Dr. theol. habil. ICLic. Mgr. Jiří Dvořáček, Dr.J.C.O.

vizitka

Narozen v roce 1973.

Vzdělání

 • 2014–2019 habilitace na teologické fakultě Katolické univerzity Eichstätt-Ingolstadt
 • 2006–2009 doktorát v oboru východního kanonického práva, PIO Řím (Dr.J.C.O.)
 • 2004–2005 kurz administrativní praxe (církevní procesní právo), Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, Lateránská univerzita, Řím
 • 2002–2005 licenciát v oboru východní kanonické právo, PIO Řím (ICLic.)
 • 1997 –2002 magisterské studium katolické teologie, CMTF UP v Olomouci (Mgr.)
 • 1992–1997 magisterské studium práva, PF UP v Olomouci (Mgr.)

Praxe

 • 2011 dosud – soudce Metropolitního církevního soudu v Praze především pro kauzy týkající se věřících Apoštolského exarchátu
 • 2006 dosud – odborný asistent na katedře Církevních dějin a církevního práva CMTF UP
 • 02/2021–06/2021 – kanonista v Kanzlei für Kirchenrecht (Dr. Stefan Korta)
 • 11/2020–03/2021 – odborný asistent na katedře Dogmatické teologie TF KU Eichstätt-Ingolstadt
 • 10/2019–09/2020 – referent pro teologii a kanonistiku v diecézi Zhořelec
 • 06/2016–03/2021 – obhájce svazku na diecézním soudě v Eichstättu
 • 2014–2015 – výuka východního kanonického práva na Akademii kanonického práva na Vranově u Brna
 • 2013–2015 – asistent na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně
 • 2011–2015 – výuka církevního a konfesního práva na Panevropské univerzitě v Ostravě
 • 2010–2016 – odborný asistent na katedře Teorie práva a právních dějin PF UP
 • 2007–2013 – akademický pracovník na Justiční akademii ČR

Odborné zaměření

 • kanonické právo (se zaměřením na právo východních církví)
 • konfesní právo

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Die Apostolische Exarchie in der Tschechischen Republik. Studien zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft einer griechisch-katholischen Ostkirche. Eichstätter Studien 83. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2020, 266 s. ISBN 978-3-7917-3149-0
 • Východní kanonické právo. Úvod do studia. Praha: Apoštolský exarchát řeckokatolické církve a Institut sv. Kosmy a Damiána, 2014. 161 s. ISBN 978-80-905948-0-7
 • Manželské právo v přehledu. Botek, L., Dvořáček, J., Hanuš, M. Praha: Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v ČR a Institut sv. Kosmy a Damiána, 2008, 48 s.
 • Il divorzio del vincolo matrimoniale nelle Chiese ortodosse e le sue conseguenze giuridiche per la Chiesa cattolica. Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum, Ostrava, 2010, 115 s.
 • Úvod do východního církevního práva. https://www.cmtf.upol.cz/katedry-a-instituty/katedry/katedra-cirkevnich-dejin-a-cirkevniho-prava/#c4985, 62 s.
 • Městský stát Vatikán a Apoštolský stolec. E-learning pro Justiční akademii. http://asja.jacz.cz/index.php?pageid=2102 (po přihlášení).

Články a kapitoly v monografiích

 • Dřívější a současná úprava postavení faráře ve východních katolických církvích. Revue církevního práva, 28, 2/2004, s. 95-109. ISSN 1211-1635
 • Příslušnost katolického křesťana do církve sui iuris podle CIC 1983 a CCEO. In 10 let Apoštolského exarchátu. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice, 2006, s. 29-44. ISBN 80-239-8531-0
 • Vady manželského souhlasu podle českého zákona o rodině (z. č. 94/1963 Sb.) po tzv. „velké novele“ (z. č. 91/1998 Sb.). In Marinčák, Š. (ed.). Diritto particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teoretici e produzione normativa delle Chiese orientali cattoliche. Tvorba noriem partikulárneho práva cirkvi sui iuris. Trnava: Dobrá kniha, 2007, s. 467-482. ISBN 978-80-7141-588-6
 • Il confronto del ruolo del parroco secondo i canoni 279-294 del CCEO ed i canoni 489-510 del Motu proprio «Cleri sanctitati». Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Teologica Cyrillo-Methodiana. Theologica Olomucensia, Volumen 8. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 5-18. ISSN 1212-9038
 • Ekonomie v kánonech východní tradice. Studia theologica, 10, 1/2008, s. 66-77. ISSN 1212-8570
 • Quale giurisdizione ha la Chiesa cattolica sul matrimonio ortodosso? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia, Volumen 10. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 5-17. ISSN 1212-9038
 • Zásada subsidiarity jako základ partikulárního práva. In Hanuš, M. (ed.). Sbírka platných právních norem Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v ČR. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice, 2011, s. 143-150. ISBN neuvedeno
 • Propuštění z duchovního stavu a sesazení na nižší stupeň svěcení podle Kodexu kánonů východních církví z r. 1990. Studia theologica, 14, 3/2012, s. 102-111. ISSN 1212-8570
 • Modifikace ustanovení Kodexu kanonického práva vlivem Kodexu kánonů východních církví. Revue církevního práva, 56, 3/2013, s. 61-74. ISSN 1211-1635
 • Il divorzio del matrimonio nelle Chiese ortodosse. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Teologica Cyrillo-Methodiana. Theologica Olomucensia, Volumen 14. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 103-116. ISSN 1212-9038
 • Zdroje filosofického myšlení Karla Rahnera. Studia theologica 16, 4/2014, s. 80-94. ISSN 1212-8570
 • Srovnání manželství podle CCEO a CIC/1983. Revue církevního práva, 60, 1/2015, s. 41-52. ISSN 1211-1635
 • Soudní systém ve východních katolických církvích. In Krošlák, D. – Moravčíková M. (Eds.). Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, s. 104-114; ISBN978-80-8168-181-3
 • L’oikonomia quale fondamento per le seconde nozze nell’ortodossia: una possibilità anche per i cattolici divorziati? Apollinaris. Commentarius iuridicus Instituti Utriusque Iuris, LXXXVII, 1/2014, s. 171-204.
 • Apoštolský exarchát v České republice a jeho právní postavení. Revue církevního práva, 63, 1/2016, s. 67-84. ISSN 1211-1635
 • Pojem církve sui iuris v současném církevním právu. Studia theologica 18, 2/2016, s. 105-117. ISSN 1212-8570
 • Komentář k motu proprio De Concordia inter Codices. Revue církevního práva, 66, 1/2017, s. 27-38. ISSN 1211-1635
 • Gli impedimenti matrimoniali nelle Chiese ortodosse di tradizione bizantina secondo i manuali classici. In Ruyssen, G. – Kokkaravalayil, S. (a cura di). Il CCEO – Strumento per il futuro delle Chiese orientali cattoliche. Atti del Simposio di Roma, 22-24 febbraio 2017. Centenario del Pontificio Istituto Orientale (1917-2017). Kanonika 25. Roma: Pontificio Istituto Orientale, 2017, s. 765-778. ISBN 978-88-97789-44-4
 • Die Rechtsstellung der Apostolischen Exarchie in der Tschechischen Republik. In Ohly, Ch. – Rees, W. – Gerosa, L. (Hrsg.). Theologia Iuris Canonici. Festschrift für Ludger Müller zur Vollendung des 65. Lebensjahres. Kanonistische Studien und Texte (KST), Band 67. Berlin: Duncker & Humblot 2017, s. 701-719. ISBN 978-3-428-15339-8
 • Finanziamento delle Chiese nella Repubblica Ceca con speciale riguardo alla Chiesa greco-cattolica. Kościół i Prawo, 6 (19) 2017, č. 2, s. 229-240. ISSN 0208-7928
 • Diritto particolare dell’Esarcato apostolico di Praga, Eastern Canon Law 7/2018, 1–2, s. 281–299. ISSN 2064-0412
 • Synodalität und Laien. Theologische Grundlegung, in: Anuth, B. S. – Dennemark, B. – Ihli, S. »Von Barmherzigkeit und Recht will ich singen.« Festschrift für Andreas Weiß, Eichstätter Studien 84, Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2020, s. 167-182. ISBN 978-7917-3152-0
 • Některé aspekty postavení Apoštolského exarchátu pro věřící byzantského obřadu v ČR v systému kanonického a českého konfesního práva , in: Horák, Z. – Skřejpková,  P. (eds.), Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi, Praha: Leges, 2020, s. 135-140, ISBN 978-80-7502-439-8.
 • Rozhodování Spolkového ústavního soudu v souvislosti s pandemií Covid-19, in: Benák, J. (ed.), Církev a stát 2020. Sborník příspěvků z konference. Masarykova univerzita, Brno: MUNI Press, s. 64–70. ISBN 978-80-210-9747-6
 • Vliv skryté církve na Apoštolský exarchát v České republice, in: Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů 2020/04, ročník XIV, s. 41–50. ISSN 1802-8241.
 • Sinodalità e componente laicale. La base teologica del ruolo dei fedeli nell’attività sinodale, in: Ruyssen, G.-H. (a cura di), Questioni e riconsiderazioni in tematiche ecclesiologiche-canonistiche. Atti del convegno Beirut, 25–27 Aprile 2019, Chiesa Patriarcale Maronita, Pontificio Istituto Orientale. Editoria di Facoltà 04/2021, s. 65–81. ISBN 978-88-97789-82-6

Aktivní účast na konferencích

 

 • Kult und Kultur. Přednáška na mezinárodní konferenci „Christliche Kirchen und europäische Kultur“ (organizátor Moravskoslezská křesťanská akademie a KAW Wien), 5.–7. května 2000, Bystřice nad Pernštejnem.
 • Propuštění z duchovního stavu a sesazení na nižší stupeň svěcení podle Kodexu kánonů východních církví z r. 1990. Příspěvek na konferenci Propuštění z duchovního stavu podle nejnovějších předpisů katolické církve – legislativa a praxe, 19. června 2012, Olomouc (CMTF UP – KCP).
 • Modifikace ustanovení CIC vlivem CCEO z r. 1990. Příspěvek na konferenci „Zkušenosti a budoucí perspektivy – 30 let od platnosti Kodexu kanonického práva“, 4. června 2013, CMTF UP Olomouc.
 • Soudní systém ve východních katolických církvích. Příspěvek na konferenci „Dies iuris Tyrnaviensis: Rozhodovacia činosť národných, medzinárodných a európskych súdov“, 26. září 2014, Trnavská univerzita v Trnavě, právnická fakulta.
 • Gli impedimenti matrimoniali nel diritto ortodosso e la loro trattazione nei manuali classici. Příspěvek na konferenci „Il sacramento del matrimonio nelle discipline delle Chiese orientali“, 10. dubna 2015, Pontificio Istituto Orientale, Bratislava.
 • Právní postavení Apoštolského exarchátu pro věřící byzantského obřadu v České republice. Příspěvek na konferenci „25 let od promulgace CCEO”, 5. června 2015, CMTF UP Olomouc.
 • Finanziamento delle Chiese nella Repubblica Ceca, con particolare attenzione alla Chiesa cattolica. Příspěvek na konferenci „Eparchia e il suo clero. Questioni strutturali e sostentamento“, 31. března 2016 – 3. dubna 2016, Pontificio Istituto Orientale, Piana degli Albanesi (Si), Itálie.
 • Diritto particolare dell’Esarcato apostolico di Praga: valutazione dello stato attuale e prospettive. Příspěvek na konferenci „Strutture giuridiche per la pastorale degli orientali cattolici“, 4.–7. dubna 2018, Pontificio Istituto Orientale, Maronite Archeparchy of Cyprus, Nikosia, Kypr.
 • Sinodalità e componente laicale. Příspěvek na konferenci „Questioni e riconsiderazioni in tematiche ecclesiologico-canonistiche“, 24.–27. dubna 2019, Pontificio Istituto Orientale, Maronitská patriarchální církev, Bejrút, Libanon.
 • Důsledky pandemie Covid-19 pro náboženskou svobodu v SRN. Příspěvek na konferenci „Církev a stát 2020“, 17. září 2020, Právnická fakulta MU v Brně.
 • Il Vescovo eparchiale e gli abusi sessuali dei chierici: il suo ruolo come dispensatore di giustizia e la responsabilità per culpa in vigilando. Příspěvek na konferenci „Rapporti tra Vescovi e chierici“, 27.–28. května 2021, Pontificio Istituto Orientale, Facoltà di Diritto Canonico Orientale, Řím, Itálie.
 • Enrolment in the Church sui iuris with Respect to Conversions in Germany According to Can. 35 CCEO. Příspěvek na konferenci „European Academy of Religion 4th Annual Conference“ (EuARe), 30. srpna – 2. září 2021, Univerzita v Münsteru, Německo.
 • Nádražní misie v SRN. Příspěvek na konferenci „Církev a stát 2021“, 15. září 2021, Právnická fakulta MU v Brně.

Granty

 • 2015: hlavní řešitel IGA_CMTF_2015_003 „25 let od promulgace CCEO”

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)