Katedra křesťanské výchovy

O katedře

Katedra křesťanské výchovy zajišťuje výuku katechetických, pedagogických a psychologických předmětů v bakalářských studijních oborech Teologické nauky a Sociální pedagogika, v magisterském studijním oboru Katolická teologie a v navazujícím magisterském oboru Učitelství náboženství pro základní školy, Teologické nauky a Sociální pedagogika.

Základními oblastmi výzkumu jsou sociální pedagogika, náboženská pedagogika, speciální pedagogika a psychologie. Pracovníci katedry KKV, kromě vlastních publikačních aktivit, připravili pro vydání dvě společné monografie (Sociální pedagogika v teorii a praxi a Sociální pedagogika a její metody). Od roku 2008 jednou za dva roky katedra pořádá mezinárodní konferenci Mládež a hodnoty. Akademičtí pracovníci katedry jsou členy spolku Paidagogos - Spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, který vydává elektronický časopis Paidagogos -časopis pro pedagogiku v souvislostech. Tento časopis je indexován v databázích ERIH Plus, DOAJ a Google Scholar. V současné době se usiluje o zařazení do databáze EBSCO a rovněž o zařazení do databáze vědeckých časopisů Scopus. Členové katedry působí v různých odborných společnostech a stáli u zrodu Asociace vzdělavatelů v soc. pedagogice.

Vedoucí katedry a sekretářka

Na Hradě 5
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.05
Konzultační hodiny v portále EDIS

Seznam dalších pracovníků katedry

Univerzitní 22
místnost: 5.04
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.08
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

1. máje
místnost: 2.01
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 2.07
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 3.01
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.04
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.09
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 2.11
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.09
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Historie katedry

Katedra křesťanské výchovy vznikla zároveň s akreditací oboru Křesťanská výchova v roce 1993. Garantem oboru Křesťanská výchova a zároveň vedoucím katedry se stal doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D. Od roku 1997 se katedra podílí na realizaci čtyřsemestrálního kurzu etické výchovy. V roce 2007 byla získána akreditace studijního oboru Sociální pedagogika v bakalářském stupni a v roce 2014 pak v navazujícím magisterském stupni. Od září 2016 se vedoucím katedry stává doc. PhDr. & Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Výuka

Předměty zajišťované katedrou: IS-STAG

Seznam kvalifikačních prací obhájených po akademickém roce 2003/2004: IS-STAG

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, průběhu obhajob, státních závěrečných zkouškách a promocích naleznete na stránce Dokončení studia.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP.

Knižní fond katedry je možné studovat pouze prezenčně v prostorách Katedry křesťanské výchovy. Zájemci o prezenční zápůjčku se mohou obracet na knihovnici Mgr. Marcelu Fojtíkovou Roubalovou, Ph.D emailem: roubalova.marcela@seznam.cz

V knihovně Katedry křesťanské výchovy jsou především tituly z těchto oblastí: pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, katechetika, náboženská výchova a filozofie výchovy.