Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637105
Pracoviště:
Katedra filozofie a patrologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
3.21
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Dvořák P. The Relational Logic of Franciscus Toletus and Petrus Fonseca. Forum Philosophicum. 2009.
  Dvořák P. Aposteriorní modální důkazy Boží existence. Studia Theologica. 2006.
  Dvořák P. Some Thomists on Analogy. Studia neoaristotelica. 2006.
  Dvořák P. Stejné a jiné ve světle středověkého aristotelismu. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. 2006.
  Dvořák P. Univerzální preskriptivismus R. M. Hara. Studia neoaristotelica. 2006.
  Dvořák P. Ad "Filozofie a náboženská zvěst". Studia Theologica. 2005.
  Dvořák P. Ke Gahérově analýze Tomášovy ?Druhé cesty?. Studia neoaristotelica. 2005.
  Dvořák P. K modálnímu ontologickému důkazu. Studia neoaristotelica. 2004.
  Dvořák P. Logika a teologie u Jana Caramuela z Lobkovic. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. 2004.
  Dvořák P. O povaze predikace: Odpověď na poznámky prof. Sousedíka, (diskuse se S. Sousedíkem). Akta Společnosti Tomáše Akvinského. 2004.
  Dvořák P. O vztahu věřeného, filozofie a teologie. Studia Theologica. 2004.
  Dvořák P. Tomášova teorie predikace ve světle obecné sémantické teorie. Akta Společnosti Tomáše Akvinského. 2004.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Dvořák P. Science and Philosophy in Rudolphine Prague. Society and Information and Communication - Emerging Technologies and their Applications in Society and Arts. 2009.
  Dvořák P. Formal Logic in Juan Caramuel. Juan Caramuel - The Last Scholastic Polymath. 2008.
  Dvořák P. Unity and Plurality in Semantics: Cajetan on Analogy. Jednota a mnohost. 2008.
  KNIHA - CELEK
  Tomáš a Kajetán o analogii jmen. In Dvořák P. (Eds.) Tomáš a Kajetán o analogii jmen. 2007.
  Novák L. Úvod do logiky aristotelské tradice. In Dvořák P. (Eds.) Úvod do logiky aristotelské tradice. 2007.
  Dvořák P. Jan Caramuel z Lobkovic: Vybrané aspekty formální a aplikované logiky. Jan Caramuel z Lobkovic: Vybrané aspekty formální a aplikované logiky. 2006.
  KAPITOLA V KNIZE
  Dvořák P. Is God Broadly Logically Necessary for Aquinas?. Analytically Oriented Thomism. 2015.
  Dvořák P. Pojem nutnosti v Lutherově kritice Erasmovy koncepce svobodné vůle. Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení. 2012.
  Dvořák P. Sannigovo scotistické řešení problému slučitelnosti Božího poznání nahodilé budoucnosti a lidské svobody. Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení. 2012.
  Dvořák P. Důkaz neexistence nadpřirozeného činitele. Filosofická argumentace v Dawkinsově Božím bludu. In Hanuš J., Vybíral J. (Eds.) Dawkins pod mikroskopem. Diskuse nad knihou Richarda Dawkinse Boží blud. 2010.
  Dvořák P. Caramuel z Lobkovic, Juan. Biografický slovník českých zemí, 9. sešit. 2008.
  Dvořák P. Lallemandet, Jean. Dictionary of Seventeenth-century French Philosophers. 2008.
  Dvořák P. Relational Logic of Juan Caramuel. Handbook of the History of Logic. Mediaeval and Renaissance Logic, Volume 2. 2008.
  Dvořák P. Číslo ve druhé scholastice. In Karfíková L., Šír Z. (Eds.) Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. 2003.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Dvořák P. Analytická filozofie náboženství: Bůh a lidská svoboda. Jednota filosofická. 2009.
  Dvořák P. Boží spolupráce s lidskou svobodou. Společnost Tomáše Akvinského (česká pobočka SITA). 2009.
  Dvořák P. Otázky spojené s modalitami ve scholastice a analytické filozofii náboženství. přednáška pro Slovenské filozofické združenie pri SAV. 2009.
  Dvořák P. Nutnost. Letní filozofická škola. 2008.
  Dvořák P. Raymundus Lullus a jeho ars. pravidelný seminář Centra teoretických studií AV ČR. 2008.
  Dvořák P. Vybrané problémy analytické filozofie náboženství. Oborový seminář NOS1, ZS 2008. 2008.
  Dvořák P. Dilema svobody a nutnosti z hlediska metafyziky a filozofické logiky. Evropský festival filozofie. 2007.
  Dvořák P. Fatalismus, modality a svoboda. 11. workshop Aristotelské společnosti. 2007.
  Dvořák P. Freedom and necessity: some background modal issues. Philosophy Society, Department of Philosophy, University of Birmingham. 2007.
  Dvořák P. Nutnost, čas a svobodné rozhodování - logický přístup. XVII. letní filosofická škola. 2007.
  Dvořák P. Svoboda, kontingence a nutnost v diskusích současné analytické filozofie náboženství. přednáška pořádaná Katedrou filosofie, Masarykovy Univerzity, Brno. 2007.
  Dvořák P. Analogie u kardinála Kajetána. Pravidelné zasedání české pobočky Mezinárodní společnosti Tomáše Akvinského (SITA). 2006.
  Dvořák P. God and Modality: The Ontological Interpretation of Modal Terms in Scholasticism. zvaná odborná přednáška v rámci kursu středověké filozofie. 2006.
  Dvořák P. Možnost jako ontologická kategorie v pozdněscholastické filozofii. Pravidelné setkání Pracovní skupiny Dějin starší české a evropské filozofie, FLÚ AV ČR, Praha. 2006.
  Dvořák P. Sommersova logika a problém existence. Hostovská přednáška na TF JU, České Budějovice v rámci předmětu Mgr. L. Nováka Formální a filosofická logika 2. 2006.
  Dvořák P. Aplikace logiky ve filozofii: důkazy Boží existence. seminář pořádaný Katedrou teoretické fyziky MFF UK Praha. 2005.
  Dvořák P. Důkazy Boží existence. Kirwitzerův den, 1. ročník. 2005.
  Dvořák P. Některé alternativní přístupy ve formální sémantice. 9. workshop Aristotelské společnosti. 2005.
  Dvořák P. Počátky logiky relací ve scholastice: filozofická perspektiva. logický seminář Katedry logiky FF UK Praha. 2005.
  Dvořák P. Sémantické základy metafyziky J. D. Scota. Letní filozofická škola na Sázavě. 2005.
  Dvořák P. Tomáš Akvinský, teolog, filozof, mystik. přednášky Diecézního institutu v Hradci Králové. 2005.
  Dvořák P. Filozofie 17. století. Úvod do kulturní historie. 2004.
  Dvořák P. Logika a ontologie relačního výroku. přednáška pro Jednotu filozofickou. 2004.
  SBORNÍK - CELEK
  Juan Caramuel - The Last Scholastic Polymath. In Dvořák P., Schmutz J. (Eds.) Juan Caramuel - The Last Scholastic Polymath. 2008.
  Analogie ve filosofii a teologii. In Dvořák P. (Eds.) Analogie ve filosofii a teologii. 2007.
  AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
  Dvořák P., Nemec R., Rojka L., Karlík K. Ontologický dôkaz Božej existencie, jeho vznik, vývoj a význam v dejinách ľudského myslenia. Doma je doma. 2009.
  Dvořák P., Polehla PP. Jan Caramuel z Lobkowicz. Osobnost kraje. 2006.
  RECENZE
  Dvořák P. Josef P. Ondok: Přírodní vědy a teologie. Studia Theologica. 2002.
  KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
  Dvořák P. Philosophy in Jesuit Theology. 2008.
  Dvořák P. Philosophy in Jesuit Theology. 2008.
  Dvořák P. Specifika scholastické logiky. 2008.
  Dvořák P. Věda a náboženství. 2007.
  Dvořák P. Caramuelova logika. 2006.
  Dvořák P. Etika a metoda v epistemologii. 2006.
  Dvořák P. Formal Logic in Juan Caramuel. 2006.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Logika KFK/LOG LS 2
  Metafysika KFK/M LS 2
  Seminář z filosofie - ontologie KFK/5SFON LS Se 0
  Teorie poznání KFK/TPO ZS 1
  Vybrané kap. z díla sv. Tomáše Akv. KFK/VKTA ZS Se 2
  Základy systematické filosofie I KFK/4ZS1 ZS 0
  Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
  Lukáš KOTALA CMF Teologie 2017
  Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.