prof. Dr. František Kunetka, Th.D.

vizitka

Narozen  v roce 1945. 
kontakt: frantisek.kunetka@upol.cz
tel.: 585 637 150

Vzdělání

2001-2009 Papežský liturgický institut Sant´Anselmo v Římě, studium ukončeno udělením titulu Sacrae Liturgiae Doktor – S.L.D.

1998-2001 Papežský liturgický institut Sant´Anselmo v Římě, studium ukončeno udělením titulu Sacrae Liturgiae Licentiatus – S.L.Lic.

1993-1996 Papežská Lateránská univerzita v Římě

1990-1993 Teologická fakulta UP v Olomouci

1983-1987 Stavební fakulta VUT Brno, studium ukončeno udělením titulu Ing.

Doplňkové vzdělání

2006-2009 Institut dějin umění na filozofické fakultě MU v Brně

1998-2000 Papežský archeologický institut v Římě

Praxe

od 2008 ČBK Praha, pozice: sekretář překladatelské komise liturgických textů

od 2002 CMTF, UP Olomouc, odborný asistent

2002 - 2004 KTF UK v Praze, odborný asistent na Katedře praktických oborů

od 1996 Brněnské biskupství, pozice: farář ve farnosti Podolí u Brna

1988 – 1990 JZD Čejč, pozice: vedoucí investic

1987 – 1988 Ingstav Brno, pozice: projektant (včetně výkonu ZVŠ)

Výběrová bibliografie

Monografické publikace:

Svátosti – dary Slova, které se stalo tělem, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1989, 43 ss.

Židovské kořeny křesťanské anafory, Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1994, 20142. XXVIII+107 ss. (ISBN 80-7067-398-2 a 978-80-244-4052-1)

Slavnost našeho vykoupení, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. 110 ss. (ISBN 80-7192-184-X)

„Budeš se radovat před Hospodinem, svým Bohem“ (Dt 16,11). Židovský rok a jeho svátky, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1993, 63 ss. [2. rozšířené vyd.: Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994. 78 ss.; 3. rozšířené vyd.: Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 1998 /dotisk: 2000/. 124 ss.; 4. upravené vyd.: Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2001. 129 ss.; 5. nezměněné vyd.: Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2008]. (ISBN 978-80-244-1983-1)

Úvod do liturgie svátostí, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. 351 ss. (ISBN 80-7192-618-3)

Eucharistie v křesťanské antice, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. 231 ss. (ISBN 80-244-0920-8)

Kapitoly v monografických publikacích:

„Inkarnační aspekt v sakramentálním slavení církve,“ in: Vtělení – Vykoupení – Církev. Sborník příspěvků ze tří ekumenických kolokvií České křesťanské akademie, eds. L. Karfíková, Š. Špinka, Praha: ČKA, 1997, s. 21-33.

„Základní principy liturgické reformy,“ in: Ve znamení naděje. Proměny teologie a církve po II. vatikánském koncilu, ed. J. Hanuš, Brno: CDK, 1997, s. 67-73.

„Josef Bradáč (1920-1986),“ in: Život se tvoří z přítomné chvíle. Česká katolická teologie po druhé světové válce. eds. L. Karfíková, A. Křišťan, J. Kuře, Brno: CDK, 1998, s. 67-80.

„Liturgická reforma II. vatikánského koncilu a její realizace v moravských diecézích,“ in: Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě, eds. P. Fiala, J. Hanuš, Brno: CDK, 2000, s. 148-165.

„Symbolické jednání ve společenství,“ in: J. Hanuš, Mezi tradicí a reformou. Rozhovory o moravském katolicismu 20. století, Brno: CDK, 2002, s. 70-92.

„Sedm tezí ke kosmotenadrickému rozměru v obnovených obřadech De benedictionibus,“ in: Obřady žehnání v různých liturgických tradicích, ed. W. Bugel, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 87-99.

„Liturgie římského obřadu mezi katolickou modernou a II. vatikánským koncilem,“ in: W. Bugel a kol., Liturgická a eklesiální pluralita na území Československa v první polovině 20. století, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 27-46.

„Mystagogie,“ in: Křesťanská iniciace, Praha: Katechetická sekce ČBK/ České Budějovice: T. Halama, 2012, s. 39-61.

„Matrimoniální obřady římské liturgie v proměnách a konstantách dějinného vývoje,“ in: W. Bugel a kol., Obřady manželství v různých liturgických tradicích, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 75-95.

Články v odborných periodicích:

„Liturgiereform und Gesellschaft in Tschechien“, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Theologica Olomucensia, Vol. 8 (2007), s. 87-94.

„Dominica sollemnia. Niedziela jako dzień zgromadzenia eucharystycznego“, Liturgia Sacra 13 (2007), č. 1, s. 59-71.

„Rituelle Dramaturgie des Trauungsritus nach der Editio typica altera des Ordo celebrandi matrimonium von 1991“, Jaarboek voor Liturgie-onderzoek, 2007, č. 23, s. 63-70.

„Modlitby k eucharistii v Didaché“, Teologická reflexe, 1995, č. 1, s. 128-143.

„Chrám jako domus ecclesiae“, Studia theologica 5 (2005), č. 2 [12], s. 68-74.

„Nejstarší římské Ordo defunctorum v pohledu paradigmatu rites de passage“, Studia theologica 7 (2005), č. 4 [22], s. 13-25.

Benedictio nuptialis. Slavnostní modlitba nad manžely ve svatebních obřadech“, Studia theologica8 (2006), č. 1 [23], s. 1-21.

„Prolegomena k reflexi současné praxe svátosti biřmování“, Studia theologica 8 (2006), č. 4 [26], s. 32-47.

„Bílá sobota – druhý den Velikonočního třídení“, Studia theologica 9 (2007), č. 1 [27], s. 1-19.

„Od oratio ad sponsas velandas k benedictio nuptialis“, Studia theologica 9 (2007), č. 2 [28], s. 1-17.

„Musica sacra nebo musica liturgiae sacrae?“, Salve. Revue pro teologii a duchovní život 18 (2008), č. 2, s. 33-52.

„Reforma liturgické reformy? K 50. výročí Konstituce o liturgii (4.12.1963)“, Studia theologica 15 (2013), č. 4, s. 47-67.

Učební a studijní texty:

Člověk, svět, budoucnost. Studijní text z eschatologie [spolu s J. Daňkem], Olomouc: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta, 1974. 79 ss.

Dokumenty liturgické obnovy, ed. F. Kunetka, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994. 311 ss.

Liturgický rok ve slavení církve, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1995. 35 ss.

Stručné dějiny hudby a zpěvu v liturgii, Olomouc: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta UP v Olomouci, 1990. 14 ss. [2. rozšířené vyd.: Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1999. 34 ss.]