Habilitace a profesury

Akreditované obory

název oboru: TEOLOGIE
rozhodnutí MŠMT ze dne: 28. 2. 2011, č.j.: 5 112/2011 - 30/1
akreditován do: 31. 10. 2019

Předpisy

  • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) zveřejňování údajů o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem podle § 75 pdf
  • Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP v Olomouci ze dne 1. 3. 2017 pdf
  • Stanovení poplatků za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem na UP v Olomouci pdf
  • Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP v Olomouci ze dne 24. 10. 2017 pdf
  • Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP ze dne 24. 10. 2017 pdf

Formuláře žádostí a kritéria

  • Žádost o zahájení habilitačního řízení docx
  • Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem docx

Kritéria hodnocení

habilitační řízení:

požadavek CMTF UP
Monografie1
Články v časopisech zařazených do některé databáze WoS, ERIH (A, B nebo C) nebo SCOPUS, články v časopisech ze Seznamu recenzovaných periodik:
(celkem / z toho publikovaných ve světovém jazyce)
20 / 3
Citace v publikacích odborného charakteru20
Soustavná pedagogická praxe na VŠ3 roky
Počet řešených vědecko-výzkumných grantů- hlavní řešitel0
Počet řešených vědecko-výzkumných grantů- spoluřešitel nebo člen řešitelského týmu
(lze kompenzovat v kategorii hlavní řešitel)
1

řízení ke jmenování profesorem:

požadavek CMTF UP
Monografie2
Články v časopisech zařazených do některé databáze WoS, ERIH (A, B nebo C) nebo SCOPUS, články v časopisech ze Seznamu recenzovaných periodik:
(celkem / z toho publikovaných ve světovém jazyce)
40 / 15
Citace v publikacích odborného charakteru:
pouze zahraniční mimo Slovensko
25
Soustavná pedagogická praxe na VŠ5 let
Minimální počet absolventů doktorského studijního programu
(v případě, že budou jen 2 doktorandi dovedení k titulu Ph.D. / Th.D., je nutno, aby kandidát vedl alespoň jednoho dalšího doktoranda)
2-3
Počet řešených vědecko-výzkumných grantů- hlavní řešitel1
Počet řešených vědecko-výzkumných grantů- spoluřešitel nebo člen řešitelského týmu
(lze kompenzovat v kategorii hlavní řešitel)
1

Poplatek

Habilitační řízení: 6.000,- Kč

Řízení ke jmenování profesorem: 9.000,- Kč

Zahájená habilitační řízení

Ing. Pavel KOPEČEK, S.L.D.

odborný asistent Katedry liturgické teologie CMTF UP v Olomouci
odborný asistent Katedry klávesových nástrojů Hudební fakulty JAMU v Brně

obor: Teologie

řízení zahájeno: 12. 10. 2017

podklady habilitačního řízení: pdf

habilitační práce: "Liturgické hnutí v Českých zemích a pokoncilní reforma"
(Brno: CDK, 2017. ISBN 978-80-7325-419-3; habilitační práce zveřejněna jiným způsobem podle § 75, odst. 4 zákona o vysokých školách)

Habilitační komise

předseda:prof. František Kunetka, Th.D.CMTF UP v Olomouci
členové:doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.KTF UK v Praze
doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.PdF Univerzity Hradec Králové, KTF UK v Praze
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.FF MU v Brně
doc. Vít Hušek, Th.D.CMTF UP v Olomouci

Oponenti

prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (FF MU v Brně)

doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (HÚ AV ČR v Praze)

doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (PdF Univerzity Hradec Králové, KTF UK v Praze)

 

stanovisko habilitační komise:

habilitační přednáška:

zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou:

Mgr. Dominik OPATRNÝ, Th.D.

odborný asistent Katedry systematické teologie CMTF UP v Olomouci

obor: Teologie

řízení zahájeno: 29. 1. 2018

podklady habilitačního řízení: pdf

habilitační práce: "Etika v teologii a životě mistra Jana Husa"
(habilitační práce nezveřejněna – odložení zveřejnění o 3 roky schváleno děkanem na základě žádosti uchazeče z důvodu připravovaného knižního vydání a licenčních podmínek)

Habilitační komise

předseda:prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.CMTF UP v Olomouci, KTF UK a HTF UK v Praze
členové:prof. PhDr. Jan B. Lášek, Th.D.HTF UK v Praze
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.Ústav pro jazyk český AV ČR, UK v Praze
doc. ThDr. Jiří Skoblíkem. KTF UK v Praze
doc. ThDr. Martin WernischETF UK v Praze

Oponenti

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (Ústav pro jazyk český AV ČR, UK v Praze)

doc. ThDr. Jiří Skoblík (em. KTF UK v Praze)

prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. (CMTF UP v Olomouci, KTF UK a HTF UK v Praze)

 

stanovisko habilitační komise:

habilitační přednáška:

zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou:

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

Ukončená habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Informace o ukončených řízeních jsou zveřejněné na úřední desce Univerzity Palackého.