Zápisy do 1. ročníku

Důležité informace k zápisu v akademickém roce 2017/2018

 Zápis se uskuteční

na Cyrilometodějské teologické fakultě UP, Univerzitní 22, Olomouc

ve dnech určených Harmonogramem zápisu (viz níže)

NASTOUPENÍ / NENASTOUPENÍ ke studiu na zvolený obor (případně obory), potvrďte, prosím, ve své Elektronické přihlášce – Přehled přihlášek

 

K zápisu si s sebou přineste:

  • uchazeči o navazující magisterské studium úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (pouze uchazeči, kteří rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží na základě tohoto dokladu přímo před zápisem ke studiu). Absolventi CMTF UP mohou doložit kopii neověřenou.
  • průkaz totožnosti - občanský průkaz (nebo cestovní pas u cizinců) pro jednoznačnou identifikaci uchazeče;
  • 1ks fotografie rozměru 3,5 x 4,5 cm (současné – ne starší jednoho roku) čitelně podepsané na zadní straně a s uvedením oboru studia;
  • všechna potvrzení (pro rodiče, zaměstnavatele, úřady), která potřebujete jako doklad o tom, že jste se stali studenty VŠ.

Slavnostní zahájení akademického roku 2017/2018 se bude konat pro studenty kombinované formy studia v sobotu 16. září 2017 v 10.00 hodin a prezenční formy studia v pondělí 18. září 2017 v 9.00 hodin mší svatou v kostele Panny Marie Sněžné.

Imatrikulace studentů

Součástí univerzitního života je konání akademických slavností, které jsou výsadou vysokých škol. Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků za účasti vedení fakulty proběhne společně se zápisem, je-li tato informace u příslušného oboru uvedena. Z kapacitních důvodů není možná účast široké veřejnosti.

Tyto informace i další podrobnosti (o zastupitelnosti při zápisu, průkazu studenta, ubytování na VŠ kolejích, zahájení výuky a slavnostní imatrikulaci) naleznete v přiloženém souboru.

Harmonogram zápisu do prvního ročníku: prezenční studium

Harmonogram zápisu do prvního ročníku: kombinované studium