doc. Dr. Michal Altrichter Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1965.

Vzdělání a akademická kvalifikace

2004 docent (katolická teologie) – Univerzita Palackého v Olomouci, CMTF UP

habilitační práce na téma »Pneumatikós« a »psýchikós« ve spirituální teologii.

Příspěvek z pohledu teologie narativní

1999 Th.D. – Papežská univerzita Gregoriana, Řím

doktorská práce na téma La religiosità di Leoš Janáček nel contesto del pensiero

di Solov’ev e Il’jin (prof. Michelina Tenace)

1993 ThLic. – licenciát teologie na Leopold-Franzens-Universität v Innsbrucku,

nostrifikovaný jako doktorát z filosofie

licenciátní práce Francisco Suárez mit Rücksicht auf dem böhmischen Raum
(prof. Emmerich Coreth SJ)

1989 Mgr. (teologie) – Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Univerzity Karlovy se sídlem

v Litoměřicích

1984 maturita – Gymnázium v Novém Jičíně

Praxe

2008 – dosud člen redakční rady časopisu Studia slavica Filosofické fakulty

Ostravské univerzity

2005 – 2015 člen redakční rady Teologické texty – obor spiritualita

1999 – dosud předseda redakční rady nakladatelství Refugium v Olomouci

1999 – dosud odborný asistent Katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP v Olomouc

1998 – 1999 studium teologie v Římě, Papežská univerzita Gregoriana

1996 – 1998 studium teologie v Německu (Mnichov, Berlín, Karlsruhe)

1993 – 2006 rektor akademického kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci

1993 – dosud člen české sekce Evropské společnosti katolických teologů

1993 – 1999 odborný asistent Katedry filosofie CMTF UP v Olomouc

1992 – dosud člen mezinárodní asociace Asociación Jesuits in Philosophy (JESPHIL)

Zahraniční studijní pobyty

Každoročně Pontificio Istituto Orientale – Centrum Aletti Řím, Itálie

Ružomberok – Katolická Univerzita, Filozofická fakulta, Slovensko

2019 – Société des Bollandistes a Faculté de théologie, Louvain, Belgie

2018 Bispedømmet København – Kodaň, Dánsko

2018 Софийски университет „Св. Климент Охридски – Teologická fakulta, Sofia, Bulharsko

2017 Asociația Catolică Română pentru Comunicare, Bukurešť, Rumunsko

2016 Société des Bollandistes a Faculté de théologie, Louvain, Belgie

2015 Institut sv. Tomáše (Институт святого Фомы), Moskva

Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Wien, Vídeň, Rakousko

Hochschule für Theologie, Frankfurt am Main, Německo

2014 Loyola Marymount University, Los Angeles, California 90045;

Huffington Ecumenical Institute;

Academy for Catholic Thought and Imagination; USA (měsíc)

Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Innsbruck; Innsbruck, Rakousko

Lauriston Jesuit Centre, St Mungo Museum of Religious Life and Art.,

Edinburg, Velká Británie

2013 Istituto orientale, Roma Itálie (měsíc)

2012 Istituto orientale, Roma Itálie (měsíc)

2010 Institute for Spirituality SJ, Loyola, Španělsko (dva týdny)

2006 Hochschule für Theologie, Frankfurt am Main (dva měsíce)

Bobolanum, Teologická fakulta, Warszawa (měsíc)

2005 Facultad de teologia Universidad Pontificia, Salamanca (dva týdny)

2002 Karslruhe, Hochschule für Musik (dva týdny)

2001 Association of Theological Schools, St. Peter's Seminary, Londýn

(dva měsíce)

1997–1999 Interní doktorandské studium Gregoriana, Itálie

1999 Pontificia Facoltà Teologica, Cagliari, Itálie (pět měsíců)

1996–1997 Hochschule für Musik, Karlsruhe a Canisius-Kolleg Berlin

Odborné zaměření

 • spirituální teologie
 • hagiografie a dějiny spirituality
 • ignaciánská spiritualita
 • cyrilometodějská tradice

Pedagogická činnost

V letech 2001–2020 vedl 113 závěrečných prací bakalářských a magisterských oborů.

Školitel absolventů doktorského studijního programu

Obhájené licenciátní práce

2020, Stanislav Zatloukal, Akce a kontemplace v pojetí Tomáše kardinála Špidlíka

 

2020, Anna Lexmaulová, Ignaciánská témata v teologii v českém prostředí v letech 1848–1950

 

2019, Maxmiliána Bendová, Síla v slabosti: systematizace soteriologických témat v životě a díle Maxmiliána Marii Kolbeho

2016 Martina Müllerová, Špecifické rysy teológie kultúry na Slovensku v kontexte literárneho odkazu vybraných autorov (F. Skyčák, J.K. Šmálov, L. Hanus), spirituální teologie

2010 Patrik Galle, Vztah mezi teologií kněžství a spiritualitou diecézního kněze s ohledem na jednotu modlitby a činnosti, spirituální teologie

2005 Michal Umlauf, Všednost manželství. Nebezpečí klišé, fráze a kýče z pohledu spirituální teologie, spirituální teologie

2004 Peter Beresh, Ikona jako antropologický model komunikácie, studium křesťanského Východu

Obhájené disertační práce

2015 Klaudia Kuchtová, Kristocentrizmus v duchovnej skúsenosti Gemmy Galgani, spirituální teologie

2008 Peter Beresh, Vplyv sofiológie S. N. Bulgakova na ponímanie ikony, studium křesťanského Východu

Autor vysokoškolských učebnic

2014 Úvod do hagiografie, Refugium, Olomouc 2014.

2013 Krátké dějiny křesťanské spirituality, Refugium, Olomouc 2013.

2007 Příručka spirituální teologie, Refugium, Olomouc 2007.

Grantové projekty

2015 Eschatologické rozměry současného životního stylu křesťana, IGA, IGA_CMTF_2015_016, řešitel

2003 Axiomy duchovního života, vnitřní grant CMTF, řešitel

2002 Teologické vymezení extrémů v pojetí „Božské srdce“, vnitřní grant CMTF, řešitel

2001 Slova víry, vnitřní grant CMTF, řešitel

2000 Spiritualita a muzikologie, vnitřní grant CMTF, řešitel

1996 Postmodernismus a křesťanství, vnitřní grant CMTF, řešitel

Vědecká a badatelská činnost

2012 – 2015 Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu(CZ.1.07/2.3.00/20.0154), vědecko-pedagogický pracovník

2011 Komplexní zpracování analýzy písemné pozůstalosti kardinála Špidlíka, Ministerstvo zahraničních věd ČR (grant č. 117410/2010-KSAP), odborný garant

2007 – 2013 Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy, IOP 2007–2013, CZ.1.06./5.1.00/01.05920, odborný garant

2007 mezinárodní konference Towards a deeper Solidarity among Christians in Europe. In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas, Velehrad; odborný garant

2006 – 2008 grantový úkol GA ČR, Kontinuita a diskontinuita tradic křesťanského Východu (č. 401/06/0269), odborný garant

2000 mezinárodní konference Vladimir Solovjov and United Europe. International Conference at 100th Anniversary of V. Solovjovs Deats (1853-1900), odborný garant

1999 – 2004 výzkumný záměr Jednotná Evropa a křesťanství (CEZ: J14/98 – 152600021), odborný garant

Publikační činnost

Celková odborná a publikační činnost ke stažení ZDE

Publikační činnost / výběr

 • 2020 K Platónově Ústavě v kontextu spirituální teologie, in Studia Bobolanum 1 (2020), s. 207–232.
 • 2018 Ženich je tu, jděte mu naproti! (Mt 25,6). Tři studie o jezuitské spiritualitě (spoluautorka Karczubová, L.), Refugium, Olomouc 2018, ISBN 978-80-7412-285-9, 110 stran.
 • 2016 Co je nekonečné, jest beze jména versus co je osobní láska, unese pohled do tváře a těší se ze společného jména. Příspěvek k estetice Jana Paula Richtera, in Jean Paul, Průprava estetiky. Vybrané části, Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-239-2, s. 167–174.
 • Naše slzy a Pánova Krev – harmonie lásky podle Bernarda z Clairvaux, in Bernard z Clairvaux, Kázání pro dobu adventní a vánoční, Krystal OP, Praha 2016, ISBN 978-80-7575-000-6, s. 297–310.
 • Srdce – smysluplné slovo. Pocitovost, nebo duchovní střed?, in Communio 4/2016, ISSN – 1211-7668, s. 38–47.
 • 2015 Deus pro nobis a intimior intimo meo: „skandál“ inkarnace stále trvá, in Aa.Vv., Tradice Východu a Západu v dialogu. Interkulturální a ekumenický dialog I., Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-200-2, s. 137–142.
 • Tomáš Špidlík e la Provincia ceca della Compagnia di Gesù, in Aa.Vv., Esperiendo cose spirituali in termini spirituali, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-207, s. 58–65.
 • Duchovní četba ideje cyrilometodějské, in Aa.Vv., Ignaciánská spiritualita a fenomén kultury. Miscellanea jesuitica V., Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-211-8, s. 275–289.
 • Specifické otázky z eschatologie, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-151-7, 158 stran.
 • 2014 Úvod do hagiografie. Teologické podněty k odkazu světeckých osobností, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-151-7, 96 stran.
 • 2013 Krátké dějiny křesťanské spirituality, Refugium, Olomouc 2013, ISBN 978-80-7412-132-6, 206 stran.
 • Entwicklung des Fachgebiets der spiritualen Theologie in den tschechischen Ländern nach dem Jahr 1990, in Aa.Vv., Wiara i kultura miejscem dialogu, ISBN 978-83-89781-74-1, Rhetos, Warszawa 2013, s. 304-321.
 • 2012 Janáčkova Mša glagolskaja ve světle Vzkříšení, in Aa.Vv., Studia humanitatisArs hermeneutica, Metodologie a theurgie. Hermeneutické interpretace IV., Hermeneutické interpretace IV., Universitas Ostraviensis, Ostrava 2012, ISBN 978-80-7464-161-9, s. 235-252.
 • 2011 O českých teologických současnících, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-086-2, 398 stran.
 • 2010 O krásnu, věření a Krásném. Předinterpretace, in Aa.Vv., Studia humanitatisArs hermeneutica, Ostravská univerzita, Ostrava 2010, ISBN 978-80-7368-800-4, s. 27–35.
 • Heslo personalismus, in Aa.Vv., Od události k ideji. Miscellanea jesuitica III., Refugium, Olomouc 2010, s. 209–221, ISBN 978-80-7412-059-6, ISSN 1804-3380.
 • Mezi traktátem a zkušeností? O postavení předmětu spirituální teologie, in Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie IV. Duchovní život a kerygma, Refugium, Olomouc 2010, ISBN 978-80-7412-048-0, s. 61–68 stran.
 • 2009 Jesuit publishing house Refugium in Olomouc, in Aa.Vv., Jesuits. Yearbook of the Society of Jesus, General Curia of the Society of Jesus, Roma 2009, s. 107–108 (též mutace německá, italská, španělská a francouzská).
 • Hudební rekviem: sed signifer sanctus Míchael repraeséntet eas in lucem sanctam, in Aa.Vv., Archanděl Michael. Dynamický obhájce života, Refugium, Olomouc 2009, ISBN 978-80-7412-033-6, s. 192–260.
 • Petr Jakovljevič Čaadajev – skandální přítomnost vyhraněné noblesnosti, in Aa.Vv., Studia Humanitatis ars hermeneutica, Univeristas Ostravensis, Ostrava 2009, s. 109–114, ISBN 1803-5663.
 • 2007 Musica jako přechod od scientia mathematica ke scientia media neboli sonora audibilis, in Aa.Vv., Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007, ISBN 978-80-7195-138-4, s. 371-376.
 • Příručka spirituální teologie, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-86715-00-1, 142 stran.
 • 2006 Tonální koherence jako antropologický fenomén, in Losev, A., F., Hudba jako předmět logiky, Refugium, Olomouc 2006, ISBN 80-86715-63-9, s. 9-16.
 • Die Rahner-Rezeption in Böhmen, in Stimmen der Zeit, 2006, (3), ISSN 0039-1492, s. 196-201.
 • 2005 Ratzinger versus Rahner?, in Teologické texty, (5) 2005, ISSN 0862-6944, s. 185-190.
 • 2004 Osoba – osobnost – osobitost, in Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie II. Osoba – osobnost – osobitost, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-32-9, s. 7-54.
 • Sofiologie mezi „benevolentním liberalismem“ a „zodpovědným konzervativismem“, in Bulgakov, S. N., Nevěsta Beránkova, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-21-3, s. 5-25.
 • 2003 Icona Florenskiana, in Florenskij, P., Sloup a opora pravdy, Refugium, Olomouc 2003. ISBN 80-86715-10-8, s. 5-29.
 • »Duchovní« a »duševní«. Příspěvek z pohledu teologie narativní, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 80-86715-02-7, 378 stran.
 • Metoda narativní teologie, in Studia theologica, 2003, č. 12, s. 62-67, ISSN 1212-8570, Olomouc.
 • Putující Celek – svátosti (také) jako „teologie z Boží strany“, in Communio 2003, ISSN – 1211-7668, s. 188-200.
 • 2001 Tono come domanda antropologica, in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 2001, ISSN 1212-9038, s. 5-62.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)