Katedry

Katedra filozofie a patrologie

Katedra filozofie a patrologie Cyrilometodějské teologické fakulty zajišťuje kromě výuky filosofických disciplín a patrologie také výuku moderních jazyků.

web katedry

Katedra biblických věd

Katedra biblických věd je zaměřena na studium křesťanské Bible, tj. Starého a Nového zákona, včetně všech otázek, které s tímto studiem souvisejí. Jedná se přitom nejen o studium biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) a dalších jazyků, které jsou významné pro předávání biblického textu, jako je latina nebo např. i koptština, ale také literatury příbuzného charakteru, jako jsou apokryfní evangelia. V neposlední řadě jde také o studium předávání biblického textu, jak se projevilo ve starých i moderních překladech Bible. S tím se pojí rovněž studium dějin interpretace biblického textu.

web katedry

Katedra systematické teologie

Katedra systematické teologie má tři oddělení. Oddělení fundamentální teologie a religionistiky zajišťuje výuku úvodu do teologie, fundamentální teologie a religionistiky ve studijním programu teologie, a výuku religionistiky ve studijním programu pedagogika. Výzkum oddělení je zaměřen na širokou oblast fundamentální teologie a religionistiky. Oddělení dogmatické teologie zajišťuje výuku dogmatické teologie v rámci studijního programu teologie, a výuku předmětu výklad pravd víry v rámci studijního programu učitelství pro základní školy.

web katedry

Katedra církevních dějin a církevního práva

Katedra církevních dějin a církevního práva je tvořena dvěma odděleními. Oddělení církevních dějin a dějin křesťanského umění zajišťuje výuku církevních dějin starověku, středověku i novověku ve světovém i českém prostředí, kulturních dějin Evropy, dějin křesťanského umění, sakrálních památek a jejich ochrany, liturgických reálií a doplňkově také dějin ve filmu. Oddělení církevního práva zajišťuje výuku jednotlivých odvětví církevního práva (přehledových předmětů i specializovaných oblastí, např. práva východních katolických církví, manželského a procesního práva), dále práva konfesního (především českého a evropského) či některých kapitol rodinného a trestního českého sekulárního práva.

web katedry

Katedra liturgické teologie

Katedra liturgické teologie zajišťuje výuku i výzkum v oblasti křesťanské liturgie, obecných rituálních projevů, liturgické hudby, sakrálního umění a architektury. V současnosti katedra garantuje výuku především pro teologické studijní obory v předmětech zaměřených na průběh, teologii, dějiny a kulturní zakotvení křesťanské liturgie a liturgického zpěvu; pro pedagogické obory pak výuku kulturně-antropologických základů slavení. Výzkum je profilován badatelským zaměřením členů katedry a zahrnuje zejména oblast svátostných celebrací, teologické i architektonické dimenze bohoslužebných prostor, liturgického umění, komparace s jinými liturgickými rodinami, překladů i tvorby liturgických textů a ekumenického rozměru křesťanských bohoslužeb.

web katedry

Katedra křesťanské výchovy

Katedra křesťanské výchovy zajišťuje výuku katechetických, pedagogických a psychologických předmětů v bakalářských studijních oborech Teologické nauky a Sociální pedagogika, v magisterském studijním oboru Katolická teologie a v navazujícím magisterském oboru Učitelství náboženství pro základní školy, Teologické nauky a Sociální pedagogika. Základními oblastmi výzkumu jsou sociální pedagogika, náboženská pedagogika, speciální pedagogika a psychologie.

web katedry

Katedra pastorální a spirituální teologie

Katedra pastorální a spirituální teologie se zabývá reflexí pastorační praxe v kontextu života soudobé společnosti a spirituálními tématy, které s ní souvisí. Katedra je vnitřně rozčleněna na tři sekce (Pastorální teologie, Spiritualita a Studium křesťanského Východu). Katedra se podílí na výuce ve všech studijních oborech zabezpečovaných CMTF. V doktorském studijním programu nabízí specializaci v oblasti pastorální a spirituální teologie a studií křesťanského Východu. Katedra je propojena s výzkumným centrem IMEVD (Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu.

web katedry

Katedra křesťanské sociální práce

Katedra křesťanské sociální práce existuje od roku 2006. Má dvě oddělení – sociální práce a humanitárních studií. Oddělení sociální práce zajišťuje bakalářský program a navazující magisterský program Charitativní a sociální práce v prezenční a kombinované formě.
Oddělení humanitárních studií má bohaté zkušenosti v mezinárodních humanitárních a sociálních studiích. Poskytuje vysokoškolské vzdělání na bakalářském i magisterském stupni, které kriticky zkoumá složitost humanitární krize a reakce, které vyvolávají, se zvláštním zaměřením na její vliv na jednotlivce, instituce a společnost.

web katedry