Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.

Vzdělání

 • 2001 - 2004 Pedagogická fakulta UP v Olomouci, interní doktorské studium ve studijním programu Specializace v pedagogice, studijní obor Hudební teorie a pedagogika
 • 1996 - 2001 Pedagogická fakulta UP v Olomouci, studijní program Učitelství pro střední školy, obory učitelství pro střední školy pedagogika - hudební výchova
 • 1990 – 1996 Konzervatoř Plzeň, obor hra na housle

Praxe

 • 2006 – dosud - odborná asistentka na Katedře křesťanské výchovy CMTF UP v Olomouci
 • Členka výkonné rady Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času (od r. 2012)
 • 2011 – 2014 Projekt Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci – POMEZI, Koordinátorka inovací studijních programů – projektová manažerka
 • 2011 – 2014 Projekt Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci – POMEZI, Organizátorka, autorka a evaluátorka vzdělávacího kurzu pro akademické pracovníky Didaktika distančního vzdělávání
 • 2011 – 2014 Projekt Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci – POMEZI, Organizátorka, autorka a evaluátorka vzdělávacího kurzu pro akademické pracovníky Moderní výukové metody
 • 2011 – 2014 Projekt Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci – POMEZI, Autorka implementátorka a evaluátorka inovací studijních předmětů
 • Členka redakční rady časopisu Paidagogos (od 16.10.2007)
 • Březen - srpen 2003: studijní pobyt v rámci programu Erasmus Socrates na Ernst Moritz Arndt Universität v Greifswaldu, SRN
 • 2000 - 2002 Základní umělecká škola v Litovli, učitelka

Odborné zaměření

 • obecná didaktika
 • mimoškolní didaktika
 • výukové metody
 • volný čas
 • hudba ve volném čase

Výběrová bibliografie

 1. POSPÍŠILOVÁ, H. Výukové cíle a metody v práci sociálního pedagoga. In POTMĚŠILOVÁ, P. a kol. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 1. vyd. Olomouc: VUP, 2013, s. 80-92. ISBN 978-80-244-3831-3.
 2. POTMĚŠILOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, H., ÖBRINK HOBZOVÁ M., FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, M. Vnímání hudby u dětí se sluchovým postižením – inkluzivní projekt. In Paidagogos, časopis pro pedagogiku a s ní související vědy. [online elektronický časopis], rok 2013, roč. 2013, č. 1, [citováno 3.1.2014]. Dostupné na internetu http://www.paidagogos.net/
 3. SOBKOVÁ, P., ÖBRINK HOBZOVÁ, M., POSPÍŠILOVÁ, H. Emocionální stav u studentů sociální pedagogiky v kontextu spirituálního rozměru výuky na CMTF UP. In Studia scientifica facultatis paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok, rok 2012, roč. XI., č. 4, s. 302 – 307. ISSN 1336-2232.
 4. POSPÍŠILOVÁ, H., POSPÍŠIL, J., POTMĚŠILOVÁ, P. Profesní příprava sociálních pedagogů na CMTF UP v Olomouci : skutečnost a očekávání. In BARGEL, Miroslav, JAROSZ, Ewa, JŮZL, Miloslav. Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno : IMS, 2011, s. 239-247. ISBN 978-80-87182-16-1.
 5. POSPÍŠILOVÁ, H. (ed.) Mládež, hodnoty a volný čas. Olomouc: Hanex, 2010. ISBN 978-80-7409-036-3.
 6. POSPÍŠILOVÁ, H. Výchova k hodnotám v neformálním vzdělávání. In POSPÍŠILOVÁ, H. (ed.) Mládež, hodnoty a volný čas. Olomouc: Hanex, 2010, s. 16-29. ISBN 978-80-7409-036-3.
 7. POSPÍŠILOVÁ, H. - POSPÍŠIL, J. Management distanční formy vzdělávání na vysoké škole. In PODŠKUBKOVÁ, J. - POSPÍŠIL, J. (eds.) Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. Olomouc : VUP, 2006. S. 125 - 144. ISBN 80-244-1541-0.

Granty

 • 2014 – IGA UP v Olomouci, SIVV – CMTF_2014_017 Výchova k hodnotám zaměřená na cílové skupiny sociální pedagogiky, hl. řešitel: Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D., spoluřešitelka
 • 2013 – IGA UP v Olomouci, SIVV – CMTF_2013_007 Sociální pedagogika v teorii a praxi,hl. řešitel: PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D., spoluřešitelka, úspěšně obhájeno
 • 2012 – IGA UP v Olomouci, Studentská grantová soutěž, SIVV – CMTF_2012_012, Sociálně a zdravotně znevýhodněné a jiné skupiny populace a jejich sociální determinanty zdraví,hl. řešitel: doc. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D., spoluřešitelka, úspěšně obhájeno
 • 2011 – IGA UP v Olomouci, Studentská grantová soutěž, SIVV – CMTF_2011_011 Hodnoty a volný čas v současnosti - hl. řešitel: PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., spoluřešitelka, úspěšně obhájeno
 • 2010 – IGA UP v Olomouci, Studentská grantová soutěž, SIVV – CMTF_2010_003 Hodnoty a volný čashlavní řešitelka projektu, úspěšně obhájeno

Vyučované předměty

 • obecná didaktika
 • metodika zájmových činností – hudební výchova
 • pedagogika volného času
 • tvorba kurikula a školní dokumentace
 • volnočasové aktivity a jejich řízení
 • využití aktivizačních metod při volnočasových aktivitách
 • základy hudební teorie
 • zážitková pedagogika

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)