prof. Ladislav Tichý, Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1948.

Vzdělání

 • 1968-1973 studium teologie na CMBF Praha-Litoměřice, pob. Olomouc
 • 1979-1984 doktorské studium na CMBF v Praze-Litoměřicích
 • 12. 3. 1984 doktor teologie
 • 1. 3. 1993 docent
 • 1. 11. 2005 profesor

Praxe

 • 1979: lektor na CMBF v Praze-Litoměřicích
 • 1980-81 asistent na CMBF v Praze-Litoměřicích
 • 1982-1990 odborný asistent na CMBF v Praze-Litoměřicích
 • 1990-1993 odborný asistent na CMBF UP v Olomouci
 • Vedoucí katedry (8. 10. 1990 - 30. 6. 1991)
 • Proděkan (8. 10. 1990 - 30. 6. 1991)
 • Člen VR fakulty (15. 10. 1990 dosud)
 • Děkan fakulty (1. 7. 1991 - 30. 6. 1997)
 • Člen VR UP (1. 1. 1992 - 1. 2. 1994; 1. 10. 1997 - 31. 1. 2018)
 • 1993-2005 docent na CMTF UP v Olomouci
 • Vedoucí katedry (1. 10. 1995 dosud)
 • Člen oborové rady (1. 6. 1998 dosud)
 • 2005 až dosud profesor na CMTF UP v Olomouci

Odborné zaměření

 • Nový a zákon se zaměřením na interpretaci jednotlivých knih, hlavně evangelií a Pavlových listů
 • Jazyk Nového zákona

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Slovník novozákonní řečtiny, Olomouc: Burget, 2001, XI + 190 s., ISBN 80-902798-5-6.
 • Úvod do Nového zákona, Svitavy: Trinitas, 2003, 2. vyd., 294 s., ISBN 80-86036-79-0.
 • Chvála lásky: Interpretace a účinky 13. kapitoly Prvního listu Korinťanům, Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, xi + 202 s., ISBN 978-80-244-2052-3.
 • List Galatským, Praha: Centrum biblických studií, 2016, 130 s., ISBN 978-80-7545-031-9.

Články a kapitoly v monografiích

 • "Die Botschaft des Evangeliums und die Verantwortung für andere", in: Theologien im Dialog. Gemeinsame Verantwortung - gemeinsame Aufgaben im südosteu­ro­päischen Raum, hrsg. von Ph. Harnoncourt und M. Liebmann, Grazer Theolo­gische Studien Nr. 17, Graz: Eigenverlag des Instituts für Ökumenische Theologie und Patrologie an der Universität Graz, 1994, ISBN 3-900797-17-X, s. 45-49.
 • "Kam patří list Židům?", in: EПITOAYTO. Sborník k pětašedesátinám Petra Pokorného, uspoř. J. Mrázek, Š. Brodský, R. Dvořáková, Praha: Mlýn, 1998, ISBN 80-902296-1-1, s. 213-224.
 • "Die Bedeutung des PNEUMA für das neutestamentliche Verständnis des Amtes", in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Theologica Cyrillo-Metho­diana, vol. 1., Olomouc: Univerzita Palackého, 1999, ISBN 80-244-0056-1, ISSN 1212-9038, s. 9.1-12.
 • "Das lukanische ,heute'" Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia, vol. 4 (2002), Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, ISBN 80-244-0583-0, ISSN 1212-9038, s. 105-117.
 • "Christ in Paul: The Apostle Paul's Relation to Christ Viewed Through Gal. 2.20a". In: J. Mrázek - J. Roskovec (ed.), Testimony and Interpretation. Early Christology in Its Judeo-Hellenistic Milieu: Studies in Honour of Petr Pokorný, London - New York: T & T Clark International, 2004, ISBN 0-567-08298-9, s. 40-48.
 • "The Problem of the Interpretation of nuni. de, in 1 Cor 13:13" Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia, vol. 5 (2003), Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, ISBN 80-244-0792-2, ISSN 1212-9038, s. 109-116.
 • "Wie genau muss man die Gattung eines neutestamentlichen Textes bestimmen? Geprüft und dargestellt an 1 Kor 13 und Röm 8,31-39". Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olo­mucensia, vol. 6 (2005), Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, ISBN 80-244-0986-0, ISSN 1212-9038, s. 53-64.
 • "Verfasser und Entstehungsort des Markusevangeliums" Acta Universitatis Pa­lackianae Olomucensis. Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olo­mucensia, vol. 7 (2006), Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, ISBN 80-244-1317-5, ISSN 1212-9038, s. 129-140.
 • "Smlouva v listu Židům" in: L. Tichý - P. Chalupa - P. Mareček - G. I. Vlková - S. Pacner, Od Abraháma k nové smlouvě, Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, ISBN 978-80-244-1845-2, s. 127-148.
 • "Abrahám u apoštola Pavla" in: L. Tichý - P. Chalupa - P. Mareček - G. I. Vlková - S. Pacner, Od Abraháma k nové smlouvě, Olomouc: Univerzita Palac­kého, 2007, ISBN 978-80-244-1845-2, s. 149-163.
 • "Láska bez víry?" Studia theologica 34, roč. 10 (2008), č. 4, ISSN 1212-8570, s. 75-94.
 • "Catholic Biblical Theology in the Czech Republic after 1989", in: A. Franz - W. Baum (eds.), Theologie im Osten Europas seit 1989: Entwicklungen und Per­spektiven, Berlin: Lit, 2009, ISBN 978-3-8258-1529-5, s. 101-104.
 • "'Svoboda' v listu Galaťanům" Studia theologica 42, roč. 12 (2010), č. 4, ISSN 1212-8570, s. 1-16.
 • "Ztracená ovce (Mt 18,12-14; Lk 15,4-7)" Studia theologica 43, roč. 13 (2011), č. 1, ISSN 1212-8570, s. 1-17.
 • "Was hat Zachäus geantwortet? (Lk 19,8)" Biblica, roč. 92 (2011), č. 1, ISSN 0006-0887, s. 21-38.
 • "Slovník novozákonní řečtiny", 2. vyd., in: Řecko-český Nový zákon, Praha: Česká biblická společnost, 2011, ISBN 978-80-87387-38-5, s. 1555-1758.
 • "Tradice a redakce perikopy o povolání celníka Leviho (Mk 2,13-17)", in: P. Farkaš a kol., Textový, exegetický a teologický výskum evanjelia podľa Marka, Bratislava: Univerzita Komenského, 2011, ISBN 978-80-88696-61-2, s. 15-29.
 • "Česki i slovački prijevodi Biblije" in: M. Tomić - K. Višaticki (eds.), Riječ Božija u riječi hrvatskoj. Zbornik radova s međunarodnoga znansvenog simpozija prigodom 175. obljetnice prvoga hrvatskog tiskanog prijevoda Biblije 1831-2006, Đakovo: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, 2011, ISBN 978-953-6935-23-9, s. 11-20.
 • "Jesus and Zacchaeus" Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olo­mucensia, vol. 11 (2011), Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, ISBN 80-244-0986-0, ISSN 1212-9038, s. 15-22.
 • "'Buď vůle tvá!' Ozvěna jedné prosby modlitby Páně v dalších textech Nového zákona", in: L. Tichý - P. Chalupa - G. I. Vlková - S. Pacner, "Zde jsem, abych plnil tvou vůli" Biblická zvěst o zodpovědnosti a svobodě, Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, ISBN 978-80-244-3275-5, s. 92-109.
 • "Svoboda Božích dětí. Pohled evangelií a listů Nového zákona na podstatu a význam svobody", in: L. Tichý - P. Chalupa - G. I. Vlková - S. Pacner, "Zde jsem, abych plnil tvou vůli" Biblická zvěst o zodpovědnosti a svobodě, Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, ISBN 978-80-244-3275-5, s. 110-135.
 • "The 'Gospel' in Gal 1:6-7 Revisited" Novum Testamentum, roč. 56 (2014), č. 4, ISSN 0048-1009, s. 359-372.
 • "Der Anfang des Evangeliums" in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia, vol. 15, 2015, ISBN 978-80-244-5032-2, ISSN 1212-9038, s. 5-12.
 • "What Do the Variants of î46 Say? Tested on 1 Corinthians and Galatians", in: J. Dušek - J. Roskovec (eds.), The Process of Authority: The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts, Berlin / Boston: Walter de Gruyter, 2016, ISBN 978-3-11-037694-4, s. 241-251.
 • "Das Gebet im Jakobusbrief" in: Annali di storia di exegesi 34/2 (2017), ISSN 1120-4001, s. 431-441.

Granty

 • 2007-2009: hlavní řešitel GAČR 401/07/0307 "Obnova smlouvy a nová smlouva - studium a výhled stěžejních biblických textů na základě kanonického přístupu"
 • 2010-2012: hlavní řešitel GAČR P401/10/0901 "Zákon a svoboda. Studium stěžejních témat biblické teologie"
 • 2011: spoluřešitel IGA CMTF "Obraz Ježíše Krista v Lukášově evangeliu"
 • 2012: spoluřešitel IGA CMTF "Narativita a teologie kanonických evangelií"
 • 2012-2018: účastník Centrum excelence GAČR P401/12/G168 "Historie a interpretace Bible"