Mgr. Jana Plátová, Ph.D.

Vzdělání

 • 1994-1995 studium latiny a němčiny na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích (2 semestry)
 • 1995-2000 studium klasické filologie na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně (21. 6. 2000 zakončeno státní magisterskou zkouškou)
 • 2000-2006 postgraduální studium v oboru klasická filologie na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Disertační práce na téma „Klement z Alexandrie – Hypotypóseis (první křesťanský komentář Písma)“ obhájena 1. 2. 2007
 • 2004-2011: studium katolické teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě UP (13. 1. 2011 zakončeno státní magisterskou zkouškou; dipl. práce „Výklad Mk 10,17-31 (Mt 19,16-30 a L 18,18-30) u Klementa z Alexandrie a Órigena“ oceněna cenou rektora UP)

Praxe

Průběh praxe

 • od 1999 lektor novozákonní řečtiny a latiny, později odb. asistent na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2000-2004 překladatel v Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • od 2005 vědecký pracovník Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP Olomouc
 • od 2008 externí výuka na FF MU Brno

Zahraniční studijní pobyty

 • 2003–2004 studijní pobyt na Teologické fakultě Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 • 23.–25.7 2004: účast na doktorandském semináři organizovaném Katedrou církevních dějin TF pod vedením prof. Markschiese na Humbold-Universität v Berlíně
 • duben–květen 2007 a květen 2008 stipendijní pobyt na Českém historickém ústavu v Římě
 • 6.–8. 7. 2007: účast na doktorandském semináři na Humbold-Universität v Berlíně (prof. Markschies)
 • 16.–20. 7. 2012: účast na International Septuaginta Summer School, Göttingen (prof. Joosten)

Vědecko-badatelská činnost – granty

 • Vědecký pracovník výzkumného záměru Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP Olomouc, účast na projektu Klement Alexandrijský a alexandrijské křesťanství
 • Vnitřní grant CMTF na rok 2005: "Klement Alexandrijský a novozákonní apokryfy"
 • IGA 2011 „Mt 5,48 a J 17 v Klementově koncepci připodobnění Bohu“ (společně s Veronikou Černuškovou)
 • Grant FRVŠ 1421/2012 „Inovace předmětu Apokryfní evangelia“
 • od r. 2012 se podílí na řešení grantu GAČR č. P401/12/G168 („Historie a interpretace Bible“)

Členství v odborných institucích

Publikační činnost

Údaje o publikační činnosti lze najít rovněž v databázi OBD.

Překlady

Raphael De Laminetz. K uctění památky patronů českého království, jejichž jména nejsou dosud zapsána v knize svatořečených, jsou však v knize života, in: Na Hroznatově míse 4, Teplá 2002, s. 41-48.

Klement Alexandrijský, Stromata I., Praha: Oikoymenh 2004, s. 177-517.

Klement Alexandrijský, Stromata III., Praha: Oikoymenh 2006, s. 340-497 (Recenze: Janata, M., A2 Kulturní týdeník 10/2007; Vučka, T., Perspektivy 12 (příloha Katol. Týdeníku č. 23) (2007), s. 3.). Kniha byla oceněna čestným uznáním rektora UP.

Georgius Bartholdus Pontanus. O sv. Hroznatovi, opatu v Teplé a jeho sestře Wojslavě, představené kláštera v Chotěšově, in: Na Hroznatově míse 11, Teplá 2009, s. 38-42.

„Písně o Hospodinově služebníku“, in: G. I. Vlková, Hospodinův služebník a nová smlouva. Výklad „písní o služebníkovi“ z knihy Izaiáš a jejich poselství o smlouvě, Olomouc: UP 2009, překlad textu Septuaginty v příloze.

Klement Alexandrijský, Stromata VII., překl. a úvodní studie V. Černušková – poznámky J. Plátová,

Článek v časopise / sborníku

Janoušek, F. H., Plátová, J.: Blahoslavený Hroznata a ctihodná Vojslava ve sboru českých patronů v barokním kázání Rafaela Delaminetze, in: Na Hroznatově míse 4, Teplá 2002, s. 49-53.

Plátová, J.: Taková tajemství, jako je Bůh, lze svěřit Slovu, nikoli spisům. Novozákonní kánon a apokryfy podle svědectví Klementa z Alexandrie, Studia Theologica 24 (2006), s. 1-15.

Plátová, J.: Matějovy tradice, in: Querite primum regnum Dei: Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, eds. H. Krmíčková – A. Pumprová – D. Růžičková – L. Švanda, Brno: Matice moravská 2006, 69-80.

Plátová, J.: „Toho nikdo neuzdraví, leda sám Kristus, až přijde“ (Klement Alexandrijský, Hypotyposes, Fr. 12), in: Miscelanea patristica. Studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi, eds. V. Hušek – L. Chvátal – J. Plátová, Brno: CDK 2007. s. 23-35.

Plátová, J. (s Hušek, V.): Bibliografia patristica recente di area ceca, Adamantius XIII (2007), s. 327-340.

Plátová, J.: Znal Klement Tomášovo evangelium?, in: Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry, eds. P. Chalupa – L. Zajícová, Olomouc: VUP 2008. s. 164-171.

Plátová, J.: Klementova „teologie věčného Slova“ (Rozšíření Justinovy nauky o „spermatickém Logu“ Klementem z Alexandrie), in: Logos-Kristus a jeho význam pre teológiu a sociálnu etiku, ed. I. Kišš, Bratislava 2008, s. 41-49.

Plátová, J.: Frammenti del perduto commentario di Clemente Alessandrino alla Sacra Scrittura, Bollettino dell´ Istituto storico ceco di Roma 6 (2008), s. 3-12.

Plátová, J.: Bemerkungen zu den Hypotyposen-Fragmenten des Clemens Alexandrinus, Studia Patristica XLIV-XLIX (2010), s. 181-187.

Plátová, J.: Lidská svoboda a Boží spása v Klementových exegetických dílech, in: Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie, eds. V. Hušek – P. Kitzler – J. Plátová, Brno: CDK 2009, s. 137-153.

Plátová, J.: „Hoi úranoi legontai pollachós.“ Klementův výklad Ž 18 (19) v Eclogae propheticae 51-63, in: Homílie k žalmom v ranom kresťanstve, ed. J. Pigula, Košice 2009, s. 23-30.

Plátová, J.: „Máme tedy všechny důvody se ženit…“ (Strom. II,140,1). Ideál křesťanského manželství podle Klementa z Alexandrie, in: Spoločnost, kríza, rodina, ed. P. Vyhnal – L. Slovíková – M. Čevan, Ružomberok 2010, s. 411-415.

Plátová, J. (s Černušková, V.): Klement Alexandrijský, Stromata VII., překl. a úvodní studie V. Černušková – poznámky J. Plátová, Praha: Oikoymenh 2011, s. 86-331. Kniha byla oceněna čestným uznáním rektora UP.

Plátová, J.: „Výklad Mk 10,17–31 (Mt 19,16–30 a Lk 18,18–30) u Klementa z Alexandrie a Origena“, Studia Theologica 4/2012, s. 36-61.

Plátová, J.: „The Gnostic Intercessory Prayer according to Clement of Alexandria“, in: The Seventh Book of the Stromateis: Proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21–23, 2010), vyd. M. Havrda – V. Hušek – J. Plátová, Leiden: Brill, 2012, s. 185-198.

Plátová, J.: „Die Fragmente des Clemens Alexandrinus in den griechischen und arabischen Katenen“, Studia Patristica LIV, Leuven: Peeters Publishers, 2012, (v tisku).

Plátová, J.: „Objevení dvaceti devíti Órigenových homilií k Žalmům“, Listy Filologické CXXXV, 3-4/2012, (v tisku).

Skriptum

Plátová, J.: Latinská syntax pro posluchače teologických fakult, Olomouc 2002; 2. přepracované vydání 2008.
(Recenze: Koronthályová, M., Auriga – ZJKF 46 (2004), s. 78-81.)

Recenze

Plátová, J.: Kléméns Alexandrijský, Pobídka Řekům, přel. Matyáš Havrda, Praha 2001, Teologický sborník 2002/1, str. 89-91.

Plátová, J. (s Černuška, P., Černušková, V.): Ladislav Tichý, Slovník novozákonní řečtiny, Olomouc 2002, Studia Teologica 10 (2002), s. 102-103.

Plátová, J. (s Hušek, V.): Colloquium origenianum nonum: Origen and the Religious Practice of His Time (zpráva z konference), Studia Theologica 22 (2005), s. 109-110.

Plátová, J.: Christoph Markschies, Warum hat das Christentum in der Antike überlebt? Ein Beitrag zum Gespräch zwischen Kirchengeschichte und Systematischer Theologie, Leipzig 2004, Studia Teologica 26 (2006), s. 83-85.

Plátová, J.: XXXVI Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana: Motivi e forme della poesia cristiana antica tra Scrittura e Tradizione classica (zpráva z konference), Studia Theologica 29 (2007), s. 85-86.

Plátová, J.: Patristická literatúra a európska kultúra. Zborník príspevkov z konferencie s mezinárodnou účasťou 29. marca 2008 v Bratislavě, ed. Helena Panczová, Bratislava 2008, Studia Teologica 36 (2009), s. 92-94.

Plátová, J.: Jan Cassianus: Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (A), (B), přel. O. Koupil et al., Praha 2007 a 2008, Studia Teologica 37 (2009), s. 93-97.

Ediční práce

Miscelanea patristica. Studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi, eds. V. Hušek – L. Chvátal – J. Plátová, Brno: CDK 2007 (Recenze: D. Vopřada, Studia Theologica 32 (2008), s. 91-92.)

Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie, eds. V. Hušek – P. Kitzler – J. Plátová, Brno: CDK 2009 (Recenze: J. Žůrek, Listy Filologické CXXXIII, 2010, 3-4, s. 473-477; P. Spunar, Listy Filologické CXXXIII, 2010, 3-4, s. 477-478; J. Jónová, Studia Theologica 46 (2011)).

Klement Alexandrijský, Stromata V., úvod, překlad a poznámky M. Havrda, Praha: Oikoymenh 2009.

The Seventh Book of the Stromateis: Proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21–23, 2010), eds. M. Havrda – V. Hušek – J. Plátová, Leiden: Brill, 2012.

Aktivní účast na konferenci

Mýtus o Odysseovi, Kirké a Hermovi v pojetí Klémenta z Alexandrie, příspěvek na symposiu „Druhý život antického mýtu“ (Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty), 27.–28. 3. 2003, MU Brno.

Klementova „teologie věčného Slova“ (Rozšíření Justinovy nauky o „spermatickém Logu“ Klementem z Alexandrie), in: Význam učenia o preexistenčnom Logose-Kristu pre teologii, Evangelická bohoslovecká fakulta Bratislava 2005, 27.–28. 10. 2005.

„Toho nikdo neuzdraví, leda sám Kristus, až přijde“ (Klement Alexandrijský, Hypotyposies, Fr. 12), Symposium mladých patrologů (Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty), 20. 10. 2006 Olomouc.

Bemerkungen zu den Hypotyposen-Fragmenten des Clemens Alexandrinus, příspěvek na XVth International Conference on Patristic Studies, 5.–11. 8. 2007 Oxford.

„Ex heautés kineitai hé psýché.“ Nauka o milosti v Klementových exegetických dílech, Patristická konference 2008, 7.–8. 11. 2008 Olomouc.

„Hoi úranoi legontai pollachós.“ Klementův výklad Ž 18 (19) v Eclogae propheticae 51-63, Homílie k žalmom v ranom kresťanstve, 23.–24. 4. 2008 Košice.

... perché qual egli è, tali siamo anche noi in questo mondo(1Gv 4,17). La preghiera di intercessione dello gnostico secondo Clemente d’Alessandria, Colloquium Clementinum (De septimo Clementis Stromateorum libro), 21.–23. 10. 2010 Olomouc.

Die Fragmente des Clemens Alexandrinus in den griechischen und arabischen Katenen, příspěvek na XVIth International Conference on Patristic Studies, 8.–13. 8. 2011 Oxford.

Dokonalá láska vyhání strach (1J 4,18). Recepce Prvního listu Janova v díle Klementa z Alexandrie“, Patristická konference 2012, 20.–21.9.2012 Olomouc.

Pasivní účast na konferenci

XXXII Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana, Augustinianum (Istituto Patristico Augustinianum), Řím, 8. – 10. 5. 2003.

10. mezinárodní konference o Řehořovi z Nyssy, Olomouc 2004.

Mezinárodní sympozium Historický Ježíš, CBS (Centrum biblických studií), ETF UK, Praha, 17. – 19. 3. 2005.

Colloquium Origenianum Nonum. Origen and the religious practice of his time, Centrum pro patristická studia Univerzity v Pécsi (Maďarsko), 29. 8. – 2. 9. 2005.

XIII. colloquium biblicum, Österreichisches Katholisches Bibelwerk, Wien 24. – 26. 10. 2005.

XXXVI Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana: Motivi e forme della poesia cristiana antica tra Scrittura e Tradizione classica, Augustinianum, Řím, 3. až 5. května 2007.

XIV. colloquium biblicum, Österreichisches Katholisches Bibelwerk, Wien 26. – 27. 10. 2007.

XXXVII Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana: Il matrimonio dei cristiani: esegesi biblica e diritto romano, Augustinianum, Řím, květen 2008.

Apoštol Pavel a Písmo, CMTF UP Olomouc, 4. – 5. 6. 2009.

Colloquium Dionysiacum, Patristická společnost ČR a ETF Praha, 30.-31. 10. 2009.

Colloquium Origenianum Decimum. Origen as Writer, Krakov (Polsko), 31. 8. – 4. 9. 2009.

XXXIX Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana: Parola e Silenzio, Augustinianum (Istituto Patristico Augustinianum), Řím, 5. - 8. 5. 2010.

Citace (výběr)

M. Šedina, Klement Alexandrijský, Stromata II. a III., Praha: Oikoymenh 2006, s. 178, pozn. 268; s. 378, pozn. 120; (Matějovy Tradice).

M. Šedina, Klement Alexandrijský, Stromata II. a III., Praha: Oikoymenh 2006, s. 471, pozn. 445; (Taková tajemství...).

M. Šedina, Klement Alexandrijský, Stromata IV., Praha: Oikoymenh 2008 s. 161, pozn. 12; s. (Taková tajemství...).

M. Šedina, Klement Alexandrijský, Stromata IV., Praha: Oikoymenh 2008, s. 212n., pozn. 187; (Matějovy Tradice).

O. Koupil, „Chr. Markschies: Mezi dvěma světy“, Praha 2005, Salve 2007/2, s. 125 (Christoph Markschies, Warum hat das Christentum in der Antike überlebt?...).

Chr. Markschies, Epiphanius IV. Register zu den Bänden I-III, GCS Neue Folge, Bd. 13, Holl (ed.), bearb. v. Ch.-F. Collatz, A. Rattmann, M. Döhler, D. Hollnagel und Chr. Markschies, Berlin 2006, s. VII.

H. Kraft, Slovník starokřesťanské literatury, Kostelní Vydří 2005, s. 179. (Stromata I. a Stromata III.)

V. Ventura, Spiritualita křesťanského mnišství I. Od prapočátků po sv. Jana Zlatoústého, s. 99 (2x), 116 a 337. (Stromata I.)

M. Havrda, Tomášova kniha, in: Rukopisy z Nag Hammadi 1, Praha: Vyšehrad 2008, s. 288, pozn. 11 (Matějovy Tradice).

B. G. Bucur, The Place of the Hypotyposeis in the Clementine Corpus: an Apology for „the Other Clement of Alexandria“, JECS 17 / 3 (2009), s. 313n., pozn. 2 a 4 (Bemerkungen zu den Hypotyposen-Fragmenten).

J. Pavelčík, Synoptické podobenstvá v Tomášovom evanjeliu (disertace, CMTF UP 2009), s. 57, pozn. 352 (Znal Klement Tomášovo evangelium?).

B. G. Bucur, Angelomorphic Pneumatology. Clement of Alexandria and Other Early Christian Witnesses, Suppl. to VigChr 95, Brill 2009, s. 7. pozn. 17 a 19 (Bemerkungen zu den Hypotyposen-Fragmenten).

Zd. Hledíková, „Istituto Storico Ceco di Roma“, Unione internazionale degli istituti di Archeologia, Storia e Storia dell´Arte in Roma. Annuario 49 (2007-2008), s. 126.

I. Adámková, Gli studi di storia, letteratura e agiografia cristiana antica nella Repubblica Ceca, Sanctorum 7 (2010), s. 223. pozn. 1 (Bibliografia patristica recente di area ceca).

V. Černušková, Víra, poznání, láska. Klementova spiritualita a její evangelní zakotvení, in: Klement Alexandrijský, Stromata VII, Praha: Oikoymenh 2011, str. 75, pozn. 392 (Stromata III.).

V. Černušková, Víra, poznání, láska. Klementova spiritualita a její evangelní zakotvení, in: Klement Alexandrijský, Stromata VII, Praha: Oikoymenh 2011, str. 24, pozn. 105 a str. 34, pozn. 165 (Lidská svoboda a Boží spása…).

M. Šedina, Klement Alexandrijský, Stromata VI, Praha: Oikoymenh 2011, str. 384, pozn. 714 (Taková tajemství...).

M. Šedina, Klement Alexandrijský, Stromata IV., Praha: Oikoymenh 2008, s. 212n., pozn. 187 (Matějovy Tradice).

M. Šedina, Klement Alexandrijský, Stromata VI, Praha: Oikoymenh 2011, str. 329, pozn. 543 (Lidská svoboda a Boží spása…).

V. Černušková, „Divine and Human Mercy in the Stromateis“, in: The Seventh Book of the Stromateis: Proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21–23, 2010), Leiden: Brill, 2012, s. 182, pozn. 116 (The Gnostic Intercessory Prayer…).

A. van den Hoek, „Stromateis Book VII in the Light of Recent Scholarship: Approaches and Perspectives“, in: The Seventh Book of the Stromateis: Proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21–23, 2010), Leiden: Brill, 2012, s. 17 (Stromata I., III., VII.); s. 30 (Znal Klement…, „Toho nikdo neuzdraví“…, Taková tajemství..., Lidská svoboda a Boží spása…, Bemerkungen…).