Instituty

Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty je vědeckým pracovištěm Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se studiem důležitých děl evropské křesťanské kultury s cílem zpřístupnit je české veřejnosti a připravit edice dosud nevydaných latinských rukopisů spjatých s českými zeměmi. Centrum je koncipováno jako interdisciplinární tým sdružující klasické a středolatinské filology, filosofy, teology a historiky vědy.

www.centrum-texty.upol.cz

Institut sociálního zdraví (OUSHI)

OUSHI je vědecká a výzkumná organizace, jejímž cílem i posláním je vědecký výzkum a vzdělávání v oblasti zdraví, se zvláštním důrazem na sociální a spirituální determinanty zdraví. Témata, na která se koncentruje, jsou nerovnosti ve zdraví a zranitelné skupiny (mládež, senioři, pacienti, Romové a jiná etnika).

Z dílčích úkolů organizace lze jmenovat:

  • Příprava a realizace českých i mezinárodních výzkumů. Jde především o výzkum zaměřený na sociální a psychologické determinanty zdraví jedince a skupin.
  • Vzdělávání a výchova studentů a mladých vědců, supervizní činnost, vzdělávání školitelů.
  • Konzultační a poradenská činnost pro akademiky, studenty i laiky v oblastech psychologie a fenomenologie zdraví.

oushi.upol.cz

Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu (IIMEVD)

Institut, jehož stěžejním posláním je posílení základního výzkumu na cyrilometodějské teologické fakultě, vznikl jako excelentní výzkumné fakultní pracoviště v prosinci 2014. Završil patnáctiletou badatelskou a pedagogickou práci katedry spirituální a pastorální teologie, jejíž vědecký tým se pod vedením profesora Pavla Ambrose dlouhodobě věnuje vztahům víry, kultury a spirituality v různých křesťanských tradicích a náboženství.

Institut navazuje na stejnojmenný projekt, při jehož realizaci se vytvořil vědecký tým mladých pracovníků, rozsáhlá mezinárodní síť kontaktů a spolupráce a nové metody výzkumu. A to především ve spolupráci se studenty doktorských studijních programů z České republiky i zahraničí, kteří pracují v neformálním uskupení pod názvem Fórum Velehrad.

Jednotlivá badatelská témata českých a zahraničních vědců se zaměřují především na filozoficko-teologická východiska dialogu křesťanství a sekulární společnosti, na studium a výzkum kultur a tradic z okruhu abrahámovských náboženství a mezináboženského dialogu. Věnují se také fenoménu spiritualit v epoše multikulturality a interreligiozity, ekumenismu a studiu a výzkumu tradic křesťanského Východu včetně tradice cyrilometodějské.

Institut spolupracuje s předními zahraničními experty, jejichž účast propojuje olomoucké pracoviště s výzkumnými institucemi ve světě - například Institut mezináboženského studia a dialogu Katolické univerzity ve Washingtonu, Huffington Ecumenical Institute v Los Angeles, římská International Society of Jesuit Ecumenists, krakovská Akademie Ignatianum nebo Fakulta orientálních studií v Oxfordu. Jednu z klíčových rolí při formování vědeckého týmu má významná italská znalkyně vzájemných vztahů křesťanského Východu a Západu Marie Campatelli, ředitelka Teologického ateliéru kardinála Špidlíka, interdisciplinárního pracoviště při Papežském východním institutu v Římě. Klíčová je rovněž spolupráce s olomouckým Centrem Aletti, jeho bohatě vybavenou knihovnou a nakladatelstvím Refugium.

Odborné týmy připravují ojedinělé konference. V březnu 2015 diskutovala v Olomouci evropská odborná veřejnost o vztahu islámu a současné Evropy, o měsíc později se uskutečnila konference Náboženství a obecné dobro zaměřená na principy a východiska mezináboženského dialogu v kontextu současných společenských a politických proměn.

iimevd.upol.cz