doc. lic. Damián Němec, dr

vizitka

Narozen v roce 1960.

Vzdělání

 • 2008 habilitace v oboru teologie na Univerzitě Palackého v Olomouci (doc.), habilitační práce: Konkordátní smlouvy Apoštolského stolce s postkomunistickými zeměmi (1990-2007)
 • 2003 doktorát v oboru teologie (dr), PWT Wrocław (Polsko), disertace: Vývoj České dominikánské provincie v letech 1948 - 1997
 • 1996 licenciát v oboru teologie (lic.), PWT Wrocław (Polsko), licenciátní práce: Vývoj České dominikánské provincie v letech 1908 - 1948
 • 1991 - 2002 postgraduální studium teologie ve specializaci kanonické právo, na Papežské teologické fakultě ve Vratislavi (PWT Wrocław, Polsko) pod vedením prof. Edwarda Góreckého
 • 1990 - 1991 studium teologie, CMTF UP v Olomouci
 • 1986 - 1990 studium teologie na CMBF v Litoměřicích
 • 1980 - 1986 projektant, Brno
 • 1976 - 1980 studium na Střední odborné škole strojnické v Jedovnicích, okr. Blansko, obor přístrojová a automatizační technika

Specialist focus

Praxe

Praxe akademická

 • 2018 (doposud) výuka kanonického práva na právnické fakultě MU Brno
 • 2017 (doposud) člen akademického senátu UP
 • 2017 (doposud) člen Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví na Ministerstvu zdravotnictví ČR
 • 2016 (doposud) vedoucí katedry církevních dějin a církevního práva CMTF UP
 • 2015 (doposud) člen vědecké rady časopisu Przegląd Prawa Wyznaniowego (Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Lublin, Polsko)
 • 2013 (doposud) přednášející konfesního práva a majetkového práva v rámci distančního licenciátního kurzu kanonického práva na Akademii kanonického práva na Vranově u Brna
 • 2012 (doposud) vědecký pracovník Ústavu pro právní otázky náboženské svobody na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě
 • 2012 (doposud) člen vědecké rady časopisu Ecumeny and Law (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polsko)
 • 2011 (doposud) člen vědecké rady časopisu Prawo Wyznaniowe (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polsko)
 • 2011 (doposud) člen vědecké rady časopisu Kościół i Prawo (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polsko)
 • 2011 (doposud) docent katedry církevního práva CMTF UP
 • 2008 - 2016 vedoucí katedry církevního práva CMTF UP
 • 2007 (doposud) externí vyučující katedry historie, filosofická fakulta UP v Olomouci
 • 2006 (doposud) člen Vědecké rady CMTF UP
 • 2006 - 2014 proděkan pro organizaci, rozvoj a právní záležitosti a stálý zástupce děkanky CMTF UP
 • 2005 (doposud) člen oborové rady doktorského studia Praktické teologie na CMTF UP
 • 2005 - 2008 pověřen vedením katedry církevního práva CMTF UP
 • 2005 (doposud) člen legislativní komise akademického senátu UP (od 2017 předseda)
 • 2005 - 2006 člen akademického senátu UP
 • 2004 - 2011 odborný asistent katedry církevního práva CMTF UP
 • 2002 (doposud) člen (2006-2018 předseda) Komise pro intelektuální život České dominikánské provincie
 • 1998 - 2004 externí vyučující katedry církevního práva CMTF UP
 • 1996 - 1999 člen akademického senátu CMTF UP
 • 1996 - 1997 přednášející v rámci doškolování klandestinů (tajně svěcených kněží) pro jejich zapojení do apoštolského exarchátu katolické církve byzantského obřadu (řeckokatolická církev)
 • 1994 - 2010 externí vyučující katedry teorie práva a právních dějin Právnické fakulty UP v Olomouci
 • 1993 - 1996 asistent katedry církevních dějin a církevního práva CMTF UP
 • 1991 (doposud) lektor církevního práva na Generálním studiu České dominikánské provincie
 • 1991 - 1994 výuka fundamentální teologie na CMTF UP v Olomouci
 • 1990 - 1991 člen akademického senátu fakulty a kolegia rektora UP v Olomouci

Praxe církevní

 • 2017 (doposud) poradce Komise ekonomicko-právní České biskupské konference
 • 2014 - 2017 pomocný biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké
 • 2012 (doposud) člen Rady pro zdravotnictví při České biskupské konference
 • 2007 (doposud) poradce Tiskového střediska České biskupské konference
 • 2006 (doposud) člen (2012-2018 předseda) Liturgické komise České dominikánské provincie
 • 2004 - 2006 člen Liturgické komise České biskupské konference
 • 2003 - 2006 tajemník Překladatelské skupiny liturgických textů při Liturgické komisi České biskupské konference
 • 2003 - 2005 poradce Plenárního sněmu katolické církve v České republice
 • 2002 - 2018 člen provinční rady České dominikánské provincie
 • 2002 (doposud) člen Ediční rady České dominikánské provincie
 • 2002 - 2009 člen Komise pro přípravu zasvěceného vdovství při Biskupství plzeňském
 • 2002 - 2004 farář v Praze - Hlubočepích
 • 1998 - 2002 provinciál České dominikánské provincie
 • 1993 - 1998 převor konventu dominikánů v Olomouci
 • 1991 - 1992 farní vikář u sv. Michala v Olomouci

Odborné zaměření

 • právo zasvěceného života;
 • oblast vztahů mezi státem a církví, především s katolickou církví, se zaměřením na konkordátní právo;
 • podíl na formulaci církevní legislativy, především v oblasti vlastního práva řeholních institutů;
 • spolupráce na překladech liturgických textů (Římský pontifikál, Svatební obřady, revize překladu Římského misálu);
 • překlady církevních dokumentů (především kanonickoprávní povahy) a příprava na oficiální vydání;
 • Historické a právní souvislosti života řeholních institutů od r. 1918 do současnosti se zvláštním zřetelem na období komunistické totality;
 • Právně poradenská činnost pro některé církevní právnické osoby (Česká biskupská konference, Konference vyšších řeholních představených, Biskupství brněnské, jednotlivé řeholní instituty, zvláště ženské).

Členství a funkce v orgánech souvisejících s oborem:

 • člen Společnosti pro církevní právo od r. 1992, náhradník pracovního výboru Společnosti pro církevní právo a člen jejího Institutu konfesního práva
 • člen mezinárodních kanonistických a právnických organizací: Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Řím), Société Internacionale de Droit Canonique et de Législations Réligieuses Comparées (Paříž), International Consortium for Law And Religion Studies [ICLARS] (Milano) a The European Society for History of Law (Brno).

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Concordat Agreements between the Holy See and the Post-Communist Countries (1990-2010). [Law and Religious Studies 8]. Leuven - Paris - Walpole, MA: Peeters, 2012. 544 s. ISBN 978-90-429-2519-9
 • Konkordátní smlouvy Svatého stolce s postkomunistickými zeměmi (1990-2008). Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010. 544 s. ISBN 978-80-89096-45-9
 • Manželské právo katolické církve s ohledem na platné české právo. Praha - Kostelní Vydří: Krystal OP - Karmelitánské nakladatelství, 2006. 215 s. ISBN 80-85929-83-X - 80-7195-065-3

Články a kapitoly v monografiích

 • Ryguła, Piotr (ed.). Skutki cywilnoprawne małżeństwa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem prawa w Polsce, Słowacji i Republice Czeskiej [Civil Effects of Canonical Marriages with Special Regard on the Legislative in Poland, Slovakia and Czech Republic]. Kraków: Scriptum, 2014. 166 s. ISBN 978-83-64028-22-9; Chapter Skutki cywilne zawarcia małżeństwa kanonicznego w czeskim systemie prawnym [Civil Effects of Canonical Marriages in the Czech Legal System], pp. 115-126
 • Moravčíková, Michaela (ed.). Reštitúcie cirkevného majetku. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010. 244 s. ISBN 978-80-89096-48-0; kapitola Vývoj zásad uplatněných v návrzích majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v České republice ve světle konkordátních smluv s postkomunistickými zeměmi. s. 143-175
 • Coglievina, Stella (ed.). Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e Chiesa cattolica. Milano: Vita e pensiero, 2010. XXII + 226 s. ISBN 978-88-343-1869-0; kapitola Repubblica Ceca. s. 123-148
 • Černušák, Tomáš - Prokop, Augustin - Němec, Damián. Historie dominikánů v českých zemích. Praha: Krystal OP, 2001. 239 s. ISBN 80-85929-50-3; kapitola Česká dominikánská provincie po jejím obnovení v r. 1905, s. 158-239
 • Conscientious Objection in Current Czech Law. Ecumeny and Law, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Nr 4: Welfare of the Child: Welfare of Family, Church, and Society, 2016, s. 249-273, ISSN 2353-4877
 • Právní omezení v udělování svátosti smíření v CCEO a CIC. Studia theologica, Olomouc. CMTF UP, zima 2016, roč. 18, č. 4/2016, s. 83-110, ISSN 1212-8570
 • Tschechische Besonderheiten in den Konkordatsverträgen. In: Sitarz, Mirosław - Stanisz, Piotr - Stawniak, Henryk (eds.). Reddite ergo, quae sunt Caesaris, Caesari et, quae sunt Dei, Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefu Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej (Prace Wydziału Nauk Prawnych 57). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014. 935 s. ISBN 978-83-7306-667-0; s. 155-174
 • The Situation of the Canonical Celebration of Marriage and of the Church Decisions upon Matrimony in the Post-Communist Countries in Europe Especially in the Concordat Agreements. In Kowal, Janusz - Llobell, Joaquín (eds.) Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz. 4 sv., celkem 2434 s. (číslováno průběžně ve všech 4 svazcích). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2010. ISBN 978-88-209-8351-2 (sv. I & II & III), 978-88-209-8352-9 (sv. IV); sv. IV, s. 1033-1054
 • Das tschechische Gesetz über Eigentumsvergleich mit Kirchen und Religionsgemeinschaften aus dem Jahr 2012. Archiv für katholisches Kirchenrecht. Mit besonderer Berücksichtigung der Länder deutscher Sprache, Paderborn: Ferdinand Schöning, 182. Band, Jahresgang 2013, pp. 161-200, ISSN 0003-9160
 • Mimořádné způsoby propuštění katolických duchovních z duchovního stavu na základě dokumentů Kongregace pro klérus z let 2009 a 2010. Revue církevního práva, Praha: Společnost pro církevní právo, ročník neuveden, jaro 2012, č. 51 - 1/12, s. 7-22, ISSN 1211-1635
 • Communicatio in sacris w ustawodawstwie i praktyce Kościoła łacińskiego w Republice Czeskiej. In Krukowski, Józef - Sitarz, Mirosław - Dziub, Krzysztof (eds.) Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła. Lublin: Towarzystwo naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010. 220 s. ISBN 978-83-7306-469-0, 873-83-7702-038-3; s. 101-108
 • Mimořádná kanonická opatření pro pokračování řeholního života v letech 1948-1989. In Mačala, Pavol - Marek, Pavel - Hanuš, Jiří (eds.). Církve 19. a 20. století v slovenské a české historiografii. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 648 s. ISBN 978-80-7325-218-2; s. 573-594
 • Typologické zařazení smluv mezi Apoštolským stolcem na jedné straně a Slovenskou republikou (2000) a Českou republikou (2002) na straně druhé. Revue církevního práva, [březen 2003,] č. 24 - 1/03, s. 17-26. ISSN 1211-1635
 • Papež jako patriarcha křesťanského Západu. Revue církevního práva, [říjen 2000,] č. 16 - 2/00. s. 105-119. ISSN 1211-1635
 • Změny v kodexu kanonického práva. K apoštolskému listu Ad tuendam fidem. Teologické texty, září 1998, roč. 9, č. 4, s. 132-134. ISSN 0862-6944

Granty

 • 2018 - 2019 Visegrád Fund, č. 21730060 - Registration of Churches and Religious Societies (řešitel)
 • 2007 Fond rozvoje vysokých škol, č. 1191/2007 - Právo východních katolických církví (řešitel)
 • 2013 - 2015 Vedecká grantová agentúra Slovenskej republiky, č. 1/2577012 - Sociálna náuka Katolíckej cirkvi v pracovnom práve Slovenskej republiky (zástupce řešitele)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)