Katedra systematické teologie

Aktuality

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

O katedře

Katedra systematické teologie má tři oddělení. Oddělení fundamentální teologie a religionistiky zajišťuje výuku úvodu do teologie, fundamentální teologie a religionistiky ve studijním programu teologie, a výuku religionistiky ve studijním programu pedagogika. Výzkum oddělení je zaměřen na širokou oblast fundamentální teologie a religionistiky. Oddělení dogmatické teologie zajišťuje výuku dogmatické teologie v rámci studijního programu teologie, a výuku předmětu výklad pravd víry v rámci studijního programu učitelství pro základní školy. Výzkum oddělení je zaměřen na dogmatickou teologii a dějiny české teologie v kontextu světové teologie. Oddělení morální teologie a bioetiky zajišťuje výuku předmětů morální teologie a bioetika v rámci studijního programu teologie, a výuku předmětů výklad pravd víry a bioetika v rámci studijního programu učitelství pro základní školy.

Vedoucí katedry a sekretářka

Univerzitní 22
místnost: 3.07
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 5.16
Konzultační hodiny v portále EDIS

Oddělení fundamentální teologie a religionistiky

Univerzitní 22
místnost: 3.10
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 4.04
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 2.25
Konzultační hodiny v portále EDIS

Oddělení dogmatické teologie

Univerzitní 22
místnost: 2.07
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 3.04
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 3.04
Konzultační hodiny v portále EDIS

Oddělení morální teologie a bioetiky

Univerzitní 22
místnost: 3.07
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 3.05
Konzultační hodiny v portále EDIS

Historie katedry

Systematická teologie

Katedra církevního práva existovala na staré olomoucké univerzitě od roku 1668, po roce 1771 byla zrušena (právo bohoslovce vyučovali profesoři právnické fakulty), a jako docentura obnovena v roce 1858. Docentura církevního práva existovala na olomoucké teologické fakultě až do jejího zrušení v roce 1950. Z významnějších učitelů můžeme jmenovat profesora právnické fakulty Josefa Vratislava Monseho (1733 – 1793), docenty Theodora Kohna (1845 – 1915), Leopolda Prečana (1866 – 1947) nebo Jana Martinů (1881 – 1940)

Vývoj po roce 1990

Po obnovení fakulty v roce 1990 byla katedra církevních dějin spojena s katedrou církevního práva v jeden organizační celek. V roce 1997 se církevní právo vyčlenilo v samostatnou Katedru církevního práva. Pracoviště církevních dějin dostalo označení Katedra církevních dějin, patrologie a křesťanského umění; od roku 2001, kdy byl obor patrologie přičleněn ke katedře filosofie, až do roku 2016 neslo název Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění. Ke dni 1. září 2016 byly katedry opět sloučeny do jednoho pracoviště s názvem Katedra církevních dějin a církevního práva.

Výuka a konzultační hodiny

Pravidelné a nepravidelné konzultační a úřední hodiny, jejich aktualizace nebo příp. změny naleznete na Portálu EDIS v sekci Osobní stránky a konzultační hodiny akademických pracovníků.

Podrobný přehled a popis předmětů katedry obsahuje systém STAG.

Studijní materiály k vybraným předmětům (zejm. distanční opory) obsahuje Portál EDIS.

Kvalifikační práce

Seznam prací obhájených v akademických letech 1993/1994–2003/2004 z oboru filozofie a patrologie naleznete v přiloženém souboru.

Seznam prací obhájených po akademickém roce 2003/2004 naleznete v databázi STAG, kde můžete práce dále filtrovat podle příslušných kritérií.

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, k průběhu obhajob a případný rozpis obhajob naleznete ve studentské sekci webu.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP.

Knižní fond katedry je možné studovat pouze prezenčně v prostorách katedry (místnost 3.10). Zájemci o prezenční zápůjčku se obracejí na knihovnici katedry (ThLic. Ivanu Kostúrovou).