PhDr. Mgr. Libor Novosád, Ph.D.

vizitka

Narozen v roce 1959.

Vzdělání

 • 2003-2005 specializační studium v oboru Psychologie (Psychologie pro speciální pedagogy), FF UK (certifikát)
 • 1997-2000 doktorské studium v oboru Speciální pedagogika, PdF UK (Ph.D.)
 • 1994-1997 rozšiřující studium v oboru Speciální pedagogika, PdF MU (SZZ, rozšíření k Mgr.)
 • 1994-1995 distanční specializační studium v oboru Poradenství pro osoby se speciálními potřebami, University of Alberta, Kanada (certifikát)
 • 1988-1990 mimořádné studium se zaměřením na teorii řízení, sociální psychologii a sociologii, VŠE
 • 1986 rigorózní zkouška, FF UK (PhDr.)
 • 1979-1983 magisterské studium v oboru Knihovnictví a vědecké informace (nyní Informační studia), FF UK (Mgr.)
 • 1991-2017 průběžně řada akreditovaných kurzů (psychologie, specifické metody v práci s lidmi, školní a sociální legislativa, inkluzivní pedagogika, sociální práce a služby), mj. splnění kvalifikace sociálního pracovníka

Praxe

Akademická praxe

 • 2014-dosud CMTF UP, Katedra křesťanské sociální práce, odborný asistent
 • 2013-2016 CARITAS VOŠ sociální v Olomouci, externí vyučující
 • 2013-2014 CMTF UP, Katedra křesťanské sociální práce, externí vyučující
 • 2010-2013 externí hodnotitel DP a BP na Metropolitní univerzitě v Praze a na ZSF JČU v Českých Budějovicích
 • 2009-2016 FSS OU, člen vědecké rady
 • 2008-2011 PdF UK, tutor Erasmus-Mundus (EMSEN) studentů a externí přednášející na Katedře speciální pedagogiky
 • 2008-dosud redakční rada časopisu Sociální práce/Sociálna práca/Czech and Slovak Social Work, člen
 • 2007-dosud FSS MU, externí přednášející na Katedře sociální politiky a soc. práce
 • 2005 PdF UHK, externí přednášející na Katedře speciální pedagogiky
 • 1994-2010 TU v Liberci, poradce/vedoucí Akademické poradny a odborný asistent

Odborná praxe

 • 2016-dosud InternetPoradna.cz, z.s., Olomouc, sociální pracovník a operátor odborného sociálního poradenství
 • 2011-2014 Domov na zámku (pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením), Bystré u Poličky, sociální pracovník a manažer kvality soc. služeb
 • 2011-dosud zařazen v Národním registru nezávislých odborníků, APSS ČR
 • 2009-dosud Odborná pracovní skupina pro vzdělávání při VVZPO (Úřad vlády ČR), člen
 • 2008-dosud Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR, předseda
 • 2008-2017 Asociace vysokoškolských poradců, člen rady (II. místopředseda)
 • 2008-2015 Společnost sociálních pracovníků ČR, člen výboru
 • 2007-2011 TULIPAN Liberec, chráněná dílna a centrum aktivit, člen sdružení
 • 2004-2009 Sdružení pro komplexní péči při DMO Praha, ext. konzultant-supervizor (2009-2014 předseda sdružení)
 • 2002-2004 Liberecký kraj, ext. konzultant náměstkyně hejtmana pro resort soc. věcí
 • 2000-dosud Komise pro přípravu Zákona o koordinované rehabilitaci při NRZP ČR, člen
 • 2000-dosud lektor a poradce v oblasti pomáhajících profesí (samostatně)
 • 1999-2008 Sdružení Samaritán Brno, ext. konzultant-supervizor
 • 1993 Alvalída Liberec, spoluzakladatel nestátní školy a stacionáře pro děti s více vadami
 • 1984-1993 VŠST v Liberci, samostatný odborný pracovník

Odborné zaměření

 • Metody sociální práce, zejména "case work", mj. existenciální a holistický koncept, teorie a praxe práce s lidmi s postižením a seniory
 • Sociální a zdravotně-sociální péče, sociální služby, koordinovaná rehabilitace osob se zdravotním postižením
 • Podpora neformálních pečujících a rodin (situace, trendy, možnosti)
 • Teorie a praxe poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním
 • Sociologie handicapu, Disability Studies
 • Speciální pedagogika - zejména somatopedie, psychopedie a etopedie; teorie a praxe inkluzivního vzdělávání (formálního i neformálního)
 • Vybraná témata ze sociální patologie; sociálně-právní ochrana znevýhodněných
 • Sociální komunikace, funkční gramotnost v současné společnosti
 • Vzdělávání a filozofie v pomáhajících profesích

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Novosad, L.: Tělesné postižení jako fenomén i životní realita. Praha: Portál 2011. 176 s. ISBN 978-80-7367-873-9
 • Novosad, l.: Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Praha: Portál 2009. 272 s. ISBN 978-80-7367-509-7
 • Novosad, L.: Základy speciálního poradenství. Praha: Portál 2000, reedice 2006. 159 s. ISBN 80-7178-197-5

Články a kapitoly v monografiích

 • NOVOSÁD, L.: Předpoklady, očekávání, kompetence, a motivace profesního uplatnění vysokoškolských studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. In: AULA 2/2015, str. 67-82. Praha: Centrum pro studium vysokého školství 2016. ISSN 1210-6658
 • NOVOSÁD, L.: Vybrané faktory studijní úspěšnosti i profesního uplatnění vysokoškolských studentů s postižením. In: Zezulková, Eva a kol. Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě. Str. 108-123. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity 2014. 200 s. ISBN 978-80-7464-663-8
 • NOVOSÁD, L.: The Life-Long Learning as a Way to the Mainstreaming and Competencies, Competencies as a Way to Social Inclusion and Improvement of the Quality of Life of People with Disabilities. In: Clinical Social Work 2/5/2014. Viena, Austria. Pages 95-101. ISSN 2222-386X
 • NOVOSÁD, L.: Vybrané aspekty terminologického a mezioborového kontextu přístupu k poradenství a studentům s postižením na VŠ. In: Novosád, Libor (ed.) Rozvoj kompetencí vysokoškolských poradců napříč poradenským spektrem. Str. 100-107. Brno: Asociace vysokoškolských poradců 2014. 120 s. ISBN 978-80-260-6483-1
 • MATOUŠEK, Oldřich a kol.: Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál 2013. 570 s. ISBN 978-80-262-0366-7. L. Novosád - autorství hesel: Chráněná pracoviště, s. 421-423; Lidé s tělesným postižením, s. 391-392; Poradenství pro osoby se zdravotním postižením, s. 423-424; Ústavní zařízení pro lidi s postižením (s O. Matouškem), s. 417-419.
 • Novosad, l.: Osoby s tělesným postižením. In: Michalík J. a kol.: Zdravotní postižení a pomáhající profese. Str. 180-268. Praha: Portál 2011. 442 s. ISBN 978-80-7367-859-3
 • NOVOSÁD, L.: Quo vadis přístupné vysokoškolské vzdělávání. In: Urychová, H., Čihounková, J., Krupička, L. (eds.). Aktuální problémy vysokoškolského poradenství. Str. 143-149. Brno: Asociace vysokoškolských poradců 2011. ISBN 978-80-260-1198-9
 • Novosad, L.: Přístupy k lidem s tělesným postižením. In: Kol. (Krhutová, Michalík, Mlčáková, Novosad, Polinek, Potměšil): Osoby se zdravotním postižením - speciálně pedagogické aspekty komunikace. Str. 75-119 + 261-263. Olomouc: VCIZP 2010. ISBN 978-8086417-09-7
 • Šiška, J., Novosad, L.: National Report 2010 - Czech Republic, Education and Training. Leeds: Academic network of disability experts (ANED) 2010. GB
 • Novosad, L., Šiška, J.: Vývoj a aktuální otázky facilitace studentů s SVP na VŠ v ČR. In: Nerovné cesty k rovným příležitostem. Ostrava: VŠB - TUO 2010, str. 35-42. ISBN 978-80-248-2324-9
 • Novosad, L.: Vybrané sociální a edukační aspekty ucelené rehabilitace dospělých osob s tělesným postižením. In: Franiok P., Kovářová R. (eds.): Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity 2009. ISBN 978-80-7368-654-3
 • Novosad, L.: Aktuální situace a vybrané problémy zpřístupňování vysokoškolského studia studentům se speciálními potřebami. In: AULA 2/2008, str. 22-30. Praha: Centrum pro studium vysokého školství 2008. ISSN 1210-6658
 • NOVOSAD, L.: Lifelong Education as Prevention of Social Exclusion of People with Disabilities. In: Lifelong Education of People with Disabilities, pages 18-26. Prague: Ed Roberts Institute 2006. ISBN 90-903657-0-1
 • Novosad, L.: Občané s tělesným postižením. In: Kol. (Krhutová, Michalík, Novosad, Potměšil, Valenta): Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. Str. 199-236. Univerzita Palackého a VCIZP Olomouc, 2005. 268 s. ISBN 80-2441168-7
 • Novosad, L.: Diskriminující předsudky i marginalizující postoje jako bariéra v akceptování rovnoprávné občanské pozice a zaměstnávání občanů se zdravotním postižením v ČR. In: I. konference o stavu lidských a občanských práv osob se zdravotním postižením v ČR, str. 64-77. Praha: NRZP ČR a VCIZP 2005. ISBN 80-903640-0-4
 • Novosad, L.: Člověk, výchova a tělo, tělesnost, tělesné postižení. In: Novosad, L., Švingalová, D.: Problém tělesnosti u hendikepovaných osob z hlediska filozofie výchovy. Str. 5-6 a 79-125. Praha: PdF UK - Karolinum 2002, reedice 2004. 126 s. ISBN 80-7290-091-9

Granty

 • 2018: vnitřní grant IGA_CMTF_2018; spoluřešitel, hlavní řešitel Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
 • 2017-2019: Inclusive Campus Life; spoluřešitel, hlavní řešitel Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D. Nositel: Thomas More University College. ICLife (Partneři z Belgie, Holandska, Finska a ČR).
 • 2017: vnitřní grant IGA_CMTF_2017; spoluřešitel, hlavní řešitel Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
 • 2016: vnitřní grant IGA_CMTF_2016; spoluřešitel, hlavní řešitel Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
 • 2015: vnitřní grant IGA_CMTF_2015; spoluřešitel, hlavní řešitel ThLic. Jakub Doležel, Th.D.
 • 2013-2014: Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě; spoluřešitel, hlavní řešitel: Doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D. Nositel: Pedagogická fakulta OU. ESF OP VK.
 • 2010: National Report 2010 - Czech Republic, Education and Training; řešitelé Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D., PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D. Nositel: Academic network of disability experts (EC), Leeds, GB.
 • 2009: National Report 2009 - Czech Republic, Social services and care; spoluřešitel, hlavní řešitel Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. Nositel: Academic network of disability experts (EC), Leeds, GB.
 • 2007-2009: Odbornost koordinátorů a pracovníků VŠ poradenských center pracujících s handicapovanými studenty; spoluřešitel, hlavní řešitel MgA. Libor Nováček. Nositel: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. Leonardo da Vinci (partneři z Dánska, Rakouska, Slovenska a Velké Británie).
 • 2003-2005: Life conditions for families, children and youth with disabilities in Europe; spoluřešitel, hlavní řešitelé: Barbro Blomberg, Maria Volmesjö. Nositel: Växjö University, Švédsko.
 • 2000-2001: Project for education and rehabilitation of disabled students; spoluřešitel za TU v Liberci. Nositel: Karkonoshe College in Jelenia Góra, Polsko. Leonardo da Vinci - PERDIS.
 • 1992-2010: řešitel nebo spoluřešitel 25 projektů ve FRVŠ a RP VŠ (studijní programy, VŠ poradenství, integrace/inkluze studentů s postižením), LdV, ESF OP VZ, ESF OP VK, JPD 3.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)