Základní informace

Kontaktní adresa

Univerzitní 244/22
779 00 Olomouc
58 563 7111 (vrátnice), 58 563 7005
dekanat.cmtf@upol.cz

Kontakt pro tiskové informace

Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D.
proděkanka pro organizaci, rozvoj, vnější vztahy a další vzdělávání
731 600 081, 58 563 7002
marta.cincialova@upol.cz

   

Virtuální prohlídka

Základní statistické údaje

  • Celkový počet studentů v roce 2019/2020: 1042
  • Počet nově zapsaných studentů pro akad. rok 2019/2020: 359
  • Počet absolventů v roce 2019: 191
  • Přepočtený počet učitelů: 47,10

Pohled do historie fakulty

V roce 1573 bylo jezuitské lyceum, které již dlouho v Olomouci působilo, povýšeno na univerzitu s fakultou bohosloveckou, k níž později přibyly fakulty filozofická, právnická a lékařská.

Až do tereziánských reforem v roce 1752 a 1774 působili na fakultě jen profesoři z řad jezuitů, později i členové jiných řádů. Za Josefa II. byl na Hradisku zřízen generální seminář, k němu připojena bohoslovecká fakulta. V roce 1778 byla celá univerzita přeložena do Brna, odkud se po čtyřech letech vrátila jako lyceum, které sídlilo v dnešní budově teologické fakulty v Univerzitní ulici. Jen bohoslovecká fakulta si nadále podržela univerzitní statut s právem promočním, užívala však jenom prostory v prvním poschodí. Po dalších změnách v roce 1827, kdy bylo lyceum opět povýšeno na univerzitu, a po zrušení univerzity v roce 1860 zůstala v Olomouci pouze bohoslovecká fakulta.

Samotné teologické studium bylo upraveno zákonem z roku 1858, který položil důraz na odbornost a vědeckou úroveň profesorů teologie. Studium trvalo 4 roky, převládala však nauková a dialektická stránka nad vědeckou. Od druhé poloviny 19. století vzrůstal zájem o studium, v roce 1869 studovalo v Olomouci 218 bohoslovců. V čele fakulty stál děkan, měla 6 stolic (kateder) a jednu mimořádnou.

Teologická fakulta v letech 1918 - 1989

Po vzniku republiky byl 2. března 1919 fakultě propůjčen název Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta, počet stolic byl rozšířen o staroslověnský jazyk a literaturu, srovnávací vědu náboženskou, křesťanskou sociologii, semitské jazyky a pomocné vědy biblické Starého zákona. V roce 1931 bylo studium rozšířeno ze čtyř na pět let, počet bohoslovců vzrostl z 86 v roce 1919 na 315 v roce 1935.

V závěru roku 1939 byla teologická fakulta stejně jako ostatní vysoké školy uzavřena, seminář rozpuštěn a většina bohoslovců zařazena na nucené práce do Německa, profesoři nesměli přednášet. Vypomohlo dominikánské a kapucínské učiliště, kde mohli pokračovat ti, kteří z různých důvodů unikli totálnímu nasazení v Německu.

Po druhé světové válce v roce 1945 byly seminář i fakulta obnoveny, děkanem byl zvolen ThDr. František Cinek, který se spolu s prof. J. L. Fischerem a dalšími osobnostmi zasadil za obnovu celé olomoucké univerzity. K obnovení došlo 21. února 1946. Univerzita dostala název Univerzita Palackého a do jejího svazku byla inkorporována také bohoslovecká fakulta.

Dne 14. července 1950 byla Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta i seminář zrušeny, budovy a veškeré zařízení zabaveny. Bohoslovci mohli pokračovat ve studiu na jediné bohoslovecké fakultě v Litoměřicích pod dohledem státních úřadů, což mnozí odmítli a byli pak povoláni „na vojnu“ - k proslulým PTP - pracovně technickým praporům. Někteří profesoři byli penzionováni, jiní přeřazeni do duchovní správy, nejeden byl pronásledován a vězněn.

V letech 1969-1974 působila v Olomouci pobočka litoměřické teologické fakulty ve stísněných prostorách arcibiskupství, ale tato obnovená přítomnost teologické výuky a vědy v Olomouci byla pouze přechodná a nebyla zakotvena ve strukturě Univerzity Palackého.

Obnovení fakulty v roce 1990

Teologická fakulta byla do svazku Univerzity Palackého v Olomouci opět začleněna po čtyřiceti letech totalitním režimem vynucené pauzy, v roce 1990. Původní název Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta byl v roce 1992 změněn na Cyrilometodějská teologická fakulta. Zároveň se rozšířilo její poslání: vedle přípravy bohoslovců na jejich kněžské působení zde mohou posluchači studovat v dalších bakalářských i magisterských studijních programech a v doktorských studijních programech. Fakulta je zapojena do výzkumných projektů, realizuje se zde také habilitační řízení i řízení pro jmenování profesorem. Na fakultě se dále koná celoživotní vzdělávání a univerzita 3. věku. Svému původnímu účelu byly navráceny budova v Univerzitní ulici i objekt kněžského semináře na Žerotínově náměstí. Dne 8. října 1990 byl zahájen akademický rok slavnostní mší svatou v katedrále sv. Václava. Druhého dne začaly přednášky pro posluchače všech pěti ročníků. Dne 22. října 1990 byla po čtyřiceti letech teologická fakulta začleněna do svazku Univerzity Palackého. Jejím děkanem byl jmenován prof. ThDr. Vojtěch Tkadlčík. V dalších letech ji vedli doc. dr. Ladislav Tichý, prof. Pavel Ambros, Th.D., doc. Petr Chalupa, Th.D. a RNDr. Ivana Gabriela Vlková, Th.D. V současné době stojí v čele fakulty prof. Peter Tavel, Ph.D.

Možnosti studia na CMTF dnes

Podrobnější informace o možnostech studia naleznete v sekci Studujte u nás

Studium teologie

Po obnovení fakulty se také výrazně rozšířilo její poslání.  Vedle přípravy bohoslovců na jejich kněžské působení studují v denním (prezenčním) studiu programu "Katolická teologie" také laičtí posluchači, kteří mohou studium základů teologie v oboru "Teologická studia (Bc. a NMgr.) kombinovat i s jinými obory na Univerzitě Palackého.

Zájemci mají možnost studovat při zaměstnání, v kombinovaném studiu oborů  "Teologické nauky" (Bc.) a navazujících magisterských oborů „Teologické nauky”, "Učitelství náboženství pro základní školy" a "Katechetika".

Studium teologie je možné i ve čtyřech doktorských studijních programech (všechny jsou realizovány v prezenční i kombinované formě): "Biblická teologie", "Systematická teologie a křesťanská filozofie", "Teologia sistematica e filosofia cristiana" (v italském jazyce) a "Praktická teologie" (s mnoha specializacemi).

Sociální práce
Mezinárodní sociální a humanitární práce

Naše fakulta ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociální Caritas v Olomouci nabízí studium bakalářských studijních programů Sociální práce (prezenční i kombinovaná forma) a Mezinárodní sociální a humanitární práce (prezenční forma). Ve studiu je možné pokračovat navazujícím magisterským programem Sociální práce, který má dvě specializace Sociální práce a rodinou (prezenční i kombinovaná forma) a Mezinárodní sociální a humanitární práce (tato specializace se v akademickém roce 2020/2021 nebude otevírat).

Sociální pedagogika

Nově je tento studijní program realizován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou. Program je možno studovat v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu, v prezenční či kombinované formě.

Etika a kultura v mediální komunikaci

Studium propojuje teorii s praxí. Propojuje poznatky z antropologie, psychologie, sociologie nebo etiky. Student se naučí pracovat s mediálním obsahem, natáčet, stříhat. Seznámí se s principy mediální komunikace a především s tématy, které s sebou nesou etickou otázku.

Sociální a spirituální determinanty zdraví (doktorský studijní program)

V souvislosti s činností výzkumného centra OUSHI byl také akreditován doktorský studijní program Sociální a spirituální determinanty zdraví

Teologická fakulta v Olomouci jako výzkumné pracoviště

Cyrilometodějská teologická fakulta je dnes jedním z předních výzkumných pracovišť v oblasti teologie a příbuzných oborů v České republice. Výzkum, podporovaný z vlastních i veřejných zdrojů, je prováděn pracovníky jednotlivých kateder fakulty, ale je také koncentrován do tří výzkumných center: