Habilitace a profesury

Akreditované obory

název oboru: TEOLOGIE
rozhodnutí Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství: čj. NAU-144/2019-8 ze dne 26. září 2019; nabytí právní moci 15. října 2019
akreditován do: 15. října 2029

Předpisy

  • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) zveřejňování údajů o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem podle § 75 pdf
  • Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP v Olomouci ze dne 1. 3. 2017 pdf
  • Stanovení poplatků za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem na UP v Olomouci pdf
  • Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP v Olomouci ze dne 24. 10. 2017 pdf
  • Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP ze dne 24. 10. 2017 pdf

Formuláře žádostí a kritéria

  • Žádost o zahájení habilitačního řízení docx
  • Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem docx

Kritéria hodnocení

habilitační řízení:

požadavek CMTF UP
Monografie1
Články v časopisech zařazených do některé databáze WoS, ERIH (A, B nebo C) nebo SCOPUS, články v časopisech ze Seznamu recenzovaných periodik:
(celkem / z toho publikovaných ve světovém jazyce)
20 / 3
Citace v publikacích odborného charakteru20
Soustavná pedagogická praxe na VŠ3 roky
Počet řešených vědecko-výzkumných grantů- hlavní řešitel0
Počet řešených vědecko-výzkumných grantů- spoluřešitel nebo člen řešitelského týmu
(lze kompenzovat v kategorii hlavní řešitel)
1

řízení ke jmenování profesorem:

požadavek CMTF UP
Monografie2
Články v časopisech zařazených do některé databáze WoS, ERIH (A, B nebo C) nebo SCOPUS, články v časopisech ze Seznamu recenzovaných periodik:
(celkem / z toho publikovaných ve světovém jazyce)
40 / 15
Citace v publikacích odborného charakteru:
pouze zahraniční mimo Slovensko
25
Soustavná pedagogická praxe na VŠ5 let
Minimální počet absolventů doktorského studijního programu
(v případě, že budou jen 2 doktorandi dovedení k titulu Ph.D. / Th.D., je nutno, aby kandidát vedl alespoň jednoho dalšího doktoranda)
2-3
Počet řešených vědecko-výzkumných grantů- hlavní řešitel1
Počet řešených vědecko-výzkumných grantů- spoluřešitel nebo člen řešitelského týmu
(lze kompenzovat v kategorii hlavní řešitel)
1

Poplatek

Habilitační řízení: 6.000,- Kč

Řízení ke jmenování profesorem: 9.000,- Kč

Zahájená habilitační řízení

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

Ukončená habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Informace o ukončených řízeních jsou zveřejněné na úřední desce Univerzity Palackého.

Docenti

Jmenovaní docenti 2021

doc. Robert SVATOŇ, Th.D.

pracoviště: Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci
obor: Teologie
habilitační práce„Doteky křesťanského Východu v protestantské teologii 20. století: Schlink, Pelikan, Torrance, Mannermaa, Moltmann“
informace o habilitačním řízení: https://obd.upol.cz/id_publ/333170713

zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou dne 18. 6. 2021 - Zápis z obhajoby 
jmenován docentem: 1. 7. 2021 


doc. ThLic. Mgr. Tomáš PARMA, Ph.D. et Ph.D.

pracoviště: Katedra komunikačních studií CMTF UP v Olomouci
obor: Teologie
řízení zahájeno: 7. 12. 2020
habilitační práce: "Rytíři, dámy a poutníci. Dějiny a současnost Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského a jeho působení v českých zemích"
informace o habilitačním řízení: https://obd.upol.cz/id_publ/333181493

zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou dne 18. 6. 2021  - Zápis z obhajoby 
jmenován docentem: 1. 7. 2021 


 

Jmenovaní docenti 2020

doc. Mgr. ThLic. Mgr. Jaroslav FRANC, Th.D.

pracoviště: Katedra komunikačních studií CMTF UP v Olomouci

obor: Teologie
habilitační práce: "Alexandrijský patriarcha Šenut III. a spor o teologii zbožštění člověka"
informace o habilitačním řízení: https://obd.upol.cz/id_publ/333180946

zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou dne 21. 10. 2020 - Zápis z obhajoby
jmenován docentem: 1. 10. 2020 


doc. PhDr. Mgr. Tomáš ČERNUŠÁK, Ph.D.

pracoviště: oddělení evidence, správy a zpracování fondů Moravského zemského archívu v Brně; vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR

obor: Teologie
habilitační práce: "Papežská nunciatura u dvora císaře Rudolfa II. Diplomacie ve službě církvi v době protireformace"
informace o habilitačním řízení: https://obd.upol.cz/id_publ/333193563

zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou dne 15. 9. 2020 - Zápis z obhajoby 
jmenován docentem: 1. 10. 2020


 

Jmenovaní docenti 2019

doc. Jan HOJDA, Th.D.

pracoviště: Katedra kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, sekretář (pověřen vedením) Diecézního teologického institutu Biskupství královehradeckého
obor: Teologie
habilitační práce: "Cesty člověka do náruče trinitární lásky: teologické interpretace literatury, filmu a umělecké fotografie"
informace o habilitačním řízení: https://obd.upol.cz/id_publ/333169008 

zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou dne 30. 1. 2019 - Zápis z obhajoby
jmenován docentem: 1. 2. 2019


doc. PhDr. Jitka JONOVÁ, Th.D.

pracoviště: Katedra církevních dějin a církevního práva CMTF UP v Olomouci
obor: Teologie
habilitační práce: "Kapitulní otázka olomoucká a obsazování arcibiskupského stolce v Olomouci od r. 1880 do poloviny 20. století"
informace o habilitačním řízení: https://obd.upol.cz/id_publ/333193564

zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou dne 29. 5. 2019 - Zápis z obhajoby 
jmenována docentkou: 1. 7. 2019


doc. Mgr. et Mgr. Jana PLÁTOVÁ, Ph.D.

pracoviště: Katedra biblických věd CMTF UP v Olomouci
obor: Teologie
habilitační práce: "Dokonalá láska vyhání strach. Recepce Janových epištol v díle Klementa z Alexandrie"
informace o habilitačním řízení: https://obd.upol.cz/id_publ/333193571

zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou dne 29. 5. 2019 - Zápis z obhajoby 
jmenována docentkou: 1. 7. 2019


doc. RNDr. Ivana VLKOVÁ, Th.D.

pracoviště: Katedra biblických věd Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
obor: Teologie
habilitační práce: "Izajáš I. 1–12. S námi je Bůh? Český ekumenický komentář ke Starému zákonu 23/I"
informace o habilitačním řízení: https://obd.upol.cz/id_publ/333193572

zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou dne 30. 10. 2019 - Zápis z obhajoby 
jmenována docentkou: 1. 11. 2019


 

Jmenovaní docenti 2018

doc. Ing. Pavel KOPEČEK, S.L.D.

pracoviště: Katedra liturgické teologie CMTF UP v Olomouci
obor: Teologie
habilitační práce: "Liturgické hnutí v Českých zemích a pokoncilní reforma"
informace o habilitačním řízení: https://obd.upol.cz/id_publ/333166708

zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou dne 14. 3. 2018 - Zápis z obhajoby 
jmenován docentem: 1. 4. 2018


doc. Dominik OPATRNÝ, Th.D.

pracoviště: Katedra systematické teologie CMTF UP v Olomouci
obor: Teologie
habilitační práce: "Etika v teologii a životě mistra Jana Husa"
informace o habilitačním řízení: https://obd.upol.cz/id_publ/333169006

zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou dne 23. 5. 2018 - Zápis z obhajoby 
jmenován docentem: 1. 6. 2018


 

Jmenovaní docenti 2017

doc. Vít HUŠEK, Th.D.

pracoviště: Katedra filozofie a patrologie CMTF UP v Olomouci
obor: Teologie
habilitační práce: "Ambrosiaster a dějiny spásy v kontextu předaugustinovské západní teologie"
informace o habilitačním řízení: https://obd.upol.cz/id_publ/333160564

zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou dne 21. 6. 2017 - Zápis z obhajoby  
jmenován docentem: 1. 7. 2017


 

 

Profesoři

Jmenovaní profesoři 2021

prof. lic. Damián NĚMEC, dr 

Pracoviště:  Katedra církevních dějin a církevního práva CMTF UP v Olomouci
Datum zahájení řízení:  11. 2. 2020
Obor:  Teologie
Téma přednášky:  »Kanonické právo ve službách církevní praxe, spojitost mezi právem kanonickým západním a východním a jeho spojitost s právem konfesním«
Obhájeno na VR CMTF UP:  15. 9. 2020
Obhájeno na VR UP:  30. 11. 2020
Jmenován profesorem:  8. 5. 2021 


 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)