Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D.

Vzdělání

2008 Ph.D. (sociologie) – Masarykova univerzita, Université Paris Descartes téma dizertační práce: Pozice a role dítěte v rodinné socializaci /La position et le rôle de l’enfant dans la socialisation familiale

2001 Mgr. (sociologie) – Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií

2000 Bc. (sociologie, sociální politika a sociální práce) – Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

1995 maturita – dvojjazyčná česko-francouzská sekce gymnázia Lerchova 63, Brno (dnes Gymnázium Matyáše Lercha)

Zahraniční studijní pobyty

2002 – 2004 tři šestiměsíční pobyty v rámci doktorského studia (2002, 2003, 2004) – Université Paris Descartes, Centre de recherche sur les liens sociaux (Cerlis/CNRS), Francie
1996 – 1997 semestrální studijní pobyt – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polsko
1996 semestrální kurs Social Security in Europe zakončený certifikátem – Katholieke Universiteit Leuven, Belgie

Praxe

2005 - dosud Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra křesťanské sociální práce - odborná asistentka
2011 Katechetické a pedagogické centrum Biskupství ostravsko-opavského a TF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - vyučující v programu Výchova ke křesťanství na ZŠ - studium k rozšíření odborné kvalifikace
2005 - 2010 CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc - externí vyučující
2002 Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta - externí vyučující

Vědeckovýzkumná činnost

2005 - 2008 účast na projektu Rodina, zaměstnání, vzdělání (1J051/05-DP2) realizovaném Fakultou sociálních studií Masarykovy Univerzity ve spolupráci s VÚSPV a STEM, s.r.o.
2003 - 2004 grantový projekt (Třetí dítě v české a francouzské rodině) v návaznosti na výzkumný záměr MSM 142300002 Mládež, děti a rodina v období transformace

Pedagogická činnost

· Vyučující a garant předmětů (v rámci působení na CMTF UP a CARITAS-VOŠs, zejména pro studijní obory Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce): sociologie rodiny a soukromého života pro sociální práci; rodinná politika (v rámci specializace Sociální práce s rodinou pro navazující magisterské studium); sociologie; základy sociologie; sociologie soukromého života a rodiny; metody
a techniky sociálního výzkumu; sociální patologie; sociologie de la vie privée et de la famille (seminář vedený ve francouzském jazyce v rámci celouniverzitní nabídky)

· Vedení kvalifikačních prací: bakalářské a magisterské práce (CMTF UP), absolventské práce (CARITAS VOŠs), celkově více než 100

· Autorství distanční opory pro výuku metod kvalitativního výzkumu v sociální a humanitární práci (Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci – CZ.1.07/2.2.00/28.0091)

 

Další činnost a členství

· Účast na „Tuning Sectoral Framework for Social Sciences“ – European Qualification Framework (2009)

· Příležitostné psaní recenzních posudků pro periodika Gender – rovné příležitosti – výzkum, Fórum sociální politiky, Sociologický časopis, Studia theologica; nakladatelství SLON

· Nepravidelná spolupráce s Národním centrem pro rodinu (2001 – 2002)

· Členka Masarykovy české sociologické společnosti

· Členka sdružení POPIK – občanského sdružení příznivců odborné pomáhající intervence
a Katedry sociální politiky a sociální práce FSS MU

Vybrané publikace

· Šlechtová H. 2013. Normální život dítěte v současné rodině. Příspěvek na Sympoziu rodinné terapie 2013 (Dítě v rodině a terapii), Sudice, 18.–20. dubna 2013

· Bugel W., Šlechtová H. 2012. Tvorba kvalifikačních prací pro studenty oborů sociální práce: Principy a postupy. Olomouc: CARITAS – VOŠ sociální Olomouc; celkem 245 s. (autorský podíl: 18%)

· Šlechtová H. 2010. Sociologická interpretace a kontextualizace ojedinělých výroků z hloubkových rozhovorů. Příspěvek na konferenci Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu. Brno, FSS MU, 20. – 21. 1. 2010

· Šlechtová H. 2009. Rola społeczna małego dziecka – ideał relacyjny współczesnego człowieka: Przykład aktualizacji wykorzystania „starego“ pojęcia socjologicznego. Příspěvek na mezinárodní konferenci „Przemiany w nauce, filozofii, kulturze i moralności: Historia – Współcezsność - Perspektywy“, Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku, Międzybrodzie Żywieckie 5.-6. 5. 2009.

· Šlechtová H. 2008. „Překážka i příležitost: dítě a identita matky ze vzdělané rodiny“. In: Sirovátka T., Hora O. (eds.): Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Boskovice: Albert

· Šlechtová H. 2008. Sociálně vyloučený jako v současnosti relevantní ekvivalent biblické kategorie maličký. Příspěvek na konferenci Kresťanské východiská sociálnej práce a jej misijný rozmer. Prešov, 6. – 7. 10 2008

· Šlechtová H. 2008. Deklarovaná víra jako faktor rozhodování o rodičovství (a partnerství) v případě spíše početných a početných rodin. Příspěvek na konferenci Reprodukce nebo intimita? K novému vymezení předmětu české sociologie rodiny. Brno, FSS MU, 26. – 27. 9. 2008

· Šlechtová H. 2006. „Jak jsou hodnoceny rodinné politiky vyspělých zemí (sekundární analýza výzkumů a komentářů)“. In: Sirovátka T. et al.: Rodina, zaměstnání a sociální politika. Boskovice: Albert

· Šlechtová H. 2005. „Je rodič víc, nebo míň? Když společnost brání v tom, co vyžaduje.“ Gender – rovné příležitosti – výzkum (1): 8–9

· Šlechtová H. 2005. Rané rodičovství jako potenciální vystavení měkké formě sociální exkluze? Příspěvek na VI. mezinárodní konferenci o rodinné politice. Praha – Senát Parlamentu ČR,
25. – 26. 4. 2005

· Šlechtová H. 2004. „Není "mateřská" jako mateřská a rodičovská dovolená“. Gender – rovné příležitosti – výzkum (1): 6–8

· Šlechtová H. 2003. „Rodina dvou generací vrstevníků jako ideální typ“. In: Mareš P., Potočný T. (eds.): Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister & Principal. s. 145–155

· Šlechtová H. 2001. „Podíl struktur občanské společnosti na francouzské rodinné politice“. In: Normativní základy rodinné politiky - Co by stát mohl a měl v rámci rodinné politiky dělat a co ne. Sborník z česko-německo-rakouské konference o rodinné politice. Brno: Národní centrum pro rodinu s. 76–83