Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025

Podrobné informace o studijních programech najdete na uchazečském webu studujcmtf.upol.cz

Přihlášky ke studiu v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském a doktorském studijním programu se podávají pouze elektronicky.

Elektronická přihláška bude po úspěšném uhrazení poplatku převedena do přijímacího řízení, o průběhu tohoto procesu budete informováni e-mailem. V případě chybné úhrady nebo nezaplacení administrativního poplatku nebude přihláška do přijímacího řízení převedena, neboť pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku doručil.

Doporučujeme průběžně provádět kontrolu stavu své elektronické přihlášky - zda byl poplatek uhrazen a přihláška je převedena do přijímacího řízení.

Termíny podání přihlášky

1. 11. 2023 - 30. 4. 2024 bakalářské, magisterské a a navazující magisterské studijní programy (kromě programů Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci - NMgr. a  Teologie /online/ Bc. a NMgr.)  

1. 11. 2023 - 30. 4. 2024

bakalářský studijní program Sociální práce – PS, KS (1. kolo)*
bakalářský studijní program
Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (1. kolo)*

1. 11. 2023 - 31. 5. 2024 

doktorské studijní programy

19. 6. 2024 - 31. 7. 2024 

bakalářský studijní program Sociální práce  – PS, KS (2. kolo)*
bakalářský studijní program
Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (2. kolo)*

*) tyto bakalářské studijní programy jsou realizovány ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci, elektronickou přihlášku je tedy nutno podat ve stejném termínu i na tuto školu (více na www.caritas-vos.cz)

Termíny přijímacích zkoušek

7.6.2024 - 15. 6. 2024

bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studium
2. – 15. 5. 2024 1. kolo přijímací zkoušky navazujícího magisterského studijního programu Teologie  distanční formy

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 790,- Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Náležitosti elektronické přihlášky ke studiu

 • Přihlášky ke studiu v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském a doktorském studijním programu se podávají pouze elektronicky: prihlaska.upol.cz.
 • Elektronická přihláška bude po úspěšném uhrazení poplatku převedena do přijímacího řízení, o průběhu tohoto procesu bude uchazeč informován e-mailem. V případě chybné úhrady nebo nezaplacení administrativního poplatku nebude přihláška do přijímacího řízení převedena, neboť pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku doručil.
 • Uchazeči doporučujeme průběžně provádět kontrolu stavu své elektronické přihlášky - zda byl poplatek uhrazen a přihláška je převedena do přijímacího řízení.

Doklady o dosaženém vzdělání:

 • Uchazeč o studium v bakalářském či magisterském studijním programu zašle úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení na adresu fakulty (CMTF UP, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc) do 31. 7. 2024, nejpozději pak k zápisu do studia. Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském či magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Uchazeči, který nedodá ve stanoveném termínu úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky dosaženého středního vzdělání s maturitní zkouškou. V případě, že uchazeč absolvoval středoškolské vzdělání v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné, aby se řídil pokyny uvedenými na webu www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/
  U uchazečů - cizinců - je znalost českého jazyka předpokladem pro studium.
 • Uchazeč o studium v navazujícím magisterském studijním programu dodá úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (absolventi CMTF UP Olomouc mohou předložit neověřenou kopii) do 31. 7. 2024 nejpozději v den zápisu ke studiu. Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program je řádné ukončení studia v kterémkoli typu studijního programu, což je třeba prokázat úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Předložit pouze potvrzení o vykonání státní závěrečné zkoušky není přípustné.
  Uchazeči, který nedodá ve stanoveném termínu úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání. V případě, že uchazeč absolvoval středoškolské vzdělání v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné, aby se řídil pokyny uvedenými na webu
  www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/
  U uchazečů - cizinců - je znalost českého jazyka předpokladem pro studium.

Další informace:

 • Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží pouze uchazeč, který ve stanoveném termínu podal přihlášku ke studiu a uhradil poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, neboť pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil. Pozvánku uchazeč obdrží přibližně měsíc před termínem konání přijímací zkoušky, a to elektronicky prostřednictvím své elektronické přihlášky ke studiu (výjimkou je pozvánka k přijímací zkoušce pro bakalářský studijní program realizovaný ve spolupráci s CARITAS - Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci, kterou rozesílá tato škola).
 • Při podání více přihlášek mohou u přijímacích zkoušek vzniknout vzájemné termínové kolize, které fakulta nemůže zohledňovat. Náhradní termín přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje. Termín, na který je uchazeč pozván, se pro něj stává závazným.
 • Žádost o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.
 • Na některé studijní programy, kde počet přihlášených uchazečů nepřekročí kapacitu programu, může děkan fakulty uchazečům o studium prominout přijímací zkoušku.
 • Ubytování v průběhu přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.
 • Uchazeč se specifickými potřebami může v případě potřeby kontaktovat Centrum podpory studentům se specifickými potřebami (Centrum pomoci handicapovaným) na Univerzitě Palackého v Olomouci. Informace o nabídce pomoci tohoto centra jsou zveřejněny na webové adrese cps.upol.cz
 • Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude uchazeči zasláno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu do vlastních rukou na adresu pro doručování a to pouze v případě, že si ve své elektronické přihlášce nezvolil možnost elektronického doručení. Pokud si tuto možnost zvolil, bude mu rozhodnutí o výsledku přijímací zkoušky v případě přijetí ke studiu doručeno pouze elektronicky a to do složky Dokumenty v elektronické přihlášce.
 • Podrobné informace k jednotlivým studijním programům jsou zveřejněny: studium.upol.cz.

Důležité informace pro uchazeče o studium bakalářských programů Sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce

Bakalářské studijní programy Sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce jsou dle udělené akreditace uskutečňovány Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci společně s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci. Je proto nezbytné, aby uchazeči o studium těchto bakalářských studijních programů podali elektronickou přihlášku nejen na CMTF UP v Olomouci (prihlaska.upol.cz), ale současně i na CARITAS – VOŠs Olomouc (www.caritas-vos.cz). Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 790,- Kč hradí uchazeč dle pokynů zveřejněných CMTF UP v Olomouci. Na CARITAS-VOŠs Olomouc uchazeč další poplatek již nehradí.

Přijímací zkouška se koná pouze na CARITAS – VOŠs Olomouc.

Podrobnější informace o studiu těchto programů lze získat na:

Studijní záležitosti

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2023/2024  (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)


Rozvrhy studijních programů

vyuka.cmtf.upol.cz


Aktuální výuka na CMTF

vyuka.cmtf.upol.cz/nastenka


 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)