Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.

Vzdělání

 • 2005–2011: CMTF UP, postgraduální studium Biblické teologie
 • 2008 dvoutýdenní dobrovolnická práce na vykopávkách na hoře Sionu (Dig Mount Zion) pod vedením prof. Shimona Gibsona
 • 2006 třítýdenní vzdělávací stáž na Katholisches Bibelwerk, Stuttgart, Německo
 • 2000–2005: CMTF UP, obor Katolická teologie

Praxe

 • 2015–dosud: nemocniční kaplan ve Fakultní nemocnici Olomouc
 • 2012–dosud: vědecký pracovník v centru excelence "Historie a interpretace Bible"
 • 2011–dosud: přednáší morální teologii na CMTF UP
 • 2007–2013: redaktor časopisu Studia theologica (CMTF UP)
 • 2005–2006: ČKBD
 • Dlouhodobě se podílí na projektu Pražského pastoračního střediska „Linka důvěry“ a na přípravě soutěže Bible a my. Zaměřuje se na biblické základy křesťanské etiky.

Výběrová bibliografie

Monografie

Ježíš – světlo slepých: Uzdravení slepého od narození ve čtvrtém evangeliu, Olomouc: VUP, 2011.

Články

Theologically Significant Textual Variants in the Pastoral Epistles,“ in Jan Dušek – Jan Roskovec (eds.) The Process of Authority: The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts, Berlin: De Gruyter, 2016, s. 229–239.

„Mezi blasfémií a onomoklasmem: O úctě k Božímu jménu dnes,“ Communio: Mezinárodní katolická revue 20, č. 1 (2016): 66–73.

K etickým aspektům tzv. autoplagiátů: Aneb technologie zpracování vědeckého recyklátu,“ Caritas et veritas 5, č. 1 (2015): 42–50 (anglická verze: „On the Ethical Aspects of so-called Self-Plagiarism: Or the Technology of Processing the Academic Recyclate,“ s. 51–59).

Ježíšovi učedníci na cestě k pokoji mezi národy: K dokumentu MTK o náboženském násilí,“ Studia theologica 16, č. 3 (2014): 48–54.

„Pastoral Forgery? How Biblical Scholars and Moral Theologians Speak About Lying,“ in Martin Lintner (ed.), God in Question: Religious Language and Secular Languages, Brixen: Verlag A. Weger, 2014, s. 59–68.

Richard Špaček o Janově evangeliu: Kapitola z dějin české biblistiky,“ Studia theologica 16, č. 4 (2014): 182–191.

Dominik Opatrný – Marta Hošťálková, „Odpuštění na nemocničním lůžku: Význam odpuštění pro pacienta v kontextu péče nemocničního kaplana,“ Caritas et veritas 4, č. 2 (2014): 129–134 (anglická verze: „The Importance of Forgiveness for Patients in the Context of Hospital Chaplaincy,“ s. 135–141.).

Dobro manželů v kontextu biblické etiky,“ Revue církevního práva 20, č. 1 [57] (2014): 49–63.

God's Glory at Trial: A Juridical Precedent in Acts 5 and John 9,“ Theologica Olomucensia 14 (2013): 5–13.

Moudrost a její limity očima Mezinárodní teologické komise,“ Studia theologica 15, č. 4 (2013): 180–188.

Ježíšovy výroky proti rozvodu jako podnět pro současnou diskusi v katolické církvi,“ Studia theologica 15, č. 2 (2013): 121–137.

Posedlý, nebo poslaný? Posedlost a exorcismy ve čtvrtém evangeliu,“ Studia theologica 14, č. 4 [50] (2012): 185–193.

Církevní právo v časopisu Studia theologica“, Revue církevního práva 12, č. 3 [53] (2012): 73–80.

The Christological Use of Metaphors for the Law in John's Gospel“, Theologica Olomucensia 12 (2011): 63–70.

The Figure of a Blind Man in the Light of the Papyrological Evidence“, Biblica 91, č. 4 (2010): 583–594.

Apoštol Pavel a problematika šíření křesťanství v Malé Asii“, in Apoštol Pavel a Písmo, ed. Ladislav Tichý a Dominik Opatrný, Olomouc: VUP, 2009, s. 122–137.

Cesty Siónu“, Teologické texty 20, č. 3 (2009): 138–142.

Křesťané jako cizinci podle Prvního listu Petrova“, Studia theologica 9, č. 4 [30] (2007): 24–40.

Recenze

Martin C. Putna, Křesťanství a homosexualita: Pokusy o integraci, Praha: Torst, 2012, in Caritas et veritas 3, č. 1 (2013): 99–100.

Libor Ovečka: „Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré... “: Česká katolická morální teologie 1884–1948, Praha: Karolinum, 2011, in Perspektivy, příloha Katolického týdeníku 24, č. 6 (2013): III.

Tomáš Petráček: Bible a moderní kritika: Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize, Praha: Vyšehrad, 2011, in Salve 22, č. 1 (2012): 128–129.

Francis J. Moloney, Evangelium podle Jana, Sacra pagina 4, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, in Studia theologica 12, č. 3 [41] (2010): 109–110.

Blažej Štrba (ed.), Studia Biblica Slovaca 2007, Svit: Katolícke biblické dielo, 2008, in Studia theologica 11, č. 2 [36] (2009): 94-96.

Editorská činnost

Studia theologica 28–49, ISSN 1212-8570.

Apoštol Pavel a Písmo, ed. Ladislav Tichý a Dominik Opatrný, Olomouc: VUP, 2009, 222 s.

Překladatelská činnost

Bruce M. Metzger, Starověké a anglické překlady Bible, Praha: Česká biblická společnost, 2010.

Gerhard Marschütz, „Ztrácí se dnes biologické pohlaví?“, Universum 26, č. 2 (2016): 33–35.

Popularizační činnost

„Druhé svazky - různý stupeň viny, stejná sankce“, Universum 25, č. 3 (2015): 4.

odpovědi na dotazy na „Lince důvěry“ help.vira.cz

množství rozhlasových pořadů Bible v liturgii pro rádio Proglas

Granty

 • zaměstnán v centru excelence "Historie a interpretace Bible"

Vyučované předměty

 • Morální teologie obecná (Principy křesťanské etiky)
 • Etika mravních a teologických ctností
 • Morální teologie speciální
 • Seminář z morální teologie (ochrana životního prostředí)
 • Práce s biblickým textem v pastoračním rozhovoru s nemocným