doc. Mgr. Petr DVOŘÁK, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637105

Katedra filozofie a patrologie

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

3.21

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
čtvrtek 16:00–17:00 online pro teologii online
středa 18:15–18:45 U9
KNIHA - CELEK
Dvořák P. Jan Caramuel z Lobkovic: Vybrané aspekty formální a aplikované logiky. Jan Caramuel z Lobkovic: Vybrané aspekty formální a aplikované logiky. 2006.
Novák L. Úvod do logiky aristotelské tradice. In Dvořák P. (Eds.) Úvod do logiky aristotelské tradice. 2007.
Tomáš a Kajetán o analogii jmen. In Dvořák P. (Eds.) Tomáš a Kajetán o analogii jmen. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Dvořák P. Caramuel z Lobkovic, Juan. Biografický slovník českých zemí, 9. sešit. 2008.
Dvořák P. Číslo ve druhé scholastice. In Karfíková L., Šír Z. (Eds.) Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. 2003.
Dvořák P. Důkaz neexistence nadpřirozeného činitele. Filosofická argumentace v Dawkinsově Božím bludu. In Hanuš J., Vybíral J. (Eds.) Dawkins pod mikroskopem. Diskuse nad knihou Richarda Dawkinse Boží blud. 2010.
Dvořák P. Je exhortace Amoris laetitia tomistická? In Šimek V., Dvořák P., Novák L., Přibyl S., Tejklová M., Machula T. (Eds.) Rozptýlit mlhu. Věcné úvahy nad exhortací Amoris laetitia. 2018.
Dvořák P. Relational Logic of Juan Caramuel. Handbook of the History of Logic. Mediaeval and Renaissance Logic, Volume 2. 2008.
Dvořák P. Sannigovo scotistické řešení problému slučitelnosti Božího poznání nahodilé budoucnosti a lidské svobody. Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení. 2012.
Dvořák P. Is God Broadly Logically Necessary for Aquinas? Analytically Oriented Thomism. 2015.
Dvořák P. Lallemandet, Jean. Dictionary of Seventeenth-century French Philosophers. 2008.
Dvořák P. Pojem nutnosti v Lutherově kritice Erasmovy koncepce svobodné vůle. Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení. 2012.
ČLÁNEK
Dvořák P. Je vágnost sémantický či ontický fenomén? FILOSOFICKY CASOPIS. 2019.
Dvořák P. Stejné a jiné ve světle středověkého aristotelismu. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. 2006.
Dvořák P. Ke Gahérově analýze Tomášovy ?Druhé cesty? Studia neoaristotelica. 2005.
Dvořák P. K modálnímu ontologickému důkazu. Studia neoaristotelica. 2004.
Dvořák P. Aposteriorní modální důkazy Boží existence. Studia Theologica. 2006.
Dvořák P. Implikují vágní objekty vágní identitu? Filosofie dnes. 2019.
Dvořák P. Logika a teologie u Jana Caramuela z Lobkovic. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. 2004.
Dvořák P. Univerzální preskriptivismus R. M. Hara. Studia neoaristotelica. 2006.
Dvořák P. Tomášova teorie predikace ve světle obecné sémantické teorie. Akta Společnosti Tomáše Akvinského. 2004.
Dvořák P. Ad "Filozofie a náboženská zvěst". Studia Theologica. 2005.
Dvořák P. O vztahu věřeného, filozofie a teologie. Studia Theologica. 2004.
Dvořák P. Some Thomists on Analogy. Studia neoaristotelica. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Dvořák P. Filozofie 17. století. Úvod do kulturní historie. 2004.
Dvořák P. Otázky spojené s modalitami ve scholastice a analytické filozofii náboženství. přednáška pro Slovenské filozofické združenie pri SAV. 2009.
Dvořák P. Fatalismus, modality a svoboda. 11. workshop Aristotelské společnosti. 2007.
Dvořák P. Aplikace logiky ve filozofii: důkazy Boží existence. seminář pořádaný Katedrou teoretické fyziky MFF UK Praha. 2005.
Dvořák P. God and Modality: The Ontological Interpretation of Modal Terms in Scholasticism. zvaná odborná přednáška v rámci kursu středověké filozofie. 2006.
Dvořák P. Analogie u kardinála Kajetána. Pravidelné zasedání české pobočky Mezinárodní společnosti Tomáše Akvinského (SITA). 2006.
Dvořák P. Dilema svobody a nutnosti z hlediska metafyziky a filozofické logiky. Evropský festival filozofie. 2007.
Dvořák P. Svoboda, kontingence a nutnost v diskusích současné analytické filozofie náboženství. přednáška pořádaná Katedrou filosofie, Masarykovy Univerzity, Brno. 2007.
Dvořák P. Důkazy Boží existence. Kirwitzerův den, 1. ročník. 2005.
Dvořák P. Boží spolupráce s lidskou svobodou. Společnost Tomáše Akvinského (česká pobočka SITA). 2009.
Dvořák P. Nutnost. Letní filozofická škola. 2008.
Dvořák P. Vybrané problémy analytické filozofie náboženství. Oborový seminář NOS1, ZS 2008. 2008.
Dvořák P. Některé alternativní přístupy ve formální sémantice. 9. workshop Aristotelské společnosti. 2005.
Dvořák P. Logika a ontologie relačního výroku. přednáška pro Jednotu filozofickou. 2004.
Dvořák P. Tomáš Akvinský, teolog, filozof, mystik. přednášky Diecézního institutu v Hradci Králové. 2005.
Dvořák P. Nutnost, čas a svobodné rozhodování - logický přístup. XVII. letní filosofická škola. 2007.
Dvořák P. Freedom and necessity: some background modal issues. Philosophy Society, Department of Philosophy, University of Birmingham. 2007.
Dvořák P. Možnost jako ontologická kategorie v pozdněscholastické filozofii. Pravidelné setkání Pracovní skupiny Dějin starší české a evropské filozofie, FLÚ AV ČR, Praha. 2006.
Dvořák P. Počátky logiky relací ve scholastice: filozofická perspektiva. logický seminář Katedry logiky FF UK Praha. 2005.
Dvořák P. Sommersova logika a problém existence. Hostovská přednáška na TF JU, České Budějovice v rámci předmětu Mgr. L. Nováka Formální a filosofická logika 2. 2006.
Dvořák P. Sémantické základy metafyziky J. D. Scota. Letní filozofická škola na Sázavě. 2005.
Dvořák P. Raymundus Lullus a jeho ars. pravidelný seminář Centra teoretických studií AV ČR. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Dvořák P. Caramuelova logika. 2006.
Dvořák P. Věda a náboženství. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dvořák P. Science and Philosophy in Rudolphine Prague. Society and Information and Communication - Emerging Technologies and their Applications in Society and Arts. 2009.
Dvořák P. Unity and Plurality in Semantics: Cajetan on Analogy. Jednota a mnohost. 2008.
Dvořák P. Formal Logic in Juan Caramuel. Juan Caramuel - The Last Scholastic Polymath. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Analogie ve filosofii a teologii. In Dvořák P. (Eds.) Analogie ve filosofii a teologii. 2007.
Juan Caramuel - The Last Scholastic Polymath. In Dvořák P., Schmutz J. (Eds.) Juan Caramuel - The Last Scholastic Polymath. 2008.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Dvořák P., Polehla PP. Jan Caramuel z Lobkowicz. Osobnost kraje. 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
KOTALA CMF Teologie 2017
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.