Doktorské studium

Zde najdete informace pro zájemce o doktorské studium.

Informace pro již zapsané studenty najdete v sekci Studenti — Studijní záležitosti — Doktorské studium

Přehled oborů doktorského studia

Na Cyrilometodějské teologické fakultě lze studovat prezenční a kombinovanou formou v těchto doktorských studijních programech:

 • Katolická teologie
 • Křesťanské myšlení
 • Sociální a spirituální determinanty zdraví

Absolventům je udělen akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem).


Katolická teologie

Bližší informace o studijním programu a kontaktní osoby na jednotlivé specializace - Z D E

je určen absolventům magisterského studijního programu teologie (získán titul magistr teologie, popř. licenciát teologie).
Tento čtyřletý studijní program je realizován ve 3 specializacích:

 • Biblická teologie (zaměřena na studium Starého zákona nebo Nového zákona)
 • Praktická teologie (zaměřena na studium pastorální teologie, spirituální teologie, studium křesťanského Východu, ekumenismus a mezináboženský dialog, katechetiku, církevní dějiny nebo církevní právo)
 • Systematická teologie a křesťanská filozofie (zaměřena na studium křesťanské filozofie, patrologie, dogmatické teologie, morální teologie, fundamentální teologie nebo liturgické teologie)

Křesťanské myšlení

Bližší informace o studijním programu - Z D E

je koncipován jako interdisciplinární a je otevřen uchazečům z řad absolventů magisterského studia teologie, filozofie, historie, klasické filologie a dalších, kteří se během čtyřletého studia mohou profilovat v oborovém zaměření interdisciplinárního charakteru, jako je např. patrologie a studium raného křesťanství, křesťanská filozofie, aplikovaná etika či církevní dějiny.
Program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v interdisciplinárním kontaktu teologie, historie, filozofie a klasické filologie. Předmětem studia je specifické rozvíjení vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v této vědní oblasti a oblastech souvisejících, včetně promýšlení aktuálních výzev současného světa a nově kladených otázek v perspektivě dialogu různých kultur a hodnotového zaměření.

Garant a kontaktní osoba pro studijní program: doc. Vít Hušek, Th.D. (vit.husek@upol.cz)


Sociální a spirituální determinanty zdraví

Bližší informace o studijním programu  - Z D E

Program je určen absolventům magisterského stupně nejlépe humanitního zaměření (vhodnými programy jsou například: psychologie, sociologie, politologie, teologie, specializace ve zdravotnictví, sociální pedagogika, rekreologie, sociální práce; jsou možné i podobné specializace sociálních věd, zdravotních věd a humanitních studií, případně i jiných oborů, pokud uchazeč bude splňovat další požadavky).
Uchazeč musí projevit badatelský zájem a úroveň znalostí v oblasti sociálních nebo spirituálních determinant zdraví, zájem o konkrétní téma v oblasti, která bude předmětem jeho výzkumu a následně disertační práce. Vyžaduje se aktivní znalost anglického jazyka.
Tento čtyřletý studijní obor zajišťuje Institut sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Garant a kontaktní osoba pro studijní program: prof. Ing. Peter Tavel, Ph.D. (peter.tavel@gmail.com)


Přihlášky ke studiu

 • Přihlášky ke studiu v DSP se podávají elektronicky na internetové adrese prihlaska.upol.cz.
 • Elektronická přihláška bude po úspěšném uhrazení poplatku (690,- Kč) převedena do přijímacího řízení, o průběhu tohoto procesu bude uchazeč informován e-mailem. V případě chybné úhrady nebo nezaplacení administrativního poplatku nebude přihláška do přijímacího řízení převedena, neboť pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku doručil.
 • Uchazeči doporučujeme průběžně provádět kontrolu stavu své elektronické přihlášky - zda byl poplatek uhrazen a přihláška je převedena do přijímacího řízení.

Termín podání elektronické přihlášky pro doktorské studium: 31. 5. 2020


 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 690,- Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný. Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Další doklady (příloha k přihlášce)

Ihned po podání přihlášky je uchazeč povinen dodat na referát vědy a výzkumu (na jméno Jitka Ambrozová) fyzicky následující doklady:

pro program KATOLICKÁ TEOLOGIE:

 • vyplněný "Dodatek k přihlášce" (formulář ke stažení - tisk oboustranně) docx;
 • podepsaný strukturovaný životopis;
 • notářsky ověřené kopie diplomů;
 • úředně ověřená kopie Diploma Supplement; popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce;
 • není-li odevzdáván Diploma Supplement, nutno dále doložit přehled dosavadního vysokoškolského studia relevantního pro zvolené doktorské studium (např. fotokopie stránek indexu);
 • v případě žádosti o 2. stupeň studia (doktorát) ověřenou kopii dokladu o absolvování licenciátních zkoušek a notářsky ověřeného diplomu ThLic.;
 • v případě, že uchazeč absolvoval VŠ v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné doložit uznání jeho zahraničního vzdělání v ČR;
 • souhlas vlastního ordináře pro kandidáty z řad duchovních a laiků, pro kandidáty z řad řeholníků a členů společenství apoštolského života souhlas vyššího řeholního představeného;
 • motivační dopis s nástinem studijního záměru.

   

pro program KŘESŤANSKÉ MYŠLENÍ:

 • vyplněný "Dodatek k přihlášce" (formulář ke stažení - tisk oboustranně) docx;
 • podepsaný strukturovaný životopis;
 • notářsky ověřené kopie diplomů;
 • úředně ověřená kopie Diploma Supplement; popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce;
 • není-li odevzdáván Diploma Supplement, nutno dále doložit přehled dosavadního vysokoškolského studia relevantního pro zvolené doktorské studium (např. fotokopie stránek indexu);
 • v případě, že uchazeč absolvoval VŠ v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné doložit uznání jeho zahraničního vzdělání v ČR;
 • motivační dopis s nástinem studijního záměru;
 • doporučující dopis.

   

pro program SOCIÁLNÍ A SPIRITUÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍ:

 • vyplněný "Dodatek k přihlášce" (formulář ke stažení - tisk oboustranně)   soubor:  dodatek k PRIHLASCE k DSP – SSDZ.docx
 • podepsaný strukturovaný životopis;
 • notářsky ověřené kopie diplomů;
 • úředně ověřená kopie Diploma Supplement; popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce;
 • není-li odevzdáván Diploma Supplement, nutno dále doložit přehled dosavadního vysokoškolského studia relevantního pro zvolené doktorské studium (např. fotokopie stránek indexu);
 • v případě, že uchazeč absolvoval VŠ v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné doložit uznání jeho zahraničního vzdělání v ČR;
 • seznam publikační činnosti;
 • motivační dopis s nástinem studijního záměru;
 • doporučující dopis;
 • studijní PROJEKT.

veškeré informace naleznete zde


Pokud některý s požadovaných dokladů nemůže uchazeč spolu s přihláškou poslat, musí k odesílanému napsat své prohlášení, že je odevzdá nejpozději v den konání přijímacího řízení (případně ihned po obdržení).

Vše odešle na adresu: Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Jitka Ambrozová, Univerzitní 22, 779 00 Olomouc


 

Přijímací řízení

Termín přijímacího řízení pro doktorské studium:  10. – 16. 6. 2021 (pro jednotlivé programy bude konkrétní den upřesněn)

Přijímací řízení pro program KATOLICKÁ TEOLOGIE

Předpoklady pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu:

Katolická teologie
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru teologie s titulem magistr teologie nebo licenciát teologie (případné výjimky posuzuje přijímací komise individuálně), 
 • pro specializaci Biblická teologie také základní znalost řečtiny a hebrejštiny
 • aktivní znalost jednoho světového jazyka a alespoň pasivní znalost dalšího světového jazyka (alespoň jeden z nich musí být angličtina nebo němčina)
 • úspěšné absolvování přijímacího řízení.
 

Rozhodujícími kritérii pro přijetí uchazeče ke studiu je:

 • zohlednění orientace v oboru teologie i dané specializace,
 • dostatečná jazyková připravenost uchazeče (s ohledem na zvolenou specializaci).
 • kvalita projektu disertační práce, jehož koncepci a teologická i metodologická východiska musí uchazeč přesvědčivě prezentovat v osobním přijímacím pohovoru,
 • k přijímajícím zkouškám předloží uchazeč projekt disertační práce, max. 5 stran.

   

Části přijímací zkoušky:

Předložené materiály + písemná část zkoušky (50 %)

 
 • písemná část je tvořena testem z teologie (pro uchazeče o studium ve specializaci Biblická teologie také z hebrejštiny a řečtiny).
 
Ústní motivační pohovor 50%  
 • při ústním pohovoru uchazeč před přijímací komisí představí svůj disertační projekt a motivaci ke studiu (včetně stručné prezentace ve zvoleném světovém jazyce).
 

 

Přijímací řízení pro program KŘESŤANSKÉ MYŠLENÍ

Předpokladem pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu:

 Křesťanské myšlení  
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru teologie, filozofie, historie, klasická filologie nebo dalších příbuzných oborech,
 • příp. základní znalost řečtiny (podle zvoleného oborového zaměření a zamýšleného tématu disertační práce),
 • aktivní znalost jednoho světového jazyka, alespoň pasivní znalost dalšího světového jazyka (alespoň jeden z nich musí být angličtina nebo němčina),
 • úspěšné absolvování přijímacího řízení.
 

Rozhodujícími kritérii pro přijetí uchazeče ke studiu je:

 • kvalita projektu disertační práce, jehož koncepci a metodologická východiska musí uchazeč přesvědčivě prezentovat v osobním přijímacím pohovoru,
 • zohlednění orientace v oboru se zohledněním oborového zaměření,
 • dostatečná jazyková připravenost uchazeče,
 • k přijímajícím zkouškám předloží uchazeč projekt disertační práce, max. 5 stran.

 

Části přijímací zkoušky:

Předložené materiály + písemná část zkoušky (50 %)

 
 • písemná část je tvořena testem z oblasti křesťanského myšlení.
 
Ústní motivační pohovor 50%  
 • při ústním pohovoru uchazeč před přijímací komisí představí svůj projekt disertační práce a motivaci ke studiu (včetně stručné prezentace ve zvoleném světovém jazyce).
 

 

Přijímací řízení pro program SOCIÁLNÍ A SPIRITUÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍ

Předpoklady: Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně nejlépe humanitního zaměření. Vhodnými programy jsou například: psychologie, sociologie, politologie, teologie, specializace ve zdravotnictví, sociální pedagogika, rekreologie, sociální práce. Jsou možné i podobné specializace sociálních věd, zdravotních věd a humanitních studií, případně i jiných oborů, pokud uchazeč bude splňovat další požadavky.

Uchazeč musí prokázat:

 • badatelský zájem v oblasti sociálních nebo spirituálních determinant zdraví, resp. o konkrétní téma v této oblasti, které bude předmětem jeho výzkumu a následně disertační práce. Klíčový bude přijímací pohovor o tématu disertační práce.
 • dostatečnou úroveň znalosti soudobé teorie a metod v oblasti sociálních a spirituálních determinant zdraví v souvislosti s tématem disertační práce (prověří přijímací pohovor o tématu disertační práce).
 • dostatečnou úroveň anglického jazyka (prověří přijímací pohovor o tématu disertační práce).

Přijímací zkouška představuje ústní pohovor nad tématem disertační práce, který prokáže výše uvedené požadavky uchazeče. Uchazeč představí svůj projekt krátkou prezentací (10 min.), na základě které bude probíhat diskuse a prověří se vědomosti z jiných, již zmíněných okruhů a oblastí.

K přijímajícím zkouškám předloží uchazeč následující materiály:

 • projekt disertační práce, max. 5 stran,
 • prezentaci disertační práce (např. ppt prezentace, která bude přednesena před přijímající komisí),

Přijímací komise při rozhodování o přijetí přihlíží k relevanci tématu výzkumného projektu z hlediska oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví, k odbornému přehledu v tématu a metodologii a k jazykové způsobilosti uchazeče ke studiu.


 

Kontakty

obory studované v češtině:

Jitka Ambrozová
referát doktorského studia CMTF UP
tel.: +420 585 637 009
mobil: +420 730 553 373
e-mail: jitka.ambrozova@upol.cz

proděkan pro vědu a výzkum:

doc. Vít Hušek, Th.D.
tel.: +420 585 637 403
e-mail: vit.husek@upol.cz


Informace o nabízených programech v angličtině najdete v sekci Study at CMTF

Nastavení soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.
Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.
Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.