PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637003,585637165, 739249028

Katedra křesťanské sociální práce

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

4.11A

odborný asistent - proděkan

metody sociální prevence a intervence u dětí a mládeže, teorie a výzkum volného času a hodnot, metodologie sociálně vědního výzkumu, sociální poliika, distanční vzdělávání a ICT ve vzdělávání

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS UP/komise AS UP (1. 6. 2014 – )
  • Proděkan (10. 10. 2018 – )
  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 1. 2021 – )

Vědecká společnost

  • Paidagogos - společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o.s. (předseda, 2007–)
  • Česká pedagogická společnost (člen, 2005–)
  • Philosophy of Education Society (člen, 2005–)
  • Philosophy of Education Society of Great Britain (člen, 2003–)

Redakční rada

  • Paidagogos - časopis pro pedagogiku a s ní související vědy (předseda, 2000–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Olecká I., Trochtová LS., Pospíšil J., Pospíšilová H. Social Networking as Leisure: An Attempt to Conceptualize Liquid Leisure. Sustainability. 2022. (ČLÁNEK)
Trochtová LS., Pospíšil J., Pospíšilová H. Social risks as the source of threats and concerns: The survey in the Czech Republic. Societies. 2021. (ČLÁNEK)
Pospíšil J., Matulayová N., Macháčková P., Jurníčková P., Olecká I., Pospíšilová H. Value-based financial risk prediction model. Risks. 2021. (ČLÁNEK)
Pospíšil J., Pospíšilová H., Trochtová LS. Preferences and influence of the value of health in the contemporary Czech population. Kontakt. 2020. (ČLÁNEK)
Vávra J., Valenta M., Pospíšil J. Evaluation of Therapeutic and Educational Interventions with Regard to Drama Therapy by People with Drug Dependence. EDULEARN22 Proceedings. 2022. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšil J., Špatenková N., Pospíšilová H. Curriculum Adjustments For Increasing The Efficiency Of Ict Education Of The Elderly According To Their Ict Proficiency. ICERI2017 Proceedings. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšilová H., Pospíšil J., Špatenková N. The Influence Of Parents And Other People On Informal Learning And Non-Formal Education Of Children 11–15 Years Old. 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšil J., Pospíšilová H., Špatenková N. GENERAL ATTITUDES TO THE FAITH, RELIGION, ETHICS AND SOLIDARITY AMONG THE CZECH ADULTS. In . (Eds.) rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, www.sgemsocial.org, SGEM2016 Conference Proceedings,. 2016. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšil J., Špatenková N. ICT PROFICIENCY OF SENIORS IN COMPARISON WITH OTHER ADULTS GROUPS. In . (Eds.) SGEM2016 Conference Proceedings. 2016. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšil J., Pospíšilová H., Trochtová LS. Katalog volnočasových aktivit verze 4.0.0. In Knotová D., Lohrová K. (Eds.) 2018. (KNIHA - CELEK)
Valenta M., Krahulcová K., Veitová L., Vávra J., Růžička M., Pospíšil J. Dramaterapeutická intervence u osob se závislostí. In Valenta M. (Eds.) 2017. (KNIHA - CELEK)
Pospíšil J., Špatenková N. Čeští senioři a ICT: výsledky empirického šetření. EDUKACJA I KOMPETENCJE SENIORÓW. 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
Pospíšilová H., Pospíšil J., Staníčková N. Economic Situation of Family and its Influence on the Leisure Experiences. 2021. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Pospíšilová H., Pospíšil J., Sádovská A., Bizová N. International comparative study of COVID-19 leisure in the Czech Republic and Slovak Republic. World Leisure Journal. 2023.
Olecká I., Pospíšil J., Dobríková P. Methodological Aspects of Measurement and Identification of Risk Factors of the Can Syndrome. ACTA MISSIOLOGICA. 2023.
Olecká I., Trochtová LS., Pospíšil J. Monitoring konzumace alkoholu u dětí a mladistvých v ordinacích dětských lékařů. Cesko-Slovenska Pediatrie. 2023.
Pospíšil J., Šámalová K., Štěpánek D., Jurníčková P. The prestige of social work from the perspective of students of social work and other helping professions. Social Work Education. 2023.
Olecká I., Pospíšil J. Alcohol Abuse in Parental Behavioral Patterns as a Threat to the Socialization of Children. Journal of International Scientific Publication: Educational Alternatives. 2022.
Pospíšil J., Olecká I. Eschatologický přesah života v kontextu spirituality s implikací pro paliativní péči. Paliatívna medicína a liečba bolesti. 2022.
Pospíšil J., Olecká I., Matulayová N., Pospíšilová H., Jurníčková P., Macháčková P. Who Are the People at Socio-Economic Risk? Socio-Demographical Analysis of the Czech People in Specific Economical Situations Recognized in Value-Based Risk Prediction Model. Social Sciences. 2022.
Olecká I., Pospíšil J. Human Values and the Feel of Social and Health Threats. ACTA MISSIOLOGICA. 2021.
Öbrink Hobzová M., Sobková P., Pospíšil J. Motivation to Participate in Language Education Among Adult Immigrants in The Czech Republic And Sweden. Educational Alternatives. 2015.
Pospíšil J., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Sobková P. Perspectives of Online Education in the Czech Republic. Educational Alternatives. 2015.
Potměšil M., Pospíšil J. Resilience factors in families of children with hearing impairment. Psychologia Rozwojowa. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Olecká I., Pospíšil J., Trochtová LS. Abuse experiences on social networking sites and recommendations of changes in prevention. EDULEARN22 Proceedings. 2022.
Pospíšil J., Olecká I. SMARTPHONES, INTERNET BANKING, AND ONLINE EDUCATION: HOW DID THE COVID-19 PANDEMIC INFLUENCE THE SKILLS FOR THE DIGITAL AGE. International Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES - ISCSS2022. 2022.
Trochtová LS., Pospíšil J., Pospíšilová H. THE ROLE AND IMPORTANCE OF OUTDOOR LEISURE ACTIVITIES ON THE CHANGE OF VALUES: IMPACTS ON PERSONAL DEVELOPMENT AND EDUCATION. 15th International Technology, Education and Development Conference Online Conference. 8-9 March, 2021. 2021.
Pospíšil J., Pospíšilová H., Špatenková N. Preferences of Themes of Online Courses Depending on Gender and Age. In . (Eds.) 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION. 2016.
POSPÍŠIL J. Cíle výchovy v pluralitní společnosti. In . (Eds.) Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej perspektíve. 2011.
Pospíšilová H., POSPÍŠIL J., Potměšilová P. Profesní příprava sociálních pedagogů na CMTF UP v Olomouci: skutečnost a očekávání. In Bargel M. (Eds.) Socialání pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
Öbrink Hobzová M., Sobková P. Případové studie imigrantů v České republice. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
Tavel P., Šárníková G. Spirituálne a filozofické témy pri praktickej práci s mladými ľudmi. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
Orlovská M., Roubalová M. Učitelé a hodnoty – životní postoj učitele a předávání hodnot. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
Tavel P. Úloha a prínos starých rodičov pre vnúčatá. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2008. Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2009.
Pospíšil J. Etická paradigmata a současná výchova. Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť. 2007.
Pospíšil J., Smékalová L. Kurikulum jako filosofický problém a didaktická kategorie. Fórum o premenách školy v 21. storočí : Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. 2007.
Pospíšil J. Model of Learning Object Aggregation. Information and Communication Technology in Education. 2007.
Pospíšil J. Věda a výchova z epistemologického hlediska. Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou. 2007.
Pospíšil J. Distance Learning Implementation at St. Cyril & Methodius Faculty of Theology, Palacky University. Information and Communication Technology in Education. 2006.
Pospíšil J. Formace tutora v distančním vzdělávání. Kľúčové kompetencie andragóga a ďalších profesionálov v oblasti edukácie dospelých. 2006.
Pospíšil J. Etická dimenze výchovného cíle. Univerzita tradiční a netradiční ve výuce. 2005.
Pospíšil J. Kvalitativní a kvantitativní metodologie z pohledu filosofie vědy. Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání? 2005.
Pospíšil J. Filosofické kořeny a vybrané problémy současného pedagogického paradigmatu. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů I. 2004.
Pospíšil J. Filosofie vědy a její vztah k pedagogice. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II. 2004.
KNIHA - CELEK
Potměšilová P., Pospíšil J., Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Fojtíková Roubalová M., Trochtová L., Straková V., Najzarová K. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
Pospíšil J. Filosofická východiska cílů výchovy a vzdělávání v období novověkého obratu. Filosofická východiska cílů výchovy a vzdělávání v období novověkého obratu. 2009.
Podškubková J., Pospíšil J. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. 2006.
Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. In Podškubková J., Pospíšil J. (Eds.) Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Pospíšil J., Šímová E., Prokešová D. Hodnotový systém a trávení volného času současné dospívající generace. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Adamcová L., Ševrová L., Pospíšil J. Rodina a její vliv na prožívání volného času dětí: dvě případové studie. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Pospíšil J., Pospíšilová H. Management distanční formy vzdělávání. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. 2006.
Pospíšil J. Nástroje distančního vzdělávání. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Pospíšil J., Pospíšilová H., Roubalová M., Smahel R., Hobzová M., Sobková P., Tavel P. Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2009.
Mládež a hodnoty 2007: výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. In Pospíšil J., Roubalová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2007 : výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
Miscelanea doctorandica I. In Klapil P., Pospíšil J. (Eds.) Miscelanea doctorandica I. 2004.
SOFTWARE
Pospíšil J., Drábek I., Staněk J. Vzdělávací portál Cyrilometodějské teologické fakulty UP - modul konferenčního servisu. Vzdělávací portál Cyrilometodějské teologické fakulty UP - modul konferenčního servisu. 2008.
Pospíšil J., Staněk J., Drábek I. Vzdělávací portál Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vzdělávací portál Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)