PhDr. Gabriela Šarníková, Ph.D.

Vzdělání

 • 2000 – 2006 Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Lubline – externé doktorandské štúdium filozofie na Katedre metafyziky
 • Filozofická fakulta Katolíckej univertity v Lubline – vyššie magisterské štúdium – obor filozofia (uznaný titul PhDr.)
 • Pedagogická fakulta v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, pedagogika
 • Stredná pedagogická škola v Prešove – učiteľstvo pre materské školy

Praxe

 • Odborná asistentka na Katedre kresťanskej výchovy CMTF UP v Olomouci - od r. 2009/2010 externe, od 2016/17 interný zamestnanec
 • Odborná asistentka na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku + mimoškolská činnosť na základnej škole – vedenie krúžku Rozum v hrsti
 • Učiteľka na gymnáziu, výchovný poradca, riaditeľka
 • Učiteľka hry na nástroj a hudobnej teórie
 • Učiteľka v materskej škole

Odborné zaměření

 • Metodika záujmovej činnosti – humanitná oblasť
 • Záujmové vzdelávanie dospelých
 • Teórie výchovy
 • Filozofia výchovy
 • Filozofia pre deti
 • Pedagogická komunikácia
 • Didaktika
 • Metodológia pedagogiky
 • Alternatívne školské systémy

Zahraniční pobyty, stáže

 • Duquesne University Pittsburgh, USA – štúdium angličtiny ESL program
 • Spanish National Agency of the Youth in Action Madrid – kurz European Citizenship v Španielsku (Malaga –Mollina)
 • Montclair State University and Institute for the Advancement of Philosophy for Children, N. J., USA, Monclair, Mendham – účasť na kurze Filozofia pre deti

Výběrová bibliografie

 1. SARNIKOVA, G., TAVEL, P. Amour de développement de l´homme – L´amor et sa dimension spirituelle, philosophique, psychologique et pedagogique/Love and Development of Human Being – Spiritual, Philosophical, Psychological and Pedagogical Dimension of Love. Fribourg: S.É.C.T, 2015. 230 p. ISBN 978-2-8399-1548-9.
 2. Šarníková, G. Budú cnosti v budúcnosti? O výchove k cnostiam. Ružomberok: Verbum, 2011. 240 s. ISBN 978-80-8084-674-9.
 3. ŠARNÍKOVÁ, G. Učiteľ a európske hodnoty. Teoreticko-odborná príručka k poňatiu európskych hodnôt a kultúrneho dedičstva v nižšom sekundárnom vzdelávaní. Ružomberok: Verbum, 2012, 143 s. ISBN 978-83-8084-945-0.
 4. ŠARNÍKOVÁ, G., TAVEL, P. The Phenomenon of Love in Pedagogy of the Founders of the Christian Communities. Revue Internationale des.Sciences humaines et naturelles. ISSN 2235-2007, Année 2015, num. 3 (2015), pp. 57 – 83.
 5. ŠARNÍKOVÁ, G. Filozofický text pre deti ako východisko filozofickej diskusie zameranej na rozvoj myslenia a morálneho a sociálneho vedomia dieťaťa. Ostium. ISSN 1336-6556 Volume 10 (2014), Issue 4, Dostupné z: http://www.ostium.sk/index.php?mod=magazine&act=show&aid=573
 6. ŠARNÍKOVÁ, G. Rozvoj kritického myslenia žiakov s využitím filozofickej diskusie.Edukácia. ISSN 1339-8725. Volume 1 (2015), Issue 1, pp. 243 – 252.
 7. GALLIKOVÁ, B., ŠARNÍKOVÁ, G. Hra Geocaching v predprimárnej edukácii. In Didaktika II/2015 – Špeciálna príloha časopisu Manažment školy v praxi. ISSN 1336-9849, 2015, roč. 10, č. 5, s. 7 – 14.
 8. ŠARNÍKOVÁ, G. Kontúry foriem súčasnej edukácie. In Pedagogické diskusie. ISSN 1339-9217, 2016, roč. 2, č. 1, s. 59 – 70.

Granty

 • INFOVEK 2001 (zavádzanie IKT do škôl)
 • Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc
 • KEGA č. 042KU-4/2011 Európske hodnoty a kultúrne dedičstvo - nová výzva pre vzdelávanie v základných a stredných školách (spoluriešiteľka projektu)
 • EEIG-EU/P-Kr/11.63/12 Élements universels de la valeur et de la culture, leurs manifestations spécifiques dans le temps et l´espace européen en contexte de la formation continue - Univerzálne prvky hodnoty a kultúry, ich špecifické prejavy v európskom časopriestore v kontexte celoživotného vzdelávania (spoluriešiteľka projektu).
 • Nadácia Slovenskej sporiteľne 2012. Detská univerzita „Farby dúhy(spoluriešiteľka projektu).
 • CZ.1.07/2.3.00/20.0063. Sociální determinanty zdraví u sociálně a zdravotně znevýhodněných a jiných skupin populace.Projekt ESF v ČR Investice do rozvoje vzdělávání ((spoluriešiteľka projektu).
 • ITMS 26120130048 Vzdelávanie seniorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku a jej pracoviskách - Podpora univerzity tretieho veku (lektorka)
 • Interný grant PF KU v Ružomberku GAPF:
  • 6B/28/2010 - Úloha cností vo výchove
  • 3/05/2011 - Biblické motívy v detskej literatúre 20. storočia - slovenská a česká poézia
  • 4/12/2015 Schola po škole – študentská konferencia
  • 5/14/2015 Podpora komunikačných kompetencií pedagóga
  • 3/5/2015 Podpora inklúzie vo výchove vo voľnom čase