Úřední deska

Oznámení

2. 10. 2020

AS CMTF v souladu s platným Volebním řádem AS CMTF schválil na zasedání AS CMTF 10. 6. 2020 usnesení o vyhlášení voleb do AS CMTF na funkční období od  1. 2. 2021 do 31. 1. 2024 včetně složení volební komise a časového...

2. 10. 2020

AS CMTF v souladu s platným Volebním řádem AS CMTF schválil na zasedání AS CMTF 10. 6. 2020 usnesení o vyhlášení voleb do AS CMTF na funkční období od  1. 2. 2021 do 31. 1. 2024 včetně složení volební komise a časového...

29. 5. 2020

Výsledky voleb do AS UP pro volební období 2020–2023 konaných ve dnech 19.–25. května 2020.

Podmínky přijetí ke studiu na CMTF UP pro přijímací řízení 2021/2022

Podmínky pro přijímací řízení 2021/2022 ke stažení zde

(schváleno AS CMTF UP dne 10. 6. 2020)

 

Studijní záležitosti

Akreditované studijní obory na CMTF UP

Katalog programů a oborů

žádosti o akreditace

Rigorózní řízení

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

12. 10. 2020

Výběrové řízení CMTF na místo odborného asistenta v oboru sociální práce DĚKAN CYRILOMETODĚJSKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa na pozici odborný asistent v oboru...

Dokumenty a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
CMTF-A-19-01 Statut CMTF - úplní znění s novelou I ze dne 16. 10. 2019 17.10.2019
CMTF-A-19-02 NOVELA č. 1 Statutu CMTF UP v Olomouci ze dne 16. 10. 2019 17.10.2019
CMTF-A-19/03 Vnitřní předpis CMTF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci 17.10.2019
CMTF-A-18/01 Jednací řád Vědecké rady CMTF UP 11.1.2018
VP 1/2017 Volební řád Akademického senátu CMTF UP 15.6.2017
VP 3/2017 Jednací řád Akademického senátu CMTF UP - úplné znění ze dne 7. června 2017 8.6.2017
VP 1/2016 Statut CMTF UP - úplné znění ze dne 25. 10. 2016 26.10.2016

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
CMTF-B-17_01-ÚZ01 Řád pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP (I. úplné znění) 19.6.2019
CMTF-B-19/07 Jmenování Oborové rady praktické teologie 5.6.2019
CMTF-B-19/08 Jmenování Oborové rady systematické teologie a křesťanské filozofie 5.6.2019
CMTF-B-19/05 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů CMTF UP v období 1. 3. 2019 – 13. 9. 2022 1.3.2019
CMTF-B-19/01 Jmenování Oborové rady biblické teologie 1.2.2019
CMTF-B-19/03 Jmenování Oborové rady sociálních a spirituálních determinant zdraví 1.2.2019
CMTF-B-18/10 Jmenování Ediční komise CMTF UP a redakční rady časopisu Studia theologica 20.11.2018
CMTF-B-18/05 Organizační řád CMTF UP 20.4.2018
CMTF-B-18/02 Řád rigorózního řízení na CMTF UP 6.4.2018
CMTF-B-18/03 Garanti programů a tematické okruhy pro rigorózní řízení na CMTF UP 6.4.2018
CMTF-B-17/02 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 25.10.2017
CMTF-B-17/03 Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP 25.10.2017
CMTF-B-17/01 Řád pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP 25.10.2017
PRIK 2/2015 Jmenování Koordinační rady OP VVV na CMTF UP 27.5.2015
MPD 2/2005 Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení 23.6.2005
MPD 3/2002 Přijímání uchazečů o studium v doktorském studijním programu na CMTF, kteří ukončili vysokoškolské vzdělání v jiném oboru než Teologie 1.6.2002

Další předpisy a normy CMTF a UP jsou dostupné v UPShare

Základní dokumenty CMTF

Výroční zprávy CMTF

Číslo normy Název Účinnost od
VZH 2019 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2019 14.5.2020
VZČ 2019 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2019 1.5.2020
VZH 2018 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2018 12.6.2019
VZ 2018 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2018 24.4.2019
VZH 2017 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2017 27.6.2018
VZ 2017 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2017 25.4.2018
VZ-H 2016 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2016 1.6.2017
VZ-Č 2016 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2016 31.3.2017
VZ-H 2015 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2015 28.4.2016
VZ-Č 2015 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2015 14.4.2016
VZ-H 2014 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2014 10.6.2015
VZ-Č 2014 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2014 11.4.2015
VZ-H 2013 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2013 11.6.2014
VZ-Č 2013 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2013 26.3.2014
VZ-H 2012 Výroční zpráva o hospodaření CMTF UP za rok 2012 11.4.2013
VZ-Č 2012 Výroční zpráva o činnosti CMTF UP za rok 2012 15.3.2013

Strategický záměr CMTF

Číslo normy Název Účinnost od
SZ 2020 Plán realizace Strategického záměru CMTF UP let 2016-2020 - strategické cíle na rok 2020 13.3.2020
SZ 2019 Plán realizace Strategického záměru CMTF UP let 2016-2020 - strategické cíle na rok 2019 22.2.2019
SZ 2018 Plán realizace Strategického záměru CMTF UP let 2016-2020 - strategické cíle na rok 2018 27.6.2018
SZ CMTF 2016-2020 Plán realizace Strategického záměru CMTF UP let 2016-2020  strategické cíle na rok 2017 30.3.2017
SZ 2016-2020 Strategický záměr CMTF UP (Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti) pro roky 2016–2020 1.1.2016

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nejsou k dispozici žádné zprávy.