Dvořáček Jiří

Dr. theol. habil. ICLic. Mgr. Jiří Dvořáček, Dr.J.C.O.

vizitka

Narozen v roce 1973.

Kompletní bibliografie

Monografie

 1. Die Apostolische Exarchie in der Tschechischen Republik. Studien zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft einer griechisch-katholischen Ostkirche. Eichstätter Studien 83. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2020, 266 s.
 2. Botek, L. Dvořáček, J. Hanuš, M., Manželské právo v přehledu. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR a Institut sv. Kosmy a Damiána, 2008, 51 s.
 3. Il divorzio del vincolo matrimoniale nelle Chiese ortodosse e le sue conseguenze giuridiche per la Chiesa cattolica. Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum, Ostrava, 2010, 115 s.
 4. Východní kanonické právo. Úvod do studia. Praha: Apoštolský exarchát řeckokatolické církve a Institut sv. Kosmy a Damiána, 2014, 161 s.

Elektronické publikace

 1. Úvod do východního církevního práva. Studijní text. https://www.cmtf.upol.cz/katedry-a-instituty/katedry/katedra-cirkevnich-dejin-a-cirkevniho-prava/#c4985. 62 s.
 2. Městský stát Vatikán a Apoštolský stolec. E-Learning pro Justiční akademii. http://asja.jacz.cz/index.php?pageid=2102.
 3. Enrollment in the Church sui iuris with respect to conversions in Germany according to can. 35 CCEO, in: NomoK@non, Web-Journal für Recht und Religion, https://doi.org/10.5282/nomokanon/197, zveřejněno 7. 12. 2021, ISSN 2749-2826.
 4. Gemeinsam die Eucharistie feiern? Kanonistische Anmerkungen zum Votum „Gemeinsam am Tisch des Herrn“ (2019) des Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen, in: NomoK@non, Web-Journal für Recht und Religion, https://doi.org/10.5282/nomokanon/217, zveřejněno 10. 10. 2022, ISSN 2749-2826.

Editace sborníků

 1. Pastýřské listy. Velehrad: Refugium 2001, 460 s. Vnitřní grant na CMTF UP v Olomouci „Pastýřské listy olomoucké arci­diecéze z let 1948-1989“.


Články v odborných časopisech a ve sbornících

 1. New Age jako spiritualita postmoderny, in: Lacroix, M., Co hlásá New Age. Velehrad: Refugium 2000, s. 15-26.
 2. České náboženské středisko Velehrad v Římě, in: Revue církevního práva, 27, 1/2004, s. 70-75.
 3. Dřívější a současná úprava postavení faráře ve východních katolických církvích, in: Revue církevního práva, 28, 2/2004, s. 95-109.
 4. Příslušnost katolického křesťana do církve sui iuris podle CIC 1983 a CCEO, in: 10 let Apoštolského exarchátu. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice, 2006, s. 29-44.
 5. Il confronto del ruolo del parroco secondo i canoni 279-294 del CCEO ed i canoni 489-510 del Motu proprio «Cleri sanctitati», in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Teologica Cyrillo-Methodiana. Theologica Olomucensia, Volumen 8. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 5-18.
 6. Vady manželského souhlasu podle českého zákona o rodině (z. č. 94/1963 Sb.) po tzv. „velké novele“ (z. č. 91/1998 Sb.), in: Marinčák, Š. (ed.), Diritto particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teoretici e produzione normativa delle Chiese orientali cattoliche. Tvorba noriem partikulárneho práva cirkvi sui iuris. Trnava: Dobrá kniha, 2007, s. 467-482.
 7. Ekonomie v kánonech východní tradice, in: Studia theologica, 10, 1/2008, s. 66-77.
 8. Quale giurisdizione ha la Chiesa cattolica sul matrimonio ortodosso?, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia, Volumen 10. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 5-17.
 9. Zásada subsidiarity jako základ partikulárního práva, in: Sbírka platných právních norem Apoštolského exarchátu Řecko­katolické církve v ČR. Hanuš, M (ed.). Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice, 2011, s. 143-150.
 10. Manželské rozvody v křesťanské tradici, in: Rodinné listy, 3/2012, s. 19-22.
 11. Propuštění z duchovního stavu a sesazení na nižší stupeň svěcení podle Kodexu kánonů východních církví z r. 1990, in: Studia theologica, 14, 3/2012, s. 102-111.
 12. Modifikace ustanovení Kodexu kanonického práva vlivem Kodexu kánonů východních církví, in: Revue církevního práva, 56, 3/2013, s. 61-74.
 13. Il divorzio del matrimonio nelle Chiese ortodosse, in: Acta Universitatis Palackianae Olomu­censis. Facultas Teologica Cyrillo-Methodiana. Theologica Olomucensia, Volumen 14. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 103-116.
 14. Zdroje filosofického myšlení Karla Rahnera, in: Studia theologica, 16, 4/2014, s. 80-94.
 15. L’oikonomia quale fondamento per le seconde nozze nell’ortodossia: una possibilità anche per i cattolici divorziati?, in: Apollinaris. Commentarius iuridicus Instituti Utriusque Iuris, LXXXVII, 1/2014, s. 171-204.
 16. Srovnání manželství podle CCEO a CIC/1983, in: Revue církevního práva, 60, 1/2015, s. 41-52.
 17. Soudní systém ve východních katolických církvích, in: Krošlák, D. – Moravčíková, M. (Eds.). Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, s. 104-114.
 18. Apoštolský exarchát v České republice a jeho právní postavení, in: Revue církevního práva, 63, 1/2016, s. 67-84.
 19. Pojem církve sui iuris v současném církevním právu), in: Studia theologica, 18, 2/2016, s. 105-117.
 20. Komentář k motu proprio De Concordia inter Codices, in: Revue církevního práva, 66, 1/2017, s. 27-38.
 21. Svátost pokání v CCEO, in: Řeckokatolický kalendář 2017. Praha: Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v ČR, 2017, s. 40-46.
 22. Gli impedimenti matrimoniali nelle Chiese ortodosse di tradizione bizantina secondo i manuali classici, in: Ruyssen, G. – Kokkaravalayil, S. (a cura di). Il CCEO – Strumento per il futuro delle Chiese orientali cattoliche. Atti del Simposio di Roma, 22-24 febbraio 2017. Centenario del Pontificio Istituto Orientale (1917-2017). Kanonika 25. Roma: Pontificio Istituto Orientale, 2017, s. 765-778.
 23. Die Rechtsstellung der Apostolischen Exarchie in der Tschechischen Republik, in: Ohly, Ch. – Rees, W. – Gerosa, L. (Hrsg.). Theologia Iuris Canonici. Festschrift für Ludger Müller zur Vollendung des 65. Lebensjahres. Kanonistische Studien und Texte (KST), Band 67. Berlin: Duncker & Humblot 2017, s. 701-719.
 24. Finanziamento delle Chiese nella Repubblica Ceca con speciale riguardo alla Chiesa greco-cattolica, in: Kościół i Prawo, 6 (19) 2017, Nr. 2, s. 229-240.
 25. Diritto particolare dell’Esarcato apostolico di Praga, in: Eastern Canon Law 7/2018, 1–2, s. 299-317. ISSN 2064-0412
 26. Synodalität und Laien. Theologische Grundlegung, in: Anuth, B. S. – Dennemark, B. – Ihli, S. »Von Barmherzigkeit und Recht will ich singen.« Festschrift für Andreas Weiß, Eichstätter Studien 84, Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2020, s. 167-182.
 27. Některé aspekty postavení Apoštolského exarchátu pro věřící byzantského obřadu v ČR v systému kanonického a českého konfesního práva, in: Horák, Z. – Skřejpková,  P. (eds.), Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi, Praha: Leges, 2020, s. 135-140, ISBN 978-80-7502-439-8.
 28. Rozhodování Spolkového ústavního soudu v souvislosti s pandemií Covid-19, in: Benák, J. (ed.), Církev a stát 2020. Sborník příspěvků z konference. Masarykova univerzita, Brno: MUNI Press, s. 64–70. ISBN 978-80-210-9747-6
 29. Vliv skryté církve na Apoštolský exarchát v České republice, in: Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů 2020/04, ročník XIV, s. 41–50. ISSN 1802-8241.
 30. Sinodalità e componente laicale. La base teologica del ruolo dei fedeli nell’attività sinodale, in: Ruyssen, G.-H. (a cura di), Questioni e riconsiderazioni in tematiche ecclesiologiche-canonistiche. Atti del convegno Beirut, 25–27 Aprile 2019, Chiesa Patriarcale Maronita, Pontificio Istituto Orientale. Editoria di Facoltà 04/2021, s. 65–81. ISBN 978-88-97789-82-6
 31. Zápis do církve sui iuris a konverze do katolické církve podle kán. 35 CCEO, in: Revue církevního práva, 85, 4/2021, s. 59–69. ISSN 1211-1635.
 32. Nádražní misie ve Spolkové republice Německo, in: Benák, J. (ed.), Církev a stát 2021. Sborník příspěvků z konference. Masarykova univerzita, Brno: MUNI Press, s. 54–59. ISBN 978-80-210-8637-1
 33. Il Vescovo eparchiale e gli abusi sessuali dei chierici in Repubblica Ceca. Il suo ruolo come dispensatore di giustizia e la responsabilità per culpa in vigilando, in: Ruyssen, G.-H., S.J. (a cura di), Gli abusi nella Chiesa: Una realtà sommersa. Atti del Convegno. Roma 24 Febbraio 2021, Pontificio Istituto Orientale. Rapporti tra Vescovi e Chierici. Atti del Convegno. Roma, 27–28 Maggio 2021, Pontificio Istituto Orientale, Editoria di Facoltà 07/2022, s. 249–262. ISBN 978-88-97789-95-6
 34. Zásady trestní odpovědnosti v trestním právu katolické církve s přihlédnutím k českému trestnímu zákoníku č. 40/2009 Sb., in: Benák, J. (ed.), Církev a stát 2022. Sborník příspěvků z konference. Masarykova univerzita, Brno: MUNI Press 2022, s. 22–32. ISBN 978-80-280-0152-0 (online; pdf)

 35. Sharing the Eucharist? Critical Comments from a Canonical Perspective on the Statement“Together at the Lord’s Table” (2019) of the Ecumenical Study Group of Protestant and Catholic Theologians, in: Ecumeny and Law, vol. 10(2) (2022), s. 119–134. ISSN 2391-4327

 36. Imputabilità e responsabilità penali: fondamento, cause esimenti, cause mitiganti e cause aggravanti, in: Ruyssen, Georges-Henri, SJ (a cura di), 50° Anniversario della fondazione della Facoltà di Diritto Canonico Orientale del PIO (1971-2021). Atti del convegno Roma, 2-3 dicembre 2021 Pontificio Istituto Orientale – Dottorato honoris causa prof. Lewis J. Patsavos Roma, 3 dicembre 2021 Pontificio Istituto Orientale – Le Sanzioni penali nella Chiesa: novità del CIC – innovazioni nel CCEO Anni del convegno Roma, 3-4 giugno 2022 Pontificio Istituto Orientale 2023, s. 639–651. ISBN 978-88-7210-408-8

 37. Administrativní řízení v církvi: zkušenosti, inspirace, náměty, in: Revue církevního práva, 94, 1/2024, s. 75–88. ISSN 1211-1635.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)