Habilitace a profesury

Akreditované obory

název oboru: TEOLOGIE
rozhodnutí MŠMT ze dne: 28. 2. 2011, č.j.: 5 112/2011 - 30/1
akreditován do: 31. 10. 2019

Předpisy

 • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) zveřejňování údajů o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem podle § 75 pdf
 • Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP v Olomouci ze dne 1. 3. 2017 pdf
 • Stanovení poplatků za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem na UP v Olomouci pdf
 • Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP v Olomouci ze dne 24. 10. 2017 pdf
 • Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP ze dne 24. 10. 2017 pdf

Formuláře žádostí a kritéria

 • Žádost o zahájení habilitačního řízení docx
 • Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem docx

Kritéria hodnocení

habilitační řízení:

požadavek CMTF UP
Monografie1
Články v časopisech zařazených do některé databáze WoS, ERIH (A, B nebo C) nebo SCOPUS, články v časopisech ze Seznamu recenzovaných periodik:
(celkem / z toho publikovaných ve světovém jazyce)
20 / 3
Citace v publikacích odborného charakteru20
Soustavná pedagogická praxe na VŠ3 roky
Počet řešených vědecko-výzkumných grantů- hlavní řešitel0
Počet řešených vědecko-výzkumných grantů- spoluřešitel nebo člen řešitelského týmu
(lze kompenzovat v kategorii hlavní řešitel)
1

řízení ke jmenování profesorem:

požadavek CMTF UP
Monografie2
Články v časopisech zařazených do některé databáze WoS, ERIH (A, B nebo C) nebo SCOPUS, články v časopisech ze Seznamu recenzovaných periodik:
(celkem / z toho publikovaných ve světovém jazyce)
40 / 15
Citace v publikacích odborného charakteru:
pouze zahraniční mimo Slovensko
25
Soustavná pedagogická praxe na VŠ5 let
Minimální počet absolventů doktorského studijního programu
(v případě, že budou jen 2 doktorandi dovedení k titulu Ph.D. / Th.D., je nutno, aby kandidát vedl alespoň jednoho dalšího doktoranda)
2-3
Počet řešených vědecko-výzkumných grantů- hlavní řešitel1
Počet řešených vědecko-výzkumných grantů- spoluřešitel nebo člen řešitelského týmu
(lze kompenzovat v kategorii hlavní řešitel)
1

Poplatek

Habilitační řízení: 6.000,- Kč

Řízení ke jmenování profesorem: 9.000,- Kč

Zahájená habilitační řízení

PhDr. Jitka JONOVÁ, Th.D.

 • odborná asistentka Katedry církevních dějin a církevního práva Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

obor: Teologie

řízení zahájeno: 4. 12. 2018

podklady habilitačního řízení: pdf

habilitační práce: "Kapitulní otázka olomoucká a obsazování arcibiskupského stolce v Olomouci od r. 1880 do poloviny 20. století"
(habilitační práce nezveřejněna – odložení zveřejnění o 3 roky schváleno děkanem na základě žádosti uchazeče z důvodu připravovaného knižního vydání a licenčních podmínek)

Habilitační komise

předseda:prof. Ladislav Tichý, Th.D.CMTF UP v Olomouci
členové:prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.HÚ FF MU v Brně
doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.PdF Univerzity H. Králové, KTF UK v Praze
doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.TF JU v Českých Budějovicích
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.HÚ AV ČR v Praze

Oponenti

doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (PdF Univerzity H. Králové, KTF UK v Praze), oponentský posudek: pdf

doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (HÚ AV ČR v Praze), oponentský posudek: pdf

prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (emerit. FF UP v Olomouci), oponentský posudek: pdf

 

stanovisko habilitační komise: pdf

habilitační přednáška: Vliv národnostní sporů na pokus o vznik nových diecézí v českých zemích na přelomu 19. a 20. století

zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou: 29. 5. 2019 ve 10:15 hod. v učebně U3

Mgr. et Mgr. Jana PLÁTOVÁ, Ph.D.

 • odborná asistentka Katedry biblických věd Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • vědecký pracovník Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, CMTF UP v Olomouci

obor: Teologie

řízení zahájeno: 16. 1. 2019

podklady habilitačního řízení: pdf

habilitační práce: "Dokonalá láska vyhání strach. Recepce Janových epištol v díle Klementa z Alexandrie"
(Jihlava: Nakladatelství Mlýn, 2018. 221 s., ISBN 978-80-86498-66-9.; habilitační práce zveřejněna jiným způsobem podle § 75, odst. 4 zákona o vysokých školách)

Habilitační komise

předseda:prof. Ladislav Tichý, Th.D.CMTF UP v Olomouci
členové:prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.ETF UK v Praze
prof. PhDr. Daniel Škoviera, Ph.D.FF UK v Bratislavě
doc. Miloš Lichner SJ, D.Th.TF TU v Bratislavě
doc. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.KTF UK v Praze

Oponenti

doc. Erika Brodňanská, PhD. (FF Prešovskej univerzity v Prešove), oponentský posudek: pdf

doc. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. (KTF UK v Praze), oponentský posudek: pdf

Jan Amos Dus, Th.D. (ETF UK v Praze, FÚ AV ČR v Praze), oponentský posudek: pdf

 

stanovisko habilitační komise: pdf

habilitační přednáška: Raně křesťanské výklady Žalmu 18/19 (zvláště verše 5) v alexandrijské exegetické tradici

zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou: 29. 5. 2019 ve 13:15 hod. v učebně U3

RNDr. Ivana VLKOVÁ, Th.D.

 • odborná asistentka Katedry biblických věd Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

obor: Teologie

řízení zahájeno: 14. 5. 2019

podklady habilitačního řízení: pdf

habilitační práce: "Izajáš I. 1–12. S námi je Bůh? Český ekumenický komentář ke Starému zákonu 23/I"
(Praha: Česká biblická společnost, 2019, ISBN 978-80-7545-059-3.; habilitační práce zveřejněna jiným způsobem podle § 75, odst. 4 zákona o vysokých školách)

Habilitační komise

předseda:prof. Ladislav Tichý, Th.D.CMTF UP v Olomouci
členové:prof. ThDr. Martin PrudkýETF UK v Praze
doc. Petr Sláma, Ph.D.ETF UK v Praze
doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.KTF UK v Praze
doc. Petr Chalupa, Th.D.CMTF UP v Olomouci

Oponenti

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

Ukončená habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Informace o ukončených řízeních jsou zveřejněné na úřední desce Univerzity Palackého.

Jmenovaní docenti 2019

doc. Jan HOJDA, Th.D.

odborný asistent Katedry kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, sekretář (pověřen vedením) Diecézního teologického institutu Biskupství královehradeckého
obor: Teologie
řízení zahájeno: 14. 5. 2018
habilitační práce: "Cesty člověka do náruče trinitární lásky: teologické interpretace literatury, filmu a umělecké fotografie"
zahájení řízení na VR CMTF UP: 23. 5. 2018
zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou: 30. 1. 2019
jmenován docentem: 1. 2. 2019

Jmenovaní docenti 2018

doc. Ing. Pavel KOPEČEK, S.L.D.

odborný asistent Katedry liturgické teologie CMTF UP v Olomouci
obor: Teologie
řízení zahájeno: 12. 10. 2017
habilitační práce: "Liturgické hnutí v Českých zemích a pokoncilní reforma"
zahájení řízení na VR CMTF UP: 25. 10. 2017
zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou: 14. 3. 2018
jmenován docentem: 1. 4. 2018


doc. Dominik OPATRNÝ, Th.D.

odborný asistent Katedry systematické teologie CMTF UP v Olomouci
obor: Teologie
řízení zahájeno: 29. 1. 2018
habilitační práce: "Etika v teologii a životě mistra Jana Husa"
zahájení řízení na VR CMTF UP: 25. 10. 2017
zasedání VR CMTF s habilitační přednáškou: 5. 2. 2018
jmenován docentem: 1. 6. 2018