Katolická teologie

Program je realizován ve 3 specializacích:

 • Biblická teologie  (zaměřena na studium Starého zákona nebo Nového zákona)
 • Praktická teologie (zaměřena na studium pastorální teologie, spirituální teologie, studium křesťanského Východu, ekumenismus a mezináboženský dialog, katechetiku, církevní dějiny nebo církevní právo)
 • Systematická teologie a křesťanská filozofie (zaměřena na studium křesťanské filozofie, patrologie, dogmatické teologie, morální teologie, fundamentální teologie nebo liturgické teologie)

 

Charakteristika programu

Doktorský studijní program Katolická teologie je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti teologie. Předmětem studia je specifické rozvíjení vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v této vědní oblasti a oblastech souvisejících, promýšlení aktuálních výzev současného světa a nově kladených otázek v perspektivě dialogu s lidmi nejrůznějších kultur a hodnotového zaměření.

 

Specializace Biblická teologie se specificky zaměřuje na hlubší pronikání do křesťanského zjevení na základě biblických knih Starého a Nového zákona a toho, co je s tímto poselstvím spojeno; to zahrnuje systematické vysvětlení pravd křesťanského zjevení, zvažování nových otázek s nimi spojených a jejich předkládání lidem žijícím v různých kulturách.

 

Specializace Praktická teologie se specificky zaměřuje na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti pastorální teologie, církevního práva, církevních dějin, katechetiky, spirituální teologie, ekumenické teologie, mezináboženského dialogu a studia křesťanského Východu.

 

Specializace Systematická teologie a křesťanská filozofie se specificky zaměřuje na systematickou reflexi křesťanského zjevení, jeho pramenů a aplikací v různých oblastech teologie i praxe (fundamentální teologie, dogmatická teologie, morální teologie, liturgická teologie, patrologie a křesťanská filozofie).

Profil a uplatnění absolventa

Znalosti, dovednosti a způsobilosti absolventa jsou dány kvalifikačním rámcem pro doktorské studium katolické teologie, jak je vymezuje apoštolská konstituce papeže Františka Veritatis gaudium (2018), a podléhají kontrole ze strany Agentury pro hodnocení a prohloubení kvality církevních univerzit a fakult (AVEPRO) se sídlem v Římě.

Absolvent prokazuje schopnosti a znalosti vědecké práce v oboru teologie ve třech ukazatelích:

 1. porozumění systému specializací a výzkumným problémům na pomezí vícero oborů katolické teologie;
 2. schopnost rozvíjet a vyhodnocovat koncepty, teorie a metody jednotlivých specializací s ohledem na jejich vlastní vymezení a zároveň jejich zařazení do širší oblasti katolické teologie;
 3. způsobilost získávat nové odborné znalosti k vlastní tvůrčí činností v dané specializaci a ovlivňovat podmínky a souvislosti vzdělávání ostatních v dané specializaci s přesahem na celý obor katolické teologie alespoň v jednom cizím jazyce.

 

Ve výsledku je absolvent schopen navrhovat teoretické koncepce výzkumu a aplikací v dané specializaci se zřetelem na požadavek utváření teologické syntézy. Díky kanonickému charakteru studia (kvalifikační rámec dle Veritatis gaudium a evaluace AVEPRO) může absolvent najít uplatnění na akademických, výzkumných, správních či pastoračních pozicích v rámci celé katolické církve (zpravidla bez nutnosti nostrifikace). Dále získává způsobilost podílet se na základním i aplikovaném výzkumu ve všech typech akademických pracovišť a vysokých školách v oblasti teologie a příbuzných oborů, vyučovat na středních školách, působit v diakonických zařízeních, v liturgických komisích, v oblasti katechetické formace, v orgánech státní správy a v neziskových organizacích. Absolventi studia se mohou uplatnit také v akademické sféře a mohou pedagogicky působit na vysokoškolských pracovištích v ČR i v zahraničí.  

Tvorba studijních plánů

Povinné předměty jsou rozčleněny na základní teoretické a profilující. Jedná se o předměty, které naplňují profil absolventa. Znalosti z těchto předmětů jsou ověřovány státními doktorskými zkouškami.

 

Studijní plán se skládá ze společného základu a tří specializací, které odpovídají třem dosavadním studijním oborům.

 

Pravidla pro volbu povinně-volitelných a volitelných předmětů jsou dána povinným počtem kreditů (ECTS):

 • Minimální počet kreditů za celé studium: 240 kreditů
 • Minimální počet kreditů z předmětů společného základu: 130 kreditů.
 • Minimální počet kreditů z předmětů zvolené specializace: 90 kreditů.
 • Jako volitelné předměty si student po dohodě se školitelem může zapsat i předměty z ostatních specializací programu, z nabídky předmětů na CMTF i z celouniverzitní nabídky.

Studijní povinnosti

Doktorand musí během studia:

 1. získat 240 kreditů podle Individuálního studijního plánu určeného školitelem a schváleného oborovou radou,
 2. složit komisionální zkoušku z živého jazyka (volba z následujících světových jazyků: angličtina, němčina, francouzština, ev. italština) nebo jinak prokázat jazykovou vybavenost (povinný předmět Cizí jazyk),
 3. absolvovat část studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účastnit se na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo mít jinou formu přímé účasti na mezinárodní spolupráci (povinný předmět Zahraniční studijní pobyt),
 4. zpracovat 8 témat jako přípravu ke státní doktorské zkoušce (témata se nesmí krýt s obsahem disertační práce),
 5. vypracovat a obhájit licenciátní práci,
 6. absolvovat státní doktorskou zkoušku,
 7. samostatně napsat dizertační práci v rozsahu alespoň 120 stran, ve které prokáže svou vědeckou schopnost řešit problém a řešení prezentovat; disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění (student je povinen při odevzdání Přihlášky k obhajobě disertační práce nebo nejpozději před samotnou obhajobou předložit na příslušné oddělení fakulty uveřejněné části disertační práce nebo alespoň potvrzení o přijetí těchto výsledků k uveřejnění po schvalovacím lektorském procesu – po uveřejnění práce je pak povinen odevzdat také její vydání),
 8. absolvovat prediskusi disertační práce (povinný předmět Prediskuse disertační práce),
 9. obhájit dizertační práci.

Požadavky

Povinný předmět Metodologie vědecké práce. K získání zápočtu student musí napsat a podat recenzi v odborném periodiku. Předmět je nutné absolvovat v 1. roce studia.

Povinný předmět Vědecká praxe. V rámci předmětu student musí nejméně jednou splnit každou z uvedených tří dílčích povinností: (1) publikovat článek v odborném periodiku nebo kapitolu v odborné monografii nebo příspěvek v odborném sborníku; (2) podat návrh grantového projektu; (3) aktivně se zúčastnit konference s mezinárodní účastí.

Povinný předmět Zahraniční studijní pobyt. K získání zápočtu student musí absolvovat část studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce, případně (v individuálních případech) se účastnit na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo mít jinou formu přímé účasti na mezinárodní spolupráci.

Volitelný předmět Akademická praxe. Student se zapojí do činností akademického charakteru, např. podíl na výuce, podíl na organizaci pedagogické a vědecké práce pracoviště, podíl na realizaci zahraniční spolupráce pracoviště. Předmět je zpravidla uložen posluchačům prezenční formy studia.

Specializace a kontaktní osoby


BIBLICKÁ TEOLOGIE

zajišťuje Katedra biblických věd:


PRAKTICKÁ TEOLOGIE

zajišťuje:

Katedra pastorální a spirituální teologie:

Katedra křesťanské výchovy:

Katedra církevních dějin a církevního práva:


SYSTEMATICKÁ  TEOLOGIE A KŘESŤANSKÁ FILOZOFIE

zajišťuje:

Katedra filozofie a patrologie:

Katedra systematické teologie:

Katedra liturgické teologie

 

Oborová rada a garant programu

doc. Dominik OPATRNÝ, Th.D. (předseda OR KT; garant programu)

prof. Ladislav Tichý, Th.D.

doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D.

prof. ThDr. Martin Prudký (ETF UK v Praze)

prof. Martin CAJTHAML, Ph.D.

doc. Mgr. et Mgr. Jana PLÁTOVÁ, Ph.D.

prof. ThDr. Lubomír ŽÁK

doc. Ing. Pavel KOPEČEK, S.L.D.

Benedikt Tomáš MOHELNÍK, Th.D. (KTF UK v Praze)

prof. Damián NĚMEC, dr

doc. Dr. Michal ALTRICHTER, Th.D.

doc. Dr. Ludvík DŘÍMAL, Th.D.

doc. PhDr. Jitka JONOVÁ, Th.D.

doc. Michal Opatrný, Dr. Theol.  (TF JU v Českých Budějovicích)

Doktorandi

Přehled studentů k 1. 10. 2020:

 • CZUDEK Roman  (školitel: prof. ThDr. Ľubomír Žák)
 • LOVÁS Peter Samuel  (školitel: doc. Dominik Opatrný, Th.D.)
 • ŠTVERÁK Michal  (školitel: doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.)

Licenciátní a dizertační práce

 • Obhájené licenciátní a dizertační práce