Katedra křesťanské výchovy

Aktuality

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

O katedře

Katedra křesťanské výchovy zajišťuje výuku katechetických, pedagogických a psychologických předmětů v bakalářských studijních oborech Teologické nauky a Sociální pedagogika, v magisterském studijním oboru Katolická teologie a v navazujícím magisterském oboru Učitelství náboženství pro základní školy, Teologické nauky a Sociální pedagogika. Základními oblastmi výzkumu jsou sociální pedagogika, náboženská pedagogika, speciální pedagogika a psychologie.

Vedoucí katedry a sekretářka

Na Hradě 5
místnost:
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.05
Konzultační hodiny v portále EDIS

Seznam dalších pracovníků katedry

Univerzitní 22
místnost: 5.04
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.08
Konzultační hodiny v portále EDIS

1. máje
místnost: 2.01
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 2.07
Konzultační hodiny v portále EDIS

Univerzitní 22
místnost: 3.04
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.10
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.04
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.09
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 2.11
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.09
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Historie katedry

Katedra křesťanské výchovy vznikla zároveň s akreditací oboru Křesťanská výchova v roce 1993. Garantem oboru Křesťanská výchova a zároveň vedoucím katedry se stal doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D. Od roku 1997 se katedra podílí na realizaci čtyřsemestrálního kurzu etické výchovy. V roce 2007 byla získána akreditace studijního oboru Sociální pedagogika v bakalářském stupni a v roce 2014 pak v navazujícím magisterském stupni. Od září 2016 se vedoucím katedry stává doc. PhDr. & Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Výuka a konzultační hodiny

Pravidelné a nepravidelné konzultační a úřední hodiny, jejich aktualizace nebo příp. změny naleznete na Portálu EDIS v sekci Osobní stránky a konzultační hodiny akademických pracovníků. Podrobný přehled a popis předmětů katedry obsahuje systém STAG (Studijní agenda). Studijní materiály k vybraným předmětům (zejm. distanční opory) obsahuje Portál EDIS.

Kvalifikační práce

Seznam prací obhájených v akademických letech 1993/1994–2003/2004 z oboru filozofie a patrologie naleznete v přiloženém souboru.

Seznam prací obhájených po akademickém roce 2003/2004 naleznete v databázi STAG, kde můžete práce dále filtrovat podle příslušných kritérií.

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, k průběhu obhajob a případný rozpis obhajob naleznete ve studentské sekci webu.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP.

Knižní fond katedry je možné studovat pouze prezenčně v prostorách Katedry křesťanské výchovy. Zájemci o prezenční zápůjčku se mohou obracet na knihovnici Mgr. Marcelu Fojtíkovou Roubalovou, Ph.D emailem: roubalova.marcela@seznam.cz

V knihovně Katedry křesťanské výchovy jsou především tituly z těchto oblastí: pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, katechetika, náboženská výchova a filozofie výchovy.