prof. Ladislav Tichý, Th.D.

Vzdělání

• 1979–84: externí doktorské studium na CMBF v Litoměřicích
• 1968–1973: CMBF v Praze se sídlem v Litoměřicích, pobočka v Olomouci

Praxe

• 1990– dosud: vyučující na CMTF UP
• 1980–1990: vyučující na CMBF Litoměřice
• 1973–1979: duchovenská činnost
• 1973–1975: základní vojenská služba

Vysokoškolský postup

• 2005: profesor
• 1993: docent
• 1981: odborný asistent
• 1980: asistent
• 1979: lektor

Odborné zaměření

• Nový zákon
• novozákonní řečtina
• koptština

Vyučované předměty

• exegeze Nového zákona
• koptština

Granty

• Od r. 2013 Centrum excelence s podporou GAČR: „Historie a interpretace Bible“ (jeden z účastníků)
• 2012 SIVV: „Narativita a teologie kanonických evangelií“ (účastník)
• 2011 SIVV: „Obraz Ježíše Krista v Lukášově evangeliu“ (účastník)
• 2010–2012 GAČR: „Zákon a svoboda. Studium stěžejních témat biblické teologie“ (hlavní řešitel)
• 2007–2009 GAČR: „Obnova smlouvy a nová smlouva – studium a výklad stěžejných biblických textů na základě kanonického přístupu“ (hlavní řešitel)

Publikační činnost

Údaje o publikační činnosti lze najít rovněž v databázi OBD.

Monografie

Úvod do Nového zákona, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1992, 135 s.

Přeprac. vyd.: Úvod do Nového zákona, Svitavy: Trinitas, 2003, 294 s.

Slovník novozákonní řečtiny, Olomouc: Burget, 2001, XI + 190 s.

Úvod do Nového zákona, 2. přepracované vydání, Svitavy: Trinitas, 2003, 294 s.

Chvála lásky: Interpretace a účinky 13. kapitoly Prvního listu Korinťanům, Olomouc: VUP, 2008, 213 s.

Slovník novozákonní řečtiny, 2. vyd., in: Řecko-český Nový zákon, Praha: Česká biblická společnost, 2011, s. 1555–1758.

Kapitoly v knihách

Smlouva v listu Židům. In: Od Abraháma k nové smlouvě, Olomouc: VUP, 2007, s. 127-148.

Abrahám u apoštola Pavla. In: Od Abraháma k nové smlouvě, Olomouc: VUP, 2007, s. 149-163.

Catholic Biblical Theology in the Czech Republic after 1989. In: Theologie im Osten Europas seit 1989: Entwicklungen und Per­spektiven, Berlin: Lit, 2009, s. 101–104.

Tradice a redakce perikopy o povolání celníka Leviho (Mk 2,13-17). In: P. Farkaš a kol., Textový, exegetický a teologický výskum evanjelia podľa Marka, Bratislava: Univerzita Komenského, 2011, s. 15–29.

‘Buď vůle tvá!’ Ozvěna jedné prosby modlitby Páně v dalších textech Nového zákona. In: L. TICHÝ – P. CHALUPA – G. I. VLKOVÁ – S. Pacner, „Zde jsem, abych plnil tvou vůli“ Biblická zvěst o zodpovědnosti a svobodě, Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, ISBN 978-80-244-3275-5, s. 92–109.
Svoboda Božích dětí. Pohled evangelií a listů Nového zákona na podstatu a význam svobody. In: L. TICHÝ – P. CHALUPA – G. I. VLKOVÁ – S. PACNER, „Zde jsem, abych plnil tvou vůli“ Biblická zvěst o zodpovědnosti a svobodě, Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, ISBN 978-80-244-3275-5, s. 110–135.

Příspěvky do sborníků

Ježíšovi bratři‘ v Novém zákoně a v současné teologii. In: L. Pokorný (vyd.): Sborník teologických statí III., Praha: Česká katolická charita, 1983, s. 23-27.

Působení sv. Pavla v Korintě. In: G. Čejka (vyd.): Sborník teologických statí IV., Praha: Česká katolická charita, 1985, s. 56-63.

Dar jazyků a ostatní duchovní dary v korintské církvi (1 Kor 12-14). In: G. Čejka (vyd.): Sborník teologických statí V., Praha: Česká katolická charita, 1986, s. 59-65.

Hlavní Kristův titul v nejstarším evangeliu. In: G. Čejka (vyd.): Sborník teologických statí VI., Praha: Česká katolická charita, 1987, s. 46-50.

Odsouzení a ukřižování Ježíše Krista. In: G. Čejka (vyd.): Sborník teologických statí VII., Praha: Česká katolická charita, 1988, s. 53-62.

Die Botschaft des Evangeliums und die Verantwortung für andere. In: Theologien im Dialog. Gemeinsame Verantwortung - gemeinsame Aufgaben im südosteuropäischen Raum, hrsg. von Ph. Harnoncourt und M. Liebmann, Grazer Theologische Studien Nr. 17, Graz: Eigenverlag des Instituts für Ökumenische Theologie und Patrologie an der Universität Graz, 1994, s. 45-49.

Knihy Nového zákona. In: Novozákonní motivy v českém moderním umění 20. století (katalog k výstavě), Galerie moderního umění v Roudnici n. L., říjen 1996, str. 5-6.

Církev z pohledu začátku a konce Nového zákona. In: M. Prudký et al.: Vtělení; Vykoupení; Církev, uspořádali L. Karfíková a Š. Špinka, Praha: Portál, 1997, s. 61-67.

Dary Ducha. In: Kurs pro kněze v rámci přípravy na Velké jubileum roku 2000. Sborník. Pořádala Komise ČBK pro přípravu na Velké jubileum, Želiv, 12.-16.1.1998, Praha: Pastorační středisko, 1998, s. 12-18.

Kam patří list Židům? In: EПITOAYTO. Sborník k pětašedesátinám Petra Pokorného, uspoř. J. Mrázek, Š. Brodský, R. Dvořáková, Praha: Mlýn, 1998, s. 213-224.

Novost v Novém zákoně. In: TWN LOGWN ASFALEIA. Sborník Katolické teologické fakulty UK v Praze k 80. narozeninám ThDr. Františka Nováka, ed. J. Brož, Praha: Karolinum, 2000, s. 216-226.

Duch Ježíšův. In: Duch svatý, Studijní texty Centra Aletti, Velehrad: Refugium, 2000, s. 7-16.

Nové stvoření v pohledu Nového zákona. In: J. Šubrt (ed.), Apokatastasis nebo apokalypsis?, Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 65-70.

Eucharistie v Novém zákoně. In Eucharistie. Mysterium fidei, k vyd. připr. J. Hojda, Svitavy: Trinitas, 2002, s. 27-40.

Diskuse o sapienciálních knihách. In Teologický sborník, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, roč. 8 (2002), č. 4, s. 31-32.

Das lukanische ,heute‘, in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia, svazek 4, rok 2003, s. 105-117.

"Kvůli lásce raději prosím" (Flm 9a), Mlékem a medem oplývající. Sborník českých katolických biblistů K. Skalickému k sedmdesátinám, ed. Jaroslav E. Sýkora a kol., Praha: SGS, 2004, s. 7-22.

Otázka postavení Ježíšovy Matky v Markově evangeliu. In: VÍCHA, D. (Ed.). Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně. Olomouc VUP, 2004, s. 15-20.

Christ in Paul: The Apostle Paul’s Relation to Christ Viewed Through Gal. 2.20, In: J. Mrázek – J. Roskovec (ed.), Testimony and Interpretation. Early Christology in Its Judeo-Hellenistic Milieu: Studies in Honour of Petr Pokorný, London – New York: T & T Clark International, 2004, s. 40-48.

Biblický pohled na problematiku lidí bez domova In: Sborník z konference "Křesťan a bezdomovectví", ed. J. Kořenek, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2004, s. 5-10.

Češi a Němci - vzájemné vztahy v minulosti a budoucnosti. In: Češi a Němci v nové Evropě - smíření jako naděje, Speraza, 2005, s. 48-50.

Jan Merel, papyrus p4 a význam novozákonních papyrů dnes. In: Sborník Katolické teologické fakulty, svazek VIII. K 100. výročí narození Prof. Th.Dr. Jana Merella, Univerzita Karlova - Karolinum, 2006, s. 146-153.

Napomínání apoštola Pavla. In: E. Krumpholc – J. Poláková – C. V. Pospíšil (ed.), Z plnosti Kristovy: Sborník k devadesátinám Oto Mádra, Praha: Karmelitánské nakl., 2007, s. 79-91.

Dei Verbum a interpretace Písma. In: Sborník Katolické teologické fakulty, svazek IX. Z konference k 40. výročí Dei Verbum konané 15.11.2005 na KTF UK v Praze, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007, s. 131-137.

„Deus caritas est“ z pohledu novozákonního biblisty. In: Mezinárodní konference Deus caritas est. Církev jako společenství lásky ve službě trpícímu člověku: Charitní idea a hodnotová orientace v zemích transformace. Dokumentace a zhodnocení, Olomouc: VUP, 2008, s. 113–114.

„K čemu je naděje?“. In: Vydávat počet ze své naděje: Sborník k 60. narozeninám Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci, Olomouc: VUP, 2008, s. 11–21.

Diathéké u apoštola Pavla. In: Apoštol Pavel a Písmo, Olomouc: VUP, 2009, s. 186–201.

Poselství pokoje, míru v pavlovských listech. In: Apoštol Pavel: „Vím, komu jsem uvěřil.“ Sborník pří­spěvků z konference na Biskupském gymnáziu v Brně 8.11.2008, Brno: Arx, 2009, s. 39–45.

Biblická východiska křesťanské iniciace. In: Křesťanská iniciace: Sborník třetí vědecké katechetické konference, pořádané ve dnech 15.–17. září 2008 Cyrilo­metodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Katechetickou sekcí České biskupské konference, České Budějovice: Tomáš Halama, 2009, s. 21–29.

Česki i slovački prijevodi Biblije. In: M. Tomić – K. Višaticki (eds.), Riječ Božija u riječi hrvatskoj. Zbornik radova s međunarodnoga znansvenog simpozija prigodom 175. obljetnice prvoga hrvatskog tiskanog prijevoda Biblije 1831-2006, Đakovo: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, 2011, s. 11–20.

Články v odborných časopisech

Písmo sv. v životě církve, Duchovní pastýř 36 (1987), str. 24–26.

Některé problémy chronologie pašijových událostí, Duchovní pastýř 37 (1988), str. 92–94.

Litoměřická bohoslovecká fakulta do roku 1989, Teologické texty 1 (1990), č. 4, s. 139–140.

Bůh - náš Otec. Svědectví Nového zákona. Mezinárodní katolická revue Communio 1 (1997), číslo 2, s. 171–181.

Disease, Sickness and the Sick in the New Testament, Scripta Bioethica, číslo 15, Brno 1988, s. 16–18.

Die Bedeutung des PNEUMA für das neutestamentliche Verständnis des Amtes. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, vol. 1., Olomouc: Univerzita Palackého, 1999, str. 9, s. 1–12.

Janův Prolog v českém liturgickém překladu. Teologické texty 11 (2000), č. 1, s. 15n.

Mt 27,52n a nanebevzetí Panny Marie. Teologické texty 11 (2000), č. 5, s. 178n.

Nemoc a nemocní v Novém zákoně. Scripta bioethica 1 (2001), č. 1, s. 22–25.

Janova Apokalypsa a konec světa. Teologické texty, roč. 12, 2001, č. 2, s. 46–49.

K otázce kauzálního významu předložky εις v novozákonní řečtině. Studia Theologica, CMTF UP ve VUP Olomouc, roč. 3, 2001, č. 1, s. 55–60.

Blahoslavenství Matoušova horského kázání. Studia Theologica, CMTF UP ve VUP Olomouc, roč. 3, č. 2, 2001, s. 1–13.

Znamení Syna člověka. Studia Theologica 5, roč. 3 (2001), č. 3, s. 37–40.

Evangelium a evangelia. K apokryfním evangeliím. Teologické texty 13 (2002), č. 2-3, s. 84–87.

Pojem "apoštol" v Novém zákoně. Studia theologica 8, roč. 4 (2002), č. 2, s. 1–10.

Offb 21,1-8 unter besonderer Berücksichtigung der verwandten Traditionen” (Zj 21,1-8 se zvláštním přihlédnutím k příbuzným tradicím). In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia, vol. 3 (2001), Olomouc, Univerzita Palackého, 2002, s. 127–134.

Kauzální význam předložky εις v Novém zákoně podruhé (a naposled). Studia Theologica, Olomouc, Univerzita Palackého – CMTF, průběžné číslo 10, roč. 4 (2002), č. 4, s. 45–52.

Das lukanische ,heute‘. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia, vol. 4 (2002), Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, s. 105–117.

Druhý vatikánský koncil a biblická věda. Teologické texty 14 (2003), č. 1, s. 2–5.

Co lze říci o autorovi Markova evangelia. Studia theologica 13, roč. 5 (2003), č. 3, s. 1–8.

Hab 2,4 v Novém zákoně. Studia theologica, 2003, roč. V, č. 2, s. 53–61.

Co lze říci o autorovi Markova evangelia, Studia theologica, 2003, roč. 5, č. 3, s. 1–8.

Novozákonní αγαπη, Studia theologica, 2003, roč. 5, č.4, s. 1–6.

The Problem of the Interpretation of νυνι δε in 1 Cor 13:13, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia, vol. 5 (2003), Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, ISBN 80-244-0792-2, s. 109–116.

Co je to podobenství? Studia theologica, 2004, č. 1, s. 1–9.

Skrytý život Páně ve světle Nového Zákona a podle apokryfních evangelií. Communio. MKR, Svitavy: Trinitas, 2004, roč. 8, č. 1, s. 17–29.

Apoštol Pavel opěvuje lásku, Studia theologica 18, roč. 6 (2004), č. 4, s. 19–30.

Ondřej Maria Petrů a jeho překlad Nového zákona. Studia theologica, 2005, roč. 7, č. 19, CMTF UP, s. 64–68.

Wie genau muss man die Gattung eines neutestamentlichen Textes bestimmen? Geprüft und dargestellt an 1 Kor 13 und Röm 8,31-39. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 2005, roč. 6, č. 6, CMTF UP Olomouc, s. 53 – 64.

Tzv. passivum divinum v Novém zákoně. Studia theologica, 2005, roč. 7, č. 3, CMTF UP Olomouc, s. 18–29.

Škrabalův překlad Nového zákona. Studia theologica, 2005, roč. 7, č. 4, CMTF UP Olomouc, s. 32–37.

Kněz a laici. Dialog Evropa XXI, 2005, roč. 15, č. 3-4, Moravskoslezská křesťanská akademie, s. 15–16.

Verfasser und Entstehungsort des Markusevangeliums. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, roč. 7, č. 1, Univerzita Palackého Olomouc, s. 129–140.

Zlí vinaři (Mk 12,1-12 par.). Studia Theologica, 2006, roč. 8, č. 4, CMTF UP Olomouc, s. 1–18.

„Láska bez víry?“. Studia theologica, 2008, roč. 10, č. 4, CMTF UP Olomouc, s. 74–93.

Biblické argumenty apoštola Pavla v Gal 4,21–31. Studia theologica 2009, roč. 11, č. 4, CMTF UP Olomouc, s. 1–14.

Svoboda v listu Galaťanům. Studia theologica, 2010, roč. 12, č. 4. CMTF UP Olomouc, s. 1–16.

Ztracená ovce (Mt 18,12-14; Lk 15,4-7). Studia theologica 43, roč. 13 (2011), č. 1, s. 1–17.

Was hat Zachäus geantwortet? (Lk 19,8). Biblica, roč. 92 (2011), č. 1, s. 21–38.

Jesus and Zacchaeus. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olo­mucensia, vol. 11 (2011), Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, s. 15–22.

The Law of Sin in Romans. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia, vol. 12 (2011), Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, ISBN 80-244-0986-0, ISSN 1212-9038, s. 79–84.

Narativita a teologie u Marka a Lukáše. Studia theologica 15 (2013), č. 1, ISSN 1212-8570, s. 24–35.
Novozákonní základy a impulzy evangelizace. Teologické texty 24 (2013), č. 4, ISSN 0862-6944, s. 200–204.
‘Pravda evangelia’ v dokumentu Teologie dnes a u apoštola Pavla. Studia theologica 15 (2013), č. 4, ISSN 1212-8570, s. 169–179.
The ‘Gospel’ in Gal 1:6-7 Revisited. Novum Testamentum, roč. 56 (2014), č. 4, ISSN 0048-1009, s. 359–372.

Překlady

Spolupráce na překladu Jeruzalémské bible, Praha: Řád bratří kazatelů, 1992n.

Podíl na přípravě překladu Starého zákona pro Karmelitánské nakladatelství.

Revize překladu Nového zákona pro Karmelitánské nakladatelství.

Recenze

Nový zákon. Text užívaný v českých liturgických knihách, pořízený z řečtiny se stálým zřetelem k Nové Vulgátě. Praha: Česká liturgická komise, 1989, 880 stran, Teologické texty 4 (1993), č. 5, s. 175-177.

Wolfgang Trilling, Hledání historického Ježíše, Vyšehrad, Praha 1993, 195 s., Teologické texty 5 (1994), s. 106.

Petr Pokorný: Literární a teologický úvod do Nového zákona, Vyšehrad, Praha 1993, 333 stran, Teologické texty 5 (1994), s. 142.

Jan Sokol: Člověk a svět očima bible. Pokus o uvedení do biblické antropologie, Praha: Ježek, 1993, 94 s., Teologické texty 6 (1995), s. 105.

M. Limbeck: Evangelium sv. Matouše. Malý stuttgartský komentář. Nový zákon 1. Přel. Pavla Bezručová. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 1996, 279 s., Teologické texty 7 (1996), č. 6, s. 214.

F. Vouga, Dějiny raného křesťanství, z něm. přeložil J. Štochl, Brno /: Praha: Centrum pro studium demokracie / Vyšehrad, 1997, 267stran. Teologické texty 9 (1998), č. 6, s. 211n.

R. E. Brown, An Introduction to the New Testament, New York: Doubleday, 1997, XLIV + 878 s., Studia Theologica 1 (1999), s. 77-79.

Michael Hesemann, Die Jesus-Tafel. Die Entdeckung der Kreuz-Inschrift (Freiburg, Herder 1999, 355 s., Studia Theologica 2, roč. 2 (2000), s. 76-78.

Michael Hesemann, Die Jesus-Tafel. Die Entdeckung der Kreuz-Inschrift, Freiburg, Herder 1999, 355 s., Studia Theologica, roč. 2, Olomouc 2000 (vyšlo v r. 2001), s. 76-78.

Joseph F. Fitzmyer: The Acts of the Apostles. A New Translation with Introduction and Commentary (Anchor Bible 31. New York, Doubleday 1998. xxxiv + 830 s., Studia Theologica, CMTF UP ve VUP Olomouc, roč. 3, č. 1, 2001, s. 68-70.

Das Neue Testament und frühchristliche Schriften (Übersetzt und kommentiert von Klaus Berger und christiane Nord, 1999. 4. vyd. Frankfurt am Main und Leipzig: Insel Verlag, 2000. 1373 s., Studia Theologica 6, roč. 3 (2001), č. 4, s. 79-81.

Neznámá evangelia. Novozákonní apokryfy I (Uspoř. J. A. Dus a P. Pokorný. Praha: Vyšehrad, 2001. 462 s.), Studia Theologica 7, roč. 4 (2002), č. 1, s. 65-70.

Joachim Gnilka, Ježíš Nazaretský – poselství a historie. Vyšehrad 2001, 296 s. Teologické texty 13 (2002), č. 1, s. 38n.

Walter Kasper aj. (vyd.). Lexikon für Theologie und Kirche, 11 sv. 3. vyd., Freiburg i. Br.: Herder, 1993-2001. 7250 s., Studia Theologica 8, roč. 4 (2002), č. 2, s. 67-70.

Pavol Farkaš, Ježišova reč na vrchu, Bratislava, Rímskokatolická cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2001, 134 s., Studia Theologica 9, roč. 4 (2002), č. 3, s. 67-69.

Marius Reiser, Sprache und literarische Formen des Neuen Testaments. Eine Einführung (Paderborn etc.: F. Schöningh, 2001. XIV + 257s. ISBN 3-8252-2197-0). Studia theologica 11, roč. 5 (2003), č. 1, s. 88-91.

Josef Hřebík, Lest cestou k požehnání? Pokus o nalezení hermeneutického klíče ke Gn 27,1-45 pomocí komplexní exegetické analýzy. Disertační práce. Praha: Karolinum, 2001, 142 s., Teologické texty, 2003, roč. 14, č. 2, s. 87.

Paul Hoffmann u. Christoph Heil (Eds.). Die Spruchquelle Q. Studienausgabe Griechisch und Deutsch. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft - Leuven: Peeters, 2002, 185 s., Studia theologica, 2003, roč. V, č. 4, s. 102-103.

Die Spruchquelle Q. Studienausgabe Griechisch und Deutsch, Herausgegeben und eingeleitet von Paul Hoffmann und Christoph Heil, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft; Leuven: Peeters, 2002, 185 stran, ISBN 3-534-16484-9. Studia theologica 14, roč. 5 (2003), č. 4, s. 102-103.

Joachim Gnilka, Bibel und Koran. Was sie verbindet, was sie trennt (Freiburg – Basel – Wien: Herder, 2004. 216 s. ISBN 3-451-28316-6). Studia theologica 2004, 17, roč. 6, č. 3, s. 72-75.

Petr Pokorný, Ježíš Nazaretský. Historický obraz a jeho interpretace. Studia theologica, 2005, roč. 7, č. 4, CMTF UP Olomouc, s. 70 – 73.

Joseph Ratzinger / Benedikt XVI., Jesus von Nazareth. Erster Teil: Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung. Studia theologica, 2007, roč. 9, č. 3, s. 62-66.

DUBOVSKÝ, Peter (ed.) et al.: Marek (Komentáre k Novému zákonu 1) Trnava: Dobrá kniha, 2013, 1036s. ISBN 978-80-
7141-792-7. In: Studia Biblica Slovaca, roč. 6 (2014), č. 1, s. 119–128.

Citace (výběr)

P.-G. Müller, Evangelium sv. Lukáše, Kostelní Vydří: Karmelit. nakl., 1998, cituje Úvod do Nového zákona.

F. Porsch, Evangelium sv. Jana, Kostelní Vydří: Karmelit. nakl., 1998, cituje Úvod do Nového zákona.

K. Kliesch, Skutky apoštolů, Kostelní Vydří: Karmelit. nakl., 1999, cituje "Bůh - náš Otec. Svědectví Nového zákona".

J. R. W. Scott, Zápas mladé církve. Poselství Skutků apoštolských, Praha: Návrat domů: 1999, cituje Úvod do Nového zákona.

J. Fitzmyer, Co říká Nový zákon o Kristu, Kostelní Vydří: Karmelit. nakl., 2000, cituje článek Bůh - náš Otec. Svědectví Nového zákona a Úvod do Nového zákona.

C. V. Pospíšil, Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Praha: Krystal, 2000, cituje (2krát) článek Bůh - náš Otec. Svědectví Nového zákona, Communio 1 (1997), číslo 2.

Bible a christologie. Dokument Papežské biblické komise z roku 1984, úvodní studie a bibliografické přehledy C. V. Pospíšil OFM, Praha: Krystal, 1999, cituje článek "Některé problémy chronologie pašijových událostí".

Z. Ziółkowski, Nejtěžší stránky Bible, Kostelní Vydří: Karmelit. nakl., 2001, cituje (4krát) Úvod do Nového zákona.

P. Ambros, “Úloha teologie a teologických fakult v poslání soudobé univerzity”, Studia theologica 2 (2000), 1-10, cituje článek "Litoměřická bohoslovecká fakulta do roku 1989".

K. Komárek, K slovní zásobě českých biblí 20. století, in Naše řeč 84 (2001), č. 5, s. 255, cituje Nový zákon. Text užívaný v českých liturgických knihách, pořízený z řečtiny se stálým zřetelem k Nové Vulgátě. Praha, Česká liturgická komise, 1989, 880 stran. In Teologické texty 4 (1993), č. 5.

P. Farkaš, Ježišova reč na vrchu, Bratislava, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2001, s. 8, 29n., 134 s., cituje Blahoslavenství Matoušova horského kázání, Studia Theologica 4, roč. 3 (2001), č. 2.

P. Mareček, Úvod do studia Nového zákona, Olomouc, Matice cyrilometodějská, 2002, s. 147., cituje Úvod do Nového zákona, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1992.

H. Panczová, Vplyv Biblie na kresťanskú latinčinu: Grécismy a hebrejizmy při používaní predložky, in Trnava: Dobrá kniha, 2002, s. 86, 88, 89, cituje K otázce kauzálního významu předložky εἰς v novozákonní řečtině, Studia Theologica 3, roč. 3 (2001), č. 1.

P. Černuška, V. Černušková, J. Plátová, in Studia Theologica 10 (2002), roč. 4, s. 102n., citují Slovník novozákonní řečtiny, Olomouc, Burget, 2001.

J. Bartoň, in Lity filologické, roč. CXXV, č. 1-2/2002, s. 174-175, cituje Slovník novozákonní řečtiny, Olomouc, Burget, 2001.

D. J. Harrington, Evangelium podle Matouše, Kostelní Vydří: Karmelit. nakl., 2003, s. 14, 18, 45 cituje Úvod do Nového zákona, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1992.

D. J. Harrington, Evangelium podle Matouše, Kostelní Vydří: Karmelit. nakl., 2003, s. 44, 119 cituje článek Bůh - náš Otec. Svědectví Nového zákona, Communio 1 (1997), číslo 2.

D. J. Harrington, Evangelium podle Matouše, Kostelní Vydří: Karmelit. nakl., 2003, s. 275 cituje článek "'Církev' z počátku a konce Nového zákona", Vtělení, vykoupení, církev, Praha: Česká křesťanská akademie, 1997.

D. J. Harrington, Evangelium podle Matouše, Kostelní Vydří: Karmelit. nakl., 2003, s. 431 cituje článek "Mt 27,52n a nanebevzetí Panny Marie", Teologické texty, 5/2000, s. 178n.

J. R. Donahue – D. J. Harrington, Evangelium podle Marka, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2005, s. 73, cituje "'Ježíšovi bratři' v Novém zákoně a v současné teologii", in: L. Pokorný (vyd.): Sborník teologických statí III., Praha: Česká katolická charita, 1983, s. 23-27.

J. R. Donahue – D. J. Harrington, Evangelium podle Marka, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2005, s. 73, cituje "Bůh - náš Otec. Svědectví Nového zákona". Mezinárodní katolická revue Communio 1 (1997), číslo 2, s. 171-181.

J. R. Donahue – D. J. Harrington, Evangelium podle Marka, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2005, s. 73, cituje "'Církev' z pohledu začátku a konce Nového zákona", in: M. Prudký et al.: Vtělení; Vykoupení; Církev, uspořádali L. Karfíková a Š. Špinka, Praha: Portál, 1997, s. 61-67.

J. R. Donahue – D. J. Harrington, Evangelium podle Marka, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2005, s. 73, cituje "Blahoslavenství Matoušova horského kázání". Studia theologica 4, roč. 3 (2001), č. 2, s. 1-13.

J. R. Donahue – D. J. Harrington, Evangelium podle Marka, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2005, s. 73, cituje "Pojem 'apoštol' v Novém zákoně". Studia theologica 8, roč. 4 (2002), č. 2, s. 1-10.

J. R. Donahue – D. J. Harrington, Evangelium podle Marka, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2005, s. 73, cituje "Eucharistie v Novém zákoně", in Eucharistie. Mysterium fidei, k vyd. připr. J. Hojda, Svitavy: Trinitas, 2002, s. 27-40.

J. R. Donahue – D. J. Harrington, Evangelium podle Marka, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2005, s. 73, cituje "Evangelium a evangelia. K apokryfním evangeliím". Teologické texty 13 (2002), č. 2-3, s. 84-87.

J. R. Donahue – D. J. Harrington, Evangelium podle Marka, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2005, s. 73, cituje "Novozákonní αγαπη". Studia theologica 14, roč. 5 (2003), č. 4, ISSN 1212-8570, s. 1-6.

J. R. Donahue – D. J. Harrington, Evangelium podle Marka, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2005, s. 73, cituje Úvod do Nového zákona, Svitavy: Trinitas, 2003.

J. R. Donahue – D. J. Harrington, Evangelium podle Marka, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2005, s. 73, cituje "Skrytý život Páně ve světle Nového zákona a podle apokryfních evangelií". Mezinárodní katolická revue Communio 8 (2004), č. 1, s. 17-29.

C. V. Pospíšil, Hermeneutika mystéria, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl.; Krystal, 2005, s. 31, pozn. 3, cituje Úvod do Nového zákona, Svitavy: Trinitas, 2003.

J.-P. Lémonon, L’épître aux Galates, Paris: Cerf, 2008, s. 98, 100, 104.

John Kilgallen, „Was Jesus Right to Eat with Sinners and Tax Collectors?“, Biblica 93 (2012), 590-600, s. 598.

Články popularizační

Nejen fasáda. Žurnál UP 5 (1995/96), č. 19 (vyšlo 14.6.1996), s. 6.

Universitas Palackiana jubilans. Žurnál UP 6 (1996/97), č. 12 (vyšlo 14.1.1997), str. 5.

Homilie: Boží milost zavazuje. Katolický týdeník 8 (1997), číslo 28 (13.7.1997), s. 7.

Homilie: Boží hojnost. Katolický týdeník, ročník 9, 3/1998 (18.1.1998), s. 7.

Slovo. Katolický týdeník, roč. 13 (2002), č. 1, s. 3.

Co oslovilo. Katolický týdeník, roč. 13 (2002), č. 22, s. 2.

Modlitba. Katolický týdeník, roč. 14 (2003), č. 2, s. 3.

Pozor na okázalost. Katolický týdeník, roč. 14 (2003), č. 4, s. 2.

Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Katolický týdeník, roč. 14 (2003), č. 20, s. 3.

Setkání novozákonních biblistů v Kolíně nad Rýnem. Zprávy z CMTF UP, č. 5, květen 2003, s. 5-6.

Správné určení hodnot života. Katolický týdeník, roč. 15 (2004), č. 1, s. 3.

Vejdou bohatí do Božího království?. Katolický týdeník, roč. 15 (2004), č. 9, s. 3.

Rozlišuje Pavel tři složky člověka? Katolický týdeník, 2004, roč. 15, č. 16, s. 3.

Přesnost překladu slov proměňování vína. Katolický týdeník, 2004, roč. 15, č. 43, s. 3.

Bůh je dobrotivý, utrpení proto zůstává tajemstvím. Katolický týdeník, 2005, roč. 16, č. 25, s. 7.

Kolik je apoštolů – dvanáct, nebo čtrnáct? Katolický týdeník, 2005, roč. 16, č. 45, s. 7.

Čím nás oslovuje slavnost Zvěstování Páně. Katolický týdeník, 2006, roč. 17, č. 12, s. 7.

Víra v Krista mění vztahy mezi lidmi. Katolický týdeník, 2006, roč. 17, č. 30, s. 7.

Radostné poselství má výsadní postavení. Katolický týdeník, 2007, roč. 18 , č. 8, s. 7.

Jak správně používat komentáře k Písmu svatému?. Katolický týdeník, 2008, roč. 19, č. 44, s. 7.

Přednášky

Přes dvě desítky přednášek, z toho 4 v zahraničí (Rakousko).

Jidášovo evangelium, Moravsko-slezská křesťanská akademie, Prostějov 20. 2. 2008.

Apoštol Pavel: hlasatel víry a svědek lásky, Česká křesťanská akademie, Hodonín 13. 11. 2008.

Biblická východiska křesťanské iniciace, III. vědecká katechetická konference: křesťanská iniciace, Svatý Hostýn 15. 9. 2008.

Apoštol Pavel: hlasatel víry a svědek lásky, Nad Písmem svatým: rok Bible, rok apoštola Pavla, Olomouc 20. 9. 2008.

„Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje.“ (1 Kor 14,33): Poselství pokoje, míru v pavlovských, Apoštol Pavel – vím, komu jsem uvěřil, Brno 8. 11. 2008.

Popularizační přednášky

Přes dvě desítky přednášek, z toho minimálně tři v zahraničí (Německo, Rakousko).

Z poslední doby:

Evangelia známá a neznámá, Moravská křesťanská akademie, 18. 01. 2002, Zlín.

Evangelia známá a neznámá, Česká křesťanská akademie, 26. 04. 2002, Jeseník.

Kdy byla napsána evangelia Nového zákona, Křesťanský institut, 29. 11. 2002, Ostrava.

Knihy Nového zákona, Moravsko-slezská křesťanská akademie, 16. 05. 2003, Kyjov.

Evangelia známá a neznámá, Akademické dny, 29. 07. 2003, Nové Město nad Metují.

Postavy a děje Nového zákona, Moravsko-slezská křesťanská akademie, Šumperk 15. 12. 2003.

Die Kirche in der Tschechischen Republik, Farnost Heiligenstadt (Vídeň, Rakousko), 16. 02. 2005.

Řecko doby apoštola Pavla, Břevnovský klášter, Praha, 05. 09. 2005.

Apoštol Pavel o lásce, Křesťanský institut, Ostrava, 31. 03. 2006.

Jidášovo evangelium, Moravsko-slezská křesťanská akademie, pobočka ve Zlíně, Zlín, 8. 3. 2007.

Biblická východiska křesťanského obrazu člověka, Etika a fotbal, Česká biskupská konference, Velehrad-Modrá, 3. 7. 2007.

Písmo svaté v liturgii, Překlady liturgických textů, Česká biskupská konference, Praha 8. 10. 2007.

Aktivní účast na konferenci (z poslední doby):

Eucharistie v Novém zákoně, “Eucharistie”: Diecézní institut, Hradec Králové 18.–20.02.2002.

Škrabalův překlad Nového zákona. Sté výročí narození P. Škrabala. Olomouc, CMTF UP, 27. 4. 2005.

Starý zákon v listu Židům. Colloquim Biblicum Vindobonense. Wien, 24. – 26. 10. 2005.

Dei Verbum a interpretace Písma. 40 let Dei Verbum. Praha, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 15.11.2005 Češi a Němci – minulost a budoucnost. Olomouc, 10. 12. 2005.

Wozu brauchen wir Patrone Europas? 96. sjezd německých katolíků, Saarbrücken, Německo, 24.-28.5. 2006.

Die tschechischen und slowakischen Bibelübersetzungen. Riječ Božia u riječi hrvatskoj. Međunarodni znanstveni simpozij prigodom 175. obljetnice prvog hrvatskog tiskanog prijevoda Biblije 1831. Đakovo, Chorvatsko, 1.12. 2006.

Deus caritas est z pohledu novozákonního biblisty. Deus caritas est. Olomouc 17. – 19. 5. 2007 (vystoupení 19. 5.).

Biblická východiska křesťanského obrazu člověka. Etika a fotbal. Velehrad-Modrá, 3.–4. 7. 2007 (vystoupení 3. 7.).

Důstojnost lidského života z pohledu Písma. Život je dar. Brno 12.–14. 10. 2007 (vystoupení 14. 10.).

Diathéké u apoštola Pavla. Apoštol Pavel a Písmo. Olomouc 4.–5. června 2009 (vystoupení 4. 6).

Pasivní účast na konferenci (z poslední doby):

Colloquium Biblicum, Vídeň (Rakousko): 20.–22. 10. 2002.

Zasedání novozákonních biblistů, Kolín nad Rýnem (Německo): 7. – 11. dubna 2003.

Zasedání SNTS (Studiorum Novi Testamenti Societas), Bonn (Německo): 29. 07. – 01. 08. 2003.

Zasedání SNTS (Studiorum Novi Testamenti Societas), Halle (Německo): 2.–6. 08. 2005.

Arbeitsgemeinschaft der deutschsprachigen katholischen Neutestamentler, Mödling (Rakousko): 19.-23. 2. 2007.

Colloquium Biblicum Vindobonense, Vídeň (Rakousko): 26.-27. 10. 2007.

Ämter im Neuen Testament, Monster (Německo): 14.–20. února 2009.

Paulus und Papyri. Der Völkerapostel im Alltag seiner Gemeinden, Vídeň (Rakousko): 23.–24. října 2009.

Colloquium Biblicum Vindobonense, 25. – 26. 10. 2013 (referát: Die Antwort des Zachäus)

Televizní pořady

Kulatý stůl - Rok svatého Pavla, Beseda k roku svatého Pavla, TV NOE, Ostrava, 26. 9. 2008.