Katedra filozofie a patrologie

O katedře

Ve výuce katedry se významným způsobem odráží vlastní badatelská práce jednotlivých vyučujících. Tým je sestaven tak, aby pokrýval co nejširší záběr, a to jak v historickém tak systematickém ohledu. V historickém ohledu se jednotliví badatelé specializují na antiku, patristiku, středověk, raný novověk, druhou scholastiku, analytickou a fenomenologickou filosofii. V systematickém ohledu pak rozvíjí zejména etiku: materiální etiku hodnot, metaetiku, aplikovanou etiku. Pozornost je věnována i politické filosofii, filosofické hermeneutice, metafyzice, epistemologii a logice.

Ve výuce dějin filozofie klademe zvláštní důraz na klasickou řeckou filosofii a vrcholnou scholastiku. Mezi vyučované systematicky orientované předměty patří metafyzika, etika, politická filosofie a filosofická antropologie. Specializované semináře jsou v posledních letech věnovány vybraným tématům metafyziky Tomáše Akvinského, materiální hodnotové etice Dietricha von Hildebranda a raně novověkým dějinám filosofických a teologických disputací. Výuka patrologie se zaměřuje především na vybrané kapitoly latinské patristiky konce 4. století.

Vedoucí katedry

Univerzitní 22
místnost: 3.06

Konzultační hodiny v portále EDIS


Sekretářka katedry

Zdeňka Nohavicová

 zdenka.nohavicova@upol.cz

585 637 012

Univerzitní 22, místnost: 5.05

dle  EDIS


Oddělení filozofie

Univerzitní 22
místnost: 3.06

Konzultační hodiny v portále EDIS


Univerzitní 22
místnost: 3.21

Konzultační hodiny v portále EDIS


Univerzitní 22
místnost: 3.21

Konzultační hodiny v portále EDIS


Univerzitní 22
místnost: 3.11

Konzultační hodiny v portále EDIS


Univerzitní 22
místnost: 3.22

Konzultační hodiny v portále EDIS


Oddělení patrologie

Mgr. Alžbeta Cajthamlová
alzbeta.cajthamlova@upol.cz

Interní doktorandi

Mgr. Petr Dvorský

Historie katedry

Katedra filosofie vznikla spolu s obnovenou fakultou v roce 1990. V jejím čele stál od roku 1990 doc. PhDr. Karel Říha a od roku 1998 prof. Lenka Karfíková Dr. theol. V červenci roku 2000 byla zahájena činnost Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, jehož hlavní řešitelkou byla v letech 2000-2004 prof. L. Karfíková. V souvislosti se vznikem Centra garantuje katedra počínaje akademickým rokem 2000/2001 výuku patrologie. K 1. únoru 2001 byla přejmenována na Katedru filozofie a patrologie.
V letech 2002-2005 byl vedoucím katedry doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. V letech 2005-2010 byl vedením katedry pověřen Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. Od roku 2011 je vedoucím katedry doc. Martin Cajthaml, Ph.D.

Výuka a konzultační hodiny

Pravidelné a nepravidelné konzultační a úřední hodiny, jejich aktualizace nebo příp. změny naleznete na Portálu EDIS v sekci Osobní stránky a konzultační hodiny akademických pracovníků.

Podrobný přehled a popis předmětů katedry obsahuje systém STAG.

Studijní materiály k vybraným předmětům (zejm. distanční opory) obsahuje Portál EDIS.

Kvalifikační práce

Seznam prací obhájených v akademických letech 1993/1994–2003/2004 z oboru filozofie a patrologie naleznete v přiloženém souboru.

Seznam prací obhájených po akademickém roce 2003/2004 naleznete v databázi STAG, kde můžete práce dále filtrovat podle příslušných kritérií.

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, k průběhu obhajob a případný rozpis obhajob naleznete ve studentské sekci webu.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP.

Knižní fond knihovny filozofie a patrologie je možné studovat pouze prezenčně v prostorách Oborové knihovny CMTF. Zájemci o prezenční zápůjčku se obracejí na pracovníky této oborové knihovny.