ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.

Visiting card

Born in 1975.

Education

 • 2012 – 2016 Master (Mgr.) and licenciate  (ICLic.) study od Canon Law, John Paul II Catholic University (Poland)
 • 2001 – 2008 Th.D. study of Practical Theology, Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology of Palacký University, Olomouc (Czech Republic)
 • 1996 – 2001 Master (Mgr.) study in Catholic Theology, Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology of Palacký University, Olomouc (Czech Republic)
 • 1989 – 1993 Secondary grammar school in Uherský Brod

Employments and Offices

 • 2017 – now: Defender of the bond of Interdiocesan tribunal in Olomouc, Archdiocese of Olomouc, Church Tribunal
 • 2016 – now: Assistant Professor, Palacký University in Olomouc, Faculty of Law, Courses of State ecclesiastical law and of Canon law
 • 2008 – now: Assistant Professor, Palacký University in Olomouc, Faculty of Theology, Courses of Canon law
 • 2006 – 2008: External lecturer, Palacký University in Olomouc, Faculty of Theology, Courses of Canon law
 • 2001 – now: Head of the Tribunal Chancery and the Notary of Interdiocesan tribunal in Olomouc, Archdiocese of Olomouc, Church Tribunal

Themes of research

 • Procedural Canon law (Church justice, nullity of marriage)
 • Teaching office of the Church
 • Church leadership (question of synodality and collegiality)
 • Law of consecrated life
 • Partitipation of the laity in the exercise of the judicial Power
 • State ecclesiastical law
 • the legal status of churches and religious societies and the issues of specific hospital pastoral care

Scientific Organisations

 • Society of Polish Canonists (Lublin) from 2015
 • Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Roma) from 2015
 • Church Law Society (Prague) from 1998

Selected bibliography

Monographies

 • Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva [Judiciary of the Roman Catholic Church in the Czech lands during the period of codified canon law]. Olomouc: VUP, 2015. ISBN 978-80-244-4804-6

Thesis (Non Printed)

 1. Obnova mnišek kazatelského řádu (dominikánek) v českých zemích ve 20. století. Historicko-kanonická studie (diplomová práce) [Renewal of the Nuns of the Dominican Order in the Czech Republic in the 20th Century Development to the Present.] (Thesis). Olomouc: CMTF UP (Department of Canon Law), 2001
 2. Prvky synodality v řízení církve podle CIC/1983 a CCEO/1990 (licenciátní práce). [Synodal elements in the Government of the Church and by CIC/1983 and CCEO/1990 (Thesis for License)].  Olomouc: CMTF UP (Department of Canon Law), 2005
 3. Podíl laiků na výkonu soudní moci Římskokatolické církve (na úrovni diecéze) s přihlédnutím k situaci v ČR (dizertační práce) [Participation of the Laity on the Execution of the Judicial Power in the Roman Catholic Church (on the Level of a Diocese) with Regard to the Situation in the Czech Republic] (Thesis for Doctorate).  Olomouc: CMTF UP (Department of Canon Law), 2008.
 4. Munus regendi biskupa diecezjalnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w czeskim prawie partykularnym [Munus regendi a diocesan bishop in the Code of Canon Law of 1983 and in the Czech particular law] (Thesis). KUL Lublin (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa Kanonicznego), 2016

Articles and Book Chapters

 • Soudní moc církve a účast laiků na ní [The judicial power of Church and the participation of laity in it]. Studia Theologica, Olomouc: CMTF UP, zima 2008, č. 34, s. 52 – 73, ISSN 1212-8570
 • Josef Ryška (20. 5. 1915 – 22. 10. 2006), kněz a kanonista [Josef Ryška (20. 5. 1915 – 22. 10. 2006) a Priest and Canon Law Expert]. Revue církevního práva, Praha. Společnost pro církevní právo, č. 48 (1/11).  roč. 2011. s. 37 – 47, ISSN 1211-1635
 • Kanonickoprávní řešení obtížných životních situací trvalých jáhnů [The canonical solution of difficult life-situations of the permanent deacons]. Studia Theologica Olomouc. CMTF UP, zima 2011, č. 46, s. 98-113, ISSN 1212-8570
 • Dispenz od celibátu [Dispensation from celibacy]. Studia Theologica Olomouc: CMTF UP, podzim 2012, č. 49, s. 91-101 ISSN. 1212-8570
 • Právo na obhajobu v kanonickém trestním procesu [A Right to Defence in the Canonical Penal proces], Studia Theologica Olomouc: CMTF UP, léto 2013, č. 15/2, s. 153 – 167. ISSN 1212-8570
 • Výkon soudní moci v olomoucké arcidiecézi v letech 1917 – 1948 [The Execution of judicial power in the Archdiocese of Olomouc in the years 1917 – 1948]. Studia Theologica Olomouc. CMTF UP, zima 2013, č. 15/4, s. 87-102. ISSN 1212-8570
 • (Alcuni) Aspetti canonici del catecumenato [(Some) Canonical Aspects of the Catechumenate]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia, Vol. 14, 2013, s.117 -133, ISSN 1212-9038
 • Interdiecézní soudy na území ČR [Interdiocesan church tribunals in the Czech Republic]. Studia Theologica 16/2 (léto 2014) Olomouc: CMTF UP, s. 38-50, ISSN 1212-8570
 • Výkon soudní moci v arcidiecézi pražské v letech 1917 – 1948 [The Exercise of Judicial Power in the Prague Archdiocese in 1917-1948]. Revue církevního práva 59 (3/14). Praha: Společnost pro církevní právo, 2014. s. 55 – 70. ISSN 1211-1635
 • Okrskové vikariáty – koordinační rovina řízení pastorace [The Vicariate forane - a coordinating pastoral management level]. Studia Theologica 16/4 (zima 2014), s. 95-107, ISSN 1212-857
 • Otázky náboženské svobody ve vyjádřeních dvou posledních papežů [Questions of Religious Freedom in the Observations of the Last Two Popes]. Studia theologica, 18/2 (léto 2016), s. 119-134, ISSN 1212-8570 
 • Obhájce svazku v manželském procesu po reformě papeže Františka [The defender of the bond in the marriage process after the reform of Pope Francis] Revue církevního práva, ročník XXII., č. 65 – 3/16, s. 25 – 36, ISSN 1211-1635
 • Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła rzymskokatolickiego [The participation of the lay Christian faithful in the potestas regiminis of the Catholic Church]. Kośćioł i prawo 2 (15) nr. 2/ 2013, ISSN 0208-7928, s. 101 – 113
 • Proces kszałtowania nowego modelu relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Republice Czeskiej po wyrównaniu majątkowym [The forming process of the new model of the relationship between Church and State in the Czech Republic after the property settlement].  Kośćioł i prawo 3(16) nr. 1/2014, s. 209-225.
 • Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wojskowego w Republice Czeskiej [Organization and functioning of the military chaplaincy in the Army of the Czech Republic] Kośćioł i prawo 4(17) 2015, nr 1, s. 105-117, ISSN 0208-7928
 • La Magistratura della Chiesa Cattolica Romana nella provincia ecclesiastica morava dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1983 [The Judiciary of the Roman Catholic Church in the Moravian Church Province after the Promulgation of the Code of Canon Law in 1983]. AUPO, Theologica Olomucensia, vol. 15, 2016, ISSN 1212-9038, s. 81-93
 • Právní postavení mnišek dominikánek v řádu a v církvi Legal position of the Dominican nuns in the Order and in the Church]. Teologia młodych, Rocznik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, s. 19-26,  http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/wtl_tm/index.php?numer=4&str=all
 • Klauzura mniszek po konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere [Cloister of Nuns afther the Apostolic Constitution Vultum Dei quaerere], Kosciol i prawo   6 (19) 2017 nr 1, s. 91 – 114, ISSN 0208-7928
 • Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus v praxi českých a moravských církevních soudů [Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus in Practice of Bohemian and Moravian Tribunals], Revue církevního práva, 69 (4/17), s. 27 – 44, ISSN 1211-1635
 • Proces u církevního soudu [Process at the Church Court], In: SCHELLE, K., TAUCHEN, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek, IX. svazek: Procesy (od roku 1950) – Pů, Plzeň, Aleš Čeněk, 2017, 929, ISBN 978-80-7380-657-6, s. 433–443
 • Řízení mimosoudní v kanonickém právu [Extrajudicial proces in the Canon law] In: SCHELLE, K., TAUCHEN, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, XI. svazek, Řízení, Plzeň, Aleš Čeněk, 2018, 909 s., s. 266 – 272, ISBN 978-80-7380-715-3)
 • Státní uznání a registrace muslimů v Československu a České republice [State recognition and registration of Muslims in Czechoslovakia and the Czech Republic], In: Moravčíková, M. (ed) Islam v Európe – právne postavenie a financovanie islámských náboženských organizácií, Praha: Leges, 2017, s. 19 – 30. ISBN 978-80-7502-229-5
 • Nadkonfesní rozměr služby nemocničních kaplanů v ČR [Overconfessional dimension of health chaplains services in the Czech Republic], In: BENÁK, Jaroslav, ed. Církev a stát 2017: Sborník z konference, Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8830-6, s. 27 – 44.
 • Young People at Present and their Preparation for Religious Life (Współczesna młodzież i przygotowanie do życia zakonnego). In:  Ecumeny and Law n. 5 Youth – Church – Evangelism, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2017, ISSN: 2353-4877, s. 217-234.
 • Klauzura mniszek po konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere (Cloister of Nuns afther the Apostolic Constitution Vultum Dei quaerere), Kosciol i prawo   6 (19) 2017 nr 1, s. 91 – 114, ISSN 0208-7928.
 • Ekumenické aspekty pastorační péče ve zdravotnictví v ČR (Ecumenical Aspects of Health Chaplaincy in the Czech Republic) In: Ecumeny and Law n. 6 Remaining United in Diversity, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2018, ISSN: 2353-4877, s. 321—342.
 • Státní uznání a registrace muslimů v Československu a České republice (State recognition and registration of Muslims in Czechoslovakia and the Czech Republic) In: Moravčíková, M. (ed) Islam v Európe – právne postavenie a financovanie islámských náboženských organizácií, Praha: Leges, 2017, s. 19 – 30.ISBN 978-80-7502-229-5.
 • Realizace zákona č. 428 /2012 Sb. o majetkovém vyrovnání ze strany ženských řeholních institutů v ČR (Implementation of Act No. 428/2012 Coll. about property settlement by the Women's Religious Institutes in the Czech Republic), In: MORAVČÍKOVÁ, M. (ed.). Financovanie cirkví a náboženských spoločností. História a súčasnosť. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. 130 s. ISBN 978-80-571-0160-4, s. 45-58.
 • Kanonicko-právní rozměr pastorace migrantů (Pastoral care of the migrants in the canon law), In: MORAVČÍKOVÁ, M. (ed.) 2018. Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny: Zborník zo sekcie „Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny“ medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, ktorý sa konal 20. – 21. septembra 2018. Trnava: Právnická fakulta TU v Trnave, 2018. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 99 s. ISBN 978-80-8168-989-5; s. 25 – 40.
 • Bubelová, K. - Menke, M. Registrácia cirkví a náboženských spoločností v Českej republike (Registration of churches and Religious Societies in the Czech Republic) In: Němec, D. (ed) Registrácia cirkví a náboženských společnosti v zemiach Vyšehradskej štvorky, Rakúsku a na Ukrajine (Registration of Churches and Religious Societies in the Visegrad Four Countries, Austria and Ukraine). Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-369-8, s. 29-54 (cz) a 181 - 210 (aj).
 • Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus v praxi českých a moravských církevních soudů (Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus in Practice of Bohemian and Moravian Tribunals), Revue církevního práva, 69 (4/17), s. 27 – 44, ISSN 1211-1635
 • Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w liście do „pobratymców w Czechosłowacji (Message aof Stefan Cardinal Wyszyński in a Letter to “Brothers in Czechoslovakia”), In: KOŚCIÓŁ I PRAWO 7(20) 2018, nr 1, s. 75-91. KUL, Lublin, ISSN 0208-7928
 • Pozycja prawna katolickich wydziałów teologicznych na terytorium Republiki Czeskiej od 1950 roku (The Legal Status of Catholic Faculties of Theology in the Czech Republic from 1950 to the Present), In:  Kościół i prawo 8(21) 2019, nr  1,  s. 29-50. ISSN 0208-7928. DOI: 10.18290/kip.2019.8.1-3

Articles in Domestic Reviewed Revues

 1. Soudní moc církve a účast laiků na ní [The judicial power of Church and the participation of laity in it]. Studia Theologica, Olomouc. CMTF UP, 2008, n. 34, p. 52 – 73, ISSN 1212-8570
 2. Josef Ryška (20. 5. 1915 – 22. 10. 2006), kněz a kanonista [Josef Ryška (20. 5. 1915 – 22. 10. 2006) a Priest and Canon Law Expert]. Revue církevního práva, Praha. Church Law Society, n. 48 (1/11), 2011. p. 37 – 47, ISSN 1211-1635
 3. Kanonickoprávní řešení obtížných životních situací trvalých jáhnů [The canonical solution of difficult life-situations of the permanent deacons]. Studia Theologica Olomouc. CMTF UP, 2011, n. 46, p. 98-113, ISSN 1212-8570
 4. Dispenz od celibátu [Dispensation from celibacy]. Studia Theologica Olomouc. CMTF UP, 2012, n. 49, p. 91-101 ISSN 1212-8570
 5. Právo na obhajobu v kanonickém trestním procesu [A Right to Defence in the Canonical Penal proces]. Studia Theologica Olomouc. CMTF UP, 2013, n. 15/2, p. 153 – 167
 6. Výkon soudní moci v olomoucké arcidiecézi v letech 1917 – 1948 [The Execution of judicial power in the Archdiocese of Olomouc in the years 1917 – 1948]. Studia Theologica Olomouc. CMTF UP, 2013, n. 15/4, p. 87-102. ISSN 1212-8570
 7. (Alcuni) Aspetti canonici del catecumenato [(Some) Canonical Aspects of the Catechumenate]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia, Vol. 14, 2013, p. 117 -133, ISSN 1212-9038
 8. Interdiecézní soudy na území ČR [Interdiocesan church tribunals in the Czech Republic]. Studia Theologica 16/2 (léto 2014) Olomouc: CMTF UP, s. 38-50, ISSN 1212-8570
 9. Výkon soudní moci v arcidiecézi pražské v letech 1917 – 1948 [The Exercise of Judicial Power in the Prague Archdiocese in 1917-1948]. Revue církevního práva 59 (3/14). Praha: Společnost pro církevní právo, 2014. p. 55 – 70. ISSN 1211-1635
 10. Okrskové vikariáty – koordinační rovina řízení pastorace [The Vicariate forane - a coordinating pastoral management level]. Studia Theologica, Olomouc, CMTF UP, 2014, n. 16/4, p. 95-107, ISSN 1212-8570.
 11. Otázky náboženské svobody ve vyjádřeních dvou posledních papežů. [Questions of Religious Freedom in the Observations of the Last Two Popes] Studia theologica, Olomouc, CMTF UP, 2016, n. 18/2, p. 119-134, ISSN 1212-8570 
 12. Obhájce svazku v manželském procesu po reformě papeže Františka. [The defender of the bond in the marriage process after the reform of Pope Francis] Revue církevního práva, ročník XXII., č. 65 – 3/16, s. 25 – 36, ISSN 1211-1635
 13. Young People at Present and their Preparation for Religious Life (Współczesna młodzież i przygotowanie do życia zakonnego). In: Ecumeny and Law n. 5 Youth – Church – Evangelism, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2017, ISSN: 2353-4877, s. 217-234.
 14. Klauzura mniszek po konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere (Cloister of Nuns afther the Apostolic Constitution Vultum Dei quaerere), In: Kosciol i prawo   6 (19) 2017 nr 1, s. 91 – 114, ISSN 0208-7928.
 15. Ekumenické aspekty pastorační péče ve zdravotnictví v ČR (Ecumenical Aspects of Health Chaplaincy in the Czech Republic) In: Ecumeny and Law n. 6: Remaining United in Diversity, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2018, ISSN: 2353-4877, s. 321—342.
 16. Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus v praxi českých a moravských církevních soudů Revue církevního práva, 69 (4/17), s. 27 – 44, ISSN 1211-1635.
 17. Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w liście do „pobratymców w Czechosłowacji (Message aof Stefan Cardinal Wyszyński in a Letter to “Brothers in Czechoslovakia”), In: KOŚCIÓŁ I PRAWO 7(20) 2018, nr 1, s. 75-91. KUL, Lublin, ISSN 0208-7928
 18. Pozycja prawna katolickich wydziałów teologicznych na terytorium Republiki Czeskiej od 1950 roku, In: Kościół i prawo 8(21) 2019, nr  1,  s. 29-50. ISSN 0208-7928. DOI: 10.18290/kip.2019.8.1-3

Articles in International Reviewed Revues

1. Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła rzymskokatolickiego [The participation of the lay Christian faithful in the potestas regiminis of the Catholic Church]. Kośćioł i prawo 2 (15) nr. 2/ 2013, ISSN 0208-7928, p. 101 – 113.

2. Proces kszałtowania nowego modelu relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Republice Czeskiej po wyrównaniu majątkowym [The forming process of the new model of the relationship between Church and State in the Czech Republic after the property settlement]. Kośćioł i prawo 3(16) nr. 1/2014, p. 209-225.

3. Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wojskowego w Republice Czeskiej [Organization and functioning of the military chaplaincy in the Army of the Czech Republic] Kośćioł i prawo 4(17) 2015, nr 1, s. 105-117, ISSN 0208-7928,

4. La Magistratura della Chiesa Cattolica Romana nella provincia ecclesiastica morava dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1983 [The Judiciary of the Roman Catholic Church in the Moravian Church Province after the Promulgation of the Code of Canon Law in 1983] AUPO, Theologica Olomucensia, vol. 15, 2016, ISSN 1212-9038, s. 81-93

5. Právní postavení mnišek dominikánek v řádu a v církvi [Legal position of the Dominican nuns in the Order and in the Church] Teologia młodych, Rocznik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, s. 19-26,  http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/wtl_tm/index.php?numer=4&str=all

6.   Klauzura mniszek po konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere (Cloister of Nuns afther the Apostolic Constitution Vultum Dei quaerere), Kosciol i prawo   6 (19) 2017 nr 1, s. 91 – 114, ISSN 0208-7928

Articles Published in Reviewed Proceedings

 1. Nezpůsobilost převzít podstatné manželské povinnosti jakožto nejčastější důvod neplatnosti manželství u církevních soudů [The inability to assume the essential matrimonial duties as the predominate reason of declarations of the nullity of marriages in the Church tribunals]. In Čitbaj, František (ed.) Manželstvo v kánonickom práve, Prešov: PU-GKTF, 2009, ISBN 978-80-969953-5-6, p. 84 – 92
 2. Synodální prvky v řízení církve podle CIC a CCEO [Elements of synodality in the directing of the Church according to CIC and CCEO]. In Čitbaj, František (ed.) Semper fidelis. Prešov: PU-GKTF, 2010, ISBN 978-80-555-0292-2, p. 24 – 35
 3. Zvláštní právo církví na působení ve vězeňství [Special right of churches to activity in prison system]. In Církev a stát: Sborník příspěvků z 19. ročníku konference, Brno: Masarykova Univerzita, 2013, p. 29-36, ISBN: 978-80-210-6595-6
 4. Výkon zvláštního práva registrovaných církví vyučovat náboženství na státních (veřejných) školách v České republice [Execution of the special right of the registered Churches to teach catechism in the public schools in the Czech Republic] In Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa, Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-010-9, p. 73 – 84.
 5. Obnova a rozvoj duchovní služby v armádě ČR [Renewal and development of the religious service in the Czech Army] In Konvergencie a divergencie v slovenských a českých štátno-cirkevných vzťahoch – dvadsať rokov od vzniku samostatnej Českej republiky a Slovenskej republiky, Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2014, p. 117 – 128, ISBN 978-80-8082-766-3
 6. Kanoniczne przygotowanie do małżeństwa: refleksja nad przygotowaniem kobiety do pełnienia zadań małżeńskich i rodzicielskich [Canonical preparation for marriage: reflections on preparing women to assume marriage and parental functions.] In: A. Pastwa (red.), Kobieta w Kościele i w społeczeństwie, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2014, p. 115-123. ISSN 1643-0131, ISBN 978-83-7030-951-0
 7. České soudnictví římskokatolické církve a nejčastější důvody neplatnosti manželství [Judiciary of the Roman Catholic Church in the Czech Republic and the Most Frequent Grounds for Invalidity of Marriage]. In: Krošlák, D. Moravčíková, M. Rozhodovacia činnost súdov a náboženstvo, Wolters Kluwer, Bratislava, 2015. p. 88 – 103. ISBN 978-80-81-68-181-3
 8. Rodina a svět práce v současném diskurzu katolické církve [The family and the world of work in contemporary discourse of the Catholic Church]. In: Moravčíková, M. Križan, V. Sloboda jednotlivca a svet práce, Praha: Leges, 2014. s. 109 - 119. ISBN 978-80-7502-067-3
 9. Právo na odměnu za práci v právním řádu katolické církve [The right to remuneration for work in the legal system of the Catholic Church] In: Moravčíková, M. Križan, V, Sociálna náuka Církvi a jej vplyv na pracovné právo, Praha, Leges, 2015. s. 49-62. ISBN978-80-7502-136-6
 10. Zadania szkół katolickich v dziesiejszych czasach [Challenges of the Catholic schools at present] In: Krajczyński, J. Domaszk, A. Fides, quae de verbo nascitur et nutritur – Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski. Plock, 2016, s. 90 – 109, ISBN 978-83-65397-44-7
 11. NĚMEC, Damián, MENKE, Monika, Accent on the Parity Approach to Churches and Religious Societies in the Light of Their Agreements with the State in the German Federal States and in the Slovak Republic, pp. 150–174. In: MORAVČÍKOVÁ, Michaela, ŠMID, Marek (eds.), Freedom of Conscience and Religious Freedom, Leges, Praha, 2015, 272 pp., ISBN 978-80-7502-137-3

Lectures on International Conferences

 1. Nezpůsobilost převzít podstatné manželské povinnosti jakožto nejčastější důvod neplatnosti manželství u církevních soudů. [The inability to assume the essential matrimonial duties as the predominate reason of declarations of the nullity of marriages in the Church tribunals]. Gréckokatolická teologická fakulta Prešovskej univerzity. Conference „Manželstvo v kánonickom práve“ Prešov (Slovakia), 12. 3. 2009
 2. Prvky synodality v řízení církve dle CIC a CCEO. [Elements of synodality in the directing of the Church according to CIC and CCEO]. Gréckokatolická teologická fakulta Prešovskej univerzity. Conference „Semper fidelis - vedecká konferencia pri príležitosti 20. výročia promulgácie Kódexu kánonov východných cirkví. Prešov (Slovakia), 11. 3. 2010
 3. Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła rzymskokatolickiego [The participation of the lay Christian faithful in the potestas regiminis of the Catholic Church]. Katolicki Uniweritet v LublinieII ogólnopolska konferencja naukowa kodeks prawa kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin (Poland) 1. 6. 2013
 4. Kanoniczne przygotowanie do małżeństwa: refleksja nad przygotowaniem kobiety do pełnienia zadań małżeńskich i rodzicielskich [Canonical preparation for marriage: reflection on the preparation of women for fulfillment of marital and parental tasks]. Uniwersytet Śląski w Katowicach (University of Silesia in Katowice). Conference Kobieta w Kościele [Woman in the Church]. Katovice (Poland) 20. 9. 2013
 5. Obnova a rozvoj duchovní služby v armádě ČR [Renewal and development of the religious service in the Czech Army]. Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě. Conference „Konvergencie a divergencie v slovenských a českých štátno-cirkevných vzťahoch-dvadsať rokov od vzniku samostatnej Slovenskej a Českej republiky“ [Convergences and divergences in Slovak and Czech relations between the state and the Church – twenty years of creation of the independent Slovak Republic and Czech Republic],  Trnava (Slovakia), 13. 11. 2013
 6. Výkon zvláštního práva registrovaných církví vyučovat náboženství na státních (resp. veřejných) školách v České republice. [Execution of the special right of the registered Churches to teach catechism in the public schools in the Czech Republic] Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě. Conference „Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa“ [Religious denomination of the parents and the best interest of the child].  Trnava (Slovakia), 14. 11. 2013
 7. Nowy model relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Republice Czeskiej po wyrównaniu majątkowym [A new model of relations church - state in the Czech Republic after the property settlement], Lublin (KUL), 7. 6. 2014 Kodex kanonického práva v bádání mladých vědců - III. polská celostátní vědecká konference
 8. České soudnictví římskokatolické církve a nejčastější důvody neplatnosti manželství,  [Judiciary of the Roman Catholic Church in the Czech Republic and the Most Frequent Grounds for Invalidity of Marriage] Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, Konference Trnavské právnické dny 2014, 26. 9. 2014
 9. Rodina a svět práce v současném diskurzu katolické církve [The family and the world of work in contemporary discourse of the Catholic Church], Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, Konference Sloboda jednotlivca a svet práce 11. 11. 2014
 10. Dôraz na paritný prístup k cirkvám a náboženským spoločnostiam vo svetle ich zmlúv so štátom v nemeckých spolkových krajinách a v Slovenskej republike [Emphasis on Parity Access to Churches and Religious Societes in the Light of Church-State Agreements in the German Länder and in the Slovak Republic] (a joint contribution with doc. Damian Nemec), Konference Sloboda svedomia a náboženského vyznania, Bratislava, Zichyho palác, 21. 11. 2014
 11. Organizacja i funkcjonowanie duspasterstwa wojskowego v Republice Czeskiej [Organization and functioning of pastoral service in the army in the Czech Republic], Lublin (KUL), 27. 1. 2015 Mezinárodní vědecká konference Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo (u příležitosti 50. vědecké práce prof. J. Krukowského)
 12. Otázky náboženské svobody ve vyjádřeních dvou posledních papežů [Questions of Religious Freedom in the Observations of the last two Popes] Mezinárodní vědecké konference The Importance of Application of the Freedom of Conscience in a Democratic Society konaná u příležitostí 15. výročí podpisu Základní smlouvy mezi SR a AS, Trnava, 21. 5. 2015
 13. Právo na odměnu za práci v právním řádu katolické církve [The right to remuneration for work in the legal system of the Catholic Church] Konference Sociálna náuka cirkvi a jej vplyv na pracovné právo, Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, 30. 9. 2015.
 14. Biskupský synod - poslání, způsob přijímání dokumentů, závaznost [Bishops' Synod - the mission, method of receiving documents, legally binding] Vědecké kolokvium s mezinárodní účastí Aktuálne otázky manželstva a rodiny v konfesnom a kánonickom práve. Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, 11. 12. 2015.
 15. Trestněprávní odpovědnost duchovních v kontaktu s nezletilými [Die Strafrechtliche Verantwortlichkeit der Geistlichen im Kontakt mit Minderjährigen,] Vědecké kolokvium s mezinárodní účastí Právne postavenie duchovných. Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, 18. 3. 2016.
 16. Współczesna młodzież i przygotowanie do życia zakonnego [Contemporary youth and preparing for the religious life] Mezinárodní ekumenicko-právní konference Młodzież – Kościół – Ewangelizacja: z okazji Światowych Dni Młodzieży, Kraków 2016, Katovice - Brenna (Polsko), 28 – 29. 4. 2016.
 17. Zásada kooperace mezi církví a státem po II. vatikánském koncilu [The principle of cooperation between church and state after  II. Vatican Council] Vědecká konference Financovanie cirkví a náboženských společnosti – teoretické východiská a prax. Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, 9. 6. 2016.
 18. Reforma orgánů finančního hospodaření Apoštolského stolce [The reform of financial management of the Holy See] Mezinárodní vědecká konference Trnavské právnické dni 2016: Nová Európa – výzvy a očakávania, Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, 22. – 23. 9. 2016.
 19. Státní uznání a registrace muslimů v Československu a České republice [State recognition and registration of Muslims in Czechoslovakia and the Czech Republic] Vědecká konference Islam v Európe, Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, 22. – 23. 9. 2016.
 20. Zadania szkół katolickich v dziesiejszych czasach [Challenges of the Catholic schools at present]. Mezinárodní vědecká konference Fides, quae de verbo nascitur et nutritur – Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski, UKSW Warszawa, 19. 10. 2016
 21. Důsledky a praktický dopad papežské reformy manželského procesního práva v praxi církevních soudů [Consequences and practical implications of the papal reform of marital procedural law on the activities of the ecclesiastical courts], Vědecké kolokvium s mezinárodní účastí Aktuálne otázky v kánonickom a konfesnom práve, Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, 2. 12. 2016
 22. Aspekty ekumeniczne duszpasterstwa w dziedzinie służby zdrowia w Republice Czeskiej [Ecumenical Aspects of Health Chaplaincy in the Czech Republic], Mezinárodní ekumenicko-právní konference Jednoczeni w różnorodności” (Sjednoceni v rozmanitosti), Katovice - Brenna (Polsko), 27 – 28. 4. 2017.
 23. Realizace zákona 428 /2012 Sb. o majetkovém vyrovnání ze strany katolické církve v ČR [Realization of Act 428/2012 Coll. on property settlement by the Catholic Church in the Czech Republic], Mezinárodní vědecká konference Financovanie cirkví a náboženských společnosti v komparatívnej perspektíve, 4. 5. 2017, Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě
 24. Klauzura mniszek po konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere [Cloister of Nuns after the Apostolic Constitution Vultum Dei quaerere]. Polská celostátní vědecká konference Kodex kanonického práva v bádání mladých vědců - VI., Lublin (KUL), 3. 6. 2017

Lectures on Domestic Level

 

1. Forma uzavření manželství v katolické církvi v ČR. [The Form of marriage in the Catholic Church in the Czech Republic]. Masarykova univerzita v Brně, právnická fakulta. 16. ročník konference Církev a stát: Manželství, děti a rodinný život v nábožensky pluralitním státě. Brno, 7. 9. 2010

2. Vysoké školy katolické církve [The Colleges of the Catholic Church]. Masarykova univerzita v Brně, právnická fakulta. 18. ročník konference Církev a stát: Církve, stát a vzdělání. Brno, 6. 9. 2012

3. Dispenz od celibátu. [The Dispensation from celibacy]. Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta. Conference „Propuštění z duchovního stavu podle nejnovějších předpisů katolické církve – legislativa a praxe“. Olomouc, 19. 6. 2012

4. Právní aspekty katechumenátu. [Canonical Aspects of Catechumenate]. Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta. Conference „Zkušenosti a budoucí perspektivy 30 let od platnosti Kodexu kanonického práva“. Olomouc, 4. 6. 2013

5. Zvláštní právo církví na působení ve vězeňství [Special right of churches for the work in the prison system]. Masarykova univerzita v Brně, právnická fakulta. 18. ročník konference Církev a stát. Brno, 10. 9. 2013

6. Nadkonfesní rozměr služby nemocničních kaplanů v ČR, [Overconfessional dimension of healthcare service in the Czech Republic] 23. ročník konference Církev a stát, Katedra ústavního práva Právnické fakulty MU a SPCP Brno, 14. 9. 2017.

 

Granted projects

 • 2019: internal grant IGA_CMTF_2019_004 Events of the Years 1949, 1969 and 1989 and the Catholic Church in Czechoslovakia
 • from April 2018 participation - one of the partners from the V4 countries (for UPOL and the Czech Republic) for applicants for the project of the Law Faculty of Trnava University - Visegrad grant: Registration of Churches and Religious Societies
 • 2013 – 2015: GAČR: 13-00828P Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva [Judiciary of the Roman Catholic Church in the Czech lands during the period of codified canon law]
 • 2018: internal grant IGA_CMTF_2018_002 Czech religious and cultural identity with an accent on the centenary of the founding of
 • Czechoslovakia
 • 2017: internal grant IGA_CMTF_2017_002 Liturgical and ecumenical dimension norms of canon law in the context of church history
 • 2016: internal grant IGA_CMTF_2016_005 Changes in Marriage Law after the Bishops' Synod in 2015
 • 2012: internal grant CMTF_2012_00 Punishment of the moral delict of the clergy

Other lectures, discussions

1. Přednáška Kanonicko-právní pomoc rozvedeným manželstvím [Canonical and legal support to divorced marriage] na kurzu pro Centrum pro rodinu Arcibiskupství olomouckého, konaná dne 13. 9. 2011

2. Moravskoslezská akademie pobočka Brno, Účast v panelové diskuzi o synodu o rodině [Participation in the panel discussion on the Synod on the Family], Barvičova, Brno, 13. 5. 2015

3.  Řešení obtížných manželských situací z pohledu kanonického práva a možné perspektivy vývoje [Solutions to difficult matrimonial situation from the perspective of the canon law and the possible perspectives of development]. Na cestě k dialogu: rodina v církvi – diskuzní setkání 25. – 26. 9. 2015, Olomouc: Palác Bohemia.

Reviews:

 • W orbicie zasady “odpowiedzalnego rodzicielstwa”. Adekwatne zrozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki. [Within the orbit of the „responsible parenthood“principle. Appropriate understandig of bonum prolis as challenge for contemporary canonistics] Ed. A. Pastwa, Katowice, 2014. 133 pp. In: Eumeny and law 3: Welfare of the Child: Welfare of Family, Church, and Society. Ed. A. Pastwa, Katowice, 2015, p. 351 – 356

 

 • Jonová, Jitka: Theodor Kohn (1845–1915): kníže-arcibiskup olomoucký, titulární arcibiskup pelusijský [Theodor Kohn (1845-1915): Prince-Archbishop of Olomouc, Titular Archbishop of the Peleusia] Brno, CDK, 2015, 371 s., ISBN 978-80-7325-379-0. In:  RCP 64, 2/2016, p. 133 - 134

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)