PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

vizitka

Narozena v roce 1981.

Vzdělání

 • 2011-2013 navazující magisterské studium oboru Dějiny výtvarných umění, FF UP (Mgr.)
 • 2008-2011 bakalářské studium oboru Dějiny výtvarných umění, FF UP (Bc.)
 • 2008 rigorózní zkouška CMTF UP (PhDr.)
 • 2005-2011 doktorské studium oboru Praktická teologie se zaměřením na církevní dějiny, CMTF UP (Th.D.)
 • 2002-2007 magisterské studium oboru Historie, FF UP (Mgr.)
 • 2000-2005 magisterské studium oboru Katolická teologie, CMTF UP (Mgr.)

Praxe

 • od 2011 garant kurzu U3V „Křesťanství a teologie v proměnách času“ na CMTF
 • 2008-2011 členka AS UP
 • 2008-dosud – akademický pracovník CMTF UP

Odborné zaměření

 • církevní dějiny 19. a 20. století
 • papežská diplomacie
 • dějiny liturgie, liturgické reálie
 • dějiny umění
 • památková péče

  Výzkum je realizován v tuzemských a zahraničních archivech. Vatikánských archiv, Historický archiv státního sekretariátu, Vatikánské apoštolské knihovně (jako stipendistka Českého historického ústavu v Římě) a vídeňských archivech.

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Domus correctionis Müroviensis = Korekční dům pro kněze na Mírově (1761-1850) [Domus correctionis Müroviensis The House of Correction in Mírov for priests (1761-1850)], Olomouc 2012. ISBN 978-80-244-3255-7.
 • Kapitoly ze života Lva Skrbenského z Hříště pohledem Svatého stolce [The Chapters from the life of Leo Skrbenský von Hříště in the view of the Holy See], Uherské Hradiště 2013. ISBN 987-80-86157-37-5.
 • František Tomášek, kněz, katecheta, profesor a „ilegální biskup“. Moravské působení Františka Tomáška [František Tomášek, Priest, Catechist, Professor and „illegal bishop“. The Moravian period of František Tomášek], Historická společnost Starý Velehrad, Uherské Hradiště 2014. ISBN 978-80-86157-43-6.
 • Úcta eucharistie mimo mši. Eucharistické kongresy [The Worship of the Eucharist Outside Mass. The Eucharistic Congresses], Historická společnost Starý Velehrad: Uherské Hradiště 2015. ISBN 987-80-86157-46-7.
 • Theodor Kohn (1845-1915) Kníže-arcibiskup olomoucký, titulární arcibiskup pelusijský [Theodor Kohn (1845-1915) Archibishop of Olomouc, Titular Archbishop of Pelusium], Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2015. ISB 978-80-7325-379-0

Články a kapitoly v monografiích

 • Pokus o zřízení samostatné německé diecéze se sídlem v Chebu z pohledu zpráv vídeňské nunciatury. In: Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780-1918). Zdeněk R. Nešpor, Kristina Kaiserová (Eds.) Ústí nad Labem 2010, s. 76-85.
 • „The Archdiocese of Olomouc and the Nepomucenum since the Establishment of the College until the year 1950,“ In: Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza, Tomáš Parma (ed.), Olomouc 2011, s. 193-202.
 • L’unificazione dell’Italia dal punto di vista della Chiesa cattolica nei territori boemi, In Helan, Pavel e Moles Marco (eds), L’Unita’ d’Italia. Un intreccio di storia tra Tevere e Moldava? Praha 2012, s. 60-68.
 • Blick auf das Sakrament der Firmung und der Zelebrierung der heiligen Messe versus populum in der Korrespondenz von M. Pícha, L. Prečan und S. Braito. Ecclesia Orans, 3/2010, s. 301-309.
 • „Kohnův pucflek“. Vztah Josefa Svatopluka Machara a olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna. Studia Theologica 45, 3/2011, s. 42-59.
 • Jednání o obsazení arcibiskupského stolce v Olomouci po rezignaci arcibiskupa Lva kardinála Skrbenského z Hříště z pohledu Svatého stolce, Studia Theologica, 3/2013, s. 129-149. DOI: 10.5507/sth.2013.035
 • Privilege “Nobilitatis Natalium” Problem. The Exclusion of Non-noblemen from High Positions in the Church at the Turn of the Twentieth Century, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia, Volumen 14, 2013, s. 39-46.
 • Studium moravských alumnů v Římě ve vztahu k papežské koleji Nepomucenum v první polovině 20. století, in. T. PARMA (Ed.), Česká kolej v Římě. Od Bohemica k Nepomucenu: 130 let existence české kulturní a vzdělávací instituce, Kostelní Vydří 2014, s. 201-232.
 • Problematika jmenování a postavení biskupů německé národnosti v českých diecézích pohledem Svatého stolce. Pražská a litoměřická diecéze na přelomu 20. a 30. let 20. století, Studia theologica 16, 3/2014, s. 133-147. DOI: 10.5507/sth.2014.033
 • Attempts to Use the Vernacular Language in the Catholic Liturgy in the Czech Lands in the 1920s, in. Joris Geldhof, Daniel Minch, Trevor Maine (eds.), Approaching the Threshold of Mystery. Liturgical Worlds and Theological Spaces; Theologie der Liturgie, Bd. 10, Hersg. Martin Stuflesser, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2015, p. 166-182.
 • Působení biskupa Stanislava Zely v Arcidiecézní památkové radě, Studia theologica 17, 2/2015, s. 240-249. DOI: 10.5507/sth.2015.023
 • Bohemia and Moravia between Vienna and Rome in the Last Century of the Habsburg Monarchy (1804-1918), In Černušák a kol. The papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations, Instituto Storico Ceco di Roma , České Budějovice 2016, s. 233-265.
 • Otázka obsazování uprázdněných kanonikátů olomoucké kapituly v době episkopátu arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, Studia Theodlogica 19, 1/2017, s. 21-44. DOI: 10.5507/sth.2017.002
 • Čechy a Morava mezi Vídní a Římem v posledním století habsburské monarchie (1804-1918), In: Tomáš Černušák a kol., Papežství a české země v tisíciletých dějinách. Praha: Academia, 2017, s. 309-353.
 • Laici: cattolico, cittadino di “seconda categoria”; „Ordinati all‘internamento“ in. Testimoni della fedeEsperienze personali e collettive dei cattolici in Europa centro-orientale sotto il regime comunista, a cura di Jan Mikrut, Verona, Gabrielli Editori, 2017.
 • The Ways Of Punishing Clerics. Episcopal Detentions For Priests – A Case Study of Olomouc Archdiocese in the 19th century. Kościół i Prawo, 2017, roč. 6(19), č. 1, s. 209-225. DOI: 10.18290/kip.2017.6.1-14
 • Jednání o obsazení uvolněných kanonikátů olomoucké kapituly ve 30. letech 20. století a úsilí o schválení nových kapitulních stanov. Studia Theologica, 2017, roč. 19, č. 4, s. 283-302. DOI: 10.5507/sth.2017.066

Granty

 • 2018: hlavní řešit NAKI II DG18P02OVV035. Historické liturgické textilie v českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace. (do r. 2022)
 • 2016: spoluúčast GAČR GA16-15083S. Éra nuncia Pietra Ciriaciho: Československo-vatikánské vztahy 1928-1934. Hlavní řešitel PhDr. Pavel Helan, Th.D. Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. (do r. 2018)
 • 2015: spoluúčast GAČR 15-17092S. Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820–1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu. Hlavní řešitel PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
 • 2016: vnitřní grant IGA_CMTF_2016_007 Papežská diplomacie v kontextu českých církevních dějin
 • 2015: vnitřní grant IGA_CMTF_2015_002 Katolická církev na Moravě v období 19. a 20. století
 • 2014: vnitřní grant IGA_CMTF_2014_005 Katolická církev na Moravě v průběhu 19. a 20. století
 • 2013: vnitřní grant CMTF_2013_006 Katolická církev na Moravě v 19. a 20. století
 • 2012: vnitřní grant CMTF_2012_005 Olomoucká (arci)diecéze v dějinném vývoji
 • 2009: vnitřní grant studenta CMTF UP v Olomouci. Ehrenhausen (Štýrsko) – místo posledního odpočinku rezignovaného olomouckého arcibiskupa ThDr. Theodora Kohna. Kompletní dokumentace současného stavu
 • 2008: vnitřní grant studenta CMTF UP v Olomouci. Olomoucký arcibiskup ThDr. Theodor Kohn ve zprávách vídeňské nunciatury zasílaných Svatému stolci.