doc. lic. Damián Němec, dr

Visit card

Born in 1960.

Education

 • 2008    Doc. (scientific habilitation, theology)

Konkordátní smlouvy Apoštolského stolce s postkomunistickými zeměmi (1990–2007) [Concordat Agreements between the Holy See and the Post-Communist Countries (1990–2007)], Palacký University of Olomouc

 • 2003    dr (doctor of theology, degree in the field of canon law)

Rozwój Czeskiej Prowincji Dominikańskiej w latach 1948 - 1997. Studium historyczno-prawne [Evolution of the Czech Dominican Province in 1948-1997. Historical-Canonical Study], Papieski Fakultet Teologiczny [Pontifical Faculty of Theology] Wrocław (Poland)

 • 1996    lic. (licentiate of theology, degree in the field of canon law)

Vývoj české dominikánské provincie v letech 1905-1948 [Evolution of the Czech Dominican Province in 1905-1948], Papieski Fakultet Teologiczny [Pontifical Faculty of Theology] Wrocław (Poland)

 • 1990 – 1991    Mgr. Palacký University of Olomouc, Faculty of Theology
 • 1986 – 1990    Studies on Faculty of Theology in Litoměřice1
 • 1976 – 1980    Secondary school for Mechanical Engineering in Jedovnice

Specialist focus

 • The law of the consecrated life;
 • Area of relations between the state and the Church, first and foremost with the Catholic Church, with a focus on concordat law;
 • Contribution to the formulation of ecclesiastic legislation, primarily in the area of laws of monastic institutions;
 • Cooperation on translations of liturgical texts (the Roman pontifical, marriage ceremonies, revision of the translation of the Roman missal);
 • Translations of Church documents (first and foremost canonical-legal considerations) and preparation of official statements;
 • Historical and legal aspects of the life of monastic institutions from the year 1918 up to the present with special attention to the period of Communist totalitarianism;
 • Legal advisory activity for certain Church legal bodies (Czech Bishop‘s Conference, Conference of Higher Monastic Superiors, Bishopric of Brno, particular monastic institutions, especially female ones).

Employments and Offices

Academic Employments and Offices

 • 2018 – now    Teaching of the Canon law at the Faculty of Law of Masaryk University in Brno
 • 2017 – now    Member of the Counsel on Health Pastoral Care at Ministry of Health of the Czech Republic
 • 2017 – now    Member of the Academic Senate of Palacký University of Olomouc
 • 2016 – now    Head of the Department of Church History and Canon Law, Palacký University of Olomouc, Faculty of Theology
 • 2013 – 2016    Teaching of state ecclesiastical law and property canon law on the course for licentiate of canon law at the Academy of Canon Law in Brno
 • 2012 – now     Scientific researcher (Research projects, supervisor and opponent of theses), University of Trnava (Slovakia), Faculty of Law
 • 2008 – 2016    Head of the Department of Canon Law, Palacký University of Olomouc, Faculty of Theology
 • 2006 – now    Professor assistant, Palacký University of Olomouc, Faculty of Philosophy, Courses of the history of Canon law and of Church-State relations
 • 2006 – now    Member of the Scientific Counsel of the Faculty of Theology, Palacký University of Olomouc
 • 2006 – 2014     Vice-Dean (for organisation, evolution and juridical affaires), Palacký University of Olomouc, Faculty of Theology
 • 2005 – now    Member of the Counsel of the Doctoral Studies of the Practical Theology, Palacký University of Olomouc, Faculty of Theology
 • 2005 – now    Member (since 2017 chairman) of the Legislative Commission of the Academic Senate of the Palacký University of Olomouc
 • 2005 – 2008    Charged with guidance of the Department of Church Law, Palacký University of Olomouc, Faculty of Theology
 • 2005 – 2006    Member of the Academic Senate of Palacký University of Olomouc
 • 2002 – 2018     Member (2006–2018 President) of the Commission for Intellectual Life, Czech Dominican Province Prague
 • 1996 – 1999    Member of the Academic Senate of the Faculty of Theology at Palacký University of Olomouc
 • 1994 – 2010     Assistant, Palacký University of Olomouc, Faculty of Law, Courses of State ecclesiastical law and of Canon Law
 • 1991 – 2008     Assistant, Palacký University of Olomouc, Faculty of Theology, Courses of Canon law
 • 1990 – 1991    Member of the Academic Senate of the Faculty of Theology at Palacký University of Olomouc and of the Collegium of the Rector of the Palacký University of Olomouc

Church Employments and Offices

 • 2017 - now Consultant of the Commission for Economy and Law of the Czech Bishops' Conference Prague
 • 2014 - 2017 Auxiliary Delegate for Health Care, Archdiocese Olomouc
 • 2012 - now Member of the Council for Health Care, Czech Bishops' Conference Prague
 • 2007 - now Counsellor of the Press Centre , Czech Bishops' Conference Prague
 • 2006 - now Member (2012-2018 President) of the Commission for Liturgy, Czech Dominican Province Prague
 • 2004 - 2006 Member of the Commission for Liturgy, Czech Conference of Bishops Prague
 • 2003 - 2005 Expert, Czech Bishops' Conference Prague, Plenary Council of the Catholic Church
 • 2002 - now Member of the Editing Counsel, Czech Dominican Province Prague
 • 2002 - 2018 Member of the Provincial Counsel, Czech Dominican Province Prague
 • 2002 - 2009 Member of the Commission for Preparation of the State of Consecrated Widows , Diocese of Pilsen
 • 2002 - 2004 Pastor, Archdiocese of Prague, Parish of Prague - Hlubočepy
 • 1998 - 2002 Provincial, Czech Dominican Province Prague
 • 1993 - 1998 Prior of the Convent of Dominicans in Olomouc
 • 1991 - 1992 Parochial vicar, Archdiocese of Olomouc, Parish of St. Michael in Olomouc

Themes of research

 • Law of consecrated life
 • Church-State relations, especially concordats
 • Law of sacraments
 • Penal Canon law
 • Administration of Church goods

Scientific Organisations

 • Canon Law Society and its Institute of Ecclesiastical Law (Prague)
 • Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Roma)
 • Société International de Droit Canonique et de Législations Religieuses Comparées Paris
 • International Consortium for Law And Religion Studies [ICLARS] Milano
 • The European Society for History of Law Brno

Selected bibliography

Monographies

 • Concordat Agreements between the Holy See and the Post-Communist Countries (1990-2010). [Law and Religious Studies 8]. Leuven - Paris - Walpole, MA: Peeters, 2012. 544 pp. ISBN 978-90-429-2519-9
 • Konkordátní smlouvy Svatého stolce s postkomunistickými zeměmi (1990-2008) [Concordat Agreements between the Holy See and the Post-Communist Countries (1990-2008)]. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010. 544 pp. ISBN 978-80-89096-45-9
 • Manželské právo katolické církve s ohledem na platné české právo [Marriage Law of the Catholic Church with Regard on the Actual Czech Law]. Praha - Kostelní Vydří: Krystal OP - Karmelitánské nakladatelství, 2006. 215 pp. ISBN 80-85929-83-X - 80-7195-065-3

Articles and Book Chapters

 • Janczewski, Z. – Dohnalik, J. – Kilanowski, I. (eds.). Kodeks pio-benedyktyński między tradycją a rozwojem [The Pio-Benedictine Code between Tradition and Evolution]. Warszawa: Spes, 2017. 222 s. ISBN 978-83-949461-0-4; chapter Ewolucja regulacji CIC/1917 dotyczącej profesji czasowej [Evolution of the Legislative of CIC/1917 Regarding Temporal Profession], pp. 115–146
 • Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č [Encyclopedia of Czech Law History, Vol. I, A – Č]. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 971 s. ISBN 978-80-7380-562-3; heslo Vztah církve a státu [entry Church-State Relation], pp. 504–526 (Němec: 40%, Jonová 30%, Parma 30%)
 • Ryguła, Piotr (ed.). Skutki cywilnoprawne małżeństwa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem prawa w Polsce, Słowacji i Republice Czeskiej. Kraków: Scriptum, 2014. 166 s. ISBN 978-83-64028-22-9; kapitola Skutki cywilne zawarcia małżeństwa kanonicznego w czeskim systemie prawnym, s. 115–126
 • Moravčíková, Michaela (ed.). Reštitúcie cirkevného majetku [Restitution of Church Goods]. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010. 244 pp. ISBN 978-80-89096-48-0; Chapter Vývoj zásad uplatněných v návrzích majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v České republice ve světle konkordátních smluv s postkomunistickými zeměmi [Evolution of Principles Adopted in Proposals of Patrimony Settlement with Churches and Religious Congregations in the Light of Concordat Agreements with Post-Communist Countries], pp. 143–175
 • Coglievina, Stella (ed.). Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e Chiesa cattolica. Milano: Vita e pensiero, 2010. XXII + 226 pp. ISBN 978-88-343-1869-0; Chapter Repubblica Ceca, pp. 123–148
 • Černušák, Tomáš – Prokop, Augustin – Němec, Damián. Historie dominikánů v českých zemích [History of Dominicans in the Czech Countries]. Praha: Krystal OP, 2001. 239 pp. ISBN 80-85929-50-3; Chapter Česká dominikánská provincie po jejím obnovení v r. 1905 [Czech Dominican Province after its Restoring in 1905], pp. 158–239
 • Conscientious Objection in Current Czech Law. Ecumeny and Law, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Nr 4: Welfare of the Child: Welfare of Family, Church, and Society, 2016, pp. 249–273, ISSN 2353-4877
 • Právní omezení v udělování svátosti smíření v CCEO a CIC [Legal Constraints on the Administration of the Sacrament of Reconciliation in CCEO and CIC]. Studia theologica, Olomouc. CMTF UP, winter 2016, vol. 18, Nr 4/2016, pp. 83–110, ISSN 1212-8570
 • Tschechische Besonderheiten in den Konkordatsverträgen. In: Sitarz, Mirosław – Stanisz, Piotr – Stawniak, Henryk (eds.). Reddite ergo, quae sunt Caesaris, Caesari et, quae sunt Dei, Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefu Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej (Prace Wydziału Nauk Prawnych 57) [Festschrift dedicated to Prof. Józef Krukowski on the occasion of 50 years of scientific work (Works of the Faculty of Law Sciences)]. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014. 935 pp. ISBN 978-83-7306-667-0; pp. 155–174
 • Das tschechische Gesetz über Eigentumsvergleich mit Kirchen und Religionsgemeinschaften aus dem Jahr 2012. Archiv für katholisches Kirchenrecht. Mit besonderer Berücksichtigung der Länder deutscher Sprache, Paderborn: Ferdinand Schöning, 182. Band, Jahresgang 2013, pp. 161–200, ISSN 0003-9160
 • Mimořádné způsoby propuštění katolických duchovních z duchovního stavu na základě dokumentů Kongregace pro klérus z let 2009 a 2010 [Extraordinary Ways of Dismissal from the Clerical State in Virtue of Documents of the Congregation for Clergy from 2009 and 2010]. Revue církevního práva [Church Law Review], Praha. Společnost pro církevní právo [Church Law Society], Vol. XVIII, spring 2012, Nr 51 – 1/12, pp. 7–22, ISSN 1211-1635
 • The Situation of the Canonical Celebration of Marriage and of the Church Decisions upon Matrimony in the Post-Communist Countries in Europe Especially in the Concordat Agreements. In: Kowal, JanuszLlobell, Joaquín (eds.) Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz. 4 sv., in sum 2434 pp. (continues numbering in all four volumes). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2010. ISBN 978-88-209-8351-2 (sv. I & II & III), 978-88-209-8352-9 (sv. IV); sv. IV, pp. 1033–1054
 • Communicatio in sacris w ustawodawstwie i praktyce Kościoła łacińskiego w Republice Czeskiej [Communicatio in sacris in the Legislation and Practice of the Latin Church in the Czech Republic]. In: Krukowski, Józef – Sitarz, Mirosław – Dziub, Krzysztof (eds.) Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła [Ecumenical Relations in the Realization of the Service of Sanctification of the Church]. Lublin: Towarzystwo naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. [Scientific Association of KUL, Lublin Catholic University of John Paul II], 2010. 220 pp. ISBN 978-83-7306-469-0, 873-83-7702-038-3; pp. 101–108
 • Mimořádná kanonická opatření pro pokračování řeholního života v letech 1948–1989 [Extraordinary Means for Continuation of the Religious Life in 1948 – 1989]. In: Mačala, PavolMarek, Pavel – Hanuš, Jiří (eds.). Církve 19. a 20. století v slovenské a české historiografii [Churches of the 19th and 20th Century in the Slovak and Czech Historiography]. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury [Centre for Democracy and Culture], 2010. 648 pp. ISBN 978-80-7325-218-2; pp. 573–594
 • Typologické zařazení smluv mezi Apoštolským stolcem na jedné straně a Slovenskou republikou (2000) a Českou republikou (2002) na straně druhé [Typology of Agreements between the Holy See on the One Hand and the Slovak Republic (2000) and the Czech Republic (2002) on the Other Hand]. Revue církevního práva [Church Law Review], Praha. Společnost pro církevní právo [Church Law Society], Vol. IX, spring 2003, Nr 24 – 1/03, pp. 17–26. ISSN 1211-1635
 • Papež jako patriarcha křesťanského Západu [The Pope as Patriarch of the Christian Occident]. Revue církevního práva, Vol. VI, autumn 2000, Nr 16 – 2/00. pp. 105 – 119. ISSN 1211-1635
 • Změny v kodexu kanonického práva. K apoštolskému listu Ad tuendam fidem [Changes in the CIC/1983 and in the CCEO. Towards the Apostolic Letter Ad tuendam fidem]. Teologické texty [Theological Texts], September 1998, Vol. 9, Nr 4, pp. 132–134. ISSN 0862-6944

Granted Projects

 • 2018 - 2019 Visegrád Fund, Nr. 21730060 - Registration of Churches and Religious Societies
 • 2007 Fond rozvoje vysokých škol [Fund of Evolution of High Schools], Nr. 1191/2007 - Právo východních katolických církví [The Law of Eastern Catholic Churches]
 • 2013 - 2015 Vedecká grantová agentúra Slovenskej republiky [Scientific Grant Agenture of the Slovak Republic], Nr. 1/2577012 - Sociálna náuka Katolíckej cirkvi v pracovnom práve Slovenskej republiky [Social Doctrine of the Catholic Church in the Labour Law of the Slovak Republic] (with JUDr. Viktor Križan, PhD.)

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)