PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

Visit card

Born in 1981.

Education

 • 2011-2013: Master (Mgr.) study of The History of Art and the Theory of Art, Faculty of Arts of Palacký University, Olomouc (Czech Republic)
 • 2008-2011: Bachelor (Bc.) study of The History of Art and the Theory of Art, Faculty of Arts of Palacký University, Olomouc (Czech Republic)
 • 2008: PhDr. rigorous exam, Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology of Palacký University, Olomouc (Czech Republic)
 • 2005-2011: Th.D. study of Practical Theology, Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology of Palacký University, Olomouc (Czech Republic)
 • 2002-2007: Master (Mgr.) study in History, Faculty of Arts of Palacký University, Olomouc (Czech Republic)
 • 2000-2005: Master (Mgr.) study in Catholic Theology, Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology of Palacký University, Olomouc (Czech Republic)

Employments and Offices

 • 2011-dato: director of the Course of University of the Third Age „Christianity and theology through the ages” on Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology of Palacký University
 • 2008–2011: Member of Academic Senate of Palacký University
 • 2008–dato: Work on Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology of Palacký University

Themes of research

 • Church History of 19th and 20th Century
 • Papal diplomacy
 • History of liturgy
 • History of Arts
 • Heritage Preservation

Selected bibliography

Monographies

 1. Jonová, Jitka, Domus Correctionis Müroviensis. Korekční dům pro kněze na Mírově (1761-1850), Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2012. 139 s. ISBN 978-80-244-3255-7.
 2. Jonová, Jitka Kapitoly ze života Lva Skrbenského z Hříště pohledem Svatého Stolce, Uherské Hradiště: Historická společnost Starý Velehrad, 2013. 125 s. ISBN 987-80-86157-37-5.
 3. Jonová, Jitka, František Tomášek, kněz, katecheta, profesor a „ilegální biskup“. Moravské působení Františka Tomáška, Uherské Hradiště Historická: společnost Starý Velehrad, 2014. 120 s. ISBN 978-80-86157-43-6.
 4. Jonová, Jitka, Úcta eucharistie mimo mši. Eucharistické kongresy, Uherské Hradiště: Historická společnost Starý Velehrad, 2015. 132 s. ISBN 978-80-86157-46-7.
 5. Jonová, Jitka, Theodor Kohn (1845-1915) Kníže-arcibiskup olomoucký, titulární arcibiskup pelusijský, Brno: CDK, 2015, 371s. ISB 978-80-7325-379-0.

Articles and Book Chapters

 1. Jonová, Jitka, Pokus o zřízení samostatné německé diecéze se sídlem v Chebu z pohledu zpráv vídeňské nunciatury, In: Zdeněk R. Nešpor, Kristina Kaiserová (Eds.), Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780-1918), Ústí nad Labem: Albis International, 2010, s. 76-85.
 2. Jonová, Jitka, Arcibiskup Theodor Kohn a jeho postoj k národnostní otázce, In: Pavel Marek et al., Jan Šrámek a jeho doba, Brno: CDK, 2011, s. 151-161.
 3. Jonová, Jitka, Olomoucký arcibiskup Theodor Kohn z pohledu vybraných fondů Vatikánského archivu (Archivio Segreto Vaticano). In: Martina Bolom-Kotari, Věra Němečková (eds.), Pontes ad fontes. Církevní dějiny ve světle pomocných věd historických a příbuzných oborů, Hradec Králové: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Kabinet regionálních církevních dějin, 2011, s. 298-310.
 4. Jonová, Jitka, Případ „Půček a spol.“ v kontextu situace katolické církve v Československu v letech 1945-1950, In: Petr Káňa, Případ faráře Půčka. Události ve farnosti Nedašov v roce 1949, Břeclav: Jiří Polach, 2012, s. 10-19.
 5. Jonová, Jitka, „Proč má zrovna to strašné jméno Kohn?“ (Arcibiskup s židovskými předky v národnostních sporech mezi Čechy a Němci), In: Miroslav Kouba, Dagmar Magincová, Ivo Říha (Eds.), Kontexty Propagandy, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, s. 105-114.
 6. Jonová, Jitka, Studium moravských alumnů v Římě ve vztahu k papežské koleji Nepomucenum v první polovině 20. století, In: Tomáš Parma (Ed.), Česká kolej v Římě. Od Bohemica k Nepomucenu: 130 let existence české kulturní a vzdělávací instituce, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2014, s. 201-232.
 7. Jonová, Jitka, Cyrilometodějská jubilea na Velehradě ve druhé polovině 19. století pohledem Svatého stolce, In: Marek Junek (Ed.), Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení, Praha: Univerzita Karlova v Praze a vydavatelství Togga, 2014, s. 31-45.
 8. Jonová, Jitka, Vztah olomoucké arcibiskupa Theodora Kohna ke Skaličce u Hranic na Moravě, In: Antonín Kalous, Jan Stejskal, Josef Šrámek (eds.), Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2014, s. 375-386.
 9. Jonová, Jitka, Návrat internovaných duchovních do duchovní správy na příkladu biskupa Tomáška – administrátora farnosti Moravská Huzová, In: Jiří Petráš, Libor Svoboda (Eds.), Československo v letech 1954 – 1962, Praha – České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2015, s. 404-414.
 10. Jonová, Jitka, Podíl biskupa Brynycha na zabránění zřízení samostatné německé diecéze v Čechách, In: Petr Polehla (Ed.), 350 let královéhradecké diecéze, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015, s. 161-173.
 11. Jonová, Jitka, Rozvoj péče o les v době episkopátu olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna, In: Václav Matoušek, Tereza Blažková (eds.), Les a industrializace, Togga, Praha 2015, s. 33-45.
 12. Jonová, Jitka, Účast Františka Tomáška na II. vatikánském koncilu, In: Jiří Petráš, Libor Svoboda (Eds.), Předjaří. Československo 1963-1967, Praha–České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2016, s. 177-187.
 13. Jonová, Jitka, Čechy a Morava mezi Vídní a Římem v posledním století habsburské monarchie (1804-1918), In: Tomáš Černušák a kol., Papežství a české země v tisíciletých dějinách, Praha: Academia, 2017, s. 309-353.
 14. Jonová, Jitka, František Zapletal (1861-1935). Slovan a Říman, In: Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Tomáš W. Pavlíček a kol., Kněžské identity v českých zemích [1820–1938], Praha: NLN, 2017, s. 117-130.
 15. Jonová, Jitka, Literární kontakty Antonína Podlahy s českou katolickou modernou: Karlem Dostálem-Lutinovem a Sigismundem Bouškou, In: Marie Ryantová – Kristina Uhlíková – Jakub Formánek – Jitka Císařová (edd.), Antonín Podlaha. Kněz ve vědách o historii a umění, Pelhřimov: Arcibiskupství pražské, 2017, s. 139-155.
 16. Jonová, Jitka, Výzkum římských pramenů k církevním dějinám "dlouhého" 19. století, In: Jaroslav Pánek a kol., Český historický ústav v Římě: stav a perspektivy ediční činnosti, Praha – Roma: Historický ústav AV ČR – Český historický ústav v Římě, 2018, s. 127-139.
 17. Jonová, Jitka, Kněz napravitelný nebo nenapravitelný?, In: Marek Vařeka – Aleš Zářický (eds.), Modernizace církve. Od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu, Ostrava: Ostravská univerzita, 2018, s. 152-159.
 18. Jonová, Jitka, Prusko-rakouská válka a bitva u Hradce Králové pohledem Svatého stolce, In: Martin Barus a kol., Mlhy na Chlumu. Prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie, Hradec Králové: Muzeum východních Čech - Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2018, s. 39-45.
 19. Jonová, Jitka, Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820—1918, In: Lukáš Fasora, Miloslav Kunštát, Tomáš W. Pavlíček a kol., Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích, Praha: Nakladatelství Academia, 2018, s. 35-63.​​​​​​​
 20. Jonová, Jitka, The Archdiocese of Olomouc and the Nepomucenum since the Establishment of the College until the year 1950, In: Tomáš Parma (Ed.), Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza, Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, s. 193-202.
 21. Jonová, Jitka, L’unificazione dell’Italia dal punto di vista della Chiesa cattolica nei territori boemi, In: Pavel Helan, Marco Moles (Eds), L’Unita’ d’Italia. Un intreccio di storia tra Tevere e Moldava?, Praha: Progetto RC, 2012, s. 60-68.
 22. Jonová, Jitka, Bohemia and Moravia between Vienna and Rome in the Last Century of the Habsburg Monarchy (1804-1918), In: Tomáš Černušák a kol., The papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations, České Budějovice: Instituto Storico Ceco di Roma, 2016, s. 233-265.
 23. Jonová, Jitka, Attempts to Use the Vernacular Language in the Catholic Liturgy in the Czech Lands in the 1920s. In: Joris Geldhof, Daniel Minch, Trevor Maine (eds.), Approaching the Threshold of Mystery. Liturgical Worlds and Theological Spaces, Theologie der Liturgie, Bd. 10, Hersg. Martin Stuflesser, Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2015, s. 166-182.
 24. Jonová, Jitka, Laici: cattolico, cittadino di “seconda categoria”; „Ordinati all’internamento,“ In: Testimoni della fede. Esperienze personali e collettive dei cattolici in Europa centro-orientale sotto il regime comunista, a cura di Jan Mikrut, Verona: Gabrielli Editori, 2017, s. 187-206, 303-322.
 25. Jonová, Jitka, Das I. Vatikanische Konzil und die böhmischenLänder, In: Kirche, Religion und Politik in Österreich und in der Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert, Miroslav Kunštát, Jaroslav Šebek, Hildegard Schmoller (Hg.), LIT-Verlag Wien, 2018, s. 179-195
 26. Jonová, Jitka, I vescovi e la situazione pastorale nelle diocesi negli anni 1938 – 1945, In: La Chiesa Cattolica in Europa Centro-Orientale di Fronte al Nazionalsocialismo a cura di Jan Mikrut, Verona: Gabrielli Editori, 2019, s. 237-253.
 27. Jonová, Jitka, I sacerdoti imprigionati nel campo di concentramento di Dachau. Testimonianza di Bedřich Hoffmann, In: Perseguitati per la Fede. Le vittime del Nazionalsocialismo in Europa centro-orientale, a cura di Jan Mikrut, Verona: Gabrielli Editori, 2019, s. 249-259.

Granted projects

 • 2018: NAKI II DG18P02OVV035. Historical liturgical textiles in the Czech republic: methodology, inventory, care and presentation (until  2022)
 • 2016: GAČR GA16-15083S. The Era of nuncio Pietro Ciriaci: The relationship between Czechoslovakia and Vatican 1928-1934 With Pavel Helan, Th.D.  (until  2018)
 • 2015: GAČR 15-17092S. The Papacy, the Curia, and the Catholic Church in the Bohemian Lands 1820-1938. Relationships, Czech Specifics, and the Ultramontanism Phenomenon. With Miroslav Kunštát, Ph.D.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)