Celoživotní vzdělávání

referentka celoživotního vzdělávání

Mgr. Kristýna Hradilová

kristyna.hradilova@upol.cz

58 563 7174


Přihlašování do kurzů přes Portál CŽV

Pro přihlášení do všech kurzů je nutné použít Portál CŽV. Na tomto portále:

  1. vyberete si kurz a v jeho řádku stisknete tlačítko "Termíny"
  2. Zmáčknete tlačítko "Přihlásit"
  3. Jste-li v portále proprvé, zmáčnete tlačítko "Vytvořit účet", pokud jste již zaregistrování, zmáčknete tlačítko "Přihlásit se"
  4. Dále postupujete podle pokynů systému.

Přehled kurzů

A — J

Autogenní trénink – první stupeň

Seminář je zaměřený na osvojení si základního stupně autogenního tréninku (AT) a bude mít několik výukových úrovní. Účastníci budou nejdříve seznámeni s definicí AT, jeho historickými kořeny a s kontextem vzniku metody.

Více informací v přiloženém souboru

Autogenní trénink pro sociální pracovníky jako prevence syndromu vyhoření

Seminář je zaměřený na osvojení si základního stupně autogenního tréninku (AT) a bude mít několik výukových úrovní. Účastníci budou nejdříve seznámeni s definicí AT, jeho historickými kořeny a s kontextem vzniku metody.

Více informací v přiloženém souboru

Doplňující kurz teologie

Cílem kurzu je umožnit doplňující studium vybraných teologicky zaměřených předmětů, jež jsou součástí výuky akreditovaného studijního programu Teologie.

Více informací v přiloženém souboru

Empatická laboratoř

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídnout jim praktické metody a nástroje jak pracovat s psychosomatickými pacienty/klienty. Cílem semináře je rozvoj empatie, tedy schopnosti vcítit se do pocitu druhé osoby, což se považuje za součást emoční inteligence.

Více informací v přiloženém souboru

Jacobsonova progresivní svalová relaxace

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídnout jim praktické metody a nástroje jak pracovat s psychosomatickými pacienty/klienty.

Více informací v přiloženém souboru, letáčku a přiloženém souboru

K — N

Katecheze Dobrého pastýře

Kurz je určen studentům bakalářských, magisterských či doktorských studijních programů Katolické teologie, Učitelství náboženství se zaměřením na vzdělávání a Katechetika, Sociální pedagogika a dalším zájemcům z řad kněží, katechetů, učitelů náboženství a dalších pedagogů. Cílem kurzu celoživotního vzdělávání je seznámení se a uvedení do teologické a pedagogické koncepce Katecheze Dobrého pastýře. Rozvoj potřebných kompetencí pro realizaci katechezí.

Více informací v přiloženém souboru

Předběžná přihláška

Katecheze Dobrého pastýře 2

Kurz navazuje na předchozí Katecheze Dobrého Pastýře pro děti ve věku 3 – 6 let s cílem připravit účastníky na pokračování v katechezi s dětmi ve věku 6 – 9 let. V jednotlivých tematických blocích budou účastníci uvedeni do základních potřeb dětí v tomto věku, zejména do touhy porozumět tajemství času a řešení otázky dobra a zla (spravedlivého jednání). Celý program vyústí do modelu přípravy ke svatému přijímání a svátosti smíření. Bonusem programu bude stručné představení modelu výuky náboženství ve školním prostředí.

Více informací v přiloženém souboru

Komunikace nemocničního kaplana s pacienty se specifickými potřebami

Program byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví ČBK a Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice (dále jen „KANK“). Program navazuje na kurz CŽV Nemocniční kaplan a rozvíjí některé specifické znalosti. Proto je konán na CMTF UP; na výuce se podílí akademičtí pracovníci Filozofické fakulty a Fakulty zdravotnických věd UP Olomouc.

Více informací v přiloženém souboru

Komunikace pro ty, kteří chtějí pomáhat – psychosomatický koncept

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídnout jim praktické metody a nástroje jak pracovat s psychosomatickými pacienty/klienty.

Více informací v přiloženém souboru

Kurz duchovního doprovázení

Formace duchovně doprovázejících. Kurzu se účastní řeholníci, kněží i laici, kteří se angažují v oblasti duchovního doprovázení anebo se na tuto službu připravují.

Více informací v přiloženém souboru

Přihláška do praktické části Kurzu duchovního doprovázení

Master of Public Policy in Education Policy and Community Engagement

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (CMTF) a projekt ROMSPIDO nabízí mezinárodně uznávaný kurz Master of Public Policy in Education Policy and Community Engagement (MPP) zakončený obhajobou závěrečné práce a ziskem mezinárodně uznávaného titulu "MPP" uváděného za jménem.

Více informací

Nemocniční kaplan

Kurz celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice a projednán s pracovníky Ministerstva zdravotnictví ČR a Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Odpovídá požadavkům Ministerstva zdravotnictví ČR formulovaným v Metodickém pokynu o duchovní péči v lůžkových zařízeních poskytovatelů zdravotní péče zn. MZDRX00XQH4 z dubna 2017.

Více informací v přiloženém souboru, zahájení kurzu, mapa 1 a mapa 2

Rozvrh hodin studijního programu CŽV Nemocniční kaplan (NK) pro ak. r. 2017/18

P

Párové doprovázení manželů

Kurz je určen manželským párům, které žijí v křesťanském manželství již 10 - 15 let a mají dobré komunikační schopnosti. Páry budou školeny v párové komunikaci se zaměřením na doprovázení mladých manželských párů. Zájemci budou ke studiu doporučováni farnostmi, diecézními centry pro rodinu a dalšími církevními organizacemi nebo kompetentními jednotlivci.

Více informací v přiloženém souboru

Praktické nácviky práce s klientem

Kurz je určen pro studenty i zájemce z řad sociálních pracovníků, kteří chtějí více porozumět svému prožívání a vnímání okolního světa. Tyto zkušenosti a získané kompetence mohou poté uplatnit v osobním nebo profesním životě.

Více informací v přiloženém souboru

Propedeutický kurz pro teologický konvikt

Cílem kurzu je intelektuální formace budoucích studentů teologické fakulty, je určen především pro kandidáty kněžství.

Více informací v přiloženém souboru

Přehled psychosomatických syndromů a principy diagnostického rozhovoru

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést základní orientaci v oblasti psychosomatiky.

Více informací v přiloženém souboru

Psychologie osobnosti a práce s klientem nejen pro formátory

Práce s lidmi v duchovním prostředí, její aspekty.

Kurzu se účastní především formátoři nebo lidé, kteří se nějakým způsobem podílejí na formování řeholníků, popřípadě se na tuto službu připravují. Mohou to být také kněží, kteří chtějí pracovat lépe se svými farníky.

Více informací v přiloženém souboru

Psychosociální rizikové a ochranné faktory a resilience. Nástroje pro zjišťování vztahového stylu, stresorů v dětství a v dalším průběhu života

Účastník získá přehled o psychosociálních rizikových faktorech spolupůsobících při vzniku a udržování psychosomatických syndromů a také o ochranných faktorech. Součástí semináře bude představení nástrojů na zjišťování stylu vztahového chování v interpersonálních vztazích, na zjišťování traumatizace v dětství a stresorů v průběhu života, s praktickými implikacemi pro praxi.

Více informací v přiloženém souboru

Psychosomatická péče v ČR v praxi

Cílem tohoto semináře je představit sociálním pracovníkům téma psychosomatických onemocnění vznikajících ze stresu a jakým způsobem se v našem zdravotnickém systému pracuje s takovými klienty. Sociální pracovník tak může z těchto informací čerpat sám pro sebe, a zejména při doporučeních pro své klienty, kteří trpí psychosomatickým onemocněním. Získá informaci, na která pracoviště se mohou obrátit. Prostřednictvím kazuistik se účastníci seznámí s nejčastějšími psychosomatickými poruchami, jejich příčinami a možnostmi léčby.

Více informací v přiloženém souboru

Psychosomatika I

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídnout jim praktické metody a nástroje jak pracovat s psychosomatickými pacienty/klienty.

Více informací v přiloženém souboru a letáčku

V nadcházejícím semestru se další cyklus nebude otevírat.

Psychosomatika II

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídnout jim praktické metody a nástroje jak pracovat s psychosomatickými pacienty/klienty.

Více informací v přiloženém souboru a letáčku

Nový cyklus úspěšného kurzu se rozeběhne v říjnu 2019. Bližší informace o plánovaných kurzech a termínech:

25. — 26. 10. 2019Jacobsonova progresivní svalová relaxace
prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
8. — 9. 11. 2019Komunikace pro ty, kteří chtějí pomáhat – psychosomatický kontext
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
13. — 14. 12. 2019Psychotraumatologický pohled na vznik a léčbu psychických a psychosomatických obtíží
Mgr. Hana Vojtová
24. — 25. 1. 2020Hypnóza
prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
20. — 21. 3. 2020Empatická laboratoř
prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

Psychosomatika III

Pro zájemce o téma psychosomatika plánujeme nová témata v kurzu Psychosomatika III, který se rozeběhne v letním semestru v akademickém roce 2019/2020.

Psychosomatika z klinického pohledu, terapeutické implikace

Cílem tohoto semináře je představit téma psychosomatických onemocnění vznikajících ze stresu a jakým způsobem se v našem zdravotnickém systému pracuje s takovými klienty. Důraz bude kladen na psychosomatické poruchy a onemocnění v důsledku působení stresu a možnosti léčby stresových poruch z psychosomatického pohledu. Celkový vhled do problematiky bude doplněn informacemi o psychosomatické léčbě a pracovištích v ČR. Otevřeme téma psychosomatiky z pohledu psychoterapeutických škol (více bude zmíněna daseinsanalýza, které se lektor věnuje). Účastníkům budou představeny také kazuistiky.

Více informací v přiloženém souboru

Psychotraumatologický pohled na vznik a léčbu psychických a psychosomatických obtíží

Cílem semináře je představit psychotraumatologický náhled na psychoterapii. Zejména se budeme věnovat traumatizaci v dětství a vztahové vazbě. Porozumění traumatu jako základnímu etiopatogenetickému faktoru dává terapeutovi možnost smysluplně konceptualizovat případ, plánovat terapii a vybírat účinné terapeutické nástroje.

Více informací v přiloženém souboru

R — Z

Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi

Kurz je určen studentům bakalářských, magisterských či doktorských studijních programů Speciální pedagogika a Sociální pedagogika, případně i dalších studijních oborů jako je např. Katolická teologie. Cílem kurzu CŽV je rozvoj potřebných kompetencí pro výkon pedagogické profese.

Více informací v přiloženém souboru

Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech

Kurz je určen pro odborníky v oblasti péče o zdraví (tělesné, psychické, duchovní) a má jim přinést základní orientaci v oblasti psychosomatiky.

Více informací v přiloženém souboru 1, přiloženém souboru 2 a letáčku

Večerní studium spirituality I

Kurz nabízí zájemcům z řad veřejnosti, kteří se profesionálně nezabývají teologií, poznání vztahu mezi duchovním životem, lidskou a spirituální zkušeností a teologií. Rovněž je zaměřen na studenty neteologických oborů na CMTF UP a na UP, kteří se chtějí blíže seznámit s křesťanskou spiritualitou. Pomáhá vytvořit si kritéria pro rozlišování, sebeformaci a prohloubení praxe duchovního života.

Více informací v přiloženém souboru a na plakátu

Večerní studium spirituality II

Kurz nabízí zájemcům z řad veřejnosti, kteří se profesionálně nezabývají teologií, poznání vztahu mezi duchovním životem, lidskou a spirituální zkušeností a teologií. Rovněž je zaměřen na studenty neteologických oborů na CMTF UP a na UP, kteří se chtějí blíže seznámit s křesťanskou spiritualitou. Pomáhá vytvořit si kritéria pro rozlišování, sebeformaci a prohloubení praxe duchovního života.

Více informací v přiloženém souboru a na plakátu

Výchova ke stabilitě vztahů

Cílem kurzu je poskytnout pedagogickým pracovníkům, vychovatelům a zainteresované veřejnosti témata dotýkající se speciálně výchovy ke stabilnímu soužití. V Česku je 76% rodinných soužití na bázi úplných rodin a z nich je 88% založeno na manželství. Ze statistik rozvodovosti a ze sledovatelných trendů single a mingle lze usoudit, že mladí nejsou připraveni na jednu z nejdůležitějších a mnoho let trvající oblast svého života - partnerské vztahy. Umění láskyplných vztahů, které jsou základem spokojenosti obou manželů je třeba se učit. Teprve stabilní vztah je východiskem pro založení šťastného domova pro šťastné děti. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, vychovatele, katechety, studenty pedagogických oborů. Poskytne znalosti a podporu postojů díky propojení etiky, biologických a psychosociálních aspektů manželství a rodičovství a zdravotních aspektů intimního života.

Více informací v přiloženém souboru

Vzdělávací sebezkušenostní skupina pro formátory řeholníků

Práce s lidmi v duchovním prostředí, její aspekty.

Kurzu se účastní především formátoři nebo lidé, kteří se nějakým způsobem podílejí na formování řeholníků, popřípadě se na tuto službu připravují. Mohou to být také kněží, kteří chtějí pracovat lépe se svými farníky.

Více informací v přiloženém souboru