Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.

Vzdělání

 • 2009-2014 doktorský studijní program Pedagogika na Ústavu pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, disertační práce pod vedením doc. PhDr. Ivety Bednaříkové, Ph.D., Disertační práce: Tradice a perspektivy jazykového vzdělávání cizinců ve Švédsku a v České republice, udělen titul Ph.D.
 • 2000-2003 rozšiřující magisterské studium Učitelství německého jazyka pro 2. Stupeň ZŠ, PdF UP v Olomouci (Mgr.)
 • 1998-2002 magisterské studium oboru Učitelství anglického a českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ, PdF UP v Olomouci (Mgr.)

Praxe

 • Leden 2014 - doposud - Rádio Rubi Olomouc.
 • Září 2008 - doposud - Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra křesťanské výchovy, odborný asistent.
 • Září 2011 - květen 2012 - Spolupracovnice Jazykové školy Miramare v Olomouci - lektorka anglického jazyka.
 • Únor 2007 - červenec 2011 - Bohemia Media, s.r.o.
 • 2005 - 2008 - Základní škola E. Valenty v Prostějově: vyučující anglického a německého jazyka.
 • Září 2004 - prosinec 2004 - Jazyková agentura Asteria Olomouc: lektorka anglického, německého jazyka a češtiny jako druhého jazyka.
 • 2003 - 2004 - International Education and Consultation Centre (IECC), o.p.s. Moravské Budějovice: pozice projektového manažera a lektora cizích jazyků.
 • 2002 - Spolupracovnice Českého rozhlasu Region v Jihlavě.

Research interests

 • Education of adult immigrants and adult education
 • Multicultural education
 • Media literacy education
 • Social pedagogy

Výběrová bibliografie

Monografie

 • ÖBRINK HOBZOVÁ, M. Dospělí imigranti a jejich jazykové vzdělávání v České republice a Švédsku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 149 s. Monografie. ISBN 978-80-244-4291-4. Autorský podíl 100 %
 • SOBKOVÁ, P., ÖBRINK HOBZOVÁ, M., POSPÍŠILOVÁ, H. a kol. Sociální pedagogika a její metody. 1.vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 182 s. ISBN 978-80-244-4885-5. Autorský podíl 39 %
 • SOBKOVÁ, P., ÖBRINK HOBZOVÁ, M., TROCHTOVÁ, S. L. Odrazy emocí v postojích k imigrantům. Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2016. 128 s. ISBN 978-80-244-5078-0. DOI: 10.5507/cmtf.16.24450780. Autorský podíl 40 %

Články v časopisech a kapitoly v monografiích

 • ÖBRINK HOBZOVÁ, M., SOBKOVÁ, P. Jazyk jako hodnota v procesu integrace imigrantů. In: POSPÍŠILOVÁ, H. (ed.) Mládež, hodnoty a volný čas. Olomouc: HANEX, 2010, s. 239-246. ISBN 978-80-7409-036-3.
 • ÖBRINK HOBZOVÁ, M. Sociální pedagogika a multikulturní výchova. In: POTMĚŠILOVÁ, P. a kol. Sociální pedagogika v teorii a praxi. Olomouc: Vydavatelství UP, 2013, s. 62-77. ISBN 978-80-244-3831-3.
 • ÖBRINK HOBZOVÁ, M., TROCHTOVÁ, L. Sociální pedagogika a praxe na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci. In: POTMĚŠILOVÁ, a kol. Sociální pedagogika v teorii a praxi. Olomouc: Vydavatelství UP, 2013, s. 108-125. ISBN 978-80-244-3831-3.
 • ÖBRINK HOBZOVÁ, M., SOBKOVÁ, P. In. VODIČKOVÁ, Milena, ed. Dramatické aktivity jako prevence sociálně patologických jevů = Drama activites [sic] as a means of preventing social-pathological behaviour. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 91 s. ISBN 978-80-244-2956-4.
 • Öbrink Hobzová, M., Siarda Trochtová, L., & Sobková, P. Národní identita v multikulturním prostředí [National identity in multicultural environment]. Sociální pedagogika/Social Education, 2017, 5(2), 27-41. doi.org/10.7441/soced.2017.05.02.03 40 %
 • ÖBRINK HOBZOVÁ, M. Jazykové vzdělávání pro dospělé přistěhovalce v České republice a ve Švédsku a používání cílového jazyka účastníků těchto kurzů. Sociální pedagogika / Social Education [online]. 2014, 2 (2), s. 73-87. ISSN 1805-8825 | DOI: 10.7441/soced.2014.02.02.05
 • POTMĚŠILOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, H., ÖBRINK HOBZOVÁ, M. a M. FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ. Vnímání hudby u dětí se sluchovým postižením - inkluzivní projekt. Paidagogos: časopis pro pedagogiku v souvislostech [online]. 2013, 1 (5), s. 57-80. ISSN 1213-3809.
 • ÖBRINK HOBZOVÁ, M. Dospělí imigranti v České republice a jejich motivace učit se cizí jazyk. Jazyk - literatura - komunikace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, 2013 (2), počet stran 8. ISSN 1805-689X. Dostupné na: <http://www.jazyk-literatura-komunikace.cz/index.php/2-2013/category/24-studie>.
 • ÖBRINK HOBZOVÁ, M. Osobnost lektora v jazykových kurzech pro cizince - kvalitativní studie ze Švédska a České republiky. Jazyk - literatura - komunikace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, 2012 (1), počet stran 14. ISSN 1805-689X. Dostupné na: <http://www.jazyk-literatura-komunikace.cz/index.php/cislo-1-2012/category/1-studie>.
 • SOBKOVÁ, P., ÖBRINK HOBZOVÁ, M. a H. POSPÍŠILOVÁ. Emocionální stav u studentů sociální pedagogiky v kontextu spirituálního rozmětu výuky na CMTF UP. Studentia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Ružomberok: Universitas Catholica Ružomberok, 2012 (4), s. 302-307. ISSN 1336-2232.
 • ÖBRINK HOBZOVÁ, M. Jazykové vzdělávání přistěhovalců ve Švédsku - analýza současného stavu na pozadí migrace a integrace. e-Pedagogium [online], 2016 (1), s. 65-77. ISSN 1213-7499. Dostupné na: <http://www.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/2016/e-Pedagogium_1-2016_online.pdf>.
 • ÖBRINK HOBZOVÁ, M., SOBKOVÁ, P., POSPÍŠIL, J. Motivation to participate in language education among adult immigrants in the Czech Republic and Sweden. Educational Alternatives [online], Volume 13, 2015, 182-191. Dostupné z: www.scientific-publications.net/en/issue/1000013/
 • POSPÍŠIL, J., POSPÍŠILOVÁ, H., ÖBRINK HOBZOVÁ, M., SOBKOVÁ, P. Perspectives on online education in Czech Republic. Educational Alternatives [online], Volume 13, 2015, 168-181. Dostupné na: www.scientific-publications.net/en/issue/1000013/
 • ÖBRINK HOBZOVÁ, M., TROCHTOVÁ, L., SOBKOVÁ, P. (2017). Národní identita v multikulturním prostředí [National identity in multicultural environment]. Sociální pedagogika/Social Education, 5(2), 27-41. Dostupné na: doi.org/10.7441/soced.2017.05.02.03

Granty

 • 2017: hlavní řešitel FRUP projektu FRUP_2017_028. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace nově vzniklého magisterského studia Sociální pedagogiky v kombinované formě. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra křesťanské výchovy. Úspěšně obhájeno.
 • 2017: Hodnotová výchova ve volném čase CMTF_2017_003 (IGA - Studentská grantová soutěž UP - specifický výzkum), CMTF UP Olomouc, spoluřešitel, hl. řešitel: Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD. Úspěšně obhájeno.
 • 2016: Prosociální jednání v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti CMTF_2016_013, (IGA - Studentská grantová soutěž UP - specifický výzkum), CMTF UP Olomouc, spoluřešitel, hl. řešitel: PhDr. Ing. Ludmila S. Trochtová, úspěšně obhájeno.
 • 2015: FRUP projektu Profilace studijního oboru Sociální pedagogika, spoluřešitel. Hlavní řešitel - PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D., Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra křesťanské výchovy
 • 2015: Metody sociálně výchovných činností CMTF_2015_010, (IGA - Studentská grantová soutěž UP - specifický výzkum), CMTF UP Olomouc, spoluřešitel, hl. řešitel: Mgr. et Mgr. Petra Sobková, úspěšně obhájen.
 • 2014: Výchova k hodnotám zaměřená na cílové skupiny sociální pedagogiky CMTF_2014 _017, (IGA - Studentská grantová soutěž UP - specifický výzkum), CMTF UP Olomouc, hl. řešitel: Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D., úspěšně obhájeno, hlavní řešitel.
 • 2013: Sociální pedagogika v teorii a praxi, CMTF_2013 _007, (IGA - Studentská grantová soutěž UP - specifický výzkum), spoluřešitel, CMTF UP Olomouc, hl. řešitel: PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D., úspěšně obhájeno.
 • 2012: Sociálně a zdravotně znevýhodněné a jiné skupiny populace a jejich sociální determinanty zdraví, CMTF_2012_012, (IGA - Studentská grantová soutěž UP - specifický výzkum), spoluřešitel, hl. řešitel: doc. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D., CMTF UP Olomouc, úspěšně obhájeno.
 • 2011: Hodnoty a volný čas v současnosti, CMTF_2011_011, (IGA - Studentská grantová soutěž UP - specifický výzkum), spoluřešitel, hl. řešitel: PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., úspěšně obhájeno.
 • 2011: Rozvojový projekt "Implementace systému administrace pedagogických praxí a rozvoj e-learningového portálu zejména pro kombinovanou formu studia oboru Sociální pedagogika", hlavní řešitel.
 • 2011 Spoluřešitelka projektu Drama jako prevence sociálně patologických jevů FRVŠ, F5 - č. 96, Hlavní řešitel: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra anglického jazyka - PhDr. Milena Vodičková, Ph.D.
 • 2010: Hodnoty a volný čas, číslo CMTF_2010_003, (IGA - Studentská grantová soutěž UP - specifický výzkum), spoluřešitel, hl. řešitel: Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D., úspěšně obhájeno.
 • 2010: Rozvojový projekt "Zavádění a organizace praxí pro obor Sociální pedagogika", CMTF UP v Olomouci, hlavní řešitel.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)