Menke Monika

ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.

vizitka

Narozena v roce 1975.

Seznam publikační a vědecké činnosti

Kvalifikační práce (netištěné)

 1. Obnova mnišek kazatelského řádu (dominikánek) v českých zemích ve 20. století. Historicko-kanonická studie (diplomová práce). Olomouc: CMTF UP (katedra církevního práva), 2001
 2. Prvky synodality v řízení církve podle CIC/1983 a CCEO/1990 (licenciátní práce). Olomouc: CMTF UP (katedra církevního práva), 2005
 3. Podíl laiků na výkonu soudní moci Římskokatolické církve (na úrovni diecéze) s přihlédnutím k situaci v ČR (disertační práce). Olomouc: CMTF UP (katedra církevního práva), 2008.
 4. Munus regendi biskupa diecezjalnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w czeskim prawie partykularnym [Munus regendi diecezního biskupa v Kodexu kanonického práva z 1983 roku a českém partikulárním právu]. KUL Lublin (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa Kanonicznego), 2016


Monografie

 1. Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva. Olomouc: VUP, 2015. ISBN 978-80-244-4804-6

Práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech, knihách

 1. Soudní moc církve a účast laiků na ní. Studia Theologica, Olomouc: CMTF UP, zima 2008, č. 34, s. 52 – 73, ISSN 1212-8570
 2. Josef Ryška (20. 5. 1915 – 22. 10. 2006), kněz a kanonista. Revue církevního práva, Praha. Společnost pro církevní právo, č. 48 (1/11).  roč. 2011. s. 37 – 47, ISSN 1211-1635
 3. Kanonickoprávní řešení obtížných životních situací trvalých jáhnů. Studia Theologica Olomouc. CMTF UP, zima 2011, č. 46, s. 98-113, ISSN 1212-8570
 4. Dispenz od celibátu. Studia Theologica Olomouc: CMTF UP, podzim 2012, č. 49, s. 91-101 ISSN. 1212-8570
 5. Právo na obhajobu v kanonickém trestním procesu. Studia Theologica Olomouc: CMTF UP, léto 2013, č. 15/2, s. 153 – 167. ISSN 1212-8570
 6. Výkon soudní moci v olomoucké arcidiecézi v letech 1917 – 1948. Studia Theologica Olomouc. CMTF UP, zima 2013, č. 15/4, s. 87-102. ISSN 1212-8570
 7. (Alcuni) Aspetti canonici del catecumenato ((Některé) Právní aspekty katechumenátu). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia, Vol. 14, 2013, s.117 -133, ISSN 1212-9038
 8. Interdiecézní soudy na území ČR. Studia Theologica 16/2 (léto 2014) Olomouc: CMTF UP, s. 38-50, ISSN 1212-8570
 9. Výkon soudní moci v arcidiecézi pražské v letech 1917 – 1948. Revue církevního práva 59 (3/14). Praha: Společnost pro církevní právo, 2014. s. 55 – 70. ISSN 1211-1635
 10. Okrskové vikariáty – koordinační rovina řízení pastorace. Studia Theologica 16/4 (zima 2014), s. 95-107, ISSN 1212-857.
 11. Otázky náboženské svobody ve vyjádřeních dvou posledních papežů. Studia theologica, 18/2 (léto 2016), s. 119-134, ISSN 1212-8570 
 12. Obhájce svazku v manželském procesu po reformě papeže Františka, Revue církevního práva, ročník XXII., č. 65 – 3/16, s. 25 – 36, ISSN 1211-1635
 13. Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus v praxi českých a moravských církevních soudů Revue církevního práva, 69 (4/17), s. 27 – 44, ISSN 1211-1635.
 14. Srovnání trestních procedur v Církvi československé husitské a římskokatolické.  In: Horák. Z. - Skřejpková, P. Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi, Praha: Leges, 2020. ISBN 978-80-7502-439-8, s. - 251 - 264

Práce publikované v mezinárodních recenzovaných odborných časopisech

 1. Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła rzymskokatolickiego. Kośćioł i prawo 2 (15) nr. 2/ 2013, ISSN 0208-7928, s. 101 – 113.

 2. Proces kszałtowania nowego modelu relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Republice Czeskiej po wyrównaniu majątkowym. Kośćioł i prawo 3(16) nr. 1/2014, s. 209-225.

 3. Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wojskowego w Republice Czeskiej. Kośćioł i prawo 4(17) 2015, nr 1, s. 105-117, ISSN 0208-7928,

 4. La Magistratura della Chiesa Cattolica Romana nella provincia ecclesiastica morava dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1983. AUPO, Theologica Olomucensia, vol. 15, 2016, ISSN 1212-9038, s. 81-93

 5. Právní postavení mnišek dominikánek v řádu a v církvi. Teologia młodych, Rocznik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, s. 19-26,  http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/wtl_tm/index.php?numer=4&str=all

 6. Young People at Present and their Preparation for Religious Life (Współczesna młodzież i przygotowanie do życia zakonnego). In: Ecumeny and Law n. 5 Youth – Church – Evangelism, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2017, ISSN: 2353-4877, s. 217-234.

 7. Klauzura mniszek po konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere, In: Kosciol i prawo   6 (19) 2017 nr 1, s. 91 – 114, ISSN 0208-7928.

 8. Ecumenical Aspects of Health Chaplaincy in the Czech Republic, In: Ecumeny and Law n. 6: Remaining United in Diversity, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2018, ISSN: 2353-4877, s. 321—342.

 9. Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w liście do „pobratymców w Czechosłowacji, In: KOŚCIÓŁ I PRAWO 7(20) 2018, nr 1, s. 75-91. KUL, Lublin, ISSN 0208-7928

 10. Pozycja prawna katolickich wydziałów teologicznych na terytorium Republiki Czeskiej od 1950 roku. Kościół i prawo 8(21) 2019, nr  1,  s. 29-50. ISSN 0208-7928. DOI: 10.18290/kip.2019.8.1-3

 11. Spolupráce při správě majetku řeholního institutu na území místní církve. Prawo kanoniczne Tom 63 Nr 1 (2020) s. 57-72. UKSW, Warszawa. DOI: https://doi.org/10.21697/pk.2020.63.1.03

 12. The Way to the Contractual Model of Anchoring Healthcare Chaplains in the Czech Legal System, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego t. XV, 17 (2) 2020, s. 133-143 https://doi.org/10.32084/sawp.2020.15.2-8

 13.  Biritualism in the practice of the Czech Church. Kośćiol i prawo, 10 (23) 2021 nr.2, s. 123-135, DOI: https://doi.org/10.18290/kip21102.8

 14. Dykasteria ds. Komunikacji w strukturze Kurii Rzymskiej. Kościół i Prawo" 11(24) 2022, nr 2, s. 9-25, https://doi.org/10.18290/kip22112.1 


Práce publikované v recenzovaných sbornících z konferencí v plném rozsahu

 1. Nezpůsobilost převzít podstatné manželské povinnosti jakožto nejčastější důvod neplatnosti manželství u církevních soudů. In: Čitbaj, František (ed.) Manželstvo v kánonickom práve, Prešov: PU-GKTF, 2009, ISBN 978-80-969953-5-6, s. 84 – 92
 2. Synodální prvky v řízení církve podle CIC a CCEO. In: Čitbaj, František (ed.) Semper fidelis. Prešov: PU-GKTF, 2010, ISBN 978-80-555-0292-2, s. 24 – 35
 3. Zvláštní právo církví na působení ve vězeňství. In Církev a stát: Sborník příspěvků z 19. ročníku konference, Brno: Masarykova Univerzita, 2013, s. 29-36, ISBN: 978-80-210-6595-6
 4. Výkon zvláštního práva registrovaných církví vyučovat náboženství na státních (veřejných) školách v České republice In Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa, Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-010-9, s. 73 – 84.
 5. Obnova a rozvoj duchovní služby v armádě ČR In Konvergencie a divergencie v slovenských a českých štátno-cirkevných vzťahoch – dvadsať rokov od vzniku samostatnej Českej republiky a Slovenskej republiky, Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2014, s. 117 – 128, ISBN 978-80-8082-766-3
 6. Kanoniczne przygotowanie do małżeństwa: refleksja nad przygotowaniem kobiety do pełnienia zadań małżeńskich i rodzicielskich (Canonical preparation for marriage: reflections on preparing women to assume marriage and parental functions.) In: A. Pastwa (red.), Kobieta w Kościele i w społeczeństwie, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2014, s. 115-123. ISSN 1643-0131, ISBN 978-83-7030-951-0
 7. České soudnictví římskokatolické církve a nejčastější důvody neplatnosti manželství, In: Krošlák, D. Moravčíková, M. Rozhodovacia činnost súdov a náboženstvo, Wolters Kluwer, Bratislava, 2015. s. 88 – 103. ISBN 978-80-81-68-181-3
 8. Rodina a svět práce v současném diskurzu katolické církve. In: Moravčíková, M. Križan, V. Sloboda jednotlivca a svet práce, Praha: Leges, 2014. s. 109 - 119. ISBN 978-80-7502-067-3
 9. Právo na odměnu za práci v právním řádu katolické církve In: Moravčíková, M. Križan, V, Sociálna náuka Církvi a jej vplyv na pracovné právo, Praha, Leges, 2015. s. 49-62. ISBN978-80-7502-136-6
 10. Zadania szkół katolickich v dziesiejszych czasach, In: Krajczyński, J. Domaszk, A. Fides, quae de verbo nascitur et nutritur – Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski. Plock, 2016, s. 90 – 109, ISBN 978-83-65397-44-7
 11. NĚMEC, Damián, MENKE, Monika, Accent on the Parity Approach to Churches and Religious Societies in the Light of Their Agreements with the State in the German Federal States and in the Slovak Republic, pp. 150–174. In: MORAVČÍKOVÁ, Michaela, ŠMID, Marek (eds.), Freedom of Conscience and Religious Freedom, Leges, Praha, 2015, 272 pp., ISBN 978-80-7502-137-3
 12. Realizace zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi v církvi Československé husitské. MORAVČÍKOVÁ, M. (ed.). Financovanie cirkví a náboženských spoločností. História a súčasnosť. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. 130 s. ISBN 978-80-571-0160-4, s. 116 – 126 z IGA 2018_CMTF_002: Česká náboženská a kulturní identita s akcentem na sté výročí vzniku Československa.
 13. Nadkonfesní rozměr služby nemocničních kaplanů v ČR, In: BENÁK, Jaroslav, ed. Církev a stát 2017: Sborník z konference, Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8830-6, s. 27 – 44.
 14. Státní uznání a registrace muslimů v Československu a České republice In: Moravčíková, M. (ed) Islam v Európe – právne postavenie a financovanie islámských náboženských organizácií, Praha: Leges, 2017, s. 19 – 30. ISBN 978-80-7502-229-5.
 15. Realizace zákona č. 428 /2012 Sb. o majetkovém vyrovnání ze strany ženských řeholních institutů v ČR, publikováno: MORAVČÍKOVÁ, M. (ed.). Financovanie cirkví a náboženských spoločností. História a súčasnosť. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. 130 s. ISBN 978-80-571-0160-4, s. 45-58.
 16. Kanonicko-právní rozměr pastorace migrantů, MORAVČÍKOVÁ, M. (ed.) 2018. Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny: Zborník zo sekcie „Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny“ medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, ktorý sa konal 20. – 21. septembra 2018. Trnava: Právnická fakulta TU v Trnave, 2018. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 99 s. ISBN 978-80-8168-989-5; s. 25 – 40.
 17. Bubelová, K. - Menke, M. Registrácia cirkví a náboženských spoločností v Českej republike (Registration of churches and Religious Societies in the Czech Republic) In: Němec, D. (ed) Registrácia cirkví a náboženských společnosti v zemiach Vyšehradskej štvorky, Rakúsku a na Ukrajine (Registration of Churches and Religious Societies in the Visegrad Four Countries, Austria and Ukraine). Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-369-8, s. 29-54 (cz) a 181 - 210 (aj).
 18. Náboženská situace katolické církve v ČR v době Covid-19. In: MORAVČÍKOVÁ, M. (ed.) 2020. Právna politika a legislatíva v ob­lasti konfesného práva: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci onli­ne medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, 24.-25. septembra 2020. Trnava : Právnická fakulta TU v Trnave, 2020. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 271 s. ISBN 978-80-571-0311-0 (pdf), ISBN 978-80-571-0310-3 (CD-ROM), s. 173 – 190
 19. Reforma Římské kurie a postavení laiků za papeže Františka. In: BENÁK, Jaroslav, ed. Církev a stát 2022: Sborník z konference, Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0152-0 (online; pdf)
   

Slovníková hesla

 • Menke, M. Proces u církevního soudu, In: SCHELLE, K., TAUCHEN, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek: Procesy (od roku 1950) – Pů, Plzeň, Aleš Čeněk, 2017, 929 s. s. 433–443, ISBN 978-80-7380-657-6
 • Menke, M. Interdiecézní soudy, In: In: SCHELLE, K., TAUCHEN, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, svazek. XIV Soudnictví, Plzeň, Aleš Čeněk, 2018, 855 s., s. 439-442, ISBN 978-80-7418-302-7
 • Menke, M. Biskupské a konzistorní soudy, In: SCHELLE, K., TAUCHEN, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, svazek. XIV Soudnictví, Plzeň, Aleš Čeněk, 2018, 855 s., s. 425-430, ISBN 978-80-7418-302-7
 • Menke, M. Řízení mimosoudní v kanonickém právu, In: SCHELLE, K., TAUCHEN, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, XI. svazek, Řízení, Plzeň, Aleš Čeněk, 2018, 909 s., s. 266 – 272, ISBN 978-80-7380-715-3)
 • MENKE, M. Helfert, Josef, In: In MAKARIUSOVÁ, Marie a kol. Biografický slovník českých zemí. XXIII. sešit: HavHel. Praha: Historický ústav AV ČR; Academia, 2020, s. 447. ISBN: 978-80-200-3164-8
 • Menke, M. Górecki Edward. In SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír, HORÁK, Ondřej, KOLUMBER, David (eds). Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek. Biografie právníků A–J. Plzeň; Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk; KEY Publishing, 2022, s. 561-563. ISBN: 978-80-7418-393


Přednášky na mezinárodních konferencích

 1. Nezpůsobilost převzít podstatné manželské povinnosti jakožto nejčastější důvod neplatnosti manželství u církevních soudů. Gréckokatolická teologická fakulta Prešovskej univerzity. Konference „Manželstvo v kánonickom práve“ Prešov, 12. 3. 2009
 2. Prvky synodality v řízení církve dle CIC a CCEO. Gréckokatolická teologická fakulta Prešovskej univerzity. Konference „Semper fidelis - vedecká konferencia pri príležitosti 20. výročia promulgácie Kódexu kánonov východných cirkví. Prešov, 11. 3. 2010
 3. Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła rzymskokatolickiego (Účast laiků na potestas regiminis římskokatolické církve). Katolicki Uniweritet v LublinieII ogólnopolska konferencja naukowa „Kodeks prawa kanonicznego w badaniach młodych naukowców“  (Kodex kanonického práva v bádání mladých vědců - II. polská celostátní vědecká konference), Lublin (Polsko) 1. 6. 2013
 4. Kanoniczne przygotowanie do małżeństwa: refleksja nad przygotowaniem kobiety do pełnienia zadań małżeńskich i rodzicielskich (Kanonická příprava na manželství: reflexe nad přípravou ženy na plnění úkolů manželských a rodičovských). Uniwersytet Śląski w Katowicach. Mezinárodní konference Kobieta w Kościele (Žena v církvi). Katovice (Polsko) 20. 9. 2013
 5. Obnova a rozvoj duchovní služby v armádě ČR. Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě Konference „Konvergencie a divergencie v slovenských a českých štátno-cirkevných vzťahoch-dvadsať rokov od vzniku samostatnej Slovenskej a Českej republiky“,  Trnava (Slovensko), 13. 11. 2013
 6. Výkon zvláštního práva registrovaných církví vyučovat náboženství na státních (resp. veřejných) školách v České republice. Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě Konference „Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa“,  Trnava (Slovensko), 14. 11. 2013
 7. Nowy model relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Republice Czeskiej po wyrównaniu majątkowym (Nový model vztahů církev – stát v ČR po majetkovém narovnání), Lublin (KUL), 7. 6. 2014 Kodex kanonického práva v bádání mladých vědců - III. polská celostátní vědecká konference
 8. České soudnictví římskokatolické církve a nejčastější důvody neplatnosti manželstvíPrávnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, Konference Trnavské právnické dny 2014: Rozhodovacia činosť národných, medzinárodných a európskych súdov, 25.- 26. 9. 2014
 9. Rodina a svět práce v současném diskurzu katolické církve, Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, Konference Sloboda jednotlivca a svet práce 11. 11. 2014
 10. Dôraz na paritný prístup k cirkvám a náboženským spoločnostiam vo svetle ich zmlúv so štátom v nemeckých spolkových krajinách a v Slovenskej republike (společný příspěvek s doc. Damiánem Němcem), Konference Sloboda svedomia a náboženského vyznania, Bratislava, Zichyho palác, 21. 11. 2014
 11. Organizacja i funkcjonowanie duspasterstwa wojskowego v Republice Czeskiej (Organizace a činnost vojenské duchovní péče v ČR), Lublin (KUL), 27. 1. 2015 Mezinárodní vědecká konference Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo (u příležitosti 50. vědecké práce prof. J. Krukowského)
 12. Otázky náboženské svobody ve vyjádřeních dvou posledních papežů, Mezinárodní vědecké konference Význam uplatňovania slobody svedomia v demokratickej spoločnosti konaná u příležitostí 15. výročí podpisu Základní smlouvy mezi SR a AS, Trnava, 21. 5. 2015
 13. Právo na odměnu za práci v právním řádu katolické církve. Konference Sociálna náuka cirkvi a jej vplyv na pracovné právo, Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, 30. 9. 2015.
 14. Biskupský synod - poslání, způsob přijímání dokumentů, závaznost. Vědecké kolokvium s mezinárodní účastí Aktuálne otázky manželstva a rodiny v konfesnom a kánonickom práve. Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, 11. 12. 2015.
 15. Trestněprávní odpovědnost duchovních v kontaktu s nezletilými. Vědecké kolokvium s mezinárodní účastí Právne postavenie duchovných. Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, 18. 3. 2016.
 16. Współczesna młodzież i przygotowanie do życia zakonnego (Současná mládež a příprava na řeholní život) – příspěvek v polštině, Mezinárodní ekumenicko-právní konference Młodzież – Kościół – Ewangelizacja: z okazji Światowych Dni Młodzieży, Kraków 2016, Katovice - Brenna (Polsko), 28 – 29. 4. 2016.
 17. Zásada kooperace mezi církví a státem po II. vatikánském koncilu. Vědecká konference Financovanie cirkví a náboženských společnosti – teoretické východiská a prax. Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, 9. 6. 2016.
 18. Reforma orgánů finančního hospodaření Apoštolského stolce, Mezinárodní vědecká konference Trnavské právnické dni 2016: Nová Európa – výzvy a očakávania, Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, 22. – 23. 9. 2016.
 19. Státní uznání a registrace muslimů v Československu a České republice. Vědecká konference Islam v Európe, Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, 22. – 23. 9. 2016.
 20. Zadania szkół katolickich v dziesiejszych czasach. Mezinárodní vědecká konference Fides, quae de verbo nascitur et nutritur – Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski, UKSW Warszawa, 19. 10. 2016
 21. Důsledky a praktický dopad papežské reformy manželského procesního práva v praxi církevních soudů, Vědecké kolokvium s mezinárodní účastí Aktuálne otázky v kánonickom a konfesnom práve, Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, 2. 12. 2016.
 22. Aspekty ekumeniczne duszpasterstwa w dziedzinie służby zdrowia w Republice Czeskiej (Ekumenické aspekty pastorační péče ve zdravotnictví v ČR), Mezinárodní ekumenicko-právní konference Jednoczeni w różnorodności” (Sjednoceni v rozmanitosti), Katovice - Brenna (Polsko), 27 – 28. 4. 2017.
 23. Realizace zákona 428 /2012 Sb. o majetkovém vyrovnání ze strany katolické církve v ČR, Mezinárodní vědecká konference Financovanie cirkví a náboženských společnosti v komparatívnej perspektíve, 4. 5. 2017, Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě
 24. Klauzura mniszek po konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere (Klauzura mnišek po apoštolské konstituci Vultum Dei quaerere), Polská celostátní vědecká konference Kodex kanonického práva v bádání mladých vědců - VI., Lublin (KUL), 3. 6. 2017
 25. Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w liście do „pobratymców w Czechosłowacji   Mezinárodní vědecká konference Stefan kard. Wyszyński – nauczyciel praw Bozych, KUL, Lublin, 13. 1. 2018
 26. Kanonicko-právní rozměr pastorace migrantů. Trnavské právnické dny: Právny štát – medzi vedou a umením, Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, 20. – 21. 9. 2018, Sekce: Ústav pre právne otázky náboženskej slobody: Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny
 27. Realizace zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi v Církvi Československé husitské. Vědecká konference Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody: Ekonomické aspekty štátno-cirkevných vzťahov, Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, 20. – 21. 9. 2018
 28. The special Right of Churches to the agency in Army in Czech republic Polish – Czech Scientific Seminar on Religion in the Public Sphere of Life in Poland and Czech Republic, Olomouc, PF UPOL, 29. 11. 2019.
 29. Náboženská situace katolické církve v ČR v době Covid-19. Mezinárodní vědecká konference Trnavské právnické dni, 24 – 25. 9. 2020, Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě online.
 30. Praktické pokyny pro uplatnění práva na přijetí svátostí v případě hospitalizovaných pacientů s koronavirem v České republice. Mezinárodní vědecká konference Law and Values, 28. 1. 2021, Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě online.
 31. Birytualizm w praktyce Kościoła katolickiego w Republice Czeskiej. Kodex kanonického práva v bádání mladých vědců - X. polská celostátní vědecká konference, Lublin (KUL), 5. 6. 2021
 32. Monika Menke – Damián Němec: Ecclesiastical Courts during the Covid-19 Epidemic. International and interreligious konference Marriage processes in the 21st century. University of Silesia in Katowice, 31. 5. 2021
 33. Nowy Urząd ds. Komunikacji w strukturze Kurii Rzymskiej. Kodex kanonického práva v bádání mladých vědců - XI. polská celostátní vědecká konference, Lublin (KUL), 4. 6. 2022
 34. Stručná prezentace nového trestního práva katolické církve. Mezinárodní vědecká konference Trnavské právnické dny 2022, 29. 9. 2022, Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě online.
 35. Ideological manipulation of priests in the so-called "peace movements" in Czechoslovakia between 1950 and 1989. Mezinárodní vědecká konference Ideologies and State-Church Relations Legal Framework, 5. 5. 2023, Trnavská Univerzita, Právnická fakulta – online.
 36. Wytyczne dla duszpasterstwa osób rozwiedzionych i osób żyjących w nowych związkach małżeńskich po Amoris laetitia w Republice Czeskiej (Směrnice pro pastoraci rozvedených a znovusezdaných osob po Amoris leatitia v ČR). Kodex kanonického práva v bádání mladých vědců-XII. polská celostátní vědecká konference, Lublin (KUL), 3. 6. 2023

Přednášky na národní úrovni

 1. Forma uzavření manželství v katolické církvi v ČR. Masarykova univerzita v Brně, právnická fakulta. 16. ročník konference Církev a stát: Manželství, děti a rodinný život v nábožensky pluralitním státě. Brno, 7. 9. 2010
 2. Vysoké školy katolické církve. Masarykova univerzita v Brně, právnická fakulta. 18. ročník konference Církev a stát: Církve, stát a vzdělání. Brno, 6. 9. 2012
 3. Dispenz od celibátu. Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta. Konference „Propuštění z duchovního stavu podle nejnovějších předpisů katolické církve – legislativa a praxe“. Olomouc, 19. 6. 2012
 4. Právní aspekty katechumenátu. Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta. Konference „Zkušenosti a budoucí perspektivy 30 let od platnosti Kodexu kanonického práva“. Olomouc, 4. 6. 2013
 5. Zvláštní právo církví na působení ve vězeňství. Masarykova univerzita v Brně, právnická fakulta. 20. ročník konference Církev a stát. Brno, 10. 9. 2013
 6. Nadkonfesní rozměr služby nemocničních kaplanů v ČR (Overconfessional dimension of healthcare service in the Czech Republic) 23. ročník konference Církev a stát, Katedra ústavního práva Právnické fakulty MU a SPCP Brno, 14. 9. 2017.
 7. Dopady m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus na praxi církevních soudů české a moravské provincie Seminář z kanonického práva pro pracovníky církevních soudů české a moravské církevní provincie, Hradec Králové, 21. 5. 2018
 8. Reforma Římské kurie a postavení laiků za papeže Františka. 28. ročník konference Církev a stát, Katedra ústavního práva Právnické fakulty MU a SPCP Brno, 9. 9. 2022
 9. Stálé služby udělované laikům v současném textu CIC a partikulárních normách; otázka jáhenství. Mezinárodní konference 40. výročí vyhlášení Kodexu kanonického práva–změny, Olomouc CMTF UPOL 13. 4. 2023
   

Učebnice, skripta

 • Distanční texty pro Přehled církevního práva (studijní materiál pro frekventanty kursů na CMTF UP v Olomouci v rámci projektu POMEZI)
 • Distanční texty pro Základy církevního práva (studijní materiál pro frekventanty kursů na CMTF UP v Olomouci v rámci projektu POMEZI)
 • Distanční texty a prezentace pro předmět Naléhavé otázky manželství a rodiny (moodle)
 • Distanční texty a prezentace pro předmět Kanonické právo personální (moodle)
 • Distanční texty a prezentace pro předmět Seminář manželského práva (moodle)
 • Distanční texty a prezentace pro předmět Základy církevního práva v teologii online

Jiné přednášky, diskuze

 1. Přednáška Kanonicko-právní pomoc rozvedeným manželstvím na kurzu pro Centrum pro rodinu Arcibiskupství olomouckého, konaná dne 13. 9. 2011
 2. Moravskoslezská akademie pobočka Brno, Účast v panelové diskuzi o synodu o rodině, Barvičova, Brno, 13. 5. 2015
 3. Řešení obtížných manželských situací z pohledu kanonického práva a možné perspektivy vývoje. Na cestě k dialogu: rodina v církvi - diskuzní setkání 25. – 26. 9. 2015, Olomouc: Palác Bohemia.
 4. Přednáška Cesty rozvedených ke sv. přijímání: dosavadní možnosti a změny na kurzu pro Centrum pro rodinu Arcibiskupství olomouckého, konaná dne 8. 12. 2015
 5. Přednášky na pastoračním kurzu v Uh. Brodě, církevní právo (duben 2016), církevní dokumenty (květen 2016)
 6. Přednáška Manželství a církevní právo na kurzu pro Centrum pro rodinu Arcibiskupství olomouckého, konaná dne 9. 11. 2019 na Hostýně
 7. Přednáška s D. Němcem na Metodickém dnu pro lektory snoubenců, Olomoucké arcibiskupství, Centrum pro rodinu, 30. 3. 2019

Recenze

 • W orbicie zasady “odpowiedzalnego rodzicielstwa”. Adekwatne zrozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki. (Within the orbit of the „responsible parenthood“principle. Appropriate understandig of bonum prolis as challenge for contemporary canonistics) Ed. A. Pastwa, Katowice, 2014. 133pp. In: Eumeny and law 3: Welfare of the Child: Welfare of Family, Church, and Society. Ed. A. Pastwa, Katowice, 2015, s. 351 – 356
 • Jonová, Jitka: Theodor Kohn (1845–1915): kníže-arcibiskup olomoucký, titulární arcibiskup pelusijský, Brno, CDK, 2015, 371 s., ISBN 978-80-7325-379-0. In:  RCP 64, 2/2016, s. 133 – 134
 • Szabo, Miloš: Východní křesťanské církve. Karolinum: Praha, 2016. 222s., ISBN 978-80-246-3362-6. Studia theologica 19 (2017), č. 1, s. 203- 206.
 • Jiří Rajmund Tretera and Záboj Horák (eds.) Spiritual Care in Public Institution in Europe Berlin: Berliner Wissenschafts-verlag, 2019. 140 pp. Ecumeny and Law n. 8 Idea of Synodality: Contexts, Challenges and Perspectives (II) Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2018, ISSN: 2391-4327, s.107-109.https://doi.org/10.31261/EaL.2020.08.08
 • Jitka Jonová: Kapitulní otázka olomoucká a obsazování arcibiskupského stolce v Olomouci od roku 1880 do poloviny 20. století. Brno, CDK, 2022. 203 s. ISBN 978-80-7325-550-3. Revue církevního práva 90 (1/23) s. 103–106.

Organizace konferencí:

 • The 1st Central European Young Canonists Forum, společně s doc. D. Němcem, evropská konference, 27. 11. 2015 v Olomouci Mezinárodní vědecké konference „Praxe církevních soudů v Polsku a České republice”, která se konala na Interdiecézním církevním soudu v Olomouci dne 6. prosince 2016
 • The 2nd Central European Young Canonists Forum, společně s doc. D. Němcem, evropská konference, 25. 11. 2016 v Olomouci
 • The 3rd Central European Young Canonists Forum, společně s doc. D. Němcem, evropská konference, 24. 11. 2017 v Olomouci
 • The 4th Central European Young Canonists Forum, společně s doc. D. Němcem, evropská konference, 23. 11. 2018 v Olomouci
 • The 5th Central European Young Canonists Forum, společně s doc. D. Němcem, evropská konference, 29. 11. 2019 v Olomouci
 • Mezinárodní konference 40. výročí vyhlášení Kodexu kanonického práva–změny, Olomouc CMTF UPOL 13. 4. 2023, společně s prof. D. Němcem
 • Svatodušní konference o kanonickém právu pro pracovníky církevních soudů české a moravské církevní provincie, Olomouc 29. 5. 2023 společně s dr. Botkem

Granty

 • 2023: vnitřní grant IGA_ CMTF_2023_003: 40. výročí promulgace Kodexu kanonického práva v interdisciplinárním kontextu
 • 2022: vnitřní grant IGA_ CMTF_2021_006: Liturgika, právo a historie jako součást vzdělávání duchovenstva – hl. řešitel
 • 2021: vnitřní grant IGA_ CMTF_2021_002: Realizace náboženské svobody v české společnosti v dobách omezování (historicky i aktuálně) – hl. řešitel
 • 2020: vnitřní grant IGA_CMTF_2020_004: Rekatolizace vs. sekularizace v moderních českých dějinách– hl. řešitel
 • 2019: vnitřní grant IGA_CMTF_2019_004 Události let 1949, 1969 a 1989 a katolická církev v Československu – hl. řešitel
 • od dubna 2018 spoluúčast (za právnickou fakultu UPOL a ČR) pro projekt právnické fakulty Trnavské univerzity – Visegrad grant: Registration of Churches and Religious Societies
 • 2018: vnitřní grant IGA_CMTF_2018_002 Česká náboženská a kulturní identita s akcentem na sté výročí vzniku Československa – hl. řešitel
 • 2017: vnitřní grant IGA_CMTF_2017_002 Ekumenický rozměr liturgických a kanonickoprávních norem v kontextu církevních dějin – hl. řešitel
 • 2016: vnitřní grant IGA_CMTF_2016_005 Změny v manželském právu po biskupské synodě 2015 – hl. řešitel
 • 2013–2015: hlavní řešitel PostDok GAČR: 13-00828P Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva
 • 2012: vnitřní grant IGA_CMTF_2012_00 Trestání mravnostních deliktu duchovních– hl. řešitel

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)