Katedra pastorální a spirituální teologie

Aktuality

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

O katedře

Katedra pastorální a spirituální teologie se zabývá reflexí pastorační praxe v kontextu života soudobé společnosti a spirituálními tématy, které s ní souvisí. Katedra je vnitřně rozčleněna na tři sekce (Pastorální teologie, Spiritualita a Studium křesťanského Východu). Katedra se podílí na výuce ve všech studijních oborech zabezpečovaných CMTF. V doktorském studijním programu nabízí specializaci v oblasti pastorální a spirituální teologie a studií křesťanského Východu. Katedra je propojena s výzkumným centrem IMEVD (Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu.

Vedoucí katedry a sekretářka

Univerzitní 22
místnost: 4.06
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 3.04
Konzultační hodiny v portále EDIS

Sekce pastorální teologie

Univerzitní 22
místnost: 4.06
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 4.08
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Sekce spirituality

Univerzitní 22
místnost: 4.08
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 4.05
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 4.06
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Sekce studia křesťanského Východu

Univerzitní 22
místnost: 4.06
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 4.04
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 4.06
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Historie katedry

Motto poslání katedry:

Moudrosti, které učíme, není moudrostí tohoto světa ani moudrostí těch, kdo tento svět ovládají. Jejich moc už je zlomena. „Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před lety předurčil k naší slávě.“ (1Kor 2,7)

Stručný přehled vývoje Katedry pastorální a spirituální teologie:

Katedra praktických oborů (1990 – 1991)
Katedra liturgiky a pastorální teologie (1991 – 2002; doc. Jaroslav Studený; doc. František Kunetka)
Katedra spirituality, mezináboženského dialogu a studií křesťanského východu (1996 – 2002; prof. Vojtěch Tkadlčík; doc. Pavel Ambros)
Katedra pastorální a spirituální teologie (2002 – dosud; prof. Pavel Ambros)

Katedra vznikla v roce 1996 z potřeby garantovat obory a předměty na CMTF UP, které souvisí s pastorální teologii, spirituální teologii, studiem křesťanského Východu, ekumenickou teologií a otázkami mezináboženského dialogu.

Výuka

Předměty zajišťované katedrou: IS-STAG

Seznam kvalifikačních prací obhájených po akademickém roce 2003/2004: IS-STAG

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, průběhu obhajob, státních závěrečných zkouškách a promocích naleznete níže a na stránce Dokončení studia.

Kvalifikační práce

Informace pro studenty, kteří píší závěrečnou práci na Katedře pastorální a spirituální teologie

Vážené kolegyně a kolegové,
zápočty z diplomových seminářů Katedry pastorální a spirituální teologie neuděluje vedoucí práce, nýbrž vedoucí diplomového semináře, a to na základě písemné zprávy studenta o stavu jeho práce. Zpráva musí být podepsána vedoucím práce. Pro jednotlivé obory jsou pro ak. rok stanoveni následující vedoucí diplomových seminářů:

Prezenční studium:

KSV/DIS 1,2,3,4: Katolická teologie, magisterské - prof. Pavel Ambros, Th.D.

KSV/DST 1,2: Diplomový seminář pro Teol. studia, bakalářské - Lucie Cincialová, Th.D.

KSV/DIS 1,2: Diplomový seminář pro Teol. studia, magisterské navazující - doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.

Kombinované studium:

KSV/4SBP1,2: Katolická teologie, bakalářské - Luisa Karczubová, Th.D.

KSV/DSNS1,2: Katolická teologie, magisterské navazující - Jaroslav Franc, Th.D.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP.

Knižní fond knihovny Katedry pastorální a spirituální teologie je možné studovat pouze prezenčně v jejích prostorách, případně po souhlasu s knihovníky z nich pořizovat kopie, výpisky apod.

V případě zájmu se můžete obrátit na: Jaroslava France, Th.D., Roberta Svatoně, Th.D. nebo ThLic. Michala Umlaufa (v jejich konzultačních hodinách je knihovna zpřístupněna).