ThLic. Stanislav Pacner, Th.D.

Vzdělání

• 2000–2009 doktorské studium na Gregoriánské univerzitě (Řím), Lateránské univerzitě (Řím) a CMTF UP (Olomouc) (titul Th.D.)
• 1995–1998 postgraduální studium na Papežském biblickém institutu (Řím) a Hebrejské univerzitě (Jeruzalém) (titul ThLic.)
• 1989–1994 magisterské studium na TF KU (Litoměřice), CMTF UP (Olomouc) a Lateránské univerzitě (Řím) (titul Mgr.)
• 1987–1989 studium na VUT (Brno) (nedokončeno)
• 1983–1987 studium na gymnáziu v Třebíči

Praxe

• 2003–dosud – vyučující na CMTF UP
• 1998–2000 – vyučující na CMTF UP
• 1994–1995 – vyučující na CMTF UP

Odborné zaměření

• prorocké knihy Starého zákona (Jeremiáš)
• biblická hebrejština

Vyučované předměty

• exegeze starozákonních textů
• hebrejština
• úvod do Písma

Publikační činnost

Údaje o publikační činnosti lze najít rovněž v databázi OBD.

Monografie

Důvěřovat v člověka a důvěřovat v Hospodina (Jer 17,5-13): Exegeticko-teologický výklad. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. 411 s. ISBN 978-80-244-2657-0

Příspěvky do sborníků, kapitoly v knihách

PACNER, STANISLAV: Několik gramatických a textových poznámek ke Gn 1,1–2,4a. In: Jaroslav Brož (ed.): TÓN LOGÓN ASFALEIA. Sborník katolické teologické fakulty UK v Praze k 80. narozeninám ThDr. Františka Nováka, Praha: Karolinum, 2000, s. 200–209. ISBN 80-7184-939-1
PACNER, STANISLAV: Nová smlouva (Jer 31,31-34). In: Ladislav Tichý a kolektiv: Od Abraháma k nové smlouvě. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s. 31–61. ISBN 978-80-244-1845-2
PACNER, STANISLAV: Naděje ve Starém zákoně. Pokus o filologickou a sémantickou analýzu. In: Petr Chalupa – Lenka Zajícová (eds.): Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry (1Tim 1,5). Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 64–74. ISBN 978-80-244-1915-2
PACNER, STANISLAV: Důvěra a naděje v Hospodina jako postoj vůči strachu. In: Stanislav Pacner a kolektiv: Podněty starozákonní literatury pro výchovu a formaci. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, s. 109–173. ISBN 978-80-244-2910-6
PACNER, STANISLAV: V čem má Hospodin zalíbení? r-c-h a rācôn v Knize Jeremjáš. In: Ladislav Tichý a kolektiv: „Zde jsem, abych plnil tvou vůli.“ Biblická zvěst o zodpovědnosti a svobodě. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 28–50. ISBN 978-80-244-3275-5
PACNER, STANISLAV: Nemoc a uzdravení v Bibli. In: Kolektiv autorů: Etiam per cor sanamus: Psychospirituální souvislosti konce života a umírání. Brno: Marek Konečný, 2013, s. 47–55. ISBN 978-80-244-3275-5

Článek v časopisu

PACNER, STANISLAV: „Šabat jako znamení svobody“, ST 15 (1/2013), s. 1–23. ISSN 1212-8570

Učebnice

VLKOVÁ, GABRIELA I. – PACNER, STANISLAV: Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, 2008 (2. vyd.), 50 s., 7 tabulek
příloh. ISBN 80-244-1451-1; ISBN 978-80-244-2124-7