ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.

monika.menke@upol.cz

+420 585 637 181

*1975

Vzdělání

2016

Mgr. et ICLic. (liceniát z kanonického práva); Munus regendi biskupa diecezjalnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w czeskim prawie partykularnym [Munus regendi diecézního biskupa v CIC/1983 a českém partikulárním právu], Katolická Univerzita v Lublinu, Polsko

2008

Th.D. v oboru praktická teologie se zaměřením na církevní právo, CMTF UP, disertace: Podíl laiků na výkonu soudní moci Římskokatolické církve (na úrovni diecéze) s přihlédnutím k situaci v ČR (pod vedením prof. E. Góreckého)

2005

ThLic. v oboru praktická teologie se zaměřením na církevní právo, CMTF UP, licenciátní práce: Prvky synodality v řízení církve podle CIC/1983 a CCEO/1990

2001 - 2008

postgraduální studium praktické teologie, CMTF UP v Olomouci

2001

Mgr. v oboru teologie, diplomová práce: Obnova mnišek kazatelského řádu (dominikánek) v českých zemích ve 20. století. Historicko-kanonická studie

1996 - 2001

studium teologie, CMTF UP v Olomouci

1989 - 1993

studium na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě

Praxe

2017

defensor vinculi Interdiecézního církevního soudu v Olomouci

2016

odborný asistent katedry teorie práva a právních dějin PF UP

2008

odborný asistent katedry církevního práva CMTF UP

2006

externí vyučující katedry církevního práva CMTF UP

2001 (doposud)

notářka a moderátorka kanceláře Interdiecézního církevního soudu v Olomouci

Odborné zaměření

· procesní právo římskokatolické církve: otázky církevního soudnictví a neplatnosti manželství;

· zvěstovatelská služba církve;

· řízení církve a otázky synodality a kolegiality;

· historicko-právní souvislosti působení mnišek kazatelského řádu v ČR;

· podíl laiků na výkonu soudní moci v římskokatolické církvi

· konfesní právo

Členství a funkce v orgánech souvisejících s oborem:

· členka Společnosti pro církevní právo od r. 1998

· členka mezinárodní kanonistické organizace Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Řím) od r. 2015

· členka polské kanonistické organizace Stowarzyszenie kanonistów polskich (Lublin) od r. 2015

Vyučované předměty

prezenční studium Katolická teologie:
KCP/PPZSM Personální právo, zvěstovatelská služba, majetkové právo
Doc. Damián Němec, dr; Mgr. ThLic. ICLic. Monika Menke, Th.D.

KCP/SKKC Synodalita a kolegialita v církvi
Mgr. ThLic. ICLic. Monika Menke, Th.D.

KCP/NOMR Naléhavé otázky manželství a rodiny
doc. Damián Němec, dr; ICDr. Libor Botek, Th.D.; ICLic. Jiří Dvořáček, Dr.I.C.O.; Mgr. ThLic. ICLic. Monika Menke, Th.D.; Mgr. Jiřina Navrátilová

kombinované studium Teologické nauky:
KCP/9ZCP Přehled církevního práva
Mgr. ThLic. ICLic. Monika Menke, Th.D.; doc. Damián Němec, dr

kombinované studium Katechetika:
KCP/8ZCP Základy církevního práva
Mgr. ThLic. ICLic. Monika Menke, Th.D.; doc. Damián Němec, dr

Právnická fakulta:
prezenční studium Právo:

KTP/NKCP Církevní a konfesní právo
Mgr. ThLic. ICLic. Monika Menke, Th.D.

KTP/NMVCP Manželství a výchova v církevním právu
Mgr. ThLic. ICLic. Monika Menke, Th.D.

Výběrová bibliografie, granty

Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva. Olomouc: VUP, 2015. ISBN 978-80-244-4804-6

Nezpůsobilost převzít podstatné manželské povinnosti jakožto nejčastější důvod neplatnosti manželství u církevních soudů. In Čitbaj, F.(ed), Manželstvo v kánonickom práve, Prešov: PU-GKTF, 2009, s. 84 - 92

Synodální prvky v řízení církve podle CIC a CCEO. In Ed. Čitbaj, F (ed.) Semper fidelis. Prešov: PU-GKTF, 2010, s. 24 - 35

Josef Ryška (20. 5. 1915 - 22. 10. 2006), kněz a kanonista. In Revue církevního práva 48 (1/11). Praha: Společnost pro církevní právo, 2011. s. 37 - 47

Dispenz od celibátu. Studia Theologica Olomouc. CMTF UP, podzim 2012, č. 49, s. 91-101

(Alcuni) Aspetti canonici del catecumenato. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia, Vol. 14, 2013, s. 117 -133

Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła katolickiego. Kośćioł i prawo 2 (15) nr. 2/ 2013, s. 101 - 113

Obnova a rozvoj duchovní služby v armádě ČR In: Konvergencie a divergencie v slovenských a českých štátno-cirkevných vzťahoch - dvadsať rokov od vzniku samostatnej Českej republiky a Slovenskej republiky, Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2014, s. 117 - 128

Proces kszałtowania nowego modelu relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Republice Czeskiej po wyrównaniu, Kośćioł i prawo 3(16) 2014, nr. 1, s. 209-225

Právo na odměnu za práci v právním řádu katolické církve In: Moravčíková, M. Križan, V, Sociálna náuka Církvi a jej vplyv na pracovné právo, Praha, Leges, 2015. s. 49-62.

Přehled řešených výzkumných grantů (řešitel/spoluřešitel)

Je řešitelkou PostDok GAČR 2013-2015: 13-00828P Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva

kompletní bibliografii naleznete v přiloženém souboru