Věda a výzkum

V oblasti výzkumu se Cyrilometodějská teologická fakulta UP (CMTF) prostřednictvím Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty zaměřuje na rozsáhlou oblast studia patristických (řeckých i latinských), středověkých a renesančních textů se specifickým zaměřením na texty spjaté s českými zeměmi. Toto centrum je ojedinělým vědeckým pracovištěm v rámci ČR. Výzkumná činnost v oblasti biblistiky je v současnosti zapojena do centra excelence Historie a interpretace Bible.

Prostřednictvím Institutu sociálního zdraví (OUSHI) se CMTF UP zaměřuje na vědecký výzkum a vzdělávání v oblasti zdraví, se zvláštním důrazem na sociální a spirituální determinanty zdraví. Zohledňuje holistický pohled a využívá bio-psycho-socio-spirituální model zdraví.

Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu (IIMEVD), jehož stěžejním posláním je posílení základního výzkumu na Cyrilometodějské teologické fakultě UP, vznikl jako excelentní výzkumné fakultní pracoviště v prosinci 2014. Završil patnáctiletou badatelskou a pedagogickou práci katedry spirituální a pastorální teologie, jejíž vědecký tým se pod vedením profesora Pavla Ambrose dlouhodobě věnuje vztahům víry, kultury a spirituality v různých křesťanských tradicích a náboženství.

Prostřednictvím jednotlivých kateder se dále CMTF UP zaměřuje na oblast nejdůležitějších odborných teologických textů (podíl na překladu bible, význačných děl některých středověkých teologů, kompletace a zpřístupnění českých překladů významných církevních dokumentů v oblasti systematické teologie z 20. stol. i současnosti, překlady liturgických a právních textů), odborné zpracování úseků církevní historie se zaměřením na české země, včetně zpřístupnění důležitých archiválií a řešení aktuálních otázek týkajících se náboženství, mezináboženského a mezikulturního dialogu, dialogu vědy a náboženství i působení křesťanů v charitativně-sociální a pedagogické oblasti.

Tato výzkumná činnost je z velké části předmětem řešení různých grantových projektů.

Proděkan pro vědu a výzkum

doc. Vít Hušek, Th.D.
tel.: +420 585 637 403
e-mail: vit.husek@upol.cz

Referát vědy a výzkumu

Univerzitní 22
místnost: 4.01