Doktorské studium

Zde najdete informace pro zájemce o doktorské studium.

Informace pro již zapsané studenty najdete v sekci Studenti — Studijní záležitosti — Doktorské studium

Přehled oborů doktorského studia

Na Cyrilometodějské teologické fakultě lze studovat prezenční a kombinovanou formou v těchto doktorských studijních programech:

 • Katolická teologie
 • Křesťanské myšlení
 • Sociální a spirituální determinanty zdraví

Absolventům je udělen akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem).


Katolická teologie

Bližší informace o studijním programu a kontaktní osoby na jednotlivé specializace - Z D E

je určen absolventům magisterského studijního programu teologie (získán titul magistr teologie, popř. licenciát teologie).
Tento čtyřletý studijní program je realizován ve 3 specializacích:

 • Biblická teologie (zaměřena na studium Starého zákona nebo Nového zákona)
 • Praktická teologie (zaměřena na studium pastorální teologie, spirituální teologie, studium křesťanského Východu, ekumenismus a mezináboženský dialog, katechetiku, církevní dějiny nebo církevní právo)
 • Systematická teologie a křesťanská filozofie (zaměřena na studium křesťanské filozofie, patrologie, dogmatické teologie, morální teologie, fundamentální teologie nebo liturgické teologie)

Křesťanské myšlení

Bližší informace o studijním programu - Z D E

je koncipován jako interdisciplinární a je otevřen uchazečům z řad absolventů magisterského studia teologie, filozofie, historie, klasické filologie a dalších, kteří se během čtyřletého studia mohou profilovat v oborovém zaměření interdisciplinárního charakteru, jako je např. patrologie a studium raného křesťanství, křesťanská filozofie, aplikovaná etika či církevní dějiny.
Program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v interdisciplinárním kontaktu teologie, historie, filozofie a klasické filologie. Předmětem studia je specifické rozvíjení vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v této vědní oblasti a oblastech souvisejících, včetně promýšlení aktuálních výzev současného světa a nově kladených otázek v perspektivě dialogu různých kultur a hodnotového zaměření.

Garant a kontaktní osoba pro studijní program: doc. Vít Hušek, Th.D. (vit.husek@upol.cz)


Sociální a spirituální determinanty zdraví

Bližší informace o studijním programu  - Z D E

Program je určen absolventům magisterského stupně nejlépe humanitního zaměření (vhodnými programy jsou například: psychologie, sociologie, politologie, teologie, specializace ve zdravotnictví, sociální pedagogika, rekreologie, sociální práce; jsou možné i podobné specializace sociálních věd, zdravotních věd a humanitních studií, případně i jiných oborů, pokud uchazeč bude splňovat další požadavky).
Uchazeč musí projevit badatelský zájem a úroveň znalostí v oblasti sociálních nebo spirituálních determinant zdraví, zájem o konkrétní téma v oblasti, která bude předmětem jeho výzkumu a následně disertační práce. Vyžaduje se aktivní znalost anglického jazyka.
Tento čtyřletý studijní obor zajišťuje Institut sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Garant a kontaktní osoba pro studijní program: prof. Ing. Peter Tavel, Ph.D. (peter.tavel@gmail.com)


Přihlášky ke studiu

 • Přihlášky ke studiu v DSP se podávají elektronicky na internetové adrese prihlaska.upol.cz.
 • Elektronická přihláška bude po úspěšném uhrazení poplatku (790,- Kč) převedena do přijímacího řízení, o průběhu tohoto procesu bude uchazeč informován e-mailem. V případě chybné úhrady nebo nezaplacení administrativního poplatku nebude přihláška do přijímacího řízení převedena, neboť pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku doručil.
 • Uchazeči doporučujeme průběžně provádět kontrolu stavu své elektronické přihlášky - zda byl poplatek uhrazen a přihláška je převedena do přijímacího řízení.
 • Spolu s elektronickou přihláškou a platbou je nezbytné bezodkladně dodat „Další doklady k přihlášce“ – viz odstavec níž (dodat elektronicky – pouze ty úředně ověřené a také doporučení je nutno dodat ve fyzické podobě)

Termín podání elektronické přihlášky pro doktorské studium: 31. 5. 2024


 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 790,- Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Další doklady (příloha k přihlášce)

pro program KATOLICKÁ TEOLOGIE:

Elektronické přílohy přihlášky (v sekci "Elektronické přílohy"): 

 • strukturovaný životopis (s informací o volbě prvního cizího jazyka pro prezentaci projektu a druhého cizího jazyka pro ověření pasivních znalostí);
 • návrh disertačního projektu (v rozsahu max. 5 stran);
 • doporučující dopis.(nepovinná příloha).

Spolu s přihláškou je nezbytné bezodkladně dodat fyzicky:

 • kopie diplomů (pokud nebyly vydány CMTF UP musí být úředně ověřené);
 • kopie Diploma Supplement; nebyl-li vydán Diploma Supplement, nutno doložit přehled dosavadního vysokoškolského studia (např. fotokopie stránek indexu) relevantního pro zvolené doktorské studium (pokud nebyly vydány UP musí být úředně ověřené);
 • další dokumenty nezbytné pro posouzení vysokoškolského zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení na UP (pouze u absolventů zahraničních vysokých škol) – https://www.upol.cz/studenti/studium/uznani-zahranicniho-vzdelani-za-ucelem-prijeti-ke-studiu/;

pro program KŘESŤANSKÉ MYŠLENÍ:

Elektronické přílohy přihlášky (v sekci "Elektronické přílohy"): 

 • strukturovaný životopis (s informací o volbě prvního cizího jazyka pro prezentaci projektu a druhého cizího jazyka pro ověření pasivních znalostí);
 • návrh disertačního projektu (v rozsahu max. 5 stran);
 • doporučující dopis (nepovinná příloha).

Spolu s přihláškou je nezbytné bezodkladně dodat fyzicky:

 • kopie diplomů (pokud nebyly vydány CMTF UP musí být úředně ověřené);
 • kopie Diploma Supplement; nebyl-li vydán Diploma Supplement, nutno doložit přehled dosavadního vysokoškolského studia (např. fotokopie stránek indexu) relevantního pro zvolené doktorské studium (pokud nebyly vydány UP musí být úředně ověřené);
 • další dokumenty nezbytné pro posouzení vysokoškolského zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení na UP (pouze u absolventů zahraničních vysokých škol) – https://www.upol.cz/studenti/studium/uznani-zahranicniho-vzdelani-za-ucelem-prijeti-ke-studiu/;

pro program SOCIÁLNÍ A SPIRITUÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍ:

Elektronické přílohy přihlášky (v sekci "Elektronické přílohy"): 

 • strukturovaný životopis s informací o jazykových schopnostech uchazeče; součástí životopisu je informace o volbě jazyka, v němž bude uchazeč prezentovat svůj disertační projekt;
 • seznam publikační činnosti;
 • projekt dizertační práce (v rozsahu max. 5 stran);
 • doporučující dopis (nepovinná příloha).

Spolu s přihláškou je nezbytné bezodkladně dodat fyzicky:

 • kopie diplomů (pokud nebyly vydány CMTF UP musí být úředně ověřené);
 • kopie Diploma Supplement; nebyl-li vydán Diploma Supplement, nutno doložit přehled dosavadního vysokoškolského studia (např. fotokopie stránek indexu) relevantního pro zvolené doktorské studium (pokud nebyly vydány UP musí být úředně ověřené);
 • další dokumenty nezbytné pro posouzení vysokoškolského zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení na UP (pouze u absolventů zahraničních vysokých škol) – https://www.upol.cz/studenti/studium/uznani-zahranicniho-vzdelani-za-ucelem-prijeti-ke-studiu/;

veškeré informace naleznete zde


Pokud některý s požadovaných dokladů nemůže uchazeč spolu s přihláškou poslat, musí k odesílanému napsat své prohlášení, že je odevzdá nejpozději v den konání přijímacího řízení (případně ihned po obdržení).

Vše odešle na adresu: Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Jitka Ambrozová, Univerzitní 22, 779 00 Olomouc


 

Přijímací řízení

Termín přijímacího řízení pro doktorské studium:  

 • Katolická teologie: úterý 11. 6. 2024 od 9:00 hod.
 • Křesťanské myšlení:  úterý 11. 6. 2024 od 9:00 hod.
 • Sociální a spirituální determinanty zdraví: čtvrtek 13. 6. 2024 od 9:00 hod.

 

Přijímací řízení pro program KATOLICKÁ TEOLOGIE

Předpoklady pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu:

Katolická teologie
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru teologie s titulem magistr teologie nebo licenciát teologie (případné výjimky posuzuje přijímací komise individuálně), 
 • pro specializaci Biblická teologie také základní znalost řečtiny a hebrejštiny
 • aktivní znalost jednoho světového jazyka a alespoň pasivní znalost dalšího světového jazyka (alespoň jeden z nich musí být angličtina nebo němčina)
 • úspěšné absolvování přijímacího řízení.
 

Rozhodujícími kritérii pro přijetí uchazeče ke studiu je:

 • zohlednění orientace v oboru teologie i dané specializace,
 • dostatečná jazyková připravenost uchazeče (s ohledem na zvolenou specializaci).
 • kvalita projektu disertační práce, jehož koncepci a teologická i metodologická východiska musí uchazeč přesvědčivě prezentovat v osobním přijímacím pohovoru,

 

Části přijímací zkoušky:

Předložené materiály + písemná část zkoušky (50 %)

 
 • písemná část je tvořena testem z teologie zahrnujícím i ověření pasivní znalosti druhého živého jazyka  (pro uchazeče o studium ve specializaci Biblická teologie také z hebrejštiny a řečtiny).
 
Ústní motivační pohovor 50%  
 • při ústním pohovoru uchazeč před přijímací komisí představí svůj disertační projekt a motivaci ke studiu (včetně stručné prezentace ve zvoleném světovém jazyce).
 

 

Přijímací řízení pro program KŘESŤANSKÉ MYŠLENÍ

Předpokladem pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu:

 Křesťanské myšlení  
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru teologie, filozofie, historie, klasická filologie nebo dalších příbuzných oborech,
 • příp. základní znalost řečtiny (podle zvoleného oborového zaměření a zamýšleného tématu disertační práce),
 • aktivní znalost jednoho světového jazyka, alespoň pasivní znalost dalšího světového jazyka (alespoň jeden z nich musí být angličtina nebo němčina),
 • úspěšné absolvování přijímacího řízení.
 

Rozhodujícími kritérii pro přijetí uchazeče ke studiu je:

 • kvalita projektu disertační práce, jehož koncepci a metodologická východiska musí uchazeč přesvědčivě prezentovat v osobním přijímacím pohovoru,
 • zohlednění orientace v oboru se zohledněním oborového zaměření,
 • dostatečná jazyková připravenost uchazeče.

 

Části přijímací zkoušky:

Předložené materiály + písemná část zkoušky (50 %)

 
 • písemná část je tvořena testem z oblasti křesťanského myšlení zahrnujícím i ověření pasivní znalosti druhého živého jazyka.
 
Ústní motivační pohovor 50%  
 • při ústním pohovoru uchazeč před přijímací komisí představí svůj projekt disertační práce a motivaci ke studiu (včetně stručné prezentace ve zvoleném světovém jazyce).
 

 

Přijímací řízení pro program SOCIÁLNÍ A SPIRITUÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍ

Předpoklady: Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně nejlépe humanitního zaměření. Vhodnými programy jsou například: psychologie, sociologie, politologie, teologie, specializace ve zdravotnictví, sociální pedagogika, rekreologie, sociální práce. Jsou možné i podobné specializace sociálních věd, zdravotních věd a humanitních studií, případně i jiných oborů, pokud uchazeč bude splňovat další požadavky.

Uchazeč musí prokázat:

 • badatelský zájem v oblasti sociálních nebo spirituálních determinant zdraví, resp. o konkrétní téma v této oblasti, které bude předmětem jeho výzkumu a následně disertační práce. Klíčový bude přijímací pohovor o tématu disertační práce.
 • dostatečnou úroveň znalosti soudobé teorie a metod v oblasti sociálních a spirituálních determinant zdraví v souvislosti s tématem disertační práce (prověří přijímací pohovor o tématu disertační práce).
 • dostatečnou úroveň anglického jazyka (prověří přijímací pohovor o tématu disertační práce).

Přijímací zkouška představuje ústní pohovor nad tématem disertační práce, který prokáže výše uvedené požadavky uchazeče. Uchazeč představí svůj projekt krátkou prezentací (10 min.), na základě které bude probíhat diskuse a prověří se vědomosti z jiných, již zmíněných okruhů a oblastí.

K přijímajícím zkouškám předloží uchazeč následující materiály:

 • projekt disertační práce, max. 5 stran,
 • prezentaci disertační práce (např. ppt prezentace, která bude přednesena před přijímající komisí),

Přijímací komise při rozhodování o přijetí přihlíží k relevanci tématu výzkumného projektu z hlediska oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví, k odbornému přehledu v tématu a metodologii a k jazykové způsobilosti uchazeče ke studiu.


 

Kontakty

obory studované v češtině:

Jitka Ambrozová
referát doktorského studia CMTF UP
tel.: +420 585 637 009
mobil: +420 730 553 373
e-mail: jitka.ambrozova@upol.cz

proděkan pro vědu a výzkum:

prof. Martin Cajthaml, Ph.D.
tel.: +420 585 637 109
e-mail:  martin.cajthaml@upol.cz


Informace o nabízených programech v angličtině najdete v sekci Study at CMTF

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)