Katedra církevních dějin a církevního práva

O katedře

Badatelé z Oddělení církevních dějin a dějin křesťanského umění se zaměřují především na antické a středověké dějiny křesťanského umění, dějiny koncilů a papežství, nunciatury u papežského dvora v raném i pozdním novověku či významné osobnosti církevní historie (např. František kard. Dietrichstein, Theodor Kohn a další osobnosti, především české a moravské církevní provincie). Akademičtí pracovníci oddělení spolupracují úzce s obdobnými akademickými pracovišti Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci.

Z oblastí zájmu Oddělení církevního práva je na prvním místě potřeba uvést vztahy mezi státem a církvemi, včetně problematiky konkordátů. Z toho vychází i zájem o sekulární rodinné právo a sociálně-právní ochranu dětí. V oblasti kanonického práva se věnujeme a otázkám řízení církve, synodality a kolegiality či podílu laiků na výkonu řídící moci v římskokatolické církvi. Stranou nezůstává ani právo východních církví. Usilujeme i o aplikaci kanonického práva do pastorační praxe, zejména v procesním a manželském právu římskokatolické církve a v právu zasvěceného života. Někteří členové oddělení jsou také členy církevních soudů.

Vedení katedry a sekretářka

Na Hradě 5
místnost: 5.13
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 5.23
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 5.21
Konzultační hodiny v portále EDIS

Emeritní profesoři

prof. ICDr. Edward Górecki
Oddělení církevního práva

prof. PhDr. František X. Halas, CSc.
Univerzitní 22
místnost: 4.23
Oddělení církevních dějin a dějin křesťanského umění

Oddělení církevních dějin a dějin křesťanského umění

Univerzitní 22
místnost: 5.23
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 4.23
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 5.24
Konzultační hodiny v portále EDIS

Oddělení církevního práva

Na Hradě 5
místnost: 5.13
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 5.12
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 5.12
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 2.06
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 2.06
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. 17. listopadu 6
místnost: 3.20
Konzultační hodiny v portále EDIS

Externí pracovníci

ICLic. Mgr. Jiří Dvořáček, Dr. J.C.O. | Na Hradě 5, místnost 5.12

Mgr. Lic. Et Mgr. Ingrid Kovářová Kochová, Ph.D. | Na Hradě 5, místnost 5.12

Mgr. Jiřina Navrátilová ( jirina.navratilova01@upol.cz | životopis) | Na Hradě 5, místnost 5.12

Mgr. Lucie Šallé (životopis) | Na Hradě 5, místnost 5.12

Doktorandi

Oddělení církevních dějin a dějin křesťanského umění
doktorandškolitelvedoucí práce
Mgr. Martina Mátlováprof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D.
KTF UK
Mgr. Vít Hlinka, Th.D.
Oddělení církevního práva
doktorandškolitelvedoucí práce
Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.doc. lic. Damián Němec, dr
Mgr. Eva Zavadilovádoc. lic. Damián Němec, dr

Výuka

Předměty zajišťované katedrou: IS-STAG KCD | IS-STAG KCP

Seznam kvalifikačních prací obhájených po akademickém roce 2003/2004: IS-STAG KCD | IS-STAG KCP

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, průběhu obhajob, státních závěrečných zkouškách a promocích naleznete níže a na stránce Dokončení studia.

Kvalifikační práce – církevní dějiny

Seznam prací obhájených v akademických letech 1993/1994-2003/2004 naleznete v přiloženém souboru.

Praktické rady k vytvoření DP a vzor DP SchemaDP.rtf

Jde o několik stručných zásad, které Vám umožní po konzultaci s vedoucím obejít se beze všech mnohomluvných příruček na našem trhu, které většinou člověku pouze zamotají hlavu a odradí jej od další práce...

Zásady pro citaci literatury a pramenů
Jednou z nejdůležitějších věcí, které se při psaní jakékoli práce musíte dobře zhostit, je správně citovat literaturu. Existuje velké množství závazných norem, z nichž jsme pro Váa připravili stručný (ale dostačující) přehled, který je ke stažení.

Obhajoby kvalifikačních prací

Průběh obhajoby práce

Obhajoba práce má obvykle tuto strukturu:

 1. Vlastní obhajoba práce studentem
  1. stručné představení práce studentem - důvod volby tématu, použité zdroje, použitá metoda, specifikace otázky, jíž se práce zabývá, a shrnutí výsledků, k nimž se došlo - max. 3 min.;
  2. reakce na posudky, zvláště na kritické poznámky (v případě většího množství jen na nejzávažnější), pokud student s kritickými poznámkami souhlasí (což se často týká formální stránky práce), stačí to jen konstatovat - 5-10 min.;
  3. reakce na otázky položené členy komise pro obhajobu.
 2. Hlasování komise a sdělení hodnocení studentovi. Po poradě a hlasování komise (student není přítomen) je studentovi sdělen výsledek, čímž celá obhajoba práce končí.

Žádáme studenty, aby se dostavili k obhajobě cca 30 minut před časem uvedeným v tabulce.

Kvalifikační práce – církevní právo

Závěrečné, bakalářské a diplomové práce obhájené na katedře církevního práva od roku 1994

Pokyny pro zpracování kvalifikačních prací

Průběh obhajoby práce

Závěrečné, bakalářské a diplomové práce obhájené na katedře církevního práva od roku 1994

Seznam závěrečných prací naleznete v tomto přiloženém souboru.

Pokyny pro zpracování kvalifikačních prací

Schéma bakalářské/diplomové práce

Schéma bakalářské/diplomové práce a základní pokyny pro její vypracování naleznete v tomto přiloženém souboru.

Citace pramenů a literatury

Návod pro zpracování citací pramenů a literatury v pracech z oblasti církevního práva se zaměřením na právní a historické prameny.

Postup zpracování

Při samotném zpracování práce je vhodné dodržet tento způsob spolupráce s vedoucím práce:

 1. Pročíst základní prameny a literaturu, výběr konzultovat s vedoucí(m) práce.
 2. Vypracovat a nechat odsouhlasit osnovu práce.
 3. Vypracovat menší část textu (včetně poznámkového aparátu), zaslat ji spolu s obsahem a bibliografií vedoucí(mu) práce (věcná i formální stránka).
 4. Průběžně konzultovat další části textu s vedoucí(m) práce (především věcná stránka).
 5. Celek textu projednat s vedoucí(m) práce (úplnost a vyváženost práce).

Průběh obhajoby práce

Obhajoba práce má obvykle tuto strukturu:

 1. stručné představení práce studentem - důvod volby tématu, použité zdroje, použitá metoda, specifikace otázky, jíž se práce zabývá, a shrnutí výsledků, k nimž se došlo - 5 min.;
 2. reakce na posudky, zvláště na kritické poznámky (v případě většího množství jen na nejzávažnější), pokud student s kritickými poznámkami souhlasí (což se často týká formální stránky práce), stačí to jen konstatovat - 5-10 min.;
 3. reakce na otázky položené členy komise pro obhajobu.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP.

Oddělení církevních dějin a dějin křesťanského umění

Knižní fond knihovny oddělení církevních dějin a dějin křesťanského umění je možné studovat pouze prezenčně v prostorách Oborové knihovny CMTF. Zájemci o prezenční zápůjčku se obracejí na pracovníky této oborové knihovny.

Oddělení církevního práva

V knihovně oddělení církevního práva je možné studovat tituly z jejího fondu pouze prezenčně, případně po souhlasu s knihovnicí z nich pořizovat kopie, výpisky apod. Knihovnice je přitom vázána pokyny vedoucího katedry.
Otvírací doba: po domluvě na níže uvedeném e-mailu:

Knihovnice oddělení: Mgr. Monika Menke Th.D.
e-mail: monika.menke(at)upol.cz

Východní právo (Grant FRVŠ)

Za podpory Fondu rozvoje vysokých škol byly r. 2007 na Katedře církevního práva Cyrilometodějské teologické fakulty univerzity Palackého v Olomouci vytvořeny logistické i materiální předpoklady pro výuku nově zavedeného předmětu Právo východních katolických církví (vyučován od února 2008). Řešitelem tohoto projektu byl lic. Damián Němec, dr, spoluřešitelem ThLic. Jiří Dvořáček.

Cílem tohoto předmětu je uvést studenty do problematiky práva východních katolických církví, těsně navazujícího na výuku církevního práva západní katolické církve (zvané též římskokatolická) a umožnit vědeckou a badatelskou činnost v oblasti práva východních katolických církví.
Pro samotný předmět je takto zajištěn dostatečný sylabus předmětu, soubor odborné literatury a výchozí studie v rozsahu 62 stran. Všechny dosažené výstupy projektu jsou zveřejněny zde na této webové stránce.

Výrazně badatelsky významný je soubor odborné literatury, a to jak pro základní studium kanonického práva východních katolických církví, tak především pro vědeckou a badatelskou činnost v této oblasti (především kompletní řady časopisů Communicationes a Nuntia). Odborná literatura bude nadále doplňována a její seznam průběžně aktualizován. Jednotlivé položky jsou většinou v režimu prezenční výpůjčky, aby byla zajištěna jejich dostupnost. Podrobnosti o jednotlivých titulech i jejich umístění (a v případě titulů v režimu absenční výpůjčky o jejich dostupnosti) jsou dostupné v on-line katalogu Knihovny UP

Dále bylo o projektu a jeho výstupech zasláno příslušné oznámení teologickým fakultám v České republice a potenciálně spolupracujícím neteologickým institucím, tj. filozofickým a právnickým fakultám v ČR, a informace o těchto výstupech byla zaslána ke zveřejnění do odborných periodik v České republice a Slovenské republice (Teologické texty, Revue Salve, Revue církevního práva, Tribunál).

Sylabus předmětu právo východních katolických církví

Soubor základní literatury pro studium práva východních katolických (i nekatolických) církví uložený na CMTF

Úvod do východního církevního práva (Jiří Dvořáček)

Soubor základní literatury pro studium práva východních katolických církví na CMTF

Publikace se nachází v centrální knihovně Cyrilometodějské teologické fakulty nebo na katedře církevního práva.

1. COMMUNICATIONES a NUNTIA

V rámci grantu byla pořízena (doplněna) kompletní řada časopisů Communicationes a Nuntia - aktuální ročníky se nachází v centrální knihovně CMTF, starší ročníky pak ve skladu centrální knihovny CMTF.

2. SEZNAM PUBLIKACÍ VYDANÝCH NA ŘÍMSKÉM ISTITUTO PONTIFICIO ORIENTALE V ŘADĚ CANONICA

Prader, Joseph. Il Matrimonio in Oriente e in Occidente. Seconda edizione riveduta e aggiornata. 2003. 299 s. ISBN 88-7210-340-1

Žužek, Ivan. Index Analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium. 1992. X + 375 s. ISBN 88-7210-288-X

Arranz, Miguel S.I. I Penitenziali Bizantini. Il Protokanonarion o Kanonarion Primitivo di Giovanni Monaco e Diacono e il Deuterokanonarion o “Secondo Kanonarion” di Basilio Monaco. 1993. 207 s. ISBN 88-7210-297‑9

Peri, Vittorio. Orientalis Varietas, Roma e le Chiese d’Oriente - Storia e Diritto canonico. 1994. 500 s. ISBN 88-7210-300-2

Nedungatt, George S.J. A Companion to the Eastern Code. For A New Translation of Codex Canonum Ecclesiarum Orien­talium. 1994. 368 s. ISBN 88-7210-301-0

Nedungatt, George – Featherstone, Michael. (eds.). The Council in Trullo Revisited. 1995. 446 s. ISBN 88-7210-308-8

Abbass, Jobe O.F.M. Two Codes in Comparison. 303 s. ISBN 88-7210-313-4

Žužek, Ivan. Understanding the Eastern Code. 1997. 480 s. ISBN 88-7210-318-5

Nedungatt, George S.J. (ed.). The Synod of Diamper Revisited. 2001. 383 s. ISBN 7210-331-2

Nedungatt, George S.J. (ed.). A Guide to the Eastern Code. 2002. 976 s. ISBN 88-7210-336-3

Lorusso, Lorenzo O.P. Gli orientali cattolici e i Pastori latini. Problematiche e norme canoniche. 2003. 329 s. ISBN 88-7210-339-8

Paverd, Frans van de. The Kanonarion by John, monk and deacon and Didascalia Patrum. 2006. 317 s. ISBN 978-88-7210-353-3

Lahzi Gaid, Yoannis. The Eastern Code – text and resources. 2007. 194 s. ISBN 978-88-7210-354-1

Krikor, Chahinian. Li‘stituzione catholicosale nella chiesa armena dalle origini fino al 1441. 2009. 262s + 14 carte. ISBN 978-88-7210-362-2

Sunny Kokkaravalayil S.J. The Guidelines for the Revision of the Eastrem Code: their Impact on CCEO. 2009. 506 s. ISBN 978-88-7210-363-0

Ruyssen, G. S.J. The Holy Eucharist in Eastern Canon Law/ La Divina Eucaristia nel Diritto Canonico orientale. Roma: PIO, 2010. ISBN 978-88-7210-368-5

Lahzi Gaid, Yoannis. Sources of CCEO and CIC 83. Roma: PIO, 2012. ISBN 978-88-7210-379-1

Cozma, Ioan. I beni temporali nei rapporti tra ortodossi e greco-cattolici in Romania. Roma: PIO, 2012. ISBN 978-88-7210-384-5

Ruyssen, G. S.J. La Disciplina della Penitenza nelle Chiese orientali. Roma: PIO, 2013. ISBN 978-88-7210-385-2

Ruyssen, G. S.J. L’Ordinazione sacra nella disciplina canonica delle Chiese orientali. Roma: PIO, 2014. ISBN 978-88-97789-22-2

3. SEZNAM KOMENTÁŘŮ A MONOGRAFIÍ K CCEO

Bharanikulangara, Kuriakose (ed.). Il diritto canonico orientale nell'ordinamento ecclesiale. Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 1995. 274 s. ISBN 88-209-2009-3

Codigo de canones de las Iglesias orientales. Madrid : Biblioteca de autores cristianos, 1994. 385 s. ISBN 84-7914-136-0

Diritto matrimoniale canonico vol. I. Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2002. 572 s. ISBN 88-209-7170-4

Diritto matrimoniale canonico vol. II. Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2003. 664 s. ISBN 88-209-7405-3

Farrugia, Edward G. S.J. (a cura di). Dizionario enciclopedico dell’Oriente cristiano. Roma : Pontificio Istituto Orientale, 2003. 830 s. + 20 carte geografiche. ISBN 88-7210-324-X

I matrimoni misti. Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 1998. 198 s. ISBN 88-209-2503-6

Il Diritto Canonico Orientale nell'ordinamento ecclesiale. Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 1995. ISBN 88-209-2009-3

Il matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 1994. 328 s. ISBN: 88-209-1938-9

Il Matrimonio tra cattolici ed islamici. Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2002. 444 s. ISBN 88-209-7270-0.

Ius Ecclesiarum - Vehiculum Caritatis : atti del Simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001. Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2004. 992 s. ISBN 88-209-7633-1

Madey, Johanes. Quellen und Grundzüge des Kodex Canonum Ecclesiarum Orientalium.1999. 188 s. ISBN 3-87497-228-3

Pinto, Vito Pio. (a cura di). Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2001. 1341 s. ISBN 88-209-7146-1

Salachas, Dimitrios. Chierici e ministero sacro nel codice latino e orientale : prospettive interecclesiali. Roma : Urbaniana University Press, 2004. 392 s. ISBN 88-40-14007-7

Salachas, Dimitrios. Il magistero e l'evangelizzazione dei popoli nei Codici latino e orientale. Bologna : Edizione Dehoniane, 2003. 336 s. ISBN 88-10-40876-4

Salachas, Dimitrios. Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali. Bologna : Edizione Dehoniane, 2003. 416 s. ISBN 88-10- 40869-1

Salachas, Dimitrios. Iniziazione cristiana nei Codici orientale e latino. Bologna : Edizione Dehoniane, 1992. 200 s. ISBN 88-10-40863-2

Salachas, Dimitrios. Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali. Bologna : Edizione Dehoniane, 2003. 416 s. ISBN 88-10-40868-3

Salachas, Dimitrios. Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Bologna : Edizione Dehoniane, 2005. 528 s. ISBN 88-10-40875-6

Salachas, Dimitrios. Il magistero e l´evangelizzazione dei popoli nei Codici latino e orientale. Bologna : Edizione Dehoniane, 2001. 334 s. ISBN 88-10-40876-4

Salachas, Dimitrios. La vita consacrata nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO). Bologna : Edizione Dehoniane, 2006. 324 s. ISBN 88-10-40880-2

4. SEZNAM ANGLICKÉ, NĚMECKÉ, ITALSKÉ a jiné ODBORNÉ LITERATURY

Adam, Miroslav O.P. I Sacramenti dell’iniziazione christiana nei rapporti interecclesiali tra i cattolici latini e orientali in Slovacchia. Rím 2003. 669 s. ISBN 80-88922-71-2

Binns, John. The Christian Orthodox Churches. Cambridge : University Press, 2002. 270 s. ISBN 0-521-66738-0

Budin, Joachim – Ludwig, Gerd. Synopsis Corporis Iuris canonici. Vergleichendes Normenregister der vier Gesetzbücher des katholischen Rechtes. Regensburg : Pustet, 2001. 397 s. ISBN 3-7917-1745-6

Čitbaj, František. Cirkev nie sú steny a strechy ale viera a život- Katolická kánonicka ekleziológia. Vydala Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolická teologická fakulta, 2010. 255 s. ISBN 978-80-555-0148-2

Code of Canons of the Eastern Churches: Latin-English. Canon Law Society of America, 2001. 860 s. ISBN 0-9436-1688-3

Coranič, Jaroslav- Šturák, Peter. Gréckokatolická cirkev na Slovensku vo svetle výročí. Prešov 2009. 263 s. ISBN 978-80-8068-932-2

De Clercq, Carolus. Fontes iuridici ecclesiarum orientalium. Roma : Pont. Institutum Orientalium Studiorum, 1967. 191 s. ISBN neuvedeno

Griffiths, Bede. Matrimonio tra Oriente e Occidente. Bologna : Edizione Dehoniane, 2003. 223 s. ISBN 88-10-10454-4

Haering, Stephan – Schmitz, Heribert (Hrsg.). Lexikon des Kirchenrechts. Freiburg : Herder, 2004. 640 s. ISBN 3-451-28522-3

Il Monachesimo orientale: atti del Convegno di studi orientali che sul predetto tema si tenne a Roma, sotto la direzione del Pontificio Istituto Orientale, nei giorni 9, 10, 11 e 12 aprile 1958. Roma : Pont. Institutum Orientalium Studiorum, 1958. 363 s. ISBN neuvedeno

Ivan, Jozef. Vlastné právo v systéme práva katolíckej cirkvi a jeho uplatnenie v cirkvi sui iuris byzantského obradu na Slovensku. Michalovce : Vydavatelstvo Misionár, 2006. 368 s. ISBN 80-88724-27-9

Ivan, Jozef. Úvodné kánony Kódexov Katolickém církvi. Michalovce: Vydavatelstvo Misionár, 2008. 164 s. ISBN 978-80-88724-32-2

Ivan, Jozef. Miešane manželstvá v kanonickéj normatíve východných katolických cirkví. Michalovce: Vydavetelstvo Misionár. 2008. 172 s. ISBN 978-80-88724-30-8

Ivan, Jozef. Zneplatňujúce manželské prekážky v kanonickém normative východných katolických cirkví. Michalovce: Vydavetelstvo Misionár. 2007. 268 s. ISBN 978-80-88724-29-2

Ivan, Jozef. Metropolitné cirkvi v Kódexe kánonov východných cirkví. Michalovce: Vydavetelstvo Misionár. 2013. ISBN 978-80-88724-69-8

Ivan, Jozef. Forma slávenia manželstva v Kódexoch Katolíckej cirkvi. Michalovce: Vydavetelstvo Misionár. 2008. ISBN 978-80-88724-34-6

Ivan, Jozef. Prijatie nekatolíkov do Katolíckej cirkvi. Michalovce: Vydavetelstvo Misionár. 2012. ISBN 978-80-88724-65-0

Ivan, Jozef. Konvalidácia manželstva. Michalovce: Vydavatelstvo Misionár, 2008. ISBN 978-80-88724-36-0

Ivan, Jozef. Sviatosť pomazania chorých v kánonickej normatíve Katolíckej cirkvi. Michalovce: Vydavatelstvo Misionár, 2009. ISBN 97880-88724-39-1

Jacoš, Ján. Cirkevné právo. Prešovská univerzita v Prešove: Pravoslavná bohoslovecká fakulta. 2006. 173 s. ISBN 80-8068-499-5

Jasztal,Jacek Dobromil OFM. La comunione „non piena“ tra la chiesa cattolica e le chiesa orientali orthodosse nei documenti del magistero e del dialogo 1965 – 1995. Rome. Ex aedibus Pontificii Athenaei Antoniini. 1997. 109 s. ISBN neuvedeno

Le Chiese sui iuris - criteri di individuazione e delimitazione. Venezia : Marcianum Press, 2005. 240 s. ISBN 88-89736-00-3

Le Mariage en droit canonique oriental. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1936

Metz, René. Le Nouveau Droit des Eglises Orientales Catholiques. Paris : Les Editions Du cerf, 1997. 235 s. ISBN 2-204-05697-9

Mojzeš, Marcel. Chrám v byzantskej tradícii. Prešov: Vydavatelstvo Petra. 2008. 191 s. ISBN 978-80-8099-030-5

Nyssen, Wilhelm – Schulz, Hans-Joachim – Wiertz, Paul. Handbuch der ostkirchenkunde Band I. Dusseldorf : Patmos Verlag, 1984. 392 s. ISBN 3-491-77476-1

Nyssen, Wilhelm – Schulz, Hans-Joachim – Wiertz, Paul. Handbuch der ostkirchenkunde Band II. Dusseldorf : Patmos Verlag, 1989. 273 s. ISBN 3-491-77477-2

Nyssen, Wilhelm – Schulz, Hans-Joachim – Wiertz, Paul. Handbuch der ostkirchenkunde Band III. Dusseldorf : Patmos Verlag, 1997. 315 s. ISBN 3-491-77776-3

Okulik, Luis (a cura di). Nuove terre e nuove Chiese. Le comunitá di fedeli orientali in diaspora. Venezia. Marcianum Press s.r.1. 2008. 268 s. ISBN 978-88-89736-35-7

Pazourek, Miroslav. Manuál pro Codex Canonum ecclesiarum orientalium. Praha : Karolinum, 1998. 189 s. ISBN 80-7184-660-0

Pallath, Paul. Local Episcopal bodies in East and West. Kerala : Oriental Institute of Religious Studies India, 1997. 573 s. ISBN 81-86063-33-1

Poláček, Vladimír. Východní manželské církevní právo se zřetelem k právu latinskému. Košice, 1991

Polášek, František. Východní křesťanské církve. Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. 134 s. ISBN 80-7266-127-2

Potz, Richard, Synek Eva. Orthodoxes kirchenrecht. Eine Einführung. Freistadt. 2007. 398 s. ISBN 978-3-901407-93-2

Pravidla všeobecných a místních sněmu i sv. otců pravoslavné církve. Praha: Pravoslavná církev v Československu. 1955. 317 s. ISBN neuvedeno

Prešovská univerzita v prešove, Gréckokatolická teologická fakulta. Dejiny církevního gréckokatolického školstva na Slovensku. Prešov 2009. 273 s. ISBN 978-80-555-0101-7

Roberson, Ronald G. CSP. The Eastern Christian Churches. A Brief Survey. 6th revised edition, Roma : Pontificio Istituto Orientale, 1999. 276 s. ISBN 88-7210-311-5

Salachas,Dimitrios- Nitkiewicz, Krzysztof. Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini. Sussidio canonico-pastorale. Roma: Pontificio Istituto Orientale, 2007. 189 s. ISBN 978-88-7210-356-8

Sbírka platných právních norem Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v ČR (1996 - 2011). Praha, 2011.

Špidlík, Tomáš – Tenace, Michelina – Čemus, Richard. Questions monastiques en Orient. Roma : Pontificio Istituto Orientale, 1999. 269 s. ISBN 88-7210-323-1

Vasiľ, Cyril. Kánonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej eparchii v porovnání s Kódexom kánonov východných cirkví. Trnava : Dobrá kniha, 2000. 284 s. ISBN 80-7141-306-2

Vasiľ, Cyril. Patriarchálne cirkvi vKódexe kánonov východných cirkví. Trnava : Dobrá kniha, 1999. 221 s. ISBN 80-7141-269-4

Winkler, Dietmar Werner – Augustin, Klaus. Die Ostkirchen. Graz : Andreas Schnider Verlagsatelier, 1997. 176 s. ISBN 3-900993-72-6

5. Periodika

Eastern canon law 1/2012

Sylabus

SYLABUS PŘEDMĚTU PRÁVO VÝCHODNÍCH KATOLICKÝCH CÍRKVÍ

Předmět těsně navazuje na výuku církevního práva západní katolické církve. V souladu s cyrilometodějským posláním fakulty [1] podává stručně základní charakteristiku práva východních katolických církví především formou srovnání úpravy obsažené v Kodexu kánonů východních církví (CCEO) se západní katolickou legislativou obsaženou v Kodexu církevního práva (CIC).

Ve výuce předmětu budou tedy postupně probrána tato témata:

 1. Vývoj východního práva – od prvního společného kodexu do 20. století (společné kodexy církve, kodifikace východních církví v druhém tisíciletí až do současnosti).
 2. Východní kodifikace ve 20. století (jednotlivé fáze východní kodifikace a vyhlášené části CICO – motu proprio).
 3. Patriarchální zřízení a typologie východních církví (vývoj patriarchálního zřízení a patriarchální církve, přehled nekatolických patriarchátů, nechalcedonské a chalcedonské patriarchální církve, katolické patriarchální církve a jejich úprava v CCEO); církve arcibiskupské větší, metropolitní církve sui iuris a ostatní církve sui iuris.
 4. Vzájemný vztah CCEO a CIC a mezery v latinském kodexu.
 5. Svátosti – rozdíly mezi CCEO a CIC (srovnání úvodních kánonů o svátostech a srovnání jednotlivých svátostí s důrazem na svátost manželství).
 6. Právo zasvěceného života – přehled východní úpravy a srovnání s CIC (formy zasvěceného života: dělení a srovnání CCEO – CIC, monastýry, řády a kongregace v CCEO).
 7. Trestní právo v CCEO a srovnání s CIC (východní pojetí trestního práva a trestů: stručný historický úvod a zásady platné pro CCEO, odlišnosti CCEO – CIC).
 8. Partikulární právo – srovnání CCEO a CIC, terminologie obou kodexů, povaha partikulárního práva a jeho dělení.

[1] Cyrilometodějské poslání Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci spočívá v záměrném spojování západní a východní křesťanské tradice, především mezi katolicismem a ruským (či obecněji byzantským) pravoslavím; proto se někdy také nazývá „stavění mostů mezi křesťanským Východem a Západem“.

Humor

Některé povedené odpovědi z testů

 • Quattrocento – za Říma, vláda dvou augustů a 2 cézarů (Diokleciánus)
 • sanitní kordón – lékařská jízda za světových válek
 • Hérodotos – poslední století př. Kr. v Izraeli, král
 • Hoplité – mniši
 • 1947- Marsálův plán
 • zneplatnění bazilejských kompaktát – každú chvíľu
 • Antonín Brus z Mohelnice – pražský biskup – obnovení biskupství Zlatou bulou sicilskou
 • 1215 – 4. koncil luteránský
 • 800 – kanonizace Karla I. na císaře
 • Liber Pontificalis – právo útrpné
 • „třetí Řím“ – byli 3 papežové, při volbě třetího „třetí Řím“
 • Extravagantes – výstřednost
 • Somaskové - pův. obyvatelé jižní Ameriky
 • Jean Calvin – Pochmurný rigorista, protestantista
 • Jansenismus – aplikace demokracie do chodu církve
 • Marie Tudorovna – dcera Jindřicha VIII. a Kateřiny Sienské

Jeden vtip ze školního prostředí (jistě ne z UP)

Ve školní jídelně si přisedl student k profesorovi a ten říká: "Prase si nezaslouží, aby sedělo s labutí." Student se zvedl s odpovědí: "Tak já letím."

Čímž samozřejmě pana profesora namíchl a ten se rozhodl, že mu "dá zabrat" u zkoušek. Bohužel pro něj, student na vše odpověděl bezchybně. Proto mu dává poslední otázku: "Kdybyste si mohl vybrat ze dvou pytlů a v jednom bylo zlato, ve druhém rozum, který byste si vybral?" – Student po chvíli řekne, že by si vzal ten se zlatem. Profesor vítězoslavně: "No vidíte, a já bych si vybral ten s tím rozumem." Student neváhá: "Vždyť jo, každý si vybere to, co mu chybí."

Profesor už je tak vytočený, že na studentův test napíše "B L B E C" a pošle ho pryč. Student odchází, aniž by se podíval na hodnocení, ale za chvíli se vrátí s otázkou: "Pane profesore, Vy jste se mi tu sice podepsal, ale nenapsal jste tu žádnou známku..."