Základní informace

Kontaktní adresa

Univerzitní 244/22
779 00 Olomouc
58 563 7111 (vrátnice)
dekanat.cmtf@upol.cz


 

PR oddělení

Mgr. Marta Cincialová, Th.D.

marta.cincialova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.05
585637002
731600081
Proděkanka pro organizaci, rozvoj a vnější vztahy
konzultační hodiny
nepravidelné místnost
Pondělí 22.07.2024 11:00–12:00 4.05
Pondělí 12.08.2024 11:00–12:00 4.05

Mgr. Lenka Peřinová

lenka.perinova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 5.21
585637306, 705604351
PR referentka

Mgr. Michal Půža

michal.puza@upol.cz
Kateřinská 653/17
místnost:
608962004
Web

   

Virtuální prohlídka

Základní statistické údaje

  • Celkový počet studentů v roce 2023/2024: 1617
  • Počet nově zapsaných studentů pro akad. rok 2023/2024: 587
  • Počet absolventů v roce 2023: 288
  • Přepočtený počet akademických a vědeckých pracovníků: 92

Teologická fakulta jako výzkumné pracoviště

Cyrilometodějská teologická fakulta je dnes jedním z předních výzkumných pracovišť v oblasti teologie a příbuzných oborů v České republice. Výzkum, podporovaný z vlastních i veřejných zdrojů, je prováděn pracovníky jednotlivých kateder fakulty, ale je také koncentrován do tří výzkumných center:

Naše kvalita, jedinečnost, prestiž

Webové stránky Co je obsahem oboru
Badatelé Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty připravují první nebo nové komentované překlady raně křesťanských textů, např. díla Klementa Alexandrijského či Řehoře z Nyssy.
  Nabízíme studijní program Mezinárodní a humanitární sociální práce - jediný svého druhu ve střední Evropě.

Institut sociálního zdraví (OUSHI) získal certifikaci unikátní oxfordské metodiky DIPExKvalitativní výzkum spočívá v rozhovorech s lidmi s určitou diagnózou nebo v určité životní etapě. Audio a video nahrávky najdete na webu Hovoryozdravi.cz
Nabízíme doktorský studijní program humanitního zaměření Sociální a spirituální determinanty zdraví v češtině i v angličtině

Naše fakulta je součástí prestižního mezinárodního projektu Horizont 2020 - SHAPES - Chytré a zdravé stárnutí. Na tomto projektu jsme leader jedné z částí s názvem Understanding the Lifeworld of Older Individuals and Improving Smart and Healthy Living. Cílem projektu je vytvořit integrovanou IT platformu, která spojí širokou škálu digitálních řešení zaměřených na zlepšení zdraví, pohody a nezávislosti lidí.

Nově vzniklo pod OUSHI Centrum pro výzkum a rozvoj terapie zaměřené na emoce. Na podzim 2019 „odstartoval“ výcvikový kurz „Terapie zaměřená na emoce“ pod vedením zkušeného odborníka doc. L. Timuľáka (vedoucího doktorského studijního programu na Trinity College Dublin).
Institut IIMEVD uspořádal během roku 2019 tři přednášky zahraničních hostů: Řeč zenové mystrině Soeng Hyang (Soeng Hyang); Coexistence of Shia Spirituality and Political Islam in Contemporary Iran (prof. Rasool Akbari); Political Islam in Contemporary Iran: 40 Years of the Islamic Revolution (prof. Rasool Akbari). Dále pak uspořádal mezinárodní konferenci Reshaping Ecumenism in Times of Transformation a spolupracoval na uspořádání mezinárodní konference Duchovní odkaz J. E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ (1919-2010).

 


 

Pohled do historie fakulty

V roce 1573 bylo jezuitské lyceum, které již dlouho v Olomouci působilo, povýšeno na univerzitu s fakultou bohosloveckou, k níž později přibyly fakulty filozofická, právnická a lékařská.

Až do tereziánských reforem v roce 1752 a 1774 působili na fakultě jen profesoři z řad jezuitů, později i členové jiných řádů. Za Josefa II. byl na Hradisku zřízen generální seminář, k němu připojena bohoslovecká fakulta. V roce 1778 byla celá univerzita přeložena do Brna, odkud se po čtyřech letech vrátila jako lyceum, které sídlilo v dnešní budově teologické fakulty v Univerzitní ulici. Jen bohoslovecká fakulta si nadále podržela univerzitní statut s právem promočním, užívala však jenom prostory v prvním poschodí. Po dalších změnách v roce 1827, kdy bylo lyceum opět povýšeno na univerzitu, a po zrušení univerzity v roce 1860 zůstala v Olomouci pouze bohoslovecká fakulta.

 

Samotné teologické studium bylo upraveno zákonem z roku 1858, který položil důraz na odbornost a vědeckou úroveň profesorů teologie. Studium trvalo 4 roky, převládala však nauková a dialektická stránka nad vědeckou. Od druhé poloviny 19. století vzrůstal zájem o studium, v roce 1869 studovalo v Olomouci 218 bohoslovců. V čele fakulty stál děkan, měla 6 stolic (kateder) a jednu mimořádnou.

Teologická fakulta v letech 1918 - 1989

Po vzniku republiky byl 2. března 1919 fakultě propůjčen název Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta, počet stolic byl rozšířen o staroslověnský jazyk a literaturu, srovnávací vědu náboženskou, křesťanskou sociologii, semitské jazyky a pomocné vědy biblické Starého zákona. V roce 1931 bylo studium rozšířeno ze čtyř na pět let, počet bohoslovců vzrostl z 86 v roce 1919 na 315 v roce 1935.

V závěru roku 1939 byla teologická fakulta stejně jako ostatní vysoké školy uzavřena, seminář rozpuštěn a většina bohoslovců zařazena na nucené práce do Německa, profesoři nesměli přednášet. Vypomohlo dominikánské a kapucínské učiliště, kde mohli pokračovat ti, kteří z různých důvodů unikli totálnímu nasazení v Německu.

Po druhé světové válce v roce 1945 byly seminář i fakulta obnoveny, děkanem byl zvolen ThDr. František Cinek, který se spolu s prof. J. L. Fischerem a dalšími osobnostmi zasadil za obnovu celé olomoucké univerzity. K obnovení došlo 21. února 1946. Univerzita dostala název Univerzita Palackého a do jejího svazku byla inkorporována také bohoslovecká fakulta.

Dne 14. července 1950 byla Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta i seminář zrušeny, budovy a veškeré zařízení zabaveny. Bohoslovci mohli pokračovat ve studiu na jediné bohoslovecké fakultě v Litoměřicích pod dohledem státních úřadů, což mnozí odmítli a byli pak povoláni „na vojnu“ - k proslulým PTP - pracovně technickým praporům. Někteří profesoři byli penzionováni, jiní přeřazeni do duchovní správy, nejeden byl pronásledován a vězněn.

V letech 1969-1974 působila v Olomouci pobočka litoměřické teologické fakulty ve stísněných prostorách arcibiskupství, ale tato obnovená přítomnost teologické výuky a vědy v Olomouci byla pouze přechodná a nebyla zakotvena ve strukturě Univerzity Palackého.

Obnovení fakulty v roce 1990

Teologická fakulta byla do svazku Univerzity Palackého v Olomouci opět začleněna po čtyřiceti letech totalitním režimem vynucené pauzy, v roce 1990. Původní název Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta byl v roce 1992 změněn na Cyrilometodějská teologická fakulta. Zároveň se rozšířilo její poslání: vedle přípravy bohoslovců na jejich kněžské působení zde mohou posluchači studovat v dalších bakalářských i magisterských studijních programech a v doktorských studijních programech. Fakulta je zapojena do výzkumných projektů, realizuje se zde také habilitační řízení i řízení pro jmenování profesorem. Na fakultě se dále koná celoživotní vzdělávání a univerzita 3. věku. Svému původnímu účelu byly navráceny budova v Univerzitní ulici i objekt kněžského semináře na Žerotínově náměstí. Dne 8. října 1990 byl zahájen akademický rok slavnostní mší svatou v katedrále sv. Václava. Druhého dne začaly přednášky pro posluchače všech pěti ročníků. Dne 22. října 1990 byla po čtyřiceti letech teologická fakulta začleněna do svazku Univerzity Palackého. Jejím děkanem byl jmenován prof. ThDr. Vojtěch Tkadlčík. V dalších letech ji vedli doc. dr. Ladislav Tichý, prof. Pavel Ambros, Th.D., doc. Petr Chalupa, Th.D. a RNDr. Ivana Gabriela Vlková, Th.D. V současné době stojí v čele fakulty prof. Peter Tavel, Ph.D.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)