Úřední deska

Oznámení

30. 11. 2020

Počet voličů, kterým byly lístky vydány: 1 (listinná forma) Počet odevzdaných hlasů: 287 z toho online 286 Počet platných hlasů: 287 Počet oprávněných voličů: 1477 Volební účast: 19,43 %  

19. 11. 2020

Od pátku 20.11.2020  běží elektronická fáze voleb do Akademického senátu CMTF na funkční období 2021-2024.  S ohledem na stávající situaci není zatím jisté, zda se uskuteční listinná fáze voleb. Prosíme všechny oprávněné...

2. 10. 2020

AS CMTF v souladu s platným Volebním řádem AS CMTF schválil na zasedání AS CMTF 10. 6. 2020 usnesení o vyhlášení voleb do AS CMTF na funkční období od  1. 2. 2021 do 31. 1. 2024 včetně složení volební komise a časového...

2. 10. 2020

AS CMTF v souladu s platným Volebním řádem AS CMTF schválil na zasedání AS CMTF 10. 6. 2020 usnesení o vyhlášení voleb do AS CMTF na funkční období od  1. 2. 2021 do 31. 1. 2024 včetně složení volební komise a časového...

Podmínky přijetí ke studiu na CMTF UP pro přijímací řízení 2021/2022

Podmínky pro přijímací řízení 2021/2022 ke stažení zde

(schváleno AS CMTF UP dne 10. 6. 2020, upraveno rozhodnutím AS CMTF UP dne 11. 11. 2020)

 

Studijní záležitosti

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 (včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

 

Rozvrhy studijních programů

vyuka.cmtf.upol.cz

Aktuální výuka na CMTF

vyuka.cmtf.upol.cz/nastenka

Akreditované studijní obory na CMTF UP

Katalog programů a oborů

žádosti o akreditace

Rigorózní řízení

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

12. 11. 2020

Výběrové řízení CMTF na místo odborného asistenta OUSHI DĚKAN CYRILOMETODĚJSKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa na pozici odborný asistent (zástup za mateřskou...

Dokumenty a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
CMTF-A-19-01 Statut CMTF - úplní znění s novelou I ze dne 16. 10. 2019 17.10.2019
CMTF-A-19-02 NOVELA č. 1 Statutu CMTF UP v Olomouci ze dne 16. 10. 2019 17.10.2019
CMTF-A-19/03 Vnitřní předpis CMTF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci 17.10.2019
CMTF-A-18/01 Jednací řád Vědecké rady CMTF UP 11.1.2018
VP 1/2017 Volební řád Akademického senátu CMTF UP 15.6.2017
VP 3/2017 Jednací řád Akademického senátu CMTF UP - úplné znění ze dne 7. června 2017 8.6.2017
VP 1/2016 Statut CMTF UP - úplné znění ze dne 25. 10. 2016 26.10.2016

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
CMTF-B-20/07 Jmenování Disciplinární komise CMTF UP 2.12.2020
CMTF-B-17_01-ÚZ01 Řád pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP (I. úplné znění) 19.6.2019
CMTF-B-19/07 Jmenování Oborové rady praktické teologie 5.6.2019
CMTF-B-19/08 Jmenování Oborové rady systematické teologie a křesťanské filozofie 5.6.2019
CMTF-B-19/05 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů CMTF UP v období 1. 3. 2019 – 13. 9. 2022 1.3.2019
CMTF-B-19/01 Jmenování Oborové rady biblické teologie 1.2.2019
CMTF-B-19/03 Jmenování Oborové rady sociálních a spirituálních determinant zdraví 1.2.2019
CMTF-B-18/10 Jmenování Ediční komise CMTF UP a redakční rady časopisu Studia theologica 20.11.2018
CMTF-B-18/05 Organizační řád CMTF UP 20.4.2018
CMTF-B-18/02 Řád rigorózního řízení na CMTF UP 6.4.2018
CMTF-B-18/03 Garanti programů a tematické okruhy pro rigorózní řízení na CMTF UP 6.4.2018
CMTF-B-17/02 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 25.10.2017
CMTF-B-17/03 Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP 25.10.2017
CMTF-B-17/01 Řád pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP 25.10.2017
PRIK 2/2015 Jmenování Koordinační rady OP VVV na CMTF UP 27.5.2015
MPD 2/2005 Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení 23.6.2005
MPD 3/2002 Přijímání uchazečů o studium v doktorském studijním programu na CMTF, kteří ukončili vysokoškolské vzdělání v jiném oboru než Teologie 1.6.2002

Další předpisy a normy CMTF a UP jsou dostupné v UPShare

Základní dokumenty CMTF

Výroční zprávy CMTF

Číslo normy Název Účinnost od
VZH 2019 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2019 14.5.2020
VZČ 2019 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2019 1.5.2020
VZH 2018 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2018 12.6.2019
VZ 2018 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2018 24.4.2019
VZH 2017 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2017 27.6.2018
VZ 2017 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2017 25.4.2018
VZ-H 2016 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2016 1.6.2017
VZ-Č 2016 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2016 31.3.2017
VZ-H 2015 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2015 28.4.2016
VZ-Č 2015 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2015 14.4.2016
VZ-H 2014 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2014 10.6.2015
VZ-Č 2014 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2014 11.4.2015
VZ-H 2013 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2013 11.6.2014
VZ-Č 2013 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2013 26.3.2014
VZ-H 2012 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2012 11.4.2013
VZ-Č 2012 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2012 15.3.2013

Strategický záměr CMTF

Číslo normy Název Účinnost od
SZ 2020 Plán realizace Strategického záměru CMTF UP let 2016-2020 - strategické cíle na rok 2020 13.3.2020
SZ 2019 Plán realizace Strategického záměru CMTF UP let 2016-2020 - strategické cíle na rok 2019 22.2.2019
SZ 2018 Plán realizace Strategického záměru CMTF UP let 2016-2020 - strategické cíle na rok 2018 27.6.2018
SZ CMTF 2016-2020 Plán realizace Strategického záměru CMTF UP let 2016-2020  strategické cíle na rok 2017 30.3.2017
SZ 2016-2020 Strategický záměr CMTF UP (Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti) pro roky 2016–2020 1.1.2016

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená zásilka, Václav Džurban

Václav Džurban, osobní číslo C19225, doporučená zásilka (Rozhodnutí o ukončení studia ze dne 9. 10. 2020, č.j. UPOL-171372/6940-2020) byla uložena na studijním oddělení CMTF UP Olomouc, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc, dne 23. 11. 2020. Oznámení bylo vyvěšeno dne 23. 11. 2020, oznámení bude sňato dne 9. 12. 2020.

 

 

Doporučená zásilka, Jaroslava Švecová

Jaroslava Švecová, osobní číslo C18400, doporučená zásilka (Rozhodnutí o ukončení studia ze dne 26. 10. 2020, č.j. UPOL-182039/6940-2020) byla uložena na studijním oddělení CMTF UP Olomouc, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc, dne 20. 11. 2020. Oznámení bylo vyvěšeno dne 20. 11. 2020, oznámení bude sňato dne 7. 12. 2020.