PhDr. Gabriela Šarníková, Ph.D.

Vzdělání

 • 2006 - doktorandské studium oboru filozofie, Filozofická fakulta Katolické univerzity v Lubline (PhD.)
 • 2000 - Vyšší magisterské studium oboru filozofie, Filozofická fakulta Katolické univerzity v Lubline  (uznán titul PhDr.)
 • 1996 - magisterské studium učitelství obecněvzdělávacích předmětů: slovenský jazyk a literatura, pedagogika, Pedagogická fakulta v Prešově Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (Mgr.)

Další vzdělávání

 • 2020 – probíhající dvouletý výcvik „Výcvikový program zaměřený na terapii hrou s psychoanalytickým porozuměním“ - Praha
 • 2020 – probíhající dvouletý výcvik „Montessori pedagogika a Montessori liečebná pedagogika pre deti vo veku 3 – 6+ rokov“ - Bratislava
 • 2018 – 2019 - absolvování vzdělávání „Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina - FIE Základní 2“
 • 1999 – 2001 Funkční vzdělávaní vedoucích pedagogických zaměstnanců. Bratislava.

Praxe

 • od r. 2009/2010 externě, od 2016/17 interní zaměstnanec - odborná asistentka na Katedře křesťanské výchovy CMTF UP v Olomouci 
 • od r. 2006 externě, od r. 2010 interní zaměstnanec - odborná asistentka na Katedře pedagogiky a psychologie a na Katedře předškolní a elementární pedagogiky, Pedagogická fakulta, Katolická univerzita v Ružomberku + mimoškolní činnost na základní škole – vedení kroužku Rozum v hrsti
 • Učitelka na gymnáziu, výchovná poradkyně, ředitelka
 • Učitelka na základní škole
 • Učitelka v mateřské škole

Odborné zaměření

 • Metodologie pedagogiky
 • Didaktika
 • Filozofie výchovy
 • Alternativní školské systémy a přístupy
 • Metodika zájmové činnosti – humanitní oblast
 • Filozofie pro děti
 • Etická výchova
 • Sociální výchova
 • Zájmové vzdělávaní dospělých

Zahraniční pobyty, stáže

 • Duquesne University Pittsburgh, USA – štúdium angličtiny ESL program
 • Spanish National Agency of the Youth in Action Madrid – kurz European Citizenship v Španielsku (Malaga –Mollina)
 • Montclair State University and Institute for the Advancement of Philosophy for Children, N. J., USA, Monclair, Mendham – účasť na kurze Filozofia pre deti

Výběrová bibliografie

Monografie

 1. Šarníková, G. Budú cnosti v budúcnosti? O výchove k cnostiam. Ružomberok: Verbum, 2011. 240 s. ISBN 978-80-8084-674-9.
 2. ŠARNÍKOVÁ, G. Učiteľ a európske hodnoty. Teoreticko-odborná príručka k poňatiu európskych hodnôt a kultúrneho dedičstva v nižšom sekundárnom vzdelávaní. Ružomberok: Verbum, 2012, 143 s. ISBN 978-83-8084-945-0.
 3. ŠARNÍKOVÁ, G. a kol. Bedekr společného vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019. 165 s. ISBN 978-80-244-5606-5. DOI10.5507/cmtf.19.24456065.
 4. SARNIKOVA, G., TAVEL, P. Amour de développement de l´homme – L´amor et sa dimension spirituelle, philosophique, psychologique et pedagogique/Love and Development of Human Being – Spiritual, Philosophical, Psychological and Pedagogical Dimension of Love. Fribourg: S.É.C.T, 2015. 230 p. ISBN 978-2-8399-1548-9.

Kapitoly v monografiích

 1. ŠARNÍKOVÁ, G. Zdůvodnění a charakteristika činnosti pedagoga volného času v práci s mladými lidmi. In POSPÍŠILOVÁ, H. (ed.) Mládež, hodnoty a volný čas. Olomouc: Hanex, 2010. 272 s. ISBN 978-80-7409-036-3, s. 111 – 145.
 2. ŠARNÍKOVÁ, G. Rozprávka a rozvoj cnosti statočnosti v živote dieťaťa. In MAINX, O. (ed.) Literatura jako výzva a apel. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. 360 s. ISBN 978-80-7510-131-0, s. 286 – 297.
 3. ŠARNÍKOVÁ, G. Axiologická problematika v slovenských kurikulárnych dokumentoch pre nižšie sekundárne vzdelávanie. In JABLONSKÝ, T., MATÚŠOVÁ, S. a kol. Učiteľ a hodnoty. Európske hodnoty a kultúrne dedičstvo – výzva pre vzdelávanie. Ružomberok: Verbum, 2013. 487 s. ISBN 978-80-561-0089-9, s. 227 – 248.

Vysokoškolské učebnice, skripta

 1. ŠARNÍKOVÁ, G. Z dejín filozofie výchovy. Starovek. Ružomberok: Verbum, 2011. 75 s. ISBN 978-80-8084-685-5.
 2. ŠARNÍKOVÁ, G. Z dejín filozofie výchovy. Od scholastiky po osvietenstvo. Ružomberok: Verbum, 2012. 134 s. ISBN 978-80-8084-868-2.
 3. ŠARNÍKOVÁ, G. Formálne, neformálne a informálne cesty rozvoja osobnosti. 2., upr. a rozš. vyd. Ružomberok: Verbum, 2016. 147 s. ISBN 978-80-561-0336-4.

Odborné články v periodikách

 1. ŠARNÍKOVÁ, G. Younger School Age Pupils and Their Perception of Personal and Social Development in the Context of Extracurricular Activities. Pedagogika. 2019. 134(2), 170-184. Print ISSN 1392-0340, Online ISSN 2029-0551. SCOPUS. doi.org/10.15823/p.2019.134.11.
 2. ŠARNÍKOVÁ, G. Development of Critical Thinking of Primary-School Pupils through Literary Texts. Science and Education. ISSN 2311-8466.  2017, vol. 13, issue 5, pp. 112-121. WoS.
 3. Šarníková, G., Maliňáková, K., Fürstová, J., DUBOVSKÁ, E. A TAVEL, P. Psychometrická analýza škály Funkčního posouzení terapie chronických nemocí – spirituální osobní pohoda (FACIT-Sp) v českém prostředí. Československá psychologie. 2018. LXII(Suplement),  114-128. ISSN 0009-062X.  WoS
 4. MALIŇÁKOVÁ, K., TRNKA, R., ŠARNÍKOVÁ, G. (10 %), SMÉKAL, V., FURSTOVÁ, J. a TAVEL, P. Psychometrická analýza Škály každodenní spirituální zkušenosti (DSES) v českém prostředí. Československá psychologie. 2018. LXII(Suplement), 152-180. ISSN 0009-062X. WoS
 5. ŠARNÍKOVÁ, G., TAVEL, P. L´empathie comme compétence du pédagogue/Empathy as pedagogue´s competence. Revue Internationale des.Sciences humaines et naturelles. ISSN 2235-2007, Année 1, num. 2 (2011), pp. 63 – 82.
 6. ŠARNÍKOVÁ, G. The Influence of a Teacher on the Development of Relationship with Their Region and Homeland in Pupils of a Primary School. Edukacja elementarna w teorii i praktyce. ISSN 1896-2327, 2011, roč. 19, č. 1, s. 117 – 128.
 7. ŠARNÍKOVÁ, G., TAVEL, P. The Phenomenon of Love in Pedagogy of the Founders of the Christian Communities. Revue Internationale des.Sciences humaines et naturelles. ISSN 2235-2007, Année 2015, num. 3 (2015), pp. 57 – 83.
 8. ŠARNÍKOVÁ, G., TAVEL, P. Problematika zmyslu života aplikovaná v edukačných aktivitách. Disputationes Scientificae. ISSN 1335-9185. Roč. X, č. 2, 2010, s. 30 – 46
 9. ŠARNÍKOVÁ, G. Rozvoj kritického myslenia žiakov s využitím filozofickej diskusie. Edukácia. ISSN 1339-8725. Volume 1 (2015), Issue 1, pp. 243 – 252.
 10. ŠARNÍKOVÁ, G., TAVEL, P. Filozofia pre deti (P4C) ako základ zvládnutia školského kurikula. Didaktika. ISSN 1338-2845, 2011, roč. II., č. 3, s. 22 – 27.

 

Odborné příspěvky ve sbornících

 1. ŠARNÍKOVÁ, G. Postoje žiakov k školskému prostrediu. In: Kallová, N. a Lukšík, I. (eds.) Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať? [online]. Bratislava: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2020. 194 s. ISBN 978-80-973370-4-9, s. 91-108. Dostupné z: http://www.kvsbk.sav.sk/wp-content/uploads/Zbornik_v1-9_compressed.pdf.
 2. Šarníková, G. Hľadajúce spoločenstvo ako sprievodca v rozvoji autokorektívneho kritického myslenia. In: Kaliský, J. a Kaliská, L. Kritické myslenie a filozofická reflexia v edukácii. 228 s. Banská Bystrica: Belianum. 2019.ISBN 978-80-557-1673-2, s. 29-40.
 3. Šarníková, G. Rozvoj detskej spirituality ako súčasť sociálneho rozvoja. In:Hudecová, A. a Kováčová, B., eds. Expresívne terapie vo vedách o človeku. Ružomberok: Verbum. 2019. 255 s. ISBN 978-80-561-0701-0, s. 238 - 246.

Projekty a granty

 • Z.02.3.61/0.0/0:0/15_007/0000185 ROMSPIDO – Příprava romských dětí a dětí ze sociálně marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání pomocí dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních potřeb (spoluřešitelka)
 • IGA_CMTF_2020-08. Pedagogické otázky v interdisciplinárním kontextu; hlavní řešitelka
 • IGA_CMTF_2019-006. Sdílení výzkumných aktivit v oblasti sociální pedagogiky na CMTF, spoluřešitelka
 • IGA_CMTF_2018-003. Výzkumné oblasti v sociální pedagogice na CMTF, spoluřešitelka
 • INFOVEK 2001 (zavádzanie IKT do škôl) – hlavni řešitelka
 • Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2006 - hlavni řešitelka
 • KEGA č. 042KU-4/2011  Európske hodnoty a kultúrne dedičstvo - nová výzva pre vzdelávanie v základných a stredných školách (spoluřešitelka)
 • EEIG-EU/P-Kr/11.63/12 Élements universels de la valeur et de la culture, leurs manifestations spécifiques dans le temps et l´espace européen en contexte de la formation continue - Univerzálne prvky hodnoty a kultúry, ich špecifické prejavy v európskom časopriestore v kontexte celoživotného vzdelávania (spoluřešitelka).
 • CZ.1.07/2.3.00/20.0063. Sociální determinanty zdraví u sociálně a zdravotně znevýhodněných a jiných skupin populace. Projekt ESF v ČR Investice do rozvoje vzdělávání (spoluřešitelka).
 • ITMS 26120130048 Vzdelávanie seniorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku a jej pracoviskách - Podpora univerzity tretieho veku (lektorka)
 • Interný grant PF KU v Ružomberku  GAPF: 
  • 6B/28/2010 - Úloha cností vo výchove
  • 3/05/2011 - Biblické motívy v detskej literatúre 20. storočia - slovenská a česká poézia
  • 4/12/2015 Schola po škole – študentská konference
  • 5/14/2015 Podpora komunikačných kompetencií pedagóga
  • 3/5/2015 Podpora inklúzie vo výchove vo voľnom čase

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)