doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D.

Vzdělání

• 1995-2003: licenciátní a doktorské studium biblické teologie, Univerzita Gregoriána v Římě
• 1987-1990, 1990-1992: magisterské studium teologie, Institut dominikánských studií (neveřejné studium) a CMTF UP v Olomouci
• 1982-1987: učitelství matematiky a fyziky, MFF UK v Praze

Praxe

• 2000-dosud: vyučující na CMTF UP v Olomouci
• 1992-1995: učitelka matematiky, fyzika a základů křesťanství na Dívčí katolické škole v Bojkovicích
• 1987-1990: učitelka matematiky a fyziky na ZŠ v Praze Suchdole

Odborné zaměření

• starozákonní literatura

Vyučované předměty

• přednášky týkající se biblické introdukce
• hebrejština
• přednášky a semináře týkající se starozákonní literatury

Granty

• 2012-dosud: členka týmu projektu centra excelence GAČR Historie a interpretace Bible
• 2010-2012: členka týmu grantu GAČR Zákon a svoboda
• 2007-2009: členka týmu grantu GAČR Obnova smlouvy a nová smlouva
• 2005: řešitelka grantu FRVŠ Cvičebnice biblické hebrejštiny

Publikační činnost

Údaje o publikační činnosti lze najít rovněž v databázi OBD.

Monografie

Slovo Boží a slovo lidské. Všeobecný úvod do Písma svatého, Olomouc: VUP, 2004, 159 s., ISBN 80-244-0786-8.

Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce. Uno studio tematico dell’alternarsi tra la luce e le tenebre nel libro di Isaia, Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2004, 310 s., ISBN 88-7652-992-6.

Slovo Boží a slovo lidské. Všeobecný úvod do Písma svatého, 2. upravené vydání, Olomouc: VUP, 2007, 173 s., ISBN 978-80-244-1587-1.

Hospodinův služebník a nová smlouva. Výklad „písní o služebníkovi“ z knihy Izaiáš a jejich poselství o smlouvě, Olomouc, VUP, 2009, 264 s., ISBN 978-80-244-2472-9.

P. Chalupa – G. I. Vlková, Svoboda ve vztahu ke službě a poslušnosti, Olomouc: VUP, 2011, ISBN 978-80-244-2921-2.

Články v odborných časopisech

‚Žvást na žvást?‘ Interpretace Iz 28,10.13 v kontextu knihy proroka Izaiáše“, Studia Theologica 17, Olomouc: VUP, CMTF UP, 2004, roč. VI., č. 3, str. 1-13, ISSN 1212-8570.

„ ‚Pán je mou silou a písní.‘ Výpověď tradiční antifony (Ex 15,2; Iz 12,2; Ž 118,4),“ Studia Biblica Slovaca 2 (2/2010), s. 123–135.

“The Lord Is My Strength and Song” The Traditional Antiphon and Its Meaning (Exo 15:2; Isa 12:2; Psa 118:4), Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Vol. 11, 2011, s. 5–14.

„Liberation in Isaiah 58 and 61 and the Mission of Jesus according to Luke 4“, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Vol. 12, 2011, s. 37–50.

„Izaiáš 6,9–10 v Masoretském textu a v Septuagintě“, in Studia Theologica, Olomouc: VUP, CMTF UP, 2014, roč. XVI, č. 1, str. 1–16, ISSN 1212-8570.

„Izaiáš 6,9–10 v Novém zákoně a v Jeronýmově komentáři“, in Studia theologica, Olomouc: VUP, CMTF UP, 2014, roč. XVI, č. 2, str. 103–118.

Články ve sborníku

„‚Budete jako Bůh!‘ Dilema člověka Starého i Nového zákona, in: Současné integrující přístupy k pojetí člověka. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference „Současné integrující přístupy k pojetí člověka“, konané ve dnech 19.–20. 6. 2007 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Hostivice: Baron, 2007, s. 13-18, ISBN 80-869-1433-6.

„Bohorovnost, poznání a následování Ježíše, in: Vydávat počet o své naději, Olomouc: VUP, 2008, s. 22-33, ISBN 978-80-244-2132-2.

Pavel jako ‚Hospodinův služebník‘. Iz 49,1–9a v novozákonních textech souvisejících s Pavlovou činností, in: Apoštol Pavel a Písmo, Olomouc: VUP, 2009, s. 210-218, ISBN 978-80-244-2465-1.

Kapitola v knize

Nové srdce a nový duch (Ez 36,16-38)”, in Od Abraháma k nové smlouvě, Olomouc: VUP, 2007, s. 62-98, ISBN 978-80-244-1845-2.

Význam přísahy dané Abrahámovi pro naději Božího lidu”, in Od Abraháma k nové smlouvě, Olomouc: VUP, 2007, s. 164-186, ISBN 978-80-244-1845-2.

Jméno dítěte v Iz 9,5. Porovnání hebrejské a řecké verze textu, in: Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry, ed. P. Chalupa – L. Zajícová, Olomouc: VUP, 2008, s. 51–63, ISBN 978-80-244-1915-2.

Bohatství a chudoba v bibli, in Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky Církve, Brno: Luboš Marek, 2009, s. 43-62, ISBN: 978-80-87127-16-2.

„Zalíbení žalmistů v Boží vůli a Žalm 40“, in: „Zde jsem, abych plnil tvou vůli“ Biblická zvěst o zodpovědnosti a svobodě, L. Tichý – P. Chalupa – G. I. Vlková – S. Pacner, Olomouc: VUP, 2012, s. 51-91, ISBN 978-80-244-3275-5

„Jiftách – vzor věrnosti nebo odstrašující příklad? (Sd 11)“, in: Obtížné oddíly Předních proroků, M. Prudký – J. Heller (a kol.), Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2013, s. 77–86.

Interpreting Ambiguity: The Beginning of the ʽSong of the Suffering Servantʽ (Isa 52:13–15) and its Translations“, in: The Process of Authority: The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts, J. Dušek – J. Roskovec (eds.), Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 27, Berlin: De Gruyter, 2016, ISBN 978-3-11-037694-4, s. 273–287.

„Bůh zatvrdil svůj lid (Iz 6,9-10), in: Obtížné oddílů Zadních proroků, ed. M. Prudký, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2016, s. 39-48, ISBN 978-80-7195-793-5

„Bůh tvoří tmu a zlo (Iz 45,7)“, in: Obtížné oddílů Zadních proroků, ed. M. Prudký, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2016, s. 65-73, ISBN 978-80-7195-793-5.

„Bohu se „líbí“ utrpení nevinného služebníka? (Iz 53,10)“, in: Obtížné oddílů Zadních proroků, ed. M. Prudký, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2016, s. 75-84, ISBN 978-80-7195-793-5.

Články a knihy popularizační

Siamo testimoni della Luce vera, in Superare le distanze: Le figlie e i figli di Domenico fanno teologia, Roma: Angelicum University Press, 2005, s. 177-180, ISBN 88-89094-07-9. (191 s.).

„We Are Witnesses of the True Light”, in Building Bridges: Dominicans Doing Theology Together, Dublin: Dominican Publications, 2005, s. 195-199, ISBN 1-871552-92-3 (208 s.); překlad „Siamo testimoni della Luce vera” publikovaného v Superare le distanze: Le figlie e i figli di Domenico fanno teologia, Roma: Angelicum University Press, 2005, ISBN 88-89094-07-9.

„¡Seamos testigos de la Luz verdadera!”, in Acortar Distancias: Hijas e Hijos de Domingo Hacen Teología juntos, Salamanca: Editorial San Esteban, 2005, s. 186-189, ISBN 84-8260-174-1 (203 s.); překlad „Siamo testimoni della Luce vera” publikovaného v Superare le distanze: Le figlie e i figli di Domenico fanno teologia, Roma: Angelicum University Press, 2005, ISBN 88-89094-07-9.

Chléb života a slova života, vyd. Česká dominikánská rodina, OPusculum č. 5, 2006, s. 14–21.

Lectio divina – místo bible v životě křesťana, Dialog Evropa XXI. Revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu č. 3-4, 2008, str. 4-9.

G. I. Vlková – Petr. Vaďura, Izajáš. Svědectví o vítězící důvěře, Praha: Vyšehrad & Kalich, 2014.

Bůh milosrdný nebo trestající?, Katecheze do kapsy 12, Kostelní Vydří“ Karmelitánské nakladatelství, 2016.

„Svoboda a poslušnost podle Starého zákona“, in: Universum 1/2016, s. 24-27.

Učebnice a skripta

Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona, Olomouc: VUP, 2005, 89 s., ISBN 80-244-0995-X.

G. I. Vlková – S. Pacner, Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny, Olomouc: VUP, 2006, 48 s., ISBN 80-244-1451-1.

Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona, Olomouc: VUP, 2007, 2. přepracované vydání, 95 s., ISBN 978-80-244-1593-2.

G. I. Vlková – S. Pacner, Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny, Olomouc: VÚP, 2008, 2. vydání, 48 s., ISBN 978-80-244-2124-7.

Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona, Olomouc: VUP, 2012, 3. přepracované vydání, 95 s., ISBN 978-80-244-3267-0.

Aktivní účast na konferencích

„Budete jako Bůh!“ Dilema člověka Starého i Nového zákona. Současné integrující přístupy k pojetí člověka, PdF UP, Olomouc, 19. 6. 2007.

Lectio divina – místo bible v životě křesťana. 6. Moravskoslezské akademické dny. Nad Písmem svatým: rok bible, rok apoštola Pavla, Olomouc, 20. 9. 2008.

Pavel jako Hospodinův služebník. Apoštol Pavel a Písmo, CMTF UP, Olomouc, 4. - 5. 6. 2009.

"The Lord is my Strength and my Song" (Exo 15:2; Isa 12:2; Psa 118:14). Exodus - a Modern Commentary on the Ancient Book, Badín, Slovenská republika, 11.–12. září 2010.

Liberation in Isaiah 58 and 61 and the Mission of Jesus according to Luke 4, Law and Freedom, CMTF UP, Olomouc, 23. – 24. května 2011.

Iz 6,9-10 v citacích Nového zákona a v komentáři sv. Jeronýma, Patristická exegeze Písma, KTF UK, Praha, 19. – 20. 9. 2013.

Song of the Suffering Servant of the Lord (Isa 52:13 – 53:12): Uncertain Hebrew Text That Has Opened More Ways for Its Future Interpretation, konference „The Process of Authority“, ETF UK, Praha, 8. – 10. 5. 2014.

Recenze

„Kurt Schubert: Bible a Dějiny”, In: Communio, roč. 5, č. 1, 2001, str. 109-110.

„Prudký, M., The Old Testament as Inspiration in Culture”, nakl. Mlýn, Třebenice 2001, ISBN 80-902296-8-9, 205 s.. In: Studia Theologica 10, roč. IV, č. 4, ISSN 1212-8570.

„Dillard R.B. – Longman III., T.: Úvod do Starého zákona”, nakl. Návrat domů, Praha 2003, ISBN 80-7255-078-0, 450 s. (překlad anglického An Introduction to the Old Testament; Grand Rapids, MI 1994), In: Studia Theologica 18, roč. VI, č. 4, s. 84-91, ISSN 1212-8570.

Citace

P. Puca: L’Alternarsi tra la luce e le tenebre nel racconto del profeta Isaia (recenze knihy Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce. Uno studio tematico dell’alternarsi tra la luce e le tenebre nel libro di Isaia Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2004, ISBN 88-7652-992-6) in Osservatore Romano, 18. 9. 2004 (roč. 144, č. 216), s. 4.

A.R. Ceresko: Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce. Uno studio tematico dell’alternarsi tra la luce e le tenebre nel libro di Isaia (recenze stejnojmenné knihy vydané v Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2004, ISBN 88-7652-992-6) in Catholic Biblical Quarterly 67 (2005), s. 517-518.

P. Puca: Cambiare la luce in tenebre (recenze knihy Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce. Uno studio tematico dell’alternarsi tra la luce e le tenebre nel libro di Isaia Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2004, ISBN 88-7652-992-6) in Societas. Rivista dei Gesuiti dell’Italia Meridionale (2005), roč. 53, č. 3-4, s. 188-190.

W. Pikor, „Pytanie o mesjański sens izajaszowych proroctw o królewskim potomku. Część II: Iz 8,23b-9,6; 11,1-9 in Zeszyty Naukowe KUL 50 (2007), 15-36, Wydawnictwo KUL, Lublin (citace knihy Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce. Uno studio tematico dell'alternarsi tra la luce e le tenebre nel libro di Isaia na s. 18).

E. Bons, Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce, recenze stejnojmenné knihy v Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 118 (2006), s. 478.

P. Chalupa, Dynamika smlouvy v deuteronomistickém zpracování dějin. Historické pozadí, projevy a další působení, Olomouc: VUP, 2009, s. 113 (citace Nové srdce a nový duch, in Od Abraháma k nové smlouvě, Olomouc: VUP, 2007, s. 62-98).

P. Chalupa: Apoštol Pavel a Písmo, Studia Theologica 41, Olomouc: VUP, CMTF UP, 2010, str. 108 (recenze příspěvku „Pavel jako ‚Hospodinův služebník‘. Iz 49,1–9a v novozákonních textech souvisejících s Pavlovou činností“, v rámci recenze Apoštol Pavel a Písmo, Olomouc: VUP, 2009, s. 210-218, ISBN 978-80-244-2465-1.)

F. J. Goncalves,: Livre d’Isaïe: théologie (recenze knihy Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce) in Revue Biblique 113 (2006), s. 303–304.

W. Pikor, „Izajaszowy Sługa Jahwe a nowe przymierze. Analiza kontekstualna Iz 42,1-9”, Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 49/2 (2006), s. 20 (citace Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce).

W. Pikor, Soteriologiczna metafora wody w Ksiedze Izajasza, Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009, s. 178-179, 268, 272, 284-285, 289, 331, 340 (citace Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce)

J. Rindoš, He of Whom It Is Written: John the Baptist and Elijah in Luke, Österaichische Biblishce Studien 38, Wien: Peter Lang, 2010, s. 92 (citace Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce).

S. Pacner, Důvěřovat v člověka a důvěřovat v Hospodina (JER 17,5-13): exegeticko-teologický výklad, Olomouc: VUP, 2010, s. 187 (citace „Bohatství a chudoba v bibli“).

S. Pacner, Důvěřovat v člověka a důvěřovat v Hospodina (JER 17,5-13): exegeticko-teologický výklad, Olomouc: VUP, 2010, s. 309 (citace „Nové srdce a nový duch“).

D. Iskrová, Náboženstvo izraelského ľudu, Ružomberok: Verbum, 2012, s. 80, 146 (citace Slovo Boží slovo lidské).

D. Iskrová, Náboženstvo izraelského ľudu, Ružomberok: Verbum, 2012, s. 44 (citace „Význam přísahy dané Abrahámovi pro naději Božího lidu“).

M. G. Fernández, "Consolad, consolad a mi pueblo": el tema de la consolación en Deuteroisaías, Analecta Biblica 181, Roma: Gregoria & Biblical Press 2010, s. 15 (citace Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce).

D. Opatrný, Ježíš – světlo slepých. Uzdravení slepého od narození ve čtvrtém evangeliu, Olomouc: VUP, 2011, s. 31 (citace Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce)

D. Opatrný, Ježíš – světlo slepých. Uzdravení slepého od narození ve čtvrtém evangeliu, Olomouc: VUP, 2011, s. 31.124 (citace Hospodinův služebník a nová smlouva)

J. Beneš, Izajáš, svědectví o vítězící důvěře, Salve 1/14, s. 149–152 (recenze knihy).

C. V. Pospíšil, Hermeneutika mystéria: struktury myšlení v dogmatické teologii, Praha: Krystal OP; Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005, s. 31 (citace Slovo Boží slovo lidské).

M. Prudký, „Milostná píseň o vinaři a jeho soudu (Iz 5,1-7)“, in: Obtížné oddíly Zadních proroků, Kostelní Vydří : KNA, 2016, s. 36.265 (citace Izajáš: svědectví o vítězící důvěře).

S. Pacner, „Vyznání zlořečícího proroka“, in: in: Obtížné oddíly Zadních proroků, Kostelní Vydří : KNA, 2016, s. 93-94.276 (citace Úvod do prorocké a mudroslovné literatury).

M. P. Maier, Völkerwallfahrt im Jesajabuch, Berlin: De Gruyter, 2016, s . 414 (citace Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce).

G. Benzi, „La retorica „bifronte“ dle Libro di Isaia. Isaia 2-33 e la sezione 28-33“ in Atti del quarto convegno della RBS. International Studies on Biblical & Semitic Rethoric, Retorica biblica e Semitica 5, eds. R. Meynet, J. Oniszczuk, Roma: Gregorian & Biblical Press, 2015, s. 75-92 (citace Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce na s. 91).

V. Lomiento, Volvit fluctus cordis. I moti dellanimo nelle Confessioni di Agostino, Bari: Edipuglia, 2009, s. 16 (citace (citace Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce).

F. Čapek, Kazatel. Zneklidňující kniha pro neklidnou dobu, Praha: ČBS, 2016, s. 30 (citace Slovo Boží slovo lidské).

Ł Popko, „Światło zwycięskie, światło odrzucone. Motyw światła w Iz 1–39“, in: Verbum Vitae, 29 (2016), 117-148 (Instytut Nauk Biblijnych KUL ISSN 1644-8561, e-ISSN 2451-280X) (citace Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce na s. 118.134.142)

C. B. Hays, „The Book of Isaiah in Contemporary Research“, in: Religion Compass 5/10 (2011): 549–566 (citace Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce na s. 552).

D. Opatrný „Ježíšovi učedníci na cestě k pokoji mezi národy: K dokumentu MTK o náboženském násilí“ in: ST 16 (2014), p. 48-54 (citace Hospodinův služevník a nová smlouva na s. 51).

F. Kunetka, „Vývojové linie slavení eucharistie v předkonstantinovské církvi“ in: ST 17 (2015), n. 2, p. 86-110 (citace Hospodinův služevník a nová smlouva na s. 98).

T. Petráček, „The École biblique and its influence on Czech Catholic exegesis and Church“ in: RB 118 (2011), n. 4, s. 575-594 (citace Slovo Boží slovo lidské na s. 592).

D. Opatrný, „Moudrost a její limity očima Mezinárodní teologické komise“, in: ST 15 (2013), n. 4, s. 180-188 (citace Úvod do Prorocké a Mudroslovné Literatury Starého Zákon, na s. 184).

Elektronické dokumenty (přístupné na www stránkách UP Olomouc)

Cvičebnice biblické hebrejštiny, 2005, www: http://servert.upol.cz/cbh/main.html

Úvod do Písma svatého, 2014 https://edis.upol.cz/cmtf/ (přístupné pouze přihlášeným studentům UP, kteří mají předmět Úvod do Písma svatého zapsaný do svého studijního plánu)

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)