prof. lic. Damián Němec, dr

vizitka

Narozen v roce 1960.

Vzdělání

 • 2021 profesura v oboru teologie na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • 2008 habilitace v oboru teologie na Univerzitě Palackého v Olomouci (doc.), habilitační práce: Konkordátní smlouvy Apoštolského stolce s postkomunistickými zeměmi (1990–2007)
 • 2003 doktorát v oboru teologie (dr), PWT Wrocław (Polsko), disertace: Vývoj České dominikánské provincie v letech 1948 – 1997
 • 1996 licenciát v oboru teologie (lic.), PWT Wrocław (Polsko), licenciátní práce: Vývoj České dominikánské provincie v letech 1908 – 1948
 • 1991 – 2002 postgraduální studium teologie ve specializaci kanonické právo, na Papežské teologické fakultě ve Vratislavi (PWT Wrocław, Polsko) pod vedením prof. Edwarda Góreckého
 • 1990 – 1991 studium teologie, CMTF UP v Olomouci
 • 1986 – 1990 studium teologie na CMBF v Litoměřicích
 • 1980 – 1986 projektant, Brno
 • 1976 – 1980 studium na Střední odborné škole strojnické v Jedovnicích, okr. Blansko, obor přístrojová a automatizační technika

 

Praxe

Praxe akademická

 • 2023 (doposud)    vedoucí Katedry církevního práva CMTF UP
 • 2021 (doposud) profesor Katedry církevního práva CMTF UP
 • 2019 (doposud) člen oborové rady doktorského studia Katolická teologie na CMTF UP
 • 2018 (doposud) výuka kanonického práva na právnické fakultě MU Brno
 • 2017 - 2020 člen Akademického senátu Univerzity Palackého
 • 2017 (doposud) člen Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví na Ministerstvu zdravotnictví ČR
 • 2016 - 2023 vedoucí Katedry církevních dějin a církevního práva CMTF UP
 • 2015 (doposud) člen vědecké rady časopisu Przegląd Prawa Wyznaniowego (Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Lublin, Polsko)
 • 2013 - 2018 přednášející konfesního práva a majetkového práva v rámci distančního licenciátního kurzu kanonického práva na Akademii kanonického práva na Vranově u Brna
 • 2012 (doposud) vědecký pracovník Ústavu pro právní otázky náboženské svobody na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě
 • 2012 (doposud) člen vědecké rady časopisu Ecumeny and Law (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polsko)
 • 2011 (doposud) člen vědecké rady časopisu Prawo Wyznaniowe (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polsko)
 • 2011 (doposud) člen vědecké rady časopisu Kościół i Prawo (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polsko)
 • 2011 - 2021 docent Katedry církevního práva CMTF UP
 • 2008 – 2016 vedoucí Katedry církevního práva CMTF UP
 • 2007 (doposud) externí vyučující Katedry historie, filosofická fakulta UP v Olomouci
 • 2006 (doposud) člen Vědecké rady CMTF UP
 • 2006 – 2014  proděkan pro organizaci, rozvoj a právní záležitosti a stálý zástupce děkanky CMTF UP
 • 2005 (doposud) člen oborové rady doktorského studia Praktické teologie na CMTF UP, od r. 2021 předseda
 • 2005 – 2008  pověřen vedením Katedry církevního práva CMTF UP
 • 2005 (doposud) člen legislativní komise Akademického senátu UP (2017 – 2019 předseda)
 • 2005 – 2006 člen Akademického senátu UP
 • 2004 – 2011 odborný asistent Katedry církevního práva CMTF UP
 • 2002 (doposud) člen (2006–2018 předseda) Komise pro intelektuální život České dominikánské provincie
 • 1998 – 2004 externí vyučující Katedry církevního práva CMTF UP
 • 1996 – 1999 člen Akademického senátu CMTF UP
 • 1886 – 1998 odborný asistent Katedry církevního práva CMTF UP
 • 1996 – 1997 přednášející v rámci doškolování klandestinů (tajně svěcených kněží) pro jejich zapojení do apoštolského exarchátu katolické církve byzantského obřadu (řeckokatolická církev)
 • 1994 – 2010 externí vyučující Katedry teorie práva a právních dějin Právnické fakulty UP v Olomouci
 • 1993 – 1996 asistent Katedry církevních dějin a církevního práva CMTF UP
 • 1991 (doposud) lektor církevního práva na Generálním studiu České dominikánské provincie
 • 1991 – 1994 výuka fundamentální teologie na CMTF UP v Olomouci
 • 1990 – 1991 člen Akademického senátu CMTF UP a Kolegia rektora UP v Olomouci

Praxe církevní

 • 2017 (doposud) poradce Komise ekonomicko-právní České biskupské konference
 • 2014 – 2017 pomocný biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké
 • 2012 (doposud) člen Rady pro zdravotnictví při České biskupské konference
 • 2007 (doposud) poradce Tiskového střediska České biskupské konference
 • 2006 – 2018 člen (2012–2018 předseda) Liturgické komise České dominikánské provincie
 • 2004 – 2006 člen Liturgické komise České biskupské konference
 • 2003 – 2006 tajemník Překladatelské skupiny liturgických textů při Liturgické komisi České biskupské konference
 • 2003 – 2005 poradce Plenárního sněmu katolické církve v České republice
 • 2002 – 2018 člen provinční rady České dominikánské provincie
 • 2002 – 2018 člen Ediční rady České dominikánské provincie
 • 2002 – 2009 člen Komise pro přípravu zasvěceného vdovství při Biskupství plzeňském
 • 2002 – 2004 farář v Praze – Hlubočepích
 • 1998 – 2002 provinciál České dominikánské provincie
 • 1993 – 1998 převor konventu dominikánů v Olomouci
 • 1991 – 1992 farní vikář u sv. Michala v Olomouci

 

Odborné zaměření

 • právo zasvěceného života;
 • oblast vztahů mezi státem a církví, především s katolickou církví, se zaměřením na konkordátní právo;
 • podíl na formulaci církevní legislativy, především v oblasti vlastního práva řeholních institutů;
 • spolupráce na překladech liturgických textů (Římský pontifikál, Svatební obřady, revize překladu Římského misálu);
 • překlady církevních dokumentů (především kanonickoprávní povahy) a příprava na oficiální vydání;
 • historické a právní souvislosti života řeholních institutů od r. 1918 do současnosti se zvláštním zřetelem na období komunistické totality;
 • právně poradenská činnost pro některé církevní právnické osoby (Česká biskupská konference, Konference vyšších řeholních představených, Biskupství brněnské, jednotlivé řeholní instituty, zvláště ženské).

Členství a funkce v orgánech souvisejících s oborem:

 • člen Společnosti pro církevní právo od r. 1992, náhradník pracovního výboru Společnosti pro církevní právo a člen jejího Institutu konfesního práva
 • člen mezinárodních kanonistických a právnických organizací: Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Řím), Société Internationale de Droit Canonique et de Législations Réligieuses Comparées (Paříž), International Consortium for Law And Religion Studies [ICLARS] (Milano) a The European Society for History of Law (Brno).

 

Výběrová bibliografie

Monografie

 1. Annotated Legal Documents on Islam in Europe: Czech Republic (spolu s Zorou Hesovou, 50 %). Ediční řada:  Annotated Legal Documents on Islam in Europe, Volume 22. Leiden: Brill, 2021. 150 s. ISBN 978-90-04-44431-7
 2. Concordat Agreements between the Holy See and the Post-Communist Countries (1990–2010). [Law and Religious Studies 8]. Leuven – Paris – Walpole, MA: Peeters, 2012. 544 s. ISBN 978-90-429-2519-9
 3. Konkordátní smlouvy Svatého stolce s postkomunistickými zeměmi (1990–2008). Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010. 544 s. ISBN 978-80-89096-45-9
 4. Manželské právo katolické církve s ohledem na platné české právo. Praha – Kostelní Vydří: Krystal OP – Karmelitánské nakladatelství, 2006. 215 s. ISBN 80-85929-83-X – 80-7195-065-3

Články a kapitoly v monografiích

 1. Sobczyk, P. (ed.) Religious Symbols in the Public Sphere. Budapest–Miskolc, Ferenc Mádl Institute of Comparative Law – Central European Academic Publishing, 2021. ISBN 978-615-6356-06-2, ISBN 978-615-6356-07-9 (eBook) – Ferenc Mádl Institute, ISBN 978-615-01-3005-7, ISBN 978-615-01-3006-4 (eBook) – Central European Academic Publishing. 279 s. DOI: 10.54237/profnet.2021.psrs; chapter The Legal Regulation of Religious Symbols in the Public Sphere in the Czech Republic, s. 39–72. DOI: 10.54237/profnet.2021.psrs_2
 2. Němec, D. (ed.). Registrácia cirkví a náboženských spoločností v zemiach Vyšehradskej štvorky, Rakúsku a na Ukrajine. Registration of Churches and Religious Societies in the Visegrad Four Countries, Austria and Ukraine. Praha: Leges, 2019. 320 s. ISBN 978-80-7502-369-8, kapitola Registrácia cirkví a náboženských spoločností na Slovensku. Registration of Churches and Religious Societies in Slovakia, s. 55–83 (slovensky), s. 211–242 (anglicky)
 3. Tretera, J. R. a Z. Horák (eds.). Spiritual Care in Public Institutions in Europe. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2019. 140 s. ISBN 978-3-8305- 3991-9; kapitola Spiritual Care in Healthcare Facilities in the Czech Republic, s. 107–118
 4. Janczewski, Z. – Dohnalik, J. – Kilanowski, I. (eds.). Kodeks pio-benedyktyński między tradycją a rozwojem. Warszawa: Spes, 2017. 222 s. ISBN 978-83-949461-0-4; kapitola Ewolucja regulacji CIC/1917 dotyczącej profesji czasowej, s. 115–146
 5. Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 971 s. ISBN 978-80-7380-562-3; heslo Vztah církve a státu, s. 504–526 (Němec: 40%, Jonová 30%, Parma 30%)
 6. Ryguła, Piotr (ed.). Skutki cywilnoprawne małżeństwa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem prawa w Polsce, Słowacji i Republice Czeskiej [Civil Effects of Canonical Marriages with Special Regard on the Legislative in Poland, Slovakia and Czech Republic]. Kraków: Scriptum, 2014. 166 s. ISBN 978-83-64028-22-9; Chapter Skutki cywilne zawarcia małżeństwa kanonicznego w czeskim systemie prawnym [Civil Effects of Canonical Marriages in the Czech Legal System], pp. 115126
 7. Moravčíková, Michaela (ed.). Reštitúcie cirkevného majetku. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010. 244 s. ISBN 978-80-89096-48-0; kapitola Vývoj zásad uplatněných v návrzích majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v České republice ve světle konkordátních smluv s postkomunistickými zeměmi. s. 143–175
 8. Coglievina, Stella (ed.). Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e Chiesa cattolica. Milano: Vita e pensiero, 2010. XXII + 226 s. ISBN 978-88-343-1869-0; kapitola Repubblica Ceca. s. 123–148
 9. Černušák, Tomáš – Prokop, Augustin – Němec, Damián. Historie dominikánů v českých zemích. Praha: Krystal OP, 2001. 239 s. ISBN 80-85929-50-3; kapitola Česká dominikánská provincie po jejím obnovení v r. 1905, s. 158–239
 10. Conscientious Objection in Current Czech Law. Ecumeny and Law, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Nr 4: Welfare of the Child: Welfare of Family, Church, and Society, 2016, s. 249–273, ISSN 2353-4877
 11. Právní omezení v udělování svátosti smíření v CCEO a CIC. Studia theologica, Olomouc. CMTF UP, zima 2016, roč. 18, č. 4/2016, s. 83–110, ISSN 1212-8570
 12. Tschechische Besonderheiten in den Konkordatsverträgen. In: Sitarz, Mirosław – Stanisz, Piotr – Stawniak, Henryk (eds.). Reddite ergo, quae sunt Caesaris, Caesari et, quae sunt Dei, Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefu Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej (Prace Wydziału Nauk Prawnych 57). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014. 935 s. ISBN 978-83-7306-667-0; s. 155–174
 13. The Situation of the Canonical Celebration of Marriage and of the Church Decisions upon Matrimony in the Post-Communist Countries in Europe Especially in the Concordat Agreements. In Kowal, JanuszLlobell, Joaquín (eds.) Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz. 4 sv., celkem 2434 s. (číslováno průběžně ve všech 4 svazcích). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2010. ISBN 978-88-209-8351-2 (sv. I & II & III), 978-88-209-8352-9 (sv. IV); sv. IV, s. 1033–1054
 14. Das tschechische Gesetz über Eigentumsvergleich mit Kirchen und Religionsgemeinschaften aus dem Jahr 2012. Archiv für katholisches Kirchenrecht. Mit besonderer Berücksichtigung der Länder deutscher Sprache, Paderborn: Ferdinand Schöning, 182. Band, Jahresgang 2013, pp. 161–200, ISSN 0003-9160
 15. Mimořádné způsoby propuštění katolických duchovních z duchovního stavu na základě dokumentů Kongregace pro klérus z let 2009 a 2010. Revue církevního práva, Praha: Společnost pro církevní právo, ročník neuveden, jaro 2012, č. 51 – 1/12, s. 7–22, ISSN 1211-1635
 16. Communicatio in sacris w ustawodawstwie i praktyce Kościoła łacińskiego w Republice Czeskiej. In Krukowski, Józef – Sitarz, Mirosław – Dziub, Krzysztof (eds.) Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła. Lublin: Towarzystwo naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010. 220 s. ISBN 978-83-7306-469-0, 873-83-7702-038-3; s. 101–108
 17. Mimořádná kanonická opatření pro pokračování řeholního života v letech 1948–1989. In Mačala, PavolMarek, Pavel – Hanuš, Jiří (eds.). Církve 19. a 20. století v slovenské a české historiografii. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 648 s. ISBN 978-80-7325-218-2; s. 573–594
 18. Typologické zařazení smluv mezi Apoštolským stolcem na jedné straně a Slovenskou republikou (2000) a Českou republikou (2002) na straně druhé. Revue církevního práva, [březen 2003,] č. 24 – 1/03, s. 17–26. ISSN 1211-1635
 19. Papež jako patriarcha křesťanského Západu. Revue církevního práva, [říjen 2000,] č. 16 – 2/00. s. 105–119. ISSN 1211-1635
 20. Změny v kodexu kanonického práva. K apoštolskému listu Ad tuendam fidem. Teologické texty, září 1998, roč. 9, č. 4, s. 132–134. ISSN 0862-6944

Granty

 • 2021 – 2024 Vedecká grantová agentúra Slovenskej republiky, č. 1/0170/21Medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v oblasti financovania Katolíckej cirkvi (člen řešitelského kolektivu)
 • 2018 - 2019 Visegrád Fund, č. 21730060 - Registration of Churches and Religious Societies (řešitel)
 • 2016 – 2019 Vedecká grantová agentúra Slovenskej republiky, č. 1/0254/16Financovanie cirkví a náboženských spoločností (člen řešitelského kolektivu)
 • 2012 - 2015 Vedecká grantová agentúra Slovenskej republiky, č. 1/2577012 - Sociálna náuka Katolíckej cirkvi v pracovnom práve Slovenskej republiky (zástupce řešitele)
 • 2007 Fond rozvoje vysokých škol, č. 1191/2007 – Právo východních katolických církví (řešitel)

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)