doc. Petr Chalupa, Th.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585637003, 585637111
Pracoviště:
Katedra biblických věd
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
4.09
Pracovní zařazení:
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Děkan (1. 7. 2003 – 30. 6. 2006)
  • Proděkan ( – )
  • Proděkan ( – )
Mezinárodní organizace
  • The International Organization for Septuagint and Cognate Studies (člen, 2013–)
  • Abeitsgemeinschaft der deutschsprachigen katholischen Alttestamentlerinnen und Alttestamentler (člen, 2005–)
ČLÁNEK
CHALUPA P. Kde jsi? Gn 3,9. .
Chalupa P. Josef Egyptský – „muž, v němž je duch Boží“ (Gn 41,38). Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2012.
CHALUPA P. Die Dialektik der Freiheit und des Dienstes im Galaterbrief auf dem Hintergrund der alttestamentlichen Texte. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2011.
CHALUPA P. Výklad starozákonních perikop ke křtu. Fórum pastorálních teologů VIII. Křest a iniciace. 2011.
Chalupa P. Bible a morálka. Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2010.
Chalupa P. Abrahám - člověk na cestě. Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2009.
Chalupa P. Boží království ve Starém a Novém zákoně. Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2009.
Chalupa P. Markovo evangelium/Markův rok (Mk 1,1-8). Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2009.
Chalupa P. Předobrazy Ježíše Krista ve Starém zákoně. Cesty katecheze : revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. 2009.
Chalupa P. Byl Abrahám postavou skutečnou, nebo jen mýtickou? Katolický týdeník. 2008.
Chalupa P. Církev v soužití se synagogou. Fermentum. 2008.
Chalupa P. Proč uctíváme nepravá biblická místa? Katolický týdeník. 2008.
Chalupa P. V Bibli se odráží starověk, plný násilí. Katolický týdeník. 2008.
Chalupa P. Věrohodnost Bible nesouvisí s originalitou. Katolický týdeník. 2008.
Chalupa P. Vyvolení Abraháma (Gn 12,1-4a). Fermentum. 2008.
Chalupa P. Zur Aktualisierung des Bundes im deuteronomistischen Geschichtswerk. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2008.
Chalupa P. Ansätze der narrativen Analyse im hebräischen Esterbuch. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2007.
Chalupa P. Nevíme, jak vypadaly Mojžíšovy desky. Katolický týdeník. 2007.
Chalupa P. Ein gott-loses Buch in der Bibel? Bibel Heute. 2006.
Chalupa P. Odkdy nosí Židé jarmulku? Katolický týdeník. 2004.
Chalupa P. Lukášovo evangelium 3,1-6,11. Mana pro tento den. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Chalupa P. Michael neboli starozákonní hledání výlučnosti Boha. Archanděl Michael. Dynamický obhájce života. Vhled do života andělů. 2009.
Chalupa P. Novost v Pavlových a pavlovských listech. Pavlova rétorika na pozadí Starého zákona. 2009.
Chalupa P. Obrácení velitele cizího vojska aneb platí se za uzdravení? Příběhy povolání a obrácení v biblických textech. 2009.
Chalupa P. Starozákonní východiska Kompendia sociální nauky církve. Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve. 2009.
Chalupa P. Víno v Bibli. Víno jako multikulturní fenomén. 2009.
Chalupa P. Boží slovo - zdroj smíření, spravedlnosti a míru. Zpráva o sedmém plenárním zasedání Katolické biblické federace. Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci. 2008.
Chalupa P. Elemente der narrativen Analyse in der Erzählung von Hiskijas Erkrankung und Genesung (2 Kön 20,1-11). S. Gillmayr-Bucher, A. Giercke, C. Nießen (Hg.) Ein Herz so weit wie der Sand am Ufer des Meeres. Festschrift für Georg Hentschel. 2006.
Chalupa P. Překonání averze k minulosti. Sborník vědecké konference Češi a Němci v nové Evropě ? smíření jako naděje. 2006.
Chalupa P. Starozákonní vzory svatosti. Studijní texty ze spirituální teologie III. Naši nebeští přátelé. 2006.
Chalupa P. Bibelpastoral und Bibelwissenschaft. Gehen und Verkünden: Jahrbuch der Erzdiözese Wien 2005. 2005.
Chalupa P. Kontinuita i diskontinuita. Diskuze k textu Maichaela Walzerana. 2005.
Chalupa P. Příspěvek k diskusi nad dokumentem Mezinárodní papežské mariánské akademie "Matka Páně" z pohledu biblického. VÍCHA, D. (Ed.) Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně. 2004.
Chalupa P. Gottesschweigen im hebräischen Esterbuch. Annalecta Cracoviensia XXXV. 2003.
KNIHA - CELEK
Černušková V., Chalupa P. Kniha Ester. 2016.
Chalupa P. Dynamika smlouvy v deuteronomistickém zpracování dějin: Historické pozadí, projevy a další působení. Dynamika smlouvy v deuteronomistickém zpracování dějin: Historické pozadí, projevy a další působení. 2008.
"Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry" (1 Tim 1,5): Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám. In Chalupa P., Zajícová L. (Eds.) "Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry" (1 Tim 1,5): Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám. 2008.
Chalupa P. Královna Ester. Kniha Ester v pohledu synchronním a diachronním. Královna Ester. Kniha Ester v pohledu synchronním a diachronním. 1999.
Chalupa P. Královna Ester. Kniha Ester v pohledu synchronním a diachronním. Královna Ester. Kniha Ester v pohledu synchronním a diachronním. 1999.
KAPITOLA V KNIZE
Chalupa P. Die Rezeption der normativen Texte des Pentateuchs in den Büchern Esra und Nehemia. In Lujič B., Tepert D. (Eds.) Bogu – Gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26). Zbornik u čast prof. Dr. Sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života. 2016.
Chalupa P. Pomstychtivý Bůh? (k Iz 63,1–6). Obtížné oddíly Zadních proroků. 2016.
Chalupa P. Prorokovy trable nebo trable s prorokem? (Jon 4,10–11). Obtížné oddíly Zadních proroků. 2016.
Chalupa P. „S námi je Bůh“ (k výrazu „Immanuel“ v Iz 7,14; 8,8.10). Obtížné oddíly Zadních proroků. 2016.
Chalupa P. The Book Esther in Josephus. Authority of Conflict-causing Laws. The Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts. 2016.
Chalupa P. Erneuerung des Königtums im ersten Buch Samuel (1 Sam 11,14–15). In . (Eds.) A King Like all the Nations (Deu 17:14)? Kingdom of Israel and Judah in the Bible and History. 2015.
Chalupa P. Debóra a Jáel (Sd 4–5). Obtížné oddíly Předních proroků. 2013.
Chalupa P. Chizkijášova nemoc a uzdravení (2Kr 20,1–11). Obtížné oddíly Předních proroků. 2013.
Chalupa P. Nátan před Davidem (2S 12,1–15). Obtížné oddíly Předních proroků. 2013.
Chalupa P. Obnova smlouvy ve Starém a Novém zákoně. Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. 2013.
Chalupa P. Recepce normativních textů Pentautechu v knihách Ezdráš a Nehemjáš. „Zde jsem, abych plnil tvou vůli“. Biblická zvěst o svobodě a zodpovědnosti. 2012.
Chalupa P. Obnova království v 1 S 11,14-15? "Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry?" (1 Tim 1,5): Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám. 2008.
Chalupa P. Aktualizace smlouvy v deuteronomistickém zpracování dějin. Od Abrahama k Nové smlouvě. 2007.
ABSTRAKT
Chalupa P. Bude-li rosa na ovčím rouně (Sd 6,36). Anno Domini. 2002.
Chalupa P. Budete-li prosit v mém jménu (J 14,13). Anno Domini. 2002.
Chalupa P. Můj duch jásá v Bohu (L 1,46). Anno Domini. 2002.
Chalupa P. Najde se deset spravedlivých (Gn 18,20). Anno Domini. 2002.
Chalupa P. Ne má, ale tvá vůle se staň (L 22,41). Anno Domini. 2002.
Chalupa P. Odpusť jim, nevědí, co činí (Sk 7,59). Anno Domini. 2002.
Chalupa P. Otče náš (L 11,2). Anno Domini. 2002.
Chalupa P. Prosit za mrtvé? (2 Mak 12,44). Anno Domini. 2002.
Chalupa P. Vylévej před ním své srdce (Ž 62). Anno Domini. 2002.
Chalupa P. Jak vznikl Pentateuch? Katolický týdeník. 2001.
Chalupa P. Jsem, který jsem. Ex 3,14. AD. 2001.
Chalupa P. Kde jsi? Gn 3,9. AD. 2001.
Chalupa P. Stvoření světa a člověka. Katolický týdeník. 2001.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Chalupa P. Abraham a Sára, prarodiče Izraele. Diecézní setkání katechetů a kněží, Pastorační centrum Biskupství ostarvsko-opavského. 2009.
Chalupa P. Apoštol Pavel. Diecézní setkání katechetů a kněží, Moravsko-slezská křesťanská akademie. 2009.
Chalupa P. Metody a přístupy k výkladu Bible. Diecézní setkání katechetů a kněží, Katechetické centrum Biskupství královehradeckého. 2009.
Chalupa P. Metody a přístupy k výkladu Bible. přednáška pro veřejnost, Moravsko-slezská křesťanská akademie. 2009.
Chalupa P. Víra z pohledu Starého a Nového zákona. VII. celostátní kongres katechetů, Katechetická sekce České biskupské konference. 2009.
Chalupa P. Židé v Pavlových listech. Diecézní setkání katechetů a kněží, Moravsko-slezská křesťanská akademie. 2009.
Chalupa P. Kořeny vzniku antijudaismu a jeho podoby v Hebrejské bibli. Cyklus přednášek o židovské kultuře pro Kabinet judaistiky FF UP. 2008.
Chalupa P. Sondy do dějin starozákonního Izraele - ukázky z biblické archeologie. Přednáška pro veřejnost pořádaná Moravsko-slezskou křesťanskou akademií v Prostějově. 2008.
Chalupa P. Sondy do dějin starozákonního Izraele - ukázky z biblické archeologie. Přednáška pro veřejnost pořádaná Moravsko-slezskou křesťanskou akademií v Uherském Brodě. 2008.
Chalupa P. Starozákonní východiska sociální nauky církve. Přednáška pro veřejnost pořádaná Muzeem Kroměřížska. 2008.
Chalupa P. Starozákonní východiska sociální nauky církve. přednáška v rámci Kněžského dne pořádaného AKS v Olomouci. 2008.
Chalupa P. Starozákonní východiska sociální nauky církve. Přednáška pro veřejnost pořádaná Moravsko-slezskou křesťanskou akademií Kyjov. 2008.
Chalupa P. Workshop o četbě Bible. Workshop o četbě Bible v rámci 24. knižního veletrhu a 15. literárního festivalu Olomouc. 2008.
Chalupa P. Ženy Starého zákona. veřejná přednáška pro Moravsko-slezskou křesťanskou akademii. 2008.
Chalupa P. Židé v Pavlových listech. 6. moravsko-slezské akademické dny MSKA. 2008.
Chalupa P. Život a působení apoštola Pavla. Vzdělávání seniorů. - pořádalo Biskupství ostravsko-opavské. 2008.
Chalupa P. Josef Egyptský (Gn 37,1-50,26). biblický kurz (cyklus přednášek/pozvání ke studiu). 2007.
Chalupa P. Násilí v Bibli. celoživotní vzdělávání. 2007.
Chalupa P. Nejen praotcové, ale také pramatky izraelského národa. celoživotní vzdělávání. 2007.
Chalupa P. Vztah mezi Starým a Novým zákonem. přednáška v rámci celoživotního vzdělávání. 2007.
Chalupa P. Abraham před narozením Izáka (Gn 11,10-20,18). biblický kurz, Pastorační středisko Biskupství brněnského. 2006.
Chalupa P. Desatero v rámci biblického poselství. vzdělávání dospělých, římskokatolická farnost v Havířově. 2006.
Chalupa P. Interpretace textů o násilí ve Starém zákoně. vzdělávání, kaplani Armády České republiky. 2006.
Chalupa P. Povolání v Písmu svatém. vzdělávání, Konference vyšších řeholních představených. 2006.
Chalupa P. Starozákonní vzory svatosti. kurz pro formátory a formátorky řeholních společenství ČR a SR. 2006.
Chalupa P. Uvedení do knihy Ester. setkání nad knihou Ester a slavením purim. 2006.
Chalupa P. Úvod do Písma svatého. kurz pro pastorační asistenty, prostějovský děkanát. 2006.
Chalupa P. Věrnost v Písmu svatém. duchovní obnova, Sdružení salesiánských spolupracovníků. 2006.
Chalupa P. Vztah mezi Starým a Novým zákonem. vzdělávání laiků, Křesťanský institut. 2006.
Chalupa P. Vztah mezi Starým a Novým zákonem. Moravsko-slezská akademie, vzdělávání dospělých. 2006.
Chalupa P. Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanském pojetí. vzdělávání dospělých, Česká křesťanská akademie. 2006.
Chalupa P. O studijní cestě do Izraele. Přednáška o studijní cestě do Izraele s promítáním fotografií. 2005.
Chalupa P. Úvod do Písma svatého. Kurz pro lektory, pořádaný frýdecko-místeckým děkanátem. 2005.
Chalupa P. Úvod do Písma svatého. Úvod do Písma svatého- kurz pro lektory, pořádaný Arcibiskupstvím olomouckým. 2005.
Chalupa P. Vztah mezi Starým a Novým zákonem. Vzdělávání dospělých, pořádané Moravsko-slezskou akademií. 2005.
Chalupa P. Alois Musil jako biblista. vzpomínková slavnost k 60. výročí jeho úmrtí. 2004.
Chalupa P. Texty o násilí ve Starém zákoně. vzdělávací přednáška s diskusí pro Moravskoslezskou křesťanskou akademii. 2004.
Chalupa P. Úvod do Písma svatého. kurz pro lektory Arcibiskupství olomouckého. 2004.
Chalupa P. Boží slovo v pastorační praxi, Bible a dějiny. Vzdělávání mladých kněží, trvalých jáhnů a pastoračních asistentů (Diecézní teologický institut). 2002.
Chalupa P. Das Esterbuch - eine gott-lose biblische Schrift. Přednáška v rámci "Kurzu základní exegeze" prof. G. Braulika. 2002.
Chalupa P. Praktická práce s Biblí. Seminář pro trvalé jáhny všech diecézí České republiky (Arcibiskupství olomoucké). 2002.
Chalupa P. Starozákonní texty ve vánoční liturgii. Vzdělávání laiků ostravsko-opavské diecéze (Křesťanský institut). 2002.
Chalupa P. Biblická antropologie. Biskupství ostravsko-opavské. 2001.
Chalupa P. Biblická Píseň písní v životě církve a dějinách umění. Křesťanská akademie Jeseník. 2001.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Chalupa P. Bible v liturgii. Bible v liturgii. 2007.
Chalupa P. Komentář k biblickému textu. Bible v liturgii. 2006.
Chalupa P. Křesťanské ozvěny. rozhovor s Kateřinou Rozsovou o biblickém apoštolátu. 2004.
Chalupa P. Ranní slovo. rozhovor s Petrem Vaďurou o biblických textech v křesťanské liturgii (Gn 15,1-18). 2004.
Chalupa P. Bible v liturgii. Proglas. Brno. Roční cyklus celkem 71 patnáctiminutových pořadů k liturgickým perikopám. 2002.
Chalupa P. Denní ticha chvíle. Proglas, cyklus 7 pořadů. 2001.
Ambros P., Chalupa P. Studium teologie na CMTF UP. Diskusní pořad. Rádio Proglas, Olomouc, 12. 1. 2001. 2001.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Chalupa P. Distanční opora k předmětu Starý zákon. Distanční opora k předmětu Starý zákon. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Chalupa P. Víno v Bibli. 2009.
Chalupa P. Vztah mezi exegezí a biblickou pastorací. Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Adam MACKERLE CMF Teologie 2011
Jiří PAVLÁN CMF Teologie 2015
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.