen především pro kandidáty kněžství.

Více informací v přiloženém souboru

Přehled psychosomatických syndromů a principy diagnostického rozhovoru

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést základní orientaci v oblasti psychosomatiky.

Více informací v přiloženém souboru

Psychosociální rizikové a ochranné faktory a resilience. Nástroje pro zjišťování vztahového stylu, stresorů v dětství a v dalším průběhu života

Účastník získá přehled o psychosociálních rizikových faktorech spolupůsobících při vzniku a udržování psychosomatických syndromů a také o ochranných faktorech. Součástí semináře bude představení nástrojů na zjišťování stylu vztahového chování v interpersonálních vztazích, na zjišťování traumatizace v dětství a stresorů v průběhu života, s praktickými implikacemi pro praxi.

Více informací v přiloženém souboru

Psychosomatika I.

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídnout jim praktické metody a nástroje jak pracovat s psychosomatickými pacienty/klienty.

Více informací v přiloženém souboru, letáčku a přiloženém souboru

Psychosomatika II.

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídnout jim praktické metody a nástroje jak pracovat s psychosomatickými pacienty/klienty.

Více informací v přiloženém souboru, letáčku a přiloženém souboru

Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi

Kurz je určen studentům bakalářských, magisterských či doktorských studijních programů Speciální pedagogika a Sociální pedagogika, případně i dalších studijních oborů jako je např. Katolická teologie. Cílem kurzu CŽV je rozvoj potřebných kompetencí pro výkon pedagogické profese.

Více informací v přiloženém souboru

Sakrální památky Olomouce

Kurz je určen zájemcům o církevní umění z řad veřejnosti a především potencionálním průvodcům po sakrálních památkách města Olomouce. Cílem kurzu celoživotního vzdělávání je rozvoj potřebných kompetencí pro výkon průvodcovské činnosti.

Více informací v přiloženém souboru

Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést základní orientaci v oblasti psychosomatiky.

Více informací v přiloženém souboru 1, přiloženém souboru 2 a letáčku

Večerní studium spirituality I

Kurz nabízí zájemcům z řad veřejnosti, kteří se profesionálně nezabývají teologií, poznání vztahu mezi duchovním životem, lidskou a spirituální zkušeností a teologií. Rovněž je zaměřen na studenty neteologických oborů na CMTF UP a na UP, kteří se chtějí blíže seznámit s křesťanskou spiritualitou. Pomáhá vytvořit si kritéria pro rozlišování, sebeformaci a prohloubení praxe duchovního života.

Více informací v přiloženém souboru a na plakátu

Večerní studium spirituality II

Kurz nabízí zájemcům z řad veřejnosti, kteří se profesionálně nezabývají teologií, poznání vztahu mezi duchovním životem, lidskou a spirituální zkušeností a teologií. Rovněž je zaměřen na studenty neteologických oborů na CMTF UP a na UP, kteří se chtějí blíže seznámit s křesťanskou spiritualitou. Pomáhá vytvořit si kritéria pro rozlišování, sebeformaci a prohloubení praxe duchovního života.

Více informací v přiloženém souboru a na plakátu