Dr. theol. habil. ICLic. Mgr. Jiří Dvořáček, Dr.J.C.O.

visiting card

Born in 1973. 

Education

 • 2014–2019 habilitation at the Theological Faculty of the Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt
 • 2006–2009 Doctorate in Eastern Canon Law, PIO Rome (Dr.J.C.O.)
 • 2004–2005 Course of administrative practice (Church procedural law), Congregation for Divine Liturgy and Sacraments, Lateran University, Rome
 • 2002–2005 Licentiate in Eastern Canon Law, PIO Rome (ICLic.)
 • 1997 –2002 Master's degree in Catholic Theology, CMTF UP in Olomouc (Mgr.)
 • 1992–1997 Master's degree in law, PF UP in Olomouc (Mgr.)

Work experience

 

 • 2011– present, Judge of the Metropolitan Church Court in Prague, especially for cases concerning the faithful of the Apostolic Exarchate
 • 2006– present, Assistant Professor of the Department of Church History and Church Law at the Faculty of Theology UP
 • 02/2021–06/2021 Canon lawyer in the Kanzlei für Kirchenrecht (Dr. Stefan Korta)
 • 11/2020–03/2021 Assistant professor at the Department of Dogmatic Theology of KU Eichstätt-Ingolstadt
 • 10/2019–09/2020 Assistant for theology and canonistics in the diocese of Görlitz
 • 06/2016–03/2021 Defender of the Bond at the Diocesan Court in Eichstätt
 • 2014–2015 Teaching of Eastern Canon Law at the Academy of Canon Law at Vranov u Brna
 • 2013–2015 Assistant at the Supreme Public Prosecutor's Office in Brno
 • 2011–2015 Teaching of Church and Confessional Law at the Paneuropean University in Ostrava
 • 2010–2016 Assistant Professor of the Department of Theory of Law and Legal History at the Faculty of Law UP
 • 2007–2013 Academic worker at the Judicial Academy of the Czech Republic

Professional focus

 

 • Canon Law (with a focus on the law of the Eastern Churches)
 • Confessional Law

Selected bibliography

Monographs

 • Východní kanonické právo. Úvod do studia. [Eastern canon law. Introduction to the study] Praha: Apoštolský exarchát řeckokatolické církve a Institut sv. Kosmy a Damiána, 2014. 161 p. ISBN 978-80-905948-0-7
 • Manželské právo v přehledu. [A Survey of a Matrimonial Law] Botek, L., Dvořáček, J., Hanuš, M. Praha: Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v ČR a Institut sv. Kosmy a Damiána, 2008, 48 p.
 • Il divorzio del vincolo matrimoniale nelle Chiese ortodosse e le sue conseguenze giuridiche per la Chiesa cattolica. Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum, Ostrava, 2010, 115 p.
 • Úvod do východního církevního práva. [An Introduction to the Eastern Canon Law] https://www.cmtf.upol.cz/katedry-a-instituty/katedry/katedra-cirkevnich-dejin-a-cirkevniho-prava/#c4985, 62 p.
 • Městský stát Vatikán a Apoštolský stolec. [Vatican State and the Holy See] E-Learning for the Czech Judicial Academy. http://asja.jacz.cz/index.php?pageid=2102 (Login needed).

Articles and Chapters in Monographs

 • Dřívější a současná úprava postavení faráře ve východních katolických církvích. [Past and Current Regulation of the Parish-priest Status in the Oriental Catholic Churches] Revue církevního práva, 28, 2/2004, p. 95–109. ISSN 1211-1635
 • Příslušnost katolického křesťana do církve sui iuris podle CIC 1983 a CCEO. [The Pertinence of a Catholic Christian into the Church Sui Iuis According to CIC/1983 and CCEO] In 10 let Apoštolského exarchátu. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice, 2006, p. 29–44. ISBN 80-239-8531-0
 • Il confronto del ruolo del parroco secondo i canoni 279-294 del CCEO ed i canoni 489-510 del Motu proprio «Cleri sanctitati». [The Comparison of a Role of the Parish-priest According to Canons 279-294 of CCEO and Canons 489-510 of Motu proprio «Cleri sanctitati»] In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Teologica Cyrillo-Methodiana. Theologica Olomucensia, Volumen 8. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, p. 5–18; ISSN 1212-9038
 • Vady manželského souhlasu podle českého zákona o rodině (z. č. 94/1963 Sb.) po tzv. „velké novele“ (z. č. 91/1998 Sb.). [The Defects of a Matrimonial Consent According to the Czech family Act after the so called Great Amendatory Act] In Marinčák, Š. (ed.). Diritto particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teoretici e produzione normativa delle Chiese orientali cattoliche. Tvorba noriem partikulárneho práva cirkvi sui iuris. Trnava: Dobrá kniha, 2007, p. 467–482; ISBN 978-80-7141-588-6
 • Ekonomie v kánonech východní tradice. [The Canonical Economy in the Canons of the Oriental Tradition)] Studia theologica, 10, 1/2008, p. 66–77; ISSN 1212-8570
 • Quale giurisdizione ha la Chiesa cattolica sul matrimonio ortodosso? In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia, Volumen 10. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, p. 5–17; ISSN 1212-9038
 • Zásada subsidiarity jako základ partikulárního práva. [The Principle of Subsidiarity as a Basis of the Particular Law] In Hanuš, M. (ED.). Sbírka platných právních norem Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v ČR. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice, 2011, p. 143–150
 • Propuštění z duchovního stavu a sesazení na nižší stupeň svěcení podle Kodexu kánonů východních církví z r. 1990. [Dismissal from the Religious State and Demotion to a Lower Grade According to the Code of Canons of Oriental Churches from 1990] Studia theologica, 14, 3/2012, p. 102–111; ISSN 1212-8570
 • Modifikace ustanovení Kodexu kanonického práva vlivem Kodexu kánonů východních církví [Modifications of the Provisions of the Code of Canon Law in Virtue of Code of Canons of Oriental Churches]. Revue církevního práva, 56, 3/2013, p. 61–74. ISSN 1211-1635
 • Il divorzio del matrimonio nelle Chiese ortodosse. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Teologica Cyrillo-Methodiana. Theologica Olomucensia, Volumen 14. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, p. 103–116. ISSN 1212-9038
 • L’oikonomia quale fondamento per le seconde nozze nell’ortodossia: una possibilità anche per i cattolici divorziati? Apollinaris. Commentarius iuridicus Instituti Utriusque Iuris, LXXXVII, 1/2014, p. 171–204.
 • Zdroje filosofického myšlení Karla Rahnera. [Sources of Philosophical Thought of Karl Rahner] Studia theologica, 16, 4/2014, p. 80–94. ISSN 1212-8570
 • Srovnání manželství podle CCEO a CIC/1983. [Marriage in CCEO and CIC/1983 in Comparison] Revue církevního práva, 60, 1/2015, p. 41–52. ISSN 1211-1635
 • Soudní systém ve východních katolických církvích. [The Judicial System in the Oriental Catholic Churches]. In Krošlák, D. – Moravčíková M. (Eds.). Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, p. 104–114; ISBN978-80-8168-181-3
 • Apoštolský exarchát v České republice a jeho právní postavení. [The Apostolic Exarchate in the Czech Republic and its Legal Status] Revue církevního práva, 63, 1/2016, p. 67–84. ISSN 1211-1635
 • Pojem církve sui iuris v současném církevním právu. [The Concept of the Church sui iuris in the Contemporary Canon Law] Studia theologica 18, 2/2016, p. 105–117. ISSN 1212-8570
 • Komentář k motu proprio De Concordia inter Codices. [A Commentary to the Motu proprio De Concordia inter Codices] Revue církevního práva, 66, 1/2017, p. 27–38. ISSN 1211-1635
 • Gli impedimenti matrimoniali nelle Chiese ortodosse di tradizione bizantina secondo i manuali classici. In Ruyssen, G. – Kokkaravalayil, S. (a cura di). Il CCEO – Strumento per il futuro delle Chiese orientali cattoliche. Atti del Simposio di Roma, 22-24 febbraio 2017. Centenario del Pontificio Istituto Orientale (1917-2017). Kanonika 25. Roma: Pontificio Istituto Orientale, 2017, p. 765–778; ISBN 978-88-97789-44-4
 • Die Rechtsstellung der Apostolischen Exarchie in der Tschechischen Republik. In Ohly, Ch. – Rees, W. – Gerosa, L. (Hrsg.). Theologia Iuris Canonici. Festschrift für Ludger Müller zur Vollendung des 65. Lebensjahres. Kanonistische Studien und Texte (KST), Band 67. Berlin: Duncker & Humblot 2017, p. 701–719. ISBN 978-3-428-15339-8
 • Finanziamento delle Chiese nella Repubblica Ceca con speciale riguardo alla Chiesa greco-cattolica. Kościół i Prawo, 6 (19) 2017, Nr. 2, p. 229-240. ISSN 0208-7928
 • Diritto particolare dell’Esarcato apostolico di Praga, Eastern Canon Law 7/2018, 1–2, p. 281–299. ISSN 2064-0412
 • Synodalität und Laien. Theologische Grundlegung, in: Anuth, B. S. – Dennemark, B. – Ihli, S. »Von Barmherzigkeit und Recht will ich singen.« Festschrift für Andreas Weiß, Eichstätter Studien 84, Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2020, p. 167–182. ISBN 978-7917-3152-0
 • Některé aspekty postavení Apoštolského exarchátu pro věřící byzantského obřadu v ČR v systému kanonického a českého konfesního práva [Some Aspects of the Position of the Apostolic Exarchate for the Believers of the Byzantine Rite in the Czech Republic in the System of Canon Law and Czech Confessional Law], in: Horák, Z. – Skřejpková,  P. (eds.), Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi, Praha: Leges, 2020, p. 135–140, ISBN 978-80-7502-439-8.
 • Rozhodování Spolkového ústavního soudu v souvislosti s pandemií Covid-19 [Ruling of the German Federal Constitutional Court on the Covid-19 pandemic], in: Benák, J. (ed.), Církev a stát 2020. Sborník příspěvků z konference. Masarykova univerzita, Brno: MUNI Press, p. 64–70. ISBN 978-80-210-9747-6
 • Vliv skryté církve na Apoštolský exarchát v České republice [The Influence of the Hidden Church on the Apostolic Exarchate in the Czech Republic], in: Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů 2020/04, ročník XIV, p. 41–50. ISSN 1802-8241.
 • Sinodalità e componente laicale. La base teologica del ruolo dei fedeli nell’attività sinodale, in: Ruyssen, G.-H. (a cura di), Questioni e riconsiderazioni in tematiche ecclesiologiche-canonistiche. Atti del convegno Beirut, 25–27 Aprile 2019, Chiesa Patriarcale Maronita, Pontificio Istituto Orientale. Editoria di Facoltà 04/2021, p. 65–81. ISBN 978-88-97789-82-6

Granted Projects

 • 2015: main solver IGA_CMTF_2015_003 „25 let od promulgace CCEO” [25 Years from the Promulgation of the CCEO]

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)