Mgr. et Mgr. Jana Plátová, Ph.D.

vizitka

Narozena v roce 1976.

Vzdělání

 • 2004-2011 magisterské studium katolické teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě UP (13. 1. 2011 zakončeno státní magisterskou zkouškou; dipl. práce "Výklad Mk 10,17-31 (Mt 19,16-30 a L 18,18-30) u Klementa z Alexandrie a Órigena" oceněna cenou rektora UP)
 • 2000-2006 postgraduální studium v oboru klasická filologie na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Disertační práce na téma "Klement z Alexandrie - Hypotypóseis (první křesťanský komentář Písma)" obhájena 1. 2. 2007
 • 1995-2000 magisterské studium klasické filologie na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně (21. 6. 2000 zakončeno státní magisterskou zkouškou)
 • 1994-1995 studium latiny a němčiny na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích (2 semestry)

Praxe

 • od 1999 dosud lektor, později odb. asistent novozákonní řečtiny a latiny na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2000-2004 překladatel v Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • od 2005 dosud vědecký pracovník Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP Olomouc (www.centrum-texty.upol.cz)
 • 2008-2016 externí výuka na FF MU Brno

Odborné zaměření

 • novozákonní řečtina
 • křesťanská a církevní latina
 • starokřesťanská literatura (zvl. Klement Alexandrijský, patristická exegeze)
 • Septuaginta
 • novozákonní apokryfy

Členství v odborných institucích

Výběrová bibliografie

Překlady

 • Raphael De Laminetz. K uctění památky patronů českého království, jejichž jména nejsou dosud zapsána v knize svatořečených, jsou však v knize života, in: Na Hroznatově míse 4, Teplá 2002, s. 41-48.
 • Klement Alexandrijský, Stromata I., Praha: Oikoymenh 2004, s. 177-517.
 • Klement Alexandrijský, Stromata III., Praha: Oikoymenh 2006, s. 340-497.
 • Georgius Bartholdus Pontanus. O sv. Hroznatovi, opatu v Teplé a jeho sestře Wojslavě, představené kláštera v Chotěšově, in: Na Hroznatově míse 11, Teplá 2009, s. 38-42.
 • "Písně o Hospodinově služebníku", in: G. I. Vlková, Hospodinův služebník a nová smlouva. Výklad "písní o služebníkovi" z knihy Izaiáš a jejich poselství o smlouvě, Olomouc: UP 2009, překlad textu Septuaginty v příloze.
 • Klement Alexandrijský, Stromata VII., překl. a úvodní studie V. Černušková - poznámky J. Plátová, Praha: Oikoymenh 2011.
 • Klement Alexandrijský, Exegetické zlomky (Eclogae propheticae - Hypotyposes), úvod, překlad a poznámky J. Plátová, Praha: Oikoymenh 2014.
 • Izajáš. Septuaginta, překlad řeckého textu J. Plátová, překlad MT textu, úvod a komentář G. I. Vlková, Praha: Vyšehrad 2018 (v redakčním řízení).
 • Žalmy. Septuaginta, překlad řeckého textu V. Černušková - J. Plátová - L. Tichý, úvod a komentář P. Chalupa, Praha: Vyšehrad 2018 (v redakčním řízení).

Články v časopisech a sbornících, kapitoly v monografiích

 • Janoušek, F. H., Plátová, J.: Blahoslavený Hroznata a ctihodná Vojslava ve sboru českých patronů v barokním kázání Rafaela Delaminetze, in: Na Hroznatově míse 4, Teplá 2002, s. 49-53.
 • Plátová, J.: Taková tajemství, jako je Bůh, lze svěřit Slovu, nikoli spisům. Novozákonní kánon a apokryfy podle svědectví Klementa z Alexandrie, Studia Theologica 24 (2006), s. 1-15.
 • Plátová, J.: Matějovy tradice, in: Querite primum regnum Dei: Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, eds. H. Krmíčková - A. Pumprová - D. Růžičková - L. Švanda, Brno: Matice moravská 2006, 69-80.
 • Plátová, J.: "Toho nikdo neuzdraví, leda sám Kristus, až přijde" (Klement Alexandrijský, Hypotyposes, Fr. 12), in: Miscelanea patristica. Studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi, eds. V. Hušek - L. Chvátal - J. Plátová, Brno: CDK 2007. s. 23-35.
 • Plátová, J. (s Hušek, V.): Bibliografia patristica recente di area ceca, Adamantius XIII (2007), s. 327-340.
 • Plátová, J.: Znal Klement Tomášovo evangelium?, in: Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry, eds. P. Chalupa - L. Zajícová, Olomouc: VUP 2008. s. 164-171.
 • Plátová, J.: Klementova "teologie věčného Slova" (Rozšíření Justinovy nauky o "spermatickém Logu" Klementem z Alexandrie), in: Logos-Kristus a jeho význam pre teológiu a sociálnu etiku, ed. I. Kišš, Bratislava 2008, s. 41-49.
 • Plátová, J.: Frammenti del perduto commentario di Clemente Alessandrino alla Sacra Scrittura, Bollettino dell´ Istituto storico ceco di Roma 6 (2008), s. 3-12.
 • Plátová, J.: Bemerkungen zu den Hypotyposen-Fragmenten des Clemens Alexandrinus, Studia Patristica XLVI (2010), s. 181-187.
 • Plátová, J.: Lidská svoboda a Boží spása v Klementových exegetických dílech, in: Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie, eds. V. Hušek - P. Kitzler - J. Plátová, Brno: CDK 2009, s. 137-153.
 • Plátová, J.: "Hoi úranoi legontai pollachós." Klementův výklad Ž 18 (19) v Eclogae propheticae 51-63, in: Homílie k žalmom v ranom kresťanstve, ed. J. Pigula, Košice 2009, s. 23-30.
 • Plátová, J.: "Máme tedy všechny důvody se ženit..." (Strom. II,140,1). Ideál křesťanského manželství podle Klementa z Alexandrie, in: Spoločnost, kríza, rodina, ed. P. Vyhnal - L. Slovíková - M. Čevan, Ružomberok 2010, s. 411-415.
 • Plátová, J.: "Výklad Mk 10,17-31 (Mt 19,16-30 a Lk 18,18-30) u Klementa z Alexandrie a Origena", Studia Theologica 4/2012, s. 36-61.
 • Plátová, J.: "The Gnostic Intercessory Prayer according to Clement of Alexandria", in: The Seventh Book of the Stromateis: Proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21-23, 2010), vyd. M. Havrda - V. Hušek - J. Plátová, Leiden: Brill, 2012, s. 185-198 (recenze: D. N. Greenwood, The Journal of Ecclesiastical History 65 (2014), s. 368-370).
 • Plátová, J.: "Objevení dvaceti devíti Órigenových homilií k Žalmům", Listy Filologické CXXXV, 3-4/2012, s. 417-419.
 • Plátová, J.: "Die Fragmente des Clemens Alexandrinus in den griechischen und arabischen Katenen", Studia Patristica LIV, Leuven: Peeters Publishers, 2013, s. 3-9.
 • Plátová, J.: "Clemens Alexandrinus Epistularum Ioannis apostoli interpres", Studia Theologica 2/2013, s. 207-225.
 • Plátová, J.: "Na slunci si postavil svůj stan. Nejstarší křesťanské výklady Žl 18 LXX, zvláště v. 5c", Studia Theologica 2/2014, s. 70-81.
 • Plátová, J.: "Tajemství pravého poznání podle Stromat Klementa Alexandrijského," Verba Theologica 1/2015, s. 5-13.
 • Plátová, J.: "Clemens' und Origenes' Auslegung der Perikope von der Berufung des reichen Jünglings (Mt 19,16-30 parall.) im EKK Projekt," in: Origeniana Undecima (BETL 279), ed. Anders-Christian Jacobsen, Leuven: Peeters, 2016, s. 87-94.
 • Plátová, J.: "The Text of Mark 10:29-30 in Clement of Alexandria's Homily Quis dives salvetur?," in: Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts, ed. Jan Dušek and Jan Roskovec. Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 27. Berlin: De Gruyter, 2016, s. 253-269.
 • Plátová, J.: "Kolik zlomků Klementova spisu Hypotyposes skutečně máme?," Studia Theologica 18/4 (2016), s. 1-17.
 • Plátová, J.:"Arguments for Marriage in Clement of Alexandria's Stromateis II-III," Graeco-Latina Brunensia 21/2016/2, s. 247-264.
 • Plátová, J.: "Comprehensive Bibliography on Clement's Scriptural Interpretation," in: Clement's Biblical Exegesis, Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, May 29-31, 2014), eds. V. Černušková, J. L. Kovacs and J. Plátová, Leiden-Boston: Brill 2017, s. 38-52.
 • Plátová, J.: "How Many Fragments of the Hypotyposes by Clement of Alexandria Do We Actually Have?", Studia Patristica LXXVIX, Leuven: Peeters, 2017, s. 71-86.
 • Plátová, J.: "Role žalmů v díle Klementa Alexandrijského," Studia Theologica ??? (2018), v tisku.

Skriptum

 • Plátová, J.: Latinská syntax pro posluchače teologických fakult, Olomouc 2002; 2. přepracované vydání 2008. (Recenze: Koronthályová, M., Auriga - ZJKF 46 (2004), s. 78-81.)

Recenze

 • Plátová, J.: Kléméns Alexandrijský, Pobídka Řekům, přel. Matyáš Havrda, Praha 2001, Teologický sborník 2002/1, str. 89-91.
 • Plátová, J. (s Černuška, P., Černušková, V.): Ladislav Tichý, Slovník novozákonní řečtiny, Olomouc 2002, Studia Teologica 10 (2002), s. 102-103.
 • Plátová, J. (s Hušek, V.): Colloquium origenianum nonum: Origen and the Religious Practice of His Time (zpráva z konference), Studia Theologica 22 (2005), s. 109-110.
 • Plátová, J.: Christoph Markschies, Warum hat das Christentum in der Antike überlebt? Ein Beitrag zum Gespräch zwischen Kirchengeschichte und Systematischer Theologie, Leipzig 2004, Studia Teologica 26 (2006), s. 83-85.
 • Plátová, J.: XXXVI Incontro di Studiosi dell'Antichità Cristiana: Motivi e forme della poesia cristiana antica tra Scrittura e Tradizione classica (zpráva z konference), Studia Theologica 29 (2007), s. 85-86.
 • Plátová, J.: Patristická literatúra a európska kultúra. Zborník príspevkov z konferencie s mezinárodnou účasťou 29. marca 2008 v Bratislavě, ed. Helena Panczová, Bratislava 2008, Studia Teologica 36 (2009), s. 92-94.
 • Plátová, J.: Jan Cassianus: Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (A), (B), přel. O. Koupil et al., Praha 2007 a 2008, Studia Teologica 37 (2009), s. 93-97.
 • Plátová, J.: Helena PANCZOVÁ - Daniel ŠKOVIERA, Biblická gréčtina. Vysokoškolská učebnica. Bratislava: Lingea 2014. 351 s., Studia Biblica Slovaca, 2/7/2015, s. 304-306.

Ediční práce

 • Miscelanea patristica. Studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi, eds. V. Hušek - L. Chvátal - J. Plátová, Brno: CDK 2007 (Recenze: D. Vopřada, Studia Theologica 32 (2008), s. 91-92.)
 • Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie, eds. V. Hušek - P. Kitzler - J. Plátová, Brno: CDK 2009 (Recenze: J. Žůrek, Listy Filologické CXXXIII, 2010, 3-4, s. 473-477; P. Spunar, Listy Filologické CXXXIII, 2010, 3-4, s. 477-478; J. Jónová, Studia Theologica 46 (2011)).
 • Klement Alexandrijský, Stromata V., úvod, překlad a poznámky M. Havrda, Praha: Oikoymenh 2009.
 • The Seventh Book of the Stromateis: Proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21-23, 2010), eds. M. Havrda - V. Hušek - J. Plátová, Leiden: Brill, 2012. (Recenze: Michael Harris, RBL 08/2016, ???; H. Clifton Ward, Themelios 40 (2015), s. 142-144; D. N. Greenwood, The Journal of Ecclesiastical History 65 (2014), s. 368-370)
 • Clement's Biblical Exegesis, Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, May 29-31, 2014), eds. V. Černušková, J. L. Kovacs and J. Plátová, Leiden-Boston: Brill 2017.
 • Klement Alexandrijský, "Stromata VIII". Rejstříky ke Stromatům I-VII, Praha: Oikoymenh 2017.

Granty

 • 2018-2020 hlavní řešitel grantu GAČR č. 18-09922S ("Biblická exegeze v méně známých spisech Klementa Alexandrijského")
 • 2012-2018 podílí se na řešení grantu GAČR č. P401/12/G168 ("Historie a interpretace Bible")
 • 2012 FRVŠ 1421/2012 "Inovace předmětu Apokryfní evangelia"
 • 2011 IGA "Mt 5,48 a J 17 v Klementově koncepci připodobnění Bohu" (společně s Veronikou Černuškovou)
 • 2005 IGA "Klement Alexandrijský a novozákonní apokryfy"

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)