doc. Petr Dvořák, PhD.

vizitka

Narozen v roce 1970.

Vzdělání

Doc., v oboru filozofie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2018.

PhD., v oboru filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2005.

Mgr., v oborech filozofie a anglický jazyk a literatura, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1998.

B.A., v oboru filozofie, doplněk v oboru religionistika, Faculty of Arts, Acadia University, Wolfville, N.S., Kanada, 1994.

Bc., v oboru matematika a náboženství se zaměřením na vzdělávání, Cyrilometodějská fakulta a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2013.

Praxe

Současná zaměstnání

od r. 1998 vědecký pracovník, od r. 2018 vedoucí vědecký pracovník Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení (dříve Oddělení pro studium dějin starší české a evropské filosofie), FLÚ AV ČR Praha. Od r. 2010 vedoucí tohoto oddělení. Badatelská činnost zaměřena na dějiny scholastické filozofie a logiky ve vztahu k současné analytické filozofii.

od r. 2000 asistent, odborný asistent a od r. 2019 docent na Katedře filosofie a patrologie CMTF UP Olomouc. V letech 2005–2010 pověřen vedením katedry.

Minulá zaměstnání

2011-1/2015 šéfredaktor Filosofického časopisu.

2001–2008 asistent a odborný asistent na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK Praha (zaměření na středověkou filozofii).

2000–2004 badatel v Centru pro studium patristických, středověkých a renesančních textů, CMTF UP Olomouc.

1997–2000 externí výuka filozofie, Institut ekumenických studií Praha (dnes součást ETF UK Praha).

1999–2000 externí výuka filozofie, Arcibiskupské gymnázium v Praze.

1997–1998 externí výuka filozofie, Evangelická akademie – VOŠ sociálně právní, Brno.

Vědecká ocenění

2006 Wichterleho prémie AV ČR

Publikační činnost

Monografie

autor a spoluautor

Dvořák, P., Logika onticky neurčitých domén. Jsou logické pravdy nahodilé?. Togga, Praha 2016. ISBN 978-80-7476-114-0.

Dvořák, P., Peroutka, D., Tomala, O., Modality v analytické metafyzice. Filosofia, Praha 2011. ISBN 978-80-7007-326-1.

Dvořák, P., Tomáš a Kajetán o analogii jmen. Krystal OP, Praha 2007. ISBN 978-80-85929-96-6 (překladová monografie).

Dvořák, P., Novák, L., Úvod do logiky aristotelské tradice. Teologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice 2007; 2. . vydání Krystal OP, Praha 2011. ISBN 978-80-7040-959-6, ISBN 978-80-87183-33-5 (učebnice).

Dvořák, P., Jan Caramuel z Lobkovic: Vybrané aspekty formální a aplikované logiky . Oikumené, Praha 2006. ISBN 80-7298-179-X.

editor

Dvořák, P., Schmutz, J. (vyd.), American Catholic Philosophical Quarterly: Baroque Scholasticism. Volume 93, No. 2, 2019. ISSN 1051-3558.

Dvořák, P., Machula, T. (vyd.), Explorations in late Scholasticism . Filosofia, Praha 2016. ISBN 978-80-7007-473-2.

Dvorak, P., Schmutz, J. (vyd.), Juan Caramuel: The Last Scholastic Polymath. Filosofia, Praha 2008. ISBN 978-80-7007-283-7.

Dvořák, P., (vyd.) Analogie ve filozofii a teologii. CDK, Brno 2007. ISBN 978-80-7325-115-4.

Vědecké články a kapitoly v knihách a sbornících

 

45. Dvořák, P., „Vásquez’s Anselmian Response to Wycliffian Deterministic Arguments.“ American Catholic Philosophical Quarterly. Roč. 93, č. 2 (2019), s. 251-270. ISSN 1051-3558.

44. Dvořák, P., „Frassenova třetí cesta v otázce slučitelnosti svobody vůle s Božím předvěděním a předurčením“, in: Proměny františkánské tradice: od teologie a filosofie ke kultuře a umění, P. Hlaváček (vyd.), Filozofická fakulta UK a nakladatelství Filosofia, Praha 2019, s. 93-110. ISBN 978-80-7308-947-4; ISBN 978-80-7007-602-6.

43. Dvořák, P., „Je vágnost sémantický či ontický fenomén?“. Filosofický časopis. Roč. 67, č. 4. (2019), s. 485-502. ISSN 0015-1831.

42. Dvořák, P., „Neurčitá Identita v kvantové oblasti a strukturní realismus, Studia Neoaristotelica. Sv. 16, č. 3 (2019), s. 1-39. ISSN 1214-8407.

41. Dvořák, P., „Implikují vágní objekty vágní identitu?“. Filosofie dnes: Časopis pro současnou filosofii. Sv. 10, č. 1 (2018), s. 31-44. ISSN 1804-0969.

40. Dvořák, P., "Divine Predetermination in Alvarez: Infallibility and Necessity", in: Modern Views of Medieval Logic (Recherches De Theologie Et Philosophie Medievales: Bibliotheca 16). Ch. Kann, B. Loewe, Ch. Rode, S. L. Uckelman (vyd.), Peeters Publishers, Leuven-Paris-Bristol, CT 2018, s. 245-263. ISBN: 978-9042936638.

39. Dvořák, P., "Kauzalita v narativní struktuře vybraných Foglarových děl", in: Duchovní rozměr fenoménu Foglar. P. Hošek (vyd.), Dingir, Praha 2018, s. 65-87. ISBN 978-80-86779-48-5.

38. Dvořák, P., "Je exhortace Amoris laetitia tomistická?", in: Rozptýlit mlhu. Věcné úvahy nad exhortací Amoris Laetitia. V. Šimek, P. Dvořák, L. Novák, S. Přibyl a M. Tejklová (vyd.), Kartuziánské nakladatelství, Brno 2018, s. 43-62. ISBN 978-80-87864-37-1.

37. Dvořák, P., "Augustin Erath's Reconciliation of Thomist and Molinist Doctrines on Grace and Free Human Action". Filosofický časopis. Roč. 64, supl. (2016), s. 185-207. ISSN 0015-1831

36. Dvořák, P., "Neurčité situace a logika." Filosofický časopis. Roč. 63, supl. 3 (2015), s. 9-38. ISSN 0015-1831.

35. Dvořák, P., "Is God Broadly Logically Necessary for Aquinas?", in: Analytically Oriented Thomism. Miroslaw Szatkowski (vyd.), Editiones Scholasticae, Neunkirchen-Seelscheid 2015, s. 57-77. ISBN 978-3-86838-560-1.

34. Dvořák, P., "Divine Foreknowledge of Future Contingents and Necessity". A Companion to Luis de Molina, Brill, Leiden - Boston 2014, s. 55-87. ISBN 978-90-04-22823-8.

33. Dvořák, P., "Self-Evident Propositions in Late Scholasticism. The Case of 'God Exists'". Acta Comeniana. Sv. 51, č. 27 (2013), s. 47-73. ISSN 0231-5955.

32. Dvořák, P., "The Concurrentism of Thomas Aquinas: Divine Causation and Human Freedom". Philosophia. Sv. 41, č. 3, září 2013, s. 617-634. ISSN 0048-3893.

31. Dvořák, P., "Pojem nutnosti v Lutherově kritice Erasmovy koncepce svobodné vůle", in: Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení, T. Nejeschleba, J. Makovský (vyd.), CDK, Brno 2012, s. 185-200. ISBN 978-80-7325-301-1.

30. Dvořák, P., "Caramuel's Middle Way between Molinism and Thomism on Future Contingents", in: Un'altra modernità. Juan Caramuel Lobkowitz (1606-1682): enciclopedia e probabilismo . D. Sabaino, P. C. Pissavino (vyd.), Edizioni ETS, Pisa 2012, s. 85-96. ISBN 9788846733429.

29. Dvořák, P., "Sannigovo scotistické řešení problému slučitelnosti Božího poznání nahodilé budoucnosti a lidské svobody", in: Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení, P. Hlaváček (vyd.), Filosofia, Praha 2012, s. 130-145. ISBN: 978-80-7007-383-4.

28. Dvořák, P., "Důkaz neexistence nadpřirozeného činitele. Filosofická argumentace v Dawkinsově Božím bludu", in: Dawkins pod mikroskopem. Diskuse nad knihou Richarda Dawkinse Boží blud , J. Hanuš, J. Vybíral, (vyd.), CDK, Brno 2010, s. 11-35. ISBN 978-80-7325-212-0.

27. Dvořák, P., "Analogy in Thomism", in: Logic in Religious Discourse, Andrew Schumann (vyd.), Ontos Verlag, Heusenstamm 2010, s. 164-191, ISBN 978-3-86838-061-3.

26. Dvořák, P., "The Logic of Propositions De fide in Early Modern Jesuit Thought", in: Theology and Early Modern Philosophy (1550-1750), S. Knuuttila, R. Saarinen (vyd.), Finnish Academy of Science and Letters, Helsinki 2010, s. 17-28. ISBN 978-951-41-1041-2.

25. Dvořák, P., "Relational Logic of Franciscus Toletus and Petrus Fonseca". Forum Philosophicum. Sv. 14, č. 1 (2009), s. 87-99. ISSN 1426-1898.

24. Dvořák, P., "Teologický determinismus plynoucí z Boží příčinnosti a jeho predeterminacionistické řešení v raně novověké scholastice". Aither: Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice. Roč. 1, č. 1 (2009), s. 63-77. ISSN 1803-7860.

23. Dvořák, P., "Unity and Plurality in Semantics: Cajetan on Analogy", in: Jednota a mnohost. M. Jabůrek (vyd.), CDK, Brno 2008, s. 272-279. ISBN 978-80-7325-165-9.

22. Dvořák, P., "Relational Logic of Juan Caramuel", in: Handbook of the History of Logic: Mediaeval and Renaissance Logic. Vol. 2, D.M. Gabbay, J. Woods (vyd.), North-Holland, Amsterdam 2008, s. 645-666. ISBN-10: 0444516255.

21. Dvořák, P., "Formal Logic in Juan Caramuel", in: Juan Caramuel: The Last Scholastic Polymath. P. Dvořák, J. Schmutz (vyd.), Filosofia, Praha 2008, s. 31-44. ISBN 978-80-7007-283-7.

20. Dvořák, P., "Freedom and Necessity". Studia Neoaristotelica. Roč. 4, č. 2 (2007), s. 173-184. ISSN 1214-8407.

19. Dvořák, P., "Sémantika analogie u Tomáše a v tomismu", in: Analogie ve filosofii a teologii. Petr Dvořák (vyd.), CDK, Brno 2007, s. 91-106. ISBN 978-80-7325-115-4.

18. Dvořák, P., "The Ontological Foundation of Possibility: An Aristotelian Approach". Organon F. Roč. 14, č. 1 (2007), s. 72-83. ISSN 1335-0668.

17. Dvořák, P., "Aposteriorní modální důkazy Boží existence". Studia Theologica. Sv. 24, roč. 8, č. 2 (2006), s. 91-97. ISSN 1212-8570.

16. Dvořák, P., "Some Thomists on Analogy". Studia Neoaristotelica . Roč. 3, č. 1 (2006), s. 28-35. ISSN 1214-8407.

15. Dvořák, P., "Univerzální preskriptivismus R. M. Hara". Studia Neoaristotelica. Roč. 3, č. 1 (2006), s. 56-61. ISSN 1214-8407.

14. Dvořák, P., "The Logic and Semantics of Modal Propositions in Juan Caramuel". Acta Comeniana. Sv. 43, č. 19 (2005), s. 105-115. ISSN 0231-5955.

13. Dvořák, P., "Molinistická teorie vztahu Božího předvědění a lidské svobody v pozdní scholastice a dnešní analytické filozofii". Filosofický časopis. Roč. 52, č. 4 (2004), s. 545-557. ISSN 0015-1831.

12. Dvořák, P., "O vztahu věřeného, filozofie a teologie". Studia theologica. Sv. 18, roč. 6, č. 4 (2004), s. 53-58. ISSN 1212-8570.

11. Dvořák, P., "K modálnímu ontologickému důkazu". Studia Neoaristotelica. Roč. 1, č. 1-2 (2004), s. 33-69. ISSN 1214-8407.

10. Dvořák, P., "Tomášova teorie predikace ve světle obecné sémantické teorie". Acta Společnosti Tomáše Akvinského. Č. 2 (2004), s. 15-35. ISSN 1213-9130.

9. Dvořák, P., "Bocheňského logika náboženství", in: Metoděj Habáň a český tomismus: K dílu a odkazu olomouckých dominikánů 1. poloviny 20. století . P. Dvorský (vyd.), VUP, Olomouc 2003, s. 115-117. ISBN 80-244-0712-4.

8. Dvořák, P., "Číslo ve druhé scholastice", in: Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci: soborník z kolokvia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty . L. Karfíková a Z. Šír (vyd.), CDK, Brno 2003, s. 43-50. ISBN 80-7325-018-7.

7. Dvořák, P., "Kritika tomistického řešení vztahu Boží determinace a lidské svobody z hlediska dnešní analytické filozofie". Studia theologica. Sv. 11, roč. 5, č. 1 (2003), s. 47-53. ISSN 1212-8570.

6. Dvořák, P., "John Caramuel on Future Contingents", in: Bene scripsisti ... filosofie od středověku k novověku: Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka . Filosofia, Praha 2002, s. 191-207. ISBN 80-7007-158-3.

5. Dvořák, P., "Identita nosičů pravdivostní hodnoty v pozdní scholastice", in: Úvahy o pravdivosti. J. Nosek (vyd.), Filosofia, Praha 2001. ISBN 80-7007-154-0.

4. Dvořák P., "Esencialismus v teorii možných světů". Studia theologica. Sv. 3, roč. 3, č. 1 (2001), s. 36-44. ISSN 1212-8570.

3. Dvořák, P., "John Caramuel and the Possible Worlds Theory". Acta Comeniana. Sv. 38 (2000), s. 87-97. ISSN 0231-5955.

2. Dvořák P., "Metafora a jazyk víry". Teologický sborník. Č. 2 (1998), s. 20-31. ISSN 1211-3808.

1. Dvořák, P., "Anselmův důkaz Boží existence v soudobé analytické filozofii". Teologický sborník. Č. 3 (1997), CDK Brno, s. 81-88. ISSN 1211-3808.

Slovníková hesla, populárnější články a eseje

Dvořák, P., "Caramuel Lobkowitz, Juan", in: Encyclopedia of Renaissance Philosophy. M. Sgarbi (vyd.), Springer International Publishing, 2016, s. 1-16, online http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02848-4_689-1Dvořák

Dvořák, P., "Science and Philosophy in Rudolphine Prague", in: Society and Information and Communication - Emerging Technologies and their Applications in Society and Arts . Ministry of Science, Technology and Productive Innovation, Argentina, Buenos Aires 2009, s. 29-31. ISBN 978-987-25203-0-4.

Dvořák, P., "Jean Lallemandet", in: Dictionary of Seventeenth-century French Philosophers. L. Foisneau (vyd.), Continuum International Publishing, New York 2008. ISBN-10: 0826418619, ISBN-13: 978-0826418616.

Dvořák, P., "Caramuel z Lobkovic, Juan", in: Biografický slovník českých zemí. 9. sešit, Libri, Praha 2008, s. 385-86. ISBN 978-80-7277-366-4.

Dvořák, P., "Doslov", in: J. P. Ondok, Řeč o Bohu: Metody analytické filosofie v teologii. CDK, Brno 2006, s. 148-152. ISBN 80-7325-102-7.

Dvořák, P., "Stejné a jiné ve světle středověkého aristotelismu". Teologie a Společnost: Časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život . Roč. 4 (12), č. 4 (2006), s. 16-22, ISSN 1214-0740.

Dvořák, P., "Logika a teologie u Jana Caramuela z Lobkovic". Teologie a společnost: Časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život . Roč. 2 (10), č. 6 (2004), s. 35-37. ISSN 1214-0740.

Diskuse a polemiky

Dvořák, P., "Kosmologický důkaz a nahodilost celku nahodilých jsoucen". Reflexe, sv. 48 (2015), s. 139-145. ISSN 0862-6901.

Dvořák, P., "Kauzalita idejí v dějinách a (ne-) možnosti hodnocení historických událostí". Filosofický časopis. Roč. 61, č. 4 (2013), s. 603-608. ISSN 0015-1831.

"Sv. Tomáš a králík, který hraje na housle. Rozhovor s Petrem Dvořákem a Tomášem Halíkem o přirozeném zákoně a hledání univerzality". Salve. Revue pro teologii a duchovní život. Roč. 15, č. 4 (2005), s. 7-23. ISSN 1213-6301.

Dvořák, P., "Ad "Filozofie a náboženská zvěst"". Studia Theologica . Sv. 20, roč. 7, č. 2 (2005), s. 70-71. ISSN 1212-8570.

Dvořák, P., "Ke Gahérově analýze Tomášovy "Druhé cesty"". Studia Neoaristotelica. Roč. 2, č. 2 (2005), s. 111-117. ISSN 1214-8407.

Dvořák, P., "O povaze predikace: Odpověď na poznámky prof. Sousedíka". Acta Společnosti Tomáše Akvinského. Č. 2 (2004), s. 40-43. ISSN 1213-9130.

Dvořák, P., "Diskuse: Ukončení diskuse ". Distance: Revue pro kritické myšlení. Roč. 3, č. 3 (2000), s. 65-68. ISSN 1212-7833.

Dvořák, P., "Diskuse: Logika důkazů Boží existence". Distance: Revue pro kritické myšlení. Roč. 3, č. 2 (2000), s. 70-78. ISSN 1212-7833.

Dvořák, P., Sousedík, S., "Diskusní čtyřhra: Problém dokazování Boží existence". Distance: Revue pro kritické myšlení. Roč. 2, č. 4 (1999), s. 59-65. ISSN 1212-7833.

Recenze

Dvořák P., "R. J. Matava, Divine Causality and Human Free Choice. Domingo Báñez, Physical Premotion and the Controversy De Auxiliis Revisited". Journal of Jesuit Studies. Sv. 4, č. 3 (2017), s. 508-510. ISSN 2214-1324.

Dvořák, P.; Frei, J., "Stanislav Sousedík, Kosmologický důkaz Boží existence v životě a myšlení", Reflexe. Sv. 47 (2014), s. 161-169. ISSN 0862-6901.

Dvořák, P, "Leo Elders, Filosofie přírody u sv. Tomáše Akvinského: Přirozenost, vesmír, člověk". Filosofický časopis. Č. 2 (2004), s. 324-326. ISSN 0015-1831.

Dvořák, P., "Wittgenstein a teologie", Teologický sborník. Č. 2 (1995). ISSN 1211-3808.

Překlady

Haight, R., "Hřích a milost", in: Systematická teologie 2: římskokatolická perspektiva. CDK, Vyšehrad, Brno, Praha1998.

Holleman, W. L., "Od kulturní nadvlády ke kulturní celistvosti". Teologický sborník. Č. 3 (1997).
Echlin, E., "Křesťanské zelené dědictví-svět jako stvoření". Teologický sborník. Č. 3 (1996).
Dulles, A., "Víra a zjevení", in: Systematická teologie 1: římskokatolická perspektiva. CDK Brno 1996; 2. vyd., CDK a Vyšehrad, Brno, Praha 1998.

Přednášky a konference

Poznámka: Uváděny jsou pouze mezinárodní konference s aktivní účastí (bez česko-slovenských) a zvané přednášky v zahraničí.

35. Zvaná přednáška „Metaphysical Indeterminacy“, Moscow School of Higher Economics, Moskva, Rusko, 25.9.2019.

34. Philosophia perennis: Aristotelian and Scholastic Ideas in Contemporary Analytic Philosophy, Voronezh State Medical University, Voroněž, Rusko, 20.-22.9.2019. Příspěvek: „Aquinas' Theory of Predication: Inherence or Identity?“

33. Zvaná přednáška „Is there Ontic Vagueness?“ ICPR - Innsbruck Center for Philosophy of Religion, Doktoratskolleg Religionsphilosophie, Institut für Christliche Philosophie, Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Innsbruck, 9.1.2019.

32. Workshop The Metaphysics and Semantics of Indeterminacy, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 13.11. 2018. Příspěvek: „Structural Realism and Ontic Vagueness”.

31. Quam dilecta: Philosophical Topics from Peter van Inwagen, Voronezh State Medical University, Voroněž, Rusko, 21.-23.9.2018. Příspěvek: "Peter van Inwagen on vague existence and vague identity".

30. Philosophy of Religion in a Pluralistic World. 22nd European Conference on Philosophy of Religion, European Society for Philosophy of Religion (ESPR), Karlova univerzita, Praha, 28.-30. srpna 2018. Příspěvek: "What Can We Learn About Religious Pluralism from Logical Pluralism?"

29. God, Creation and Time. Filozofická fakulta, Katolická univerzita v Ružomberku, 5.-7.6.2018. Příspěvek: "Foreknowledge, Timeless God and Presentism".

28. Zvaná přednáška "Is Vagueness Purely Semantic or Also Ontic Phenomenon?" Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, 8.5.2018.

27. Spaces of Freedom. Evangelical School of Theology, Wroclaw, Polsko, 7.5.2018. Příspěvek: "Freedom and determinism - from 'Luther versus Erasmus debate' to Derk Pereboom".

26. Zvaná přednáška "Medieval Heritage of the Foreknowledge Debate in Early Modern Jesuit Scholasticism: Wyclif's Purported Determinism", Universita degli Studi di Milano, Dipartimento di Filosofia "Piero Martinetti", 21.11.2017.

25. 2nd World Congress on Logic and Religion, Varšavská univerzita, Polsko, 18.-22.6.2017. Příspěvek: "Logical Reconstruction of the Classical Thomist, Jesuit and Scotist Positions on Divine Causation and Free Will".

24. Workshop on Early Modern Scholasticism - Book Workshop'Variety and Choice', Hochschule für Philosophie, München, 19.-20.5.2017. Příspěvek: "Moral Necessity in the Debate on Divine Determination and Human Freedom ".

23. Zvaná přednáška "Aristotelian Deterministic Argument and Its Solutions in Logic: Comparative Merits and Drawbacks ". Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, 19.11.2015.

22. Classical Theism Workshop, University of St. Thomas, St. Paul, MN, 29.7.- 1.8. 2015. Příspěvek: " Logical Pluralism and Divine Conceptualism ".

21. Bolzano in Prague 2014, Vila Lanna, Praha, 16.-19.7. 2014. Příspěvek: "Cosmological proof in Bolzano".

20. IIIrd International Ontological Workshop Analytically Oriented Thomism , Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences, Varšava, Polsko, 3.-4. 3. 2014. Příspěvek: "Is "God exists" Broadly Logically Necessary for Aquinas?"

19. Analytical Approaches to Thomas Aquinas. Jagellonská univerzita, Krakov, Polsko, 26.-27.5. 2012. Zvaná přednáška: "The Dilemma of Infallible Divinie Causation and Human Freedom in Thomas Aquinas and Thomism: A Contemporary Analytic Approach".

18. Philosophy of Religion in the 21st Century, Krakov, Polsko, 27.-29.7. 2011. Příspěvek: "The Concepts of a priori and a posteriori in the Proofs for the Divine Existence".

17. Metaphysics Aristotelian, Scholastic, Analytic. Strahovský klášter, Praha, 30.6.-3.7. 2010. Příspěvek: "Theological Determinism, Counterfactuals of Freedom and Supercomprehension".

16. Zvaná přednáška "Aquinas on Analogy", Queens College, CUNY, Philosophy Department, New York, 13.4. 2010.

15. Commentaria Scholastica Kijoviensia (Ukraine and Scholastic Tradition) . Kyjev, Ukrajina, 1.-3.7. 2009. Zvaná přednáška: "Necessity, Contingency and Free Will: Luis de Molina, S.J.".

14. Logic and 17th-century Scientific Thought. An International Symposium organized under the auspices of the Wallis Project, Oxford, in association with the Institute for Logic, Language and Computation, Amsterdam, 23.-24.4. 2009. Zvaná přednáška: "Wallis, Caramuel, and some Jesuit Logical Texts".

13. European Congress of Analytic Philosophy 2008. Jagellonská univerzita, Krakov, Polsko, 21.-26.8. 2008. Příspěvek: "Theological Determinism in Late Scholasticism: Some Background Modal Issues".

12. International Medieval Congress 2008. Leeds, Velká Británie, 7.-11.7.2008. Příspěvek: "Natural Philosophy and Necessity".

11. Theology and Early Modern Philosophy (1550-1750), A Centennial Jubilee Seminar of the Finnish Academy of Science and Letters. Helsinki, Finsko, 7.-9.2. 2008. Zvaná přednáška: "Philosophy in Jesuit Theology".

10. II Bienal Argentino-Checa e-Golems La Sociedad de la Información y de la Comunicación - Tecnologías Emergentes y sus Aplicaciones al Arte y a la Sociedad , Buenos Aires, Argentina, 24.-26.9. 2007. Příspěvek: "Science and Philosophy in Rudolphine Prague".

9. 1st GPMR Workshop on Logic & Semantics: Medieval Logic and Modern Applied Logic , Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Německo, 28.-30.6, 2007. Příspěvek: "Divine predetermination in Thomism: Infallibility and Necessity".

8. Zvaná přednáška "Freedom and Necessity: Some Background Modal Issues", Department of Philosophy, University of Birmingham, Philosophy Society, 19.3.2007.

7. L'enciclopedismo e le sue architetture Juan Caramuel y Lobkowitz 1606-1682 . Convegno internazionale di studi sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Pavia - Vigevano, Itálie, 14-16.12. 2006. Zvaná přednáška: "Caramuel's Middle Way Between Molinism and Thomism on Future Contingents".

6. Zvaná přednáška "God and Modality: The Ontological Interpretation of Modal Terms in Scholasticism", Istituto di Studi Filosofici "Aloisianum" Padova (afiliace k Pontificia Università Gregoriana de Roma), Padova, Itálie, 18.10. 2006.

5. Caramuel Conference 2006. Vila Lanna, Praha, 12.-14.10. 2006. Příspěvek: "Formal Logic in Juan Caramuel".

4. Belief and Metaphysics. Granada, Španělsko, 15.-18.9.2006. Příspěvek: "The Ontological Foundation of Possibility".

3. The Two Tasks: Redeeming the Soul, Redeeming the Mind. National Faculty Leadership Conference . Alexandria, VA, USA 22.-25.6. 2006. Příspěvek: "Late Scholastic Inspiration of Analytical Philosophy: The Role for the Christian Scholar in the Enrichment of Contemporary Metaphysics".

2. Bohemia Jesuitica 1556-2006. Mezinárodní konference Jezuité v Českých zemích. KTF UK Praha, 25.-27.4. 2006. Příspěvek: "Modal and Relational logic of Petrus Fonseca".

1. International Medieval Congress 2005, Leeds, 11.-15.7.2005. Příspěvek v sekci "The Theory of Analogy in the Scotist Tradition" s názevem "The Theory of Analogy in John Versor, Sylvester of Ferrara, John of St Thomas, and Cajetan".

Grantové projekty

2019-21 "Neklasická interpretace aristotelské logiky a teorie predikace" GAČR 19-06839S (spoluřešitel)

2017-19 "Neurčitá identita" GAČR 17-12551S (vedlejší řešitel)

2016-18 "Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext/ Between Renaissance and Baroque: Philosophy and Knowledge in the Czech Lands within the Wider European Context" GAČR 14-37038G (spolupracovník)

2012-14 "Analytic Theology, John Templeton Foundation" (řešitel)

2011-15 "Apriorní, syntetické a analytické od středověku po současnou filozofii" GAČR P401/11/0371 (hlavní řešitel)

2006-08 "Metafyzika jako věda o modalitách bytí" GAAV ČR IAA900090602 (řešitel)

2008 "Tomáš o svobodném rozhodování" vnitřní grant CMTF UP Olomouc (řešitel)

2007 "Jsoucno a pojem: raně novověká recepce Suárezovy metafyziky. Vliv Suárezových Metafyzických Disputací na racionalistické myslitele do Kanta" GAAV ČR KJB900090701 (spolupracovník)

2006 "Analogie ve filozofii a teologii", vnitřní grant CMTF UP Olomouc (řešitel)

Zahraniční výzkumné pobyty a zkušenosti

Campion Hall, Oxford, září 2006.

Department of Philosophy, University of Birmingham, 10.-20.3.07

Vědecko-organizační aktivity

2005–2010 pověřen vedením Katedry filosofie a patrologie CMTF UP Olomouc

Od 1.6.2010 vedoucí Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení (dříve Oddělení pro studium dějin starší české a evropské filozofie) FLÚ AV ČR

2008–2010 šéfredaktor časopisu Studia Neoaristotelica.

2011–1/2015 šéfredaktor Filosofického časopisu

1999–2009 národní předseda Sdružení učitelů filosofie na teologických fakultách ČR a SR

4/2012-3/2014 vedoucí projektu Analytical Theology, cluster initiative project (spolupráce FLÚ a TF JU v Českých Budějovicích; financováno z Templetonovy nadace).

Vědecko-organizační činnost a členství

Od r. 1999 člen Společnosti pro křesťansky orientovanou filozofii (dříve Sdružení učitelů na teologických fakultách ČR a SR), v letech 1999 až 2009 národní předseda Společnosti.

Od r. 2001 člen Mezinárodní společnosti Tomáše Akvinského (SITA).

Od r. 2009 člen Central European Society for Philosophy of Religion.

1997-2006 člen redakční rady Teologického sborníku, později Teologie a společnost, nyní ediční řada nakl. CDK Questiones quodlibetales.

Od r. 2003 člen redakční rady Akt Společnosti Tomáše Akvinského.

Od r. 2004 člen redakční rady Acta Comeniana.

V letech 2004-2011 člen redakční rady Studia Neoaristotelica, pak členem poradního sboru, od r. 2017 opět členem redakční rady.

Od r. 2007 člen redakční rady Forum Philosophicum (Polsko).

Od r. 2007 člen redakční rady Miscellanea Logica.

V letech 2008-2012 člen redakční rady časopisu Aither.

Od roku 2009 člen redakční rady European Journal for Philosophy of Religion (Evropa).

Od roku 2011 člen redakční rady a redakčního kruhu Filosofického časopisu

V letech 2004-2006 člen vědecké rady CMTF UP Olomouc

Od roku 2006 člen oborové rady Systematické teologie a křesťanské filozofie CMTF UP Olomouc

Od roku 2007 člen oborové rady logiky FF UK Praha

Od roku 2016 člen oborové rady DSP Filosofie TF JU České Budějovice

Od roku 2019 člen vědecké rady FF ZČU Plzeň

2012-2016 člen vědecké rady TF JU České Budějovice

2014-2015 člen oborové rady filozofie FF UK Praha

2011-2013 člen oborové komise hodnotícího panelu OK 4 GAČR

Od roku 2017 konzultant pro oblast vzdělávání Filozofie, religionistika a teologie Rady pro vnitřní hodnocení UHK

od r. 2018 hodnotitel Odborného panelu (hodnocení výzkumu na základě M17+)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)