Úřední deska

Oznámení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Harmonogram akademického roku

Studijní záležitosti

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020(včetně úplného zadání zkušebních otázek, které byly součástí písemné přijímací zkoušky)

Podmínky pro přijetí ke studiu na CMTF UP v Olomouci pro akademický rok 2020/2021

Rozvrhy studijních programů

vyuka.cmtf.upol.cz

Aktuální výuka na CMTF

vyuka.cmtf.upol.cz/nastenka

Akreditované studijní obory na CMTF UP

Katalog programů a oborů

žádosti o akreditace

Rigorózní řízení

Výběrová řízení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Dokumenty a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normyNázevÚčinnost od
CMTF-A-18/01Jednací řád Vědecké rady CMTF UP11. 1. 2018
VP 1/2017Volební řád Akademického senátu CMTF UP15. 6. 2017
VP 3/2017Jednací řád Akademického senátu CMTF UP - úplné znění ze dne 7. června 20178. 6. 2017
VP 1/2016Statut CMTF UP - úplné znění ze dne 25. 10. 201626. 10. 2016

Vnitřní normy

Číslo normyNázevÚčinnost od
CMTF-B-17_01-ÚZ01 Řád pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP (I. úplné znění)19. 6. 2019
CMTF-B-19/07Jmenování Oborové rady praktické teologie5. 6. 2019
CMTF-B-19/08Jmenování Oborové rady systematické teologie a křesťanské filozofie5. 6. 2019
CMTF-B-19/05Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů CMTF UP v období 1. 3. 2019 – 13. 9. 20221. 3. 2019
CMTF-B-19/01Jmenování Oborové rady biblické teologie1. 2. 2019
CMTF-B-19/03Jmenování Oborové rady sociálních a spirituálních determinant zdraví1. 2. 2019
CMTF-B-18/10Jmenování Ediční komise CMTF UP a redakční rady časopisu Studia theologica20. 11. 2018
CMTF-B-18/08Jmenování Disciplinární komise CMTF UP12. 10. 2018
CMTF-B-18/05Organizační řád CMTF UP20. 4. 2018
CMTF-B-18/02Řád rigorózního řízení na CMTF UP6. 4. 2018
CMTF-B-18/03Garanti programů a tematické okruhy pro rigorózní řízení na CMTF UP6. 4. 2018
CMTF-B-17/02Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem25. 10. 2017
CMTF-B-17/03Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP25. 10. 2017
CMTF-B-17/01Řád pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP25. 10. 2017
PRIK 2/2015Jmenování Koordinační rady OP VVV na CMTF UP27. 5. 2015
MPD 2/2005Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení23. 6. 2005
MPD 3/2002Přijímání uchazečů o studium v doktorském studijním programu na CMTF, kteří ukončili vysokoškolské vzdělání v jiném oboru než Teologie1. 6. 2002

Další předpisy a normy CMTF a UP jsou dostupné v UPShare

Základní dokumenty CMTF

Výroční zprávy CMTF

Číslo normyNázevÚčinnost od
VZH 2018Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 201812. 6. 2019
VZ 2018Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 201824. 4. 2019
VZH 2017Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 201727. 6. 2018
VZ 2017Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 201725. 4. 2018
VZ-H 2016Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 20161. 6. 2017
VZ-Č 2016Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 201631. 3. 2017
VZ-H 2015Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 201528. 4. 2016
VZ-Č 2015Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 201514. 4. 2016
VZ-H 2014Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 201410. 6. 2015
VZ-Č 2014Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 201411. 4. 2015
VZ-H 2013Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 201311. 6. 2014
VZ-Č 2013Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 201326. 3. 2014
VZ-H 2012Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 201211. 4. 2013
VZ-Č 2012Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 201215. 3. 2013

Strategický záměr CMTF

Číslo normyNázevÚčinnost od
SZ 2019Plán realizace Strategického záměru CMTF UP let 2016-2020 - strategické cíle na rok 201922. 2. 2019
SZ 2018Plán realizace Strategického záměru CMTF UP let 2016-2020 - strategické cíle na rok 201827. 6. 2018
SZ CMTF 2016-2020Plán realizace Strategického záměru CMTF UP let 2016-2020  strategické cíle na rok 201730. 3. 2017
SZ 2016-2020Strategický záměr CMTF UP (Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti) pro roky 2016–20201. 1. 2016

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Petr Kolda, osobní číslo C18362, doporučená zásilka do vlastních rukou, č.j. UPOL-147553/6940-2019, uložena na studijním oddělení CMTF UP Olomouc, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc.

Oznámení vyvěšeno dne 4. 11. 2019, oznámení bude sňato dne 4. 12. 2019.

Radek Bílý, osobní číslo C16335, doporučená zásilka do vlastních rukou, č.j. UPOL-142729/6940-2019, uložena na studijním oddělení CMTF UP Olomouc, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc.

Oznámení vyvěšeno dne 18. 10. 2019, oznámení bude sňato dne 18. 11. 2019.