PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

vizitka

 

Vzdělání

 • 2002-2005 doktorské studium oboru Pedagogika, PdF UP (Ph.D.)
 • 2004 rigorózní zkouška CMTF UP (PhDr.)
 • 1999-2004 magisterské studium oboru Učitelství pedagogiky pro střední školy - Filosofie, PdF UP a CMTF UP (Mgr.)
 • 1997-2002 magisterské studium oboru Křesťanská výchova, CMTF UP (Mgr.)
 • 1997-2000 bakalářské studium oboru Informatika PřF UP (Bc.)

Praxe

 • 2000 - dosud - editor časopisu Paidagogos
 • 2004 - dosud odborný asistent KKV CMTF UP
 • 2007 - dosud - předseda spolku Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, z. s.
 • 2007 - dosud - člen Philosophy of Education Society of Great Britain
 • 2008 - dosud - vedoucí oddělení dalšího vzdělávání Rektorátu UP
 • 2008 - 2014 - místopředseda Koordinační rady pro distanční vzdělávání na UP
 • 2010 - dosud - místopředseda Koordinační rady pro celoživotní vzdělávání na UP
 • 2011 - 2016, 2017 - dosud člen Komise pro informační technologie UP
 • 2011 - dosud - člen Pedagogické komise UP
 • 2011 - dosud - člen Akademického senátu UP
 • 2012 - dosud - člen prezidia Central European Philosophy of Education Society
 • 2013 - dosud - místopředseda Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice
 • 2014 - 2018 - člen Akademického senátu CMTF UP
 • 2015 - dosud - akreditovaný tester ECDL
 • 2016 - dosud - místopředseda Ekonomické komise Akademického senátu UP, od 2017 předseda

Odborné zaměření

 • Filosofie a teorie výchovy
 • J. A. Komenský
 • Teorie sociální pedagogiky
 • Metodologie a výzkum v sociální pedagogice
 • Sociální a pedagogické aspekty informačních a komunikačních technologií
 • Teorie a výzkum hodnot
 • Teorie a výzkum volného času

Výběrová bibliografie

 • Pospíšil, J., Špatenková, N. & Pospíšilová, H. (2017). Curriculum Adjustments for Increasing the Efficiency of ICT Education of the Elderly According to Their ICT Proficiency. In ICERI2017 Proceedings (pp. 6382-6388). doi: 10.21125/iceri.2017.1649
 • Pospíšilová, H., Špatenková, N. & Pospíšil, J. (2017). The Influence of Parents and Other People on Informal Learning and Non-Formal Education of Children 11-15 Years Old. In ICERI2017 Proceedings (pp. 5885-5891). doi: 10.21125/iceri.2017.1542
 • Pospíšil, J., Špatenková, N. & Pospíšilová, H. (2017). The Economic Situation of Family as a Factor Influencing Values of its Members. In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, Conference Proceedings, Book 3 Vol. 3 (pp. 227-234). Albena : SGEM. doi: 10.5593/sgemsocial2017/33/S12.030
 • Pospíšilová, H., Špatenková, N. & Pospíšil, J. (2017). Do Children Experience Leisure Time Like Their Parents Did? Outcomes of the Research of the Relationship between Leisure Activities of Today's Children and the Leisure Activities of Their Parents in Their Childhood. In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, Conference Proceedings, Book 3 Vol. 3 (pp. 77-84). Albena : SGEM. doi: 10.5593/sgemsocial2017/33/S12.011
 • Pospíšil, J., Pospíšilová, H. & Špatenková, N. (2016). General Attitudes to the Faith, Religion, Ethics and Solidarity Among the Czech Adults. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Conference Proceedings, Book 1 Vol. 2 (pp. 549-556). Albena : SGEM. doi: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B12/S02.071
 • Pospíšil, J., Špatenková, N. ICT Proficiency Of Seniors In Comparison With Other Adults Groups. In SGEM2016 Conference Proceedings. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 457-462. ISBN 978-619-7105-72-8. ISSN 2367-5659.DOI 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B13/S03.059
 • Pospíšil, J., Špatenková, N. Čeští senioři a ICT: výsledky empirického šetření. In Edukacja i kompetencje seniorów. Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2016, s. 63-96. ISBN 978-83-941568-6-2.
 • Pospíšil, J., Pospíšilová, H. & Špatenková, N. (2016). Preferences of Themes of Online Courses Depending on Gender and Age. In ICERI2016 Proceedings (pp. 2069-2077). doi: 10.21125/iceri.2016.1467
 • Pospíšilová, H. & Komínková, L. (2015). Svět školní družiny : etnografická studie. Olomouc: VUP.
 • Sobková, P., Öbrink Hobzová, M. & Pospíšilová, H. a kol. (2015). Sociální pedagogika a její metody. Olomouc: VUP.
 • Pospíšilová, H. (2013). Výukové cíle a metody v práci sociálního pedagoga. In Potměšilová, P. a kol. Sociální pedagogika v teorii a praxi (pp. 80-92). Olomouc: VUP.
 • Potměšilová, P., Pospíšilová, H., Öbrink Hobzová M. & Fojtíková Roubalová, M. (2013). Vnímání hudby u dětí se sluchovým postižením - inkluzivní projekt. In Paidagogos, časopis pro pedagogiku a s ní související vědy. [online elektronický časopis], (1), Dostupné na internetu http://www.paidagogos.net/
 • Sobková, P., Öbrink Hobzová, M. & Pospíšilová, H. (2012). Emocionální stav u studentů sociální pedagogiky v kontextu spirituálního rozměru výuky na CMTF UP. In Studia scientifica facultatis paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok, roč. XI.(4), 302 - 307.
 • Pospíšilová, H. (Ed.). (2010). Mládež, hodnoty a volný čas. Olomouc: Hanex.
 • Pospíšilová, H. (2010). Výchova k hodnotám v neformálním vzdělávání. In Pospíšilová, H. (Ed.) Mládež, hodnoty a volný čas (pp. 16-29). Olomouc: Hanex.
 • Pospíšilová, H. & Pospíšil, J. (2006). Management distanční formy vzdělávání na vysoké škole. In Podškubková, J. & Pospíšil, J. (Eds.). Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy (125 - 144). Olomouc: VUP

Granty

 • 2018 - Statutární město Olomouc, projekt Další vzdělávání - kurzy pro širokou veřejnost, řešitel
 • 2018 - Olomoucký kraj, projekt Evaluace (Zvyšování kvalitativních parametrů UP v oblasti vědy a výuky), řešitel
 • 2018- IGA UP v Olomouci, SIVV - IGA_CMTF_2018_003 Výzkumné oblasti v sociální pedagogice na CMTF UP, hl. řešitel: doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D., spoluředitel
 • 2018 - MŠMT - C8-2018 Rozvoj a posilování efektivity vnitřních systémů zajišťování kvality s cílem zvyšování kvality a relevance vzdělávacích činností, spoluřešitel
 • 2017 - 2018 - Česká rozvojová agentura - 25/2017/03, Podpora rozvoje studijních programů, řízení kvality a mezinárodní mobility na vybraných vysokých školách na Ukrajině, řešitel
 • 2017 - Statutární město Olomouc, projekt č. 13219 Další vzdělávání - kurzy pro širokou veřejnost, řešitel, úspěšně obhájeno
 • 2017 - MŠMT - C9-2017 Rozvoj a posilování efektivity vnitřních systémů zajišťování kvality s cílem zvyšování kvality a relevance vzdělávacích činností, spoluřešitel
 • 2017 - Olomoucký kraj, projekt Evaluace (Zvyšování kvalitativních parametrů UP v oblasti vědy a výuky), řešitel, úspěšně obhájeno
 • 2017- IGA UP v Olomouci, SIVV - IGA_CMTF_2017_003 Hodnotová výchova ve volném čase, hl. řešitel: Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD., spoluřešitel, úspěšně obhájeno
 • 2017- IGA UP v Olomouci, FRUP - FRUP_2017_028 Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace nově vzniklého magisterského studia Sociální pedagogiky v kombinované formě, hl. řešitel: Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D., spoluřešitel, úspěšně obhájeno
 • říjen 2016 - dosud Projekt Příprava romských dětí a dětí ze sociálně marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání pomocí dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních potřeb - ROMSPIDO, hl. řešitel prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Egýd Tavel, Ph.D., projekt ESF CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000185, členka týmu projektu
 • 2016- IGA UP v Olomouci, SIVV - IGA_CMTF_2016_013 Prosociální jednání v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti, hl. řešitel: PhDr. Ing. Ludmila S. Trochtová, spoluřešitel, úspěšně obhájeno
 • 2015 - 2016 - Česká rozvojová agentura - 25/2015/24 Podpora rozvoje studijních programů, univerzitní samosprávy a mezinárodní mobility na vybraných vysokých školách na Ukrajině, řešitel, úspěšně obhájeno
 • 2015- IGA UP v Olomouci, SIVV - CMTF_2015_010 Metody sociálně výchovných činností v sociální pedagogice, hl. řešitel: Mgr. Petra Sobková, spoluřešitel, úspěšně obhájeno
 • 2015- IGA UP v Olomouci, FRUP - FRUP_2015_001 Profilace studijního oboru Sociální pedagogika, hl. řešitel: PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D., spoluřešitel, úspěšně obhájeno
 • 2014 - IGA UP v Olomouci, SIVV - CMTF_2014_017 Výchova k hodnotám zaměřená na cílové skupiny sociální pedagogiky, hl. řešitel: Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D., spoluřešitel, úspěšně obhájeno
 • 2011 - 2014 - Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci - POMEZI CZ.1.07/2.2.00/28.0091, projekt ESF, hl. řešitel: JUDr. Mag. Iur. Michal Malacka Ph.D., MBA, koordinátor projektu, UP Olomouc, úspěšně obhájeno
 • 2013 - IGA UP v Olomouci, SIVV - CMTF_2013_007 Sociální pedagogika v teorii a praxi, hl. řešitel: PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D., spoluřešitel, úspěšně obhájeno
 • 2012 - IGA UP v Olomouci, Studentská grantová soutěž, SIVV - CMTF_2012_012 Sociálně a zdravotně znevýhodněné a jiné skupiny populace a jejich sociální determinanty zdraví, hl. řešitel: doc. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D., spoluřešitel, úspěšně obhájeno
 • 2011 - IGA UP v Olomouci, Studentská grantová soutěž, SIVV - CMTF_2011_011 Hodnoty a volný čas v současnosti, řešitel, úspěšně obhájeno
 • 2010 - IGA UP v Olomouci, Studentská grantová soutěž, SIVV - CMTF_2010_003 Hodnoty a volný čas, hl. řešitelka: Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D., spoluřešitel, úspěšně obhájeno

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)