Katedra filozofie a patrologie

O katedře

Ve výuce katedry se významným způsobem odráží vlastní badatelská práce jednotlivých vyučujících. Tým je sestaven tak, aby pokrýval co nejširší záběr, a to jak v historickém tak systematickém ohledu. V historickém ohledu se jednotliví badatelé specializují na antiku, patristiku, středověk, raný novověk, druhou scholastiku, analytickou a fenomenologickou filosofii. V systematickém ohledu pak rozvíjí zejména etiku: materiální etiku hodnot, metaetiku, aplikovanou etiku. Pozornost je věnována i politické filosofii, filosofické hermeneutice, metafyzice, epistemologii a logice.

Ve výuce dějin filozofie klademe zvláštní důraz na klasickou řeckou filosofii a vrcholnou scholastiku. Mezi vyučované systematicky orientované předměty patří metafyzika, etika, politická filosofie a filosofická antropologie. Specializované semináře jsou v posledních letech věnovány vybraným tématům metafyziky Tomáše Akvinského, materiální hodnotové etice Dietricha von Hildebranda a raně novověkým dějinám filosofických a teologických disputací. Výuka patrologie se zaměřuje především na vybrané kapitoly latinské patristiky konce 4. století.

Vedoucí katedry

prof. Martin CAJTHAML, Ph.D.

prof. Martin CAJTHAML, Ph.D.

martin.cajthaml@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 3.06
585637109
Konzultační hodiny v portále EDIS
konzultační hodiny
pravidelné místnost
Středa 09:00–09:45 3.20
úřední hodiny
pravidelné místnost
Středa 09:45–10:30 3.20

Sekretářka katedry

Mgr. Alžbeta Cajthamlová

Mgr. Alžbeta Cajthamlová

alzbeta.cajthamlova@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.05
585637012
731746319
Konzultační hodiny v portále EDIS
úřední hodiny
pravidelné místnost
Úterý 10:00 –11:00 5.05
Středa 10:00–11:00 5.05

Oddělení filozofie

prof. Martin CAJTHAML, Ph.D.

prof. Martin CAJTHAML, Ph.D.

martin.cajthaml@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 3.06
585637109
Konzultační hodiny v portále EDIS
konzultační hodiny
pravidelné místnost
Středa 09:00–09:45 3.20
úřední hodiny
pravidelné místnost
Středa 09:45–10:30 3.20

doc. Mgr. Petr DVOŘÁK, Ph.D.

doc. Mgr. Petr DVOŘÁK, Ph.D.

petr.dvorak@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 3.21
585637105
Konzultační hodiny v portále EDIS
konzultační hodiny
pravidelné místnost
Čtvrtek 16:00–17:00 online Konzultace v jiném termínu je možné dohodnout individuálně po kontaktu e-mailem.

doc. Mgr. Vít HUŠEK, Th.D.

doc. Mgr. Vít HUŠEK, Th.D.

vit.husek@upol.cz
Kateřinská 653/17
místnost:
585637403
733690500
Konzultační hodiny v portále EDIS
konzultační hodiny
pravidelné místnost
Čtvrtek 09:35–10:20 katedra filozofie a patrologie, Univerzitní 22
úřední hodiny
pravidelné místnost
Středa 10:30–11:30 po domluvě prosím, ohlaste se předem

Mgr. Vlastimil VOHÁNKA, Ph.D.

Mgr. Vlastimil VOHÁNKA, Ph.D.

vlastimil.vohanka@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 3.11
585637104
Konzultační hodiny v portále EDIS

Mgr. Jan Koblížek, Th.D.

Mgr. Jan Koblížek, Th.D.

jan.koblizek@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 3.22
585637101
Konzultační hodiny v portále EDIS

Konzultační hodiny v portále EDIS
konzultační hodiny
pravidelné místnost
Středa 12:15– Pracovna vyučujícího ve 3. patře na Univerzitní 22 Nutno se ohlásit předem emailem.

Interní doktorandi

Mgr. Petr Dvorský

Historie katedry

Katedra filosofie vznikla spolu s obnovenou fakultou v roce 1990. V jejím čele stál od roku 1990 doc. PhDr. Karel Říha a od roku 1998 prof. Lenka Karfíková Dr. theol. V červenci roku 2000 byla zahájena činnost Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, jehož hlavní řešitelkou byla v letech 2000-2004 prof. L. Karfíková. V souvislosti se vznikem Centra garantuje katedra počínaje akademickým rokem 2000/2001 výuku patrologie. K 1. únoru 2001 byla přejmenována na Katedru filozofie a patrologie.
V letech 2002-2005 byl vedoucím katedry doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. V letech 2005-2010 byl vedením katedry pověřen Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. Od roku 2011 je vedoucím katedry doc. Martin Cajthaml, Ph.D.

Výuka a konzultační hodiny

Pravidelné a nepravidelné konzultační a úřední hodiny, jejich aktualizace nebo příp. změny naleznete na Portálu EDIS v sekci Osobní stránky a konzultační hodiny akademických pracovníků.

Podrobný přehled a popis předmětů katedry obsahuje systém STAG.

Studijní materiály k vybraným předmětům (zejm. distanční opory) obsahuje Portál EDIS.

Kvalifikační práce

Seznam prací obhájených v akademických letech 1993/1994–2003/2004 z oboru filozofie a patrologie naleznete v přiloženém souboru.

Seznam prací obhájených po akademickém roce 2003/2004 naleznete v databázi STAG, kde můžete práce dále filtrovat podle příslušných kritérií.

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, k průběhu obhajob a případný rozpis obhajob naleznete ve studentské sekci webu.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP.

Knižní fond knihovny filozofie a patrologie je možné studovat pouze prezenčně v prostorách Oborové knihovny CMTF. Zájemci o prezenční zápůjčku se obracejí na pracovníky této oborové knihovny.