ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.

Visiting card

Born in 1975.

Education

 • 2012 – 2016 Master (Mgr.) and licenciate  (ICLic.) study od Canon Law, John Paul II Catholic University (Poland)
 • 2001 – 2008 Th.D. study of Practical Theology, Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology of Palacký University, Olomouc (Czech Republic)
 • 1996 – 2001 Master (Mgr.) study in Catholic Theology, Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology of Palacký University, Olomouc (Czech Republic)
 • 1989 – 1993 Secondary grammar school in Uherský Brod

 

Employments and Offices

 • 2017 – now: Defender of the bond of Interdiocesan tribunal in Olomouc, Archdiocese of Olomouc, Church Tribunal
 • 2016 – now: Assistant Professor, Palacký University in Olomouc, Faculty of Law, Courses of State ecclesiastical law and of Canon law
 • 2008 – now: Assistant Professor, Palacký University in Olomouc, Faculty of Theology, Courses of Canon law
 • 2006 – 2008: External lecturer, Palacký University in Olomouc, Faculty of Theology, Courses of Canon law
 • 2001 – now: Head of the Tribunal Chancery and the Notary of Interdiocesan tribunal in Olomouc, Archdiocese of Olomouc, Church Tribunal

 

Themes of research

 • Procedural Canon law (Church justice, nullity of marriage)
 • Teaching office of the Church
 • Church leadership (question of synodality and collegiality)
 • Law of consecrated life
 • Partitipation of the laity in the exercise of the judicial Power
 • State ecclesiastical law
 • the legal status of churches and religious societies and the issues of specific hospital pastoral care

 

Scientific Organisations

 • Society of Polish Canonists (Lublin) from 2015
 • Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Roma) from 2015
 • Church Law Society (Prague) from 1998

Memberships and functions in other institutions

 • senator AS UPOL since September 2020
 • member of the editorial board of the periodical Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie (Lublin, Polsko)
 • member of the editorial board of the periodical Kościół i Prawo (Lublin, Polsko)
 • member of the editorial board of the periodical Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin, Polsko)
 • member of the scientific board of the periodical Teologia Młodych (Katovice, Polsko)
 • member of the review board of the periodical Seminare (Varšava, Polsko)

 

Selected bibliography

Monographies

 • Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva [Judiciary of the Roman Catholic Church in the Czech lands during the period of codified canon law]. Olomouc: VUP, 2015. ISBN 978-80-244-4804-6

Articles and Book Chapters

 • Soudní moc církve a účast laiků na ní [The judicial power of Church and the participation of laity in it]. Studia Theologica, Olomouc: CMTF UP, zima 2008, č. 34, s. 52 – 73, ISSN 1212-8570
 • Josef Ryška (20. 5. 1915 – 22. 10. 2006), kněz a kanonista [Josef Ryška (20. 5. 1915 – 22. 10. 2006) a Priest and Canon Law Expert]. Revue církevního práva, Praha. Společnost pro církevní právo, č. 48 (1/11).  roč. 2011. s. 37 – 47, ISSN 1211-1635
 • Kanonickoprávní řešení obtížných životních situací trvalých jáhnů [The canonical solution of difficult life-situations of the permanent deacons]. Studia Theologica Olomouc. CMTF UP, zima 2011, č. 46, s. 98-113, ISSN 1212-8570
 • Dispenz od celibátu [Dispensation from celibacy]. Studia Theologica Olomouc: CMTF UP, podzim 2012, č. 49, s. 91-101 ISSN. 1212-8570
 • Právo na obhajobu v kanonickém trestním procesu [A Right to Defence in the Canonical Penal proces], Studia Theologica Olomouc: CMTF UP, léto 2013, č. 15/2, s. 153 – 167. ISSN 1212-8570
 • Výkon soudní moci v olomoucké arcidiecézi v letech 1917 – 1948 [The Execution of judicial power in the Archdiocese of Olomouc in the years 1917 – 1948]. Studia Theologica Olomouc. CMTF UP, zima 2013, č. 15/4, s. 87-102. ISSN 1212-8570
 • (Alcuni) Aspetti canonici del catecumenato [(Some) Canonical Aspects of the Catechumenate]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia, Vol. 14, 2013, s.117 -133, ISSN 1212-9038
 • Interdiecézní soudy na území ČR [Interdiocesan church tribunals in the Czech Republic]. Studia Theologica 16/2 (léto 2014) Olomouc: CMTF UP, s. 38-50, ISSN 1212-8570
 • Výkon soudní moci v arcidiecézi pražské v letech 1917 – 1948 [The Exercise of Judicial Power in the Prague Archdiocese in 1917-1948]. Revue církevního práva 59 (3/14). Praha: Společnost pro církevní právo, 2014. s. 55 – 70. ISSN 1211-1635
 • Okrskové vikariáty – koordinační rovina řízení pastorace [The Vicariate forane - a coordinating pastoral management level]. Studia Theologica 16/4 (zima 2014), s. 95-107, ISSN 1212-857
 • Otázky náboženské svobody ve vyjádřeních dvou posledních papežů [Questions of Religious Freedom in the Observations of the Last Two Popes]. Studia theologica, 18/2 (léto 2016), s. 119-134, ISSN 1212-8570 
 • Obhájce svazku v manželském procesu po reformě papeže Františka [The defender of the bond in the marriage process after the reform of Pope Francis] Revue církevního práva, ročník XXII., č. 65 – 3/16, s. 25 – 36, ISSN 1211-1635
 • Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła rzymskokatolickiego [The participation of the lay Christian faithful in the potestas regiminis of the Catholic Church]. Kośćioł i prawo 2 (15) nr. 2/ 2013, ISSN 0208-7928, s. 101 – 113
 • Proces kszałtowania nowego modelu relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Republice Czeskiej po wyrównaniu majątkowym [The forming process of the new model of the relationship between Church and State in the Czech Republic after the property settlement].  Kośćioł i prawo 3(16) nr. 1/2014, s. 209-225.
 • Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wojskowego w Republice Czeskiej [Organization and functioning of the military chaplaincy in the Army of the Czech Republic] Kośćioł i prawo 4(17) 2015, nr 1, s. 105-117, ISSN 0208-7928
 • La Magistratura della Chiesa Cattolica Romana nella provincia ecclesiastica morava dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1983 [The Judiciary of the Roman Catholic Church in the Moravian Church Province after the Promulgation of the Code of Canon Law in 1983]. AUPO, Theologica Olomucensia, vol. 15, 2016, ISSN 1212-9038, s. 81-93
 • Právní postavení mnišek dominikánek v řádu a v církvi Legal position of the Dominican nuns in the Order and in the Church]. Teologia młodych, Rocznik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, s. 19-26,  http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/wtl_tm/index.php?numer=4&str=all
 • Klauzura mniszek po konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere [Cloister of Nuns afther the Apostolic Constitution Vultum Dei quaerere], Kosciol i prawo   6 (19) 2017 nr 1, s. 91 – 114, ISSN 0208-7928
 • Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus v praxi českých a moravských církevních soudů [Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus in Practice of Bohemian and Moravian Tribunals], Revue církevního práva, 69 (4/17), s. 27 – 44, ISSN 1211-1635
 • Proces u církevního soudu [Process at the Church Court], In: SCHELLE, K., TAUCHEN, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek, IX. svazek: Procesy (od roku 1950) – Pů, Plzeň, Aleš Čeněk, 2017, 929, ISBN 978-80-7380-657-6, s. 433–443
 • Řízení mimosoudní v kanonickém právu [Extrajudicial proces in the Canon law] In: SCHELLE, K., TAUCHEN, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, XI. svazek, Řízení, Plzeň, Aleš Čeněk, 2018, 909 s., s. 266 – 272, ISBN 978-80-7380-715-3)
 • Státní uznání a registrace muslimů v Československu a České republice [State recognition and registration of Muslims in Czechoslovakia and the Czech Republic], In: Moravčíková, M. (ed) Islam v Európe – právne postavenie a financovanie islámských náboženských organizácií, Praha: Leges, 2017, s. 19 – 30. ISBN 978-80-7502-229-5
 • Nadkonfesní rozměr služby nemocničních kaplanů v ČR [Overconfessional dimension of health chaplains services in the Czech Republic], In: BENÁK, Jaroslav, ed. Církev a stát 2017: Sborník z konference, Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8830-6, s. 27 – 44.
 • Young People at Present and their Preparation for Religious Life (Współczesna młodzież i przygotowanie do życia zakonnego). In:  Ecumeny and Law n. 5 Youth – Church – Evangelism, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2017, ISSN: 2353-4877, s. 217-234.
 • Klauzura mniszek po konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere (Cloister of Nuns afther the Apostolic Constitution Vultum Dei quaerere), Kosciol i prawo   6 (19) 2017 nr 1, s. 91 – 114, ISSN 0208-7928.
 • Ekumenické aspekty pastorační péče ve zdravotnictví v ČR (Ecumenical Aspects of Health Chaplaincy in the Czech Republic) In: Ecumeny and Law n. 6 Remaining United in Diversity, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2018, ISSN: 2353-4877, s. 321—342.
 • Státní uznání a registrace muslimů v Československu a České republice (State recognition and registration of Muslims in Czechoslovakia and the Czech Republic) In: Moravčíková, M. (ed) Islam v Európe – právne postavenie a financovanie islámských náboženských organizácií, Praha: Leges, 2017, s. 19 – 30.ISBN 978-80-7502-229-5.
 • Realizace zákona č. 428 /2012 Sb. o majetkovém vyrovnání ze strany ženských řeholních institutů v ČR (Implementation of Act No. 428/2012 Coll. about property settlement by the Women's Religious Institutes in the Czech Republic), In: MORAVČÍKOVÁ, M. (ed.). Financovanie cirkví a náboženských spoločností. História a súčasnosť. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. 130 s. ISBN 978-80-571-0160-4, s. 45-58.
 • Kanonicko-právní rozměr pastorace migrantů (Pastoral care of the migrants in the canon law), In: MORAVČÍKOVÁ, M. (ed.) 2018. Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny: Zborník zo sekcie „Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny“ medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, ktorý sa konal 20. – 21. septembra 2018. Trnava: Právnická fakulta TU v Trnave, 2018. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 99 s. ISBN 978-80-8168-989-5; s. 25 – 40.
 • Bubelová, K. - Menke, M. Registrácia cirkví a náboženských spoločností v Českej republike (Registration of churches and Religious Societies in the Czech Republic) In: Němec, D. (ed) Registrácia cirkví a náboženských společnosti v zemiach Vyšehradskej štvorky, Rakúsku a na Ukrajine (Registration of Churches and Religious Societies in the Visegrad Four Countries, Austria and Ukraine). Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-369-8, s. 29-54 (cz) a 181 - 210 (aj).
 • Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus v praxi českých a moravských církevních soudů (Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus in Practice of Bohemian and Moravian Tribunals), Revue církevního práva, 69 (4/17), s. 27 – 44, ISSN 1211-1635
 • Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w liście do „pobratymców w Czechosłowacji (Message aof Stefan Cardinal Wyszyński in a Letter to “Brothers in Czechoslovakia”), In: KOŚCIÓŁ I PRAWO 7(20) 2018, nr 1, s. 75-91. KUL, Lublin, ISSN 0208-7928
 • Pozycja prawna katolickich wydziałów teologicznych na terytorium Republiki Czeskiej od 1950 roku (The Legal Status of Catholic Faculties of Theology in the Czech Republic from 1950 to the Present), In:  Kościół i prawo 8(21) 2019, nr  1,  s. 29-50. ISSN 0208-7928. DOI: 10.18290/kip.2019.8.1-3

Granted projects

 

 • 2019: internal grant IGA_CMTF_2019_004 Events of the Years 1949, 1969 and 1989 and the Catholic Church in Czechoslovakia
 • from April 2018 participation - one of the partners from the V4 countries (for UPOL and the Czech Republic) for applicants for the project of the Law Faculty of Trnava University - Visegrad grant: Registration of Churches and Religious Societies
 • 2013 – 2015: GAČR: 13-00828P Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva [Judiciary of the Roman Catholic Church in the Czech lands during the period of codified canon law]
 • 2018: internal grant IGA_CMTF_2018_002 Czech religious and cultural identity with an accent on the centenary of the founding of
 • Czechoslovakia
 • 2017: internal grant IGA_CMTF_2017_002 Liturgical and ecumenical dimension norms of canon law in the context of church history
 • 2016: internal grant IGA_CMTF_2016_005 Changes in Marriage Law after the Bishops' Synod in 2015
 • 2012: internal grant CMTF_2012_00 Punishment of the moral delict of the clergy

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)