Katedra církevních dějin a církevního práva

Aktuality

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

O katedře

Badatelé z Oddělení církevních dějin a dějin křesťanského umění se zaměřují především na antické a středověké dějiny křesťanského umění, dějiny koncilů a papežství či významné osobnosti církevní historie (např. Theodor Kohn a další osobnosti, především české a moravské církevní provincie). Akademičtí pracovníci oddělení spolupracují úzce s obdobnými akademickými pracovišti Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci.

Z oblastí zájmu Oddělení církevního práva je na prvním místě potřeba uvést vztahy mezi státem a církvemi, včetně problematiky konkordátů. Z toho vychází i zájem o sekulární rodinné právo a sociálně-právní ochranu dětí. V oblasti kanonického práva se věnujeme a otázkám řízení církve, synodality a kolegiality či podílu laiků na výkonu řídící moci v římskokatolické církvi. Stranou nezůstává ani právo východních církví. Usilujeme i o aplikaci kanonického práva do pastorační praxe, zejména v procesním a manželském právu římskokatolické církve a v právu zasvěceného života. Někteří členové oddělení jsou také členy církevních soudů.

Vedoucí katedry

Doc. lic. Damián Němec, dr

Doc. lic. Damián Němec, dr

damian.nemec@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.13
585637182
731402075
Konzultační hodiny v portále EDIS

Zástupce vedoucího katedry

doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

jitka.jonova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.23
585637143

Sekretářka katedry

Bc. Marta Zachová

 marta.zachova@upol.cz

585637115

Univerzitní 22, místnost: 5.21

dle  EDIS


Emeritní profesoři

prof. ICDr. Edward Górecki
Oddělení církevního práva

prof. PhDr. František X. Halas, CSc.
Univerzitní 22
místnost: 4.23
Oddělení církevních dějin a dějin křesťanského umění

Oddělení církevních dějin a dějin křesťanského umění

Mgr. Vít Hlinka, Th.D.

Mgr. Vít Hlinka, Th.D.

vit.hlinka@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 5.23
585637141
Konzultační hodiny v portále EDIS

doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

jitka.jonova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.23
585637143
Konzultační hodiny v portále EDIS

Oddělení církevního práva

Doc. lic. Damián Němec, dr

Doc. lic. Damián Němec, dr

damian.nemec@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.13
585637182
731402075
Konzultační hodiny v portále EDIS

Libor Botek, Th.D.

Libor Botek, Th.D.

libor.botek@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.12
585637183
603341536
Konzultační hodiny v portále EDIS
konzultační hodiny
pravidelné místnost
Pondělí 5.12 dle telefonické dohody na 603 341 536

ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.

ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.

monika.menke@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.12
585637181
Konzultační hodiny v portále EDIS

Vědecký pracovník

Externí pracovníci

Mgr. Ingrid Kovářová Kochová, Ph.D.

Mgr. Ingrid Kovářová Kochová, Ph.D.

ingrid.kovarovakochova@upol.cz
tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.20
585637708
Konzultační hodiny v portále EDIS

Jiří Zámečník

Jiří Zámečník

jiri.zamecnik01@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.12
585 637 181
581 217 079

ICLic. et. Mg Jiří Dvořáček, Dr.J.C.O.

ICLic. et. Mg Jiří Dvořáček, Dr.J.C.O.

jiri.dvoracek@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 2.06
585637184

Mgr. Jiřina Navrátilová

Mgr. Jiřina Navrátilová

jirina.navratilova01@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 2.06
585637184

Doktorandi

Oddělení církevních dějin a dějin křesťanského umění
doktorand školitel vedoucí práce
Mgr. Martina Mátlová prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D.
KTF UK
Mgr. Vít Hlinka, Th.D.
Oddělení církevního práva
doktorand školitel vedoucí práce
     

Výuka

Předměty zajišťované katedrou: IS-STAG KCD | IS-STAG KCP

Seznam kvalifikačních prací obhájených po akademickém roce 2003/2004: IS-STAG KCD | IS-STAG KCP

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, průběhu obhajob, státních závěrečných zkouškách a promocích naleznete níže a na stránce Dokončení studia.


 

Kvalifikační práce – církevní dějiny

Seznam prací obhájených v akademických letech 1993/1994-2003/2004 naleznete v přiloženém souboru.

Praktické rady k vytvoření DP a vzor DP SchemaDP.rtf

Jde o několik stručných zásad, které Vám umožní po konzultaci s vedoucím obejít se beze všech mnohomluvných příruček na našem trhu, které většinou člověku pouze zamotají hlavu a odradí jej od další práce...

Zásady pro citaci literatury a pramenů
Jednou z nejdůležitějších věcí, které se při psaní jakékoli práce musíte dobře zhostit, je správně citovat literaturu. Existuje velké množství závazných norem, z nichž jsme pro Váa připravili stručný (ale dostačující) přehled, který je ke stažení.

 

Obhajoby kvalifikačních prací

Průběh obhajoby práce

Obhajoba práce má obvykle tuto strukturu:

 1. Vlastní obhajoba práce studentem
  1. stručné představení práce studentem - důvod volby tématu, použité zdroje, použitá metoda, specifikace otázky, jíž se práce zabývá, a shrnutí výsledků, k nimž se došlo - max. 3 min.;
  2. reakce na posudky, zvláště na kritické poznámky (v případě většího množství jen na nejzávažnější), pokud student s kritickými poznámkami souhlasí (což se často týká formální stránky práce), stačí to jen konstatovat - 5-10 min.;
  3. reakce na otázky položené členy komise pro obhajobu.
 2. Hlasování komise a sdělení hodnocení studentovi. Po poradě a hlasování komise (student není přítomen) je studentovi sdělen výsledek, čímž celá obhajoba práce končí.

Žádáme studenty, aby se dostavili k obhajobě cca 30 minut před časem uvedeným v tabulce.


 

Kvalifikační práce – církevní právo

Závěrečné, bakalářské a diplomové práce obhájené na katedře církevního práva od roku 1994

Diplomové práce od r. 2004 je také možno vyhledávat přes STAG takto:

 • jít do Portálu UP,
 • otevřít záložku Studium a výuka (na horním horizontálním menu),
 • dále na ploše rozliknout záložku Kvalifikační práce,
 • do otevřeného okénka s názvem "Pracoviště" (v 2. řádku okýnek) doplnit zkratku katedry KCP,
 • kliknout na okénko Vyhledat.

Práce se zobrazí abecedně seřazené podle příjmení studentů. U novějších prací je dostupný nejen název práce, ale i další údaje: anotace práce, celý text práce, texty posudků, průběh obhajoby.

Závěrečné, bakalářské a diplomové práce obhájené na katedře církevního práva od roku 1994

 

Pokyny pro zpracování kvalifikačních prací

Schéma bakalářské/diplomové práce

Schéma bakalářské/diplomové práce a základní pokyny pro její vypracování naleznete zde.

Citace pramenů a literatury

Návod pro zpracování citací pramenů a literatury v pracech z oblasti církevního práva se zaměřením na právní a historické prameny naleznete zde.

 

Postup zpracování

Při samotném zpracování práce je vhodné dodržet tento způsob spolupráce s vedoucím práce:

 1. Pročíst základní prameny a literaturu, výběr konzultovat s vedoucí(m) práce.
 2. Vypracovat a nechat odsouhlasit osnovu práce.
 3. Vypracovat menší část textu (včetně poznámkového aparátu), zaslat ji spolu s obsahem a bibliografií vedoucí(mu) práce (věcná i formální stránka).
 4. Průběžně konzultovat další části textu s vedoucí(m) práce (především věcná stránka).
 5. Celek textu projednat s vedoucí(m) práce (úplnost a vyváženost práce).

 

Průběh obhajoby práce

Obhajoba práce má obvykle tuto strukturu:

 1. stručné představení práce studentem - důvod volby tématu, použité zdroje, použitá metoda, specifikace otázky, jíž se práce zabývá, a shrnutí výsledků, k nimž se došlo - 5 min.;
 2. reakce na posudky, zvláště na kritické poznámky (v případě většího množství jen na nejzávažnější), pokud student s kritickými poznámkami souhlasí (což se často týká formální stránky práce), stačí to jen konstatovat - 5-10 min.;
 3. reakce na otázky položené členy komise pro obhajobu.

 

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP.

 

Oddělení církevních dějin a dějin křesťanského umění

Knižní fond knihovny oddělení církevních dějin a dějin křesťanského umění je možné studovat pouze prezenčně v prostorách Oborové knihovny CMTF. Zájemci o prezenční zápůjčku se obracejí na pracovníky této oborové knihovny.

 

Oddělení církevního práva

V knihovně oddělení církevního práva je možné studovat tituly z jejího fondu pouze prezenčně, případně po souhlasu s knihovnicí z nich pořizovat kopie, výpisky apod. Knihovnice je přitom vázána pokyny vedoucího katedry.
Otvírací doba: po domluvě na níže uvedeném e-mailu:

Knihovnice oddělení: Mgr. Monika Menke Th.D.
e-mail: monika.menke(at)upol.cz


 

Východní právo (Grant FRVŠ)

Za podpory Fondu rozvoje vysokých škol byly r. 2007 na Katedře církevního práva Cyrilometodějské teologické fakulty univerzity Palackého v Olomouci vytvořeny logistické i materiální předpoklady pro výuku nově zavedeného předmětu Právo východních katolických církví (vyučován od února 2008). Řešitelem tohoto projektu byl lic. Damián Němec, dr, spoluřešitelem ThLic. Jiří Dvořáček.

 

Cíl předmětu

Cílem tohoto předmětu je uvést studenty do problematiky práva východních katolických církví, těsně navazujícího na výuku církevního práva západní katolické církve (zvané též římskokatolická) a umožnit vědeckou a badatelskou činnost v oblasti práva východních katolických církví.
Pro samotný předmět je takto zajištěn dostatečný sylabus předmětu, soubor odborné literatury a výchozí studie v rozsahu 62 stran. Všechny dosažené výstupy projektu jsou zveřejněny zde na této webové stránce.

 

Soubor odborné literatury

Výrazně badatelsky významný je soubor odborné literatury, a to jak pro základní studium kanonického práva východních katolických církví, tak především pro vědeckou a badatelskou činnost v této oblasti (především kompletní řady časopisů Communicationes a Nuntia). Odborná literatura bude nadále doplňována a její seznam průběžně aktualizován. Jednotlivé položky jsou většinou v režimu prezenční výpůjčky, aby byla zajištěna jejich dostupnost. Podrobnosti o jednotlivých titulech i jejich umístění (a v případě titulů v režimu absenční výpůjčky o jejich dostupnosti) jsou dostupné v on-line katalogu Knihovny UP

Dále bylo o projektu a jeho výstupech zasláno příslušné oznámení teologickým fakultám v České republice a potenciálně spolupracujícím neteologickým institucím, tj. filozofickým a právnickým fakultám v ČR, a informace o těchto výstupech byla zaslána ke zveřejnění do odborných periodik v České republice a Slovenské republice (Teologické texty, Revue Salve, Revue církevního práva, Tribunál).

Sylabus předmětu právo východních katolických církví

Soubor základní literatury pro studium práva východních katolických (i nekatolických) církví uložený na CMTF

Úvod do východního církevního práva (Jiří Dvořáček)


 

Humor

Některé povedené odpovědi z testů

 • Quattrocento – za Říma, vláda dvou augustů a 2 cézarů (Diokleciánus)
 • sanitní kordón – lékařská jízda za světových válek
 • Hérodotos – poslední století př. Kr. v Izraeli, král
 • Hoplité – mniši
 • 1947- Marsálův plán
 • zneplatnění bazilejských kompaktát – každú chvíľu
 • Antonín Brus z Mohelnice – pražský biskup – obnovení biskupství Zlatou bulou sicilskou
 • 1215 – 4. koncil luteránský
 • 800 – kanonizace Karla I. na císaře
 • Liber Pontificalis – právo útrpné
 • „třetí Řím“ – byli 3 papežové, při volbě třetího „třetí Řím“
 • Extravagantes – výstřednost
 • Somaskové - pův. obyvatelé jižní Ameriky
 • Jean Calvin – Pochmurný rigorista, protestantista
 • Jansenismus – aplikace demokracie do chodu církve
 • Marie Tudorovna – dcera Jindřicha VIII. a Kateřiny Sienské

Jeden vtip ze školního prostředí (jistě ne z UP)

Ve školní jídelně si přisedl student k profesorovi a ten říká: "Prase si nezaslouží, aby sedělo s labutí." Student se zvedl s odpovědí: "Tak já letím."

Čímž samozřejmě pana profesora namíchl a ten se rozhodl, že mu "dá zabrat" u zkoušek. Bohužel pro něj, student na vše odpověděl bezchybně. Proto mu dává poslední otázku: "Kdybyste si mohl vybrat ze dvou pytlů a v jednom bylo zlato, ve druhém rozum, který byste si vybral?" – Student po chvíli řekne, že by si vzal ten se zlatem. Profesor vítězoslavně: "No vidíte, a já bych si vybral ten s tím rozumem." Student neváhá: "Vždyť jo, každý si vybere to, co mu chybí."

Profesor už je tak vytočený, že na studentův test napíše "B L B E C" a pošle ho pryč. Student odchází, aniž by se podíval na hodnocení, ale za chvíli se vrátí s otázkou: "Pane profesore, Vy jste se mi tu sice podepsal, ale nenapsal jste tu žádnou známku..."