Habilitace a profesury

Akreditované obory

název oboru: TEOLOGIE
rozhodnutí MŠMT ze dne: 28. 2. 2011, č.j.: 5 112/2011 - 30/1
akreditován do: 31. 10. 2019

Předpisy

  • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) zveřejňování údajů o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem podle § 75 pdf
  • Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP v Olomouci ze dne 1. 3. 2017 pdf
  • Stanovení poplatků za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem na UP v Olomouci pdf
  • Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP v Olomouci ze dne 24. 10. 2017 pdf
  • Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP ze dne 24. 10. 2017 pdf

Formuláře žádostí a kritéria

  • Žádost o zahájení habilitačního řízení docx
  • Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem docx

Kritéria hodnocení

habilitační řízení:

požadavek CMTF UP
Monografie1
Články v časopisech zařazených do některé databáze WoS, ERIH (A, B nebo C) nebo SCOPUS, články v časopisech ze Seznamu recenzovaných periodik:
(celkem / z toho publikovaných ve světovém jazyce)
20 / 3
Citace v publikacích odborného charakteru20
Soustavná pedagogická praxe na VŠ3 roky
Počet řešených vědecko-výzkumných grantů- hlavní řešitel0
Počet řešených vědecko-výzkumných grantů- spoluřešitel nebo člen řešitelského týmu
(lze kompenzovat v kategorii hlavní řešitel)
1

řízení ke jmenování profesorem:

požadavek CMTF UP
Monografie2
Články v časopisech zařazených do některé databáze WoS, ERIH (A, B nebo C) nebo SCOPUS, články v časopisech ze Seznamu recenzovaných periodik:
(celkem / z toho publikovaných ve světovém jazyce)
40 / 15
Citace v publikacích odborného charakteru:
pouze zahraniční mimo Slovensko
25
Soustavná pedagogická praxe na VŠ5 let
Minimální počet absolventů doktorského studijního programu
(v případě, že budou jen 2 doktorandi dovedení k titulu Ph.D. / Th.D., je nutno, aby kandidát vedl alespoň jednoho dalšího doktoranda)
2-3
Počet řešených vědecko-výzkumných grantů- hlavní řešitel1
Počet řešených vědecko-výzkumných grantů- spoluřešitel nebo člen řešitelského týmu
(lze kompenzovat v kategorii hlavní řešitel)
1

Poplatek

Habilitační řízení: 6.000,- Kč

Řízení ke jmenování profesorem: 9.000,- Kč

Zahájená habilitační řízení

Mgr. Jan HOJDA, Th.D.

  • odborný asistent Katedry kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
  • sekretář (pověřen vedením) Diecézního teologického institutu Biskupství královehradeckého

obor: Teologie

řízení zahájeno: 14. 5. 2018

podklady habilitačního řízení: pdf

habilitační práce: "Cesty člověka do náruče trinitární lásky: teologické interpretace literatury, filmu a umělecké fotografie"

Habilitační komise

předseda:prof. Pavel Ambros, Th.D.CMTF UP v Olomouci
členové:prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.KTF UK v Praze
doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD.TF KU v Ružomberku
doc. Michal Kaplánek, Th.D.TFJU v Českých Budějovicích
doc. dr. Michal Altrichter, Th.D.CMTF UP v Olomouci

Oponenti

doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD. (TF KU v Ružomberku), oponentský posudek: pdf

doc. Michal Kaplánek, Th.D. (TFJU v Českých Budějovicích), oponentský posudek: pdf

doc. dr. Michal Altrichter, Th.D. (CMTF UP v Olomouci), oponentský posudek: pdf

 

stanovisko habilitační komise: docx

habilitační přednáška: Fikční svět literatury jako předmět zájmu teologické antropologie

zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou:30. 1. 2019 ve 13:15 hod. v učebně U3

PhDr. Jitka JONOVÁ, Th.D.

  • odborná asistentka Katedry církevních dějin a církevního práva Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

obor: Teologie

řízení zahájeno: 4. 12. 2018

podklady habilitačního řízení: pdf

habilitační práce: "Kapitulní otázka olomoucká a obsazování arcibiskupského stolce v Olomouci od r. 1880 do poloviny 20. století"
(habilitační práce nezveřejněna – odložení zveřejnění o 3 roky schváleno děkanem na základě žádosti uchazeče z důvodu připravovaného knižního vydání a licenčních podmínek)

Habilitační komise

Oponenti

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

Ukončená habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Informace o ukončených řízeních jsou zveřejněné na úřední desce Univerzity Palackého.

Jmenovaní docenti 2018

Ing. Pavel KOPEČEK, S.L.D.

odborný asistent Katedry liturgické teologie CMTF UP v Olomouci
obor: Teologie
řízení zahájeno: 12. 10. 2017
habilitační práce: "Liturgické hnutí v Českých zemích a pokoncilní reforma"
zahájení řízení na VR CMTF UP: 25. 10. 2017
zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou: 14. 3. 2018
jmenován docentem: 1. 4. 2018


Mgr. Dominik OPATRNÝ, Th.D.

odborný asistent Katedry systematické teologie CMTF UP v Olomouci
obor: Teologie
řízení zahájeno: 29. 1. 2018
habilitační práce: "Etika v teologii a životě mistra Jana Husa"
zahájení řízení na VR CMTF UP: 25. 10. 2017
zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou: 5. 2. 2018
jmenován docentem: 1. 6. 2018