PhDr. et Mgr. Libor Novosád, Ph.D.

Vzdělání

2013: Kurz Sociálně-právní změny v oblasti zdravotního postižení. APZP, Praha

2013: Kurz Aplikace psychologických disciplín v práci s klientem. APZP, Praha.

2012: Kurs Práce s krizí a tělem. TVS – FOKUS, Praha.

2011: Kurz Možnosti zvládání obtížných situací v práci s klientem. TVS – FOKUS, Praha.

2011: Kurz Úzkost v našem životě a životě našich klientů. TVS – FOKUS, Praha.

2007: Kurz Psychiatrické minimum. TVS – FOKUS, Praha.

2003 - 05: Inovační kurz Psychologie pro speciální pedagogy (rozšiřující studium v rámci CŽV). Katedra psychologie, FF UK Praha.

1996/97 - 2000: Doktorské studium. Státní doktorská zkouška na PedF UK Praha; filozofie výchovy, pedagogika, speciální pedagogika. Obhajoba disertační práce „Pora-denská podpora a ucelená rehabilitace jedinců se somatickým postižením“, Ph.D.

1999: Centrum pro studium vysokého školství při MŠMT. Kurzy: „Vysokoškolské poradenství“ a „Distanční vzdělávání“.

1998: Kurz Integrace žáků s postižením – Socrates EU, Norsko.

1997: Výcvikový kurz pořádaný Tyfloservisem Praha, přístupy k lidem se zrakovým handicapem.

1994 – 97: Pedagogická fakulta MU Brno, rozšiřující studium integrativní speciální pedagogiky – SZZ (rozšíření Mgr.), zaměření somatopedie, psychopedie, etopedie.

1994 – 95: University of Alberta, Kanada, certifikát v poradenství osobám se speciálními potřebami v oblasti vzdělávání a sociální inkluze, C. C. S. N.

1994: OÚSS Liberec, výcvikově-poradenský kurz k sexualitě osob s mentálním postižením.

1991 – 93: AJAK Praha, kurzy obecné a pedagogické užité a komunikativních dovedností.

1988 – 90: mimořádné studium na Fakultě řízení VŠE Praha, teorie řízení, sociální psychologie a sociologie.

1986: SRZ v oboru Sociální informatika a komunikace, FF UK Praha, PhDr.

1979 – 83: Magisterské studium v oboru Informační studia a knihovnictví, speciali-zace: vědní a sociální informatika, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha, Mgr.

1975 – 79: Gymnázium Jeronýmova, humanitní zaměření, Liberec, maturita.

(Kurzy uvedené v přehledu byly zakončeny získáním certifikátu)

Praxe

· 2013 - dosud: CMTF UP v Olomouci, Katedra křesťanské sociální práce, odborný asistent / přednášející, vedoucí a hodnotitel BP i DP, od 04/2014 domovské pracoviště.

· 2013 - dosud: CARITAS – VOŠ sociální v Olomouci, přednášející (speciální pedagogika pro sociální pracovníky – pro II. a III. ročník denního i dálkového studia) + totéž pro Bc. studium na CMTF UP, vedení a hodnocení AP.

· 4/2010 – 3/2011: Technická univerzita v Liberci (TUL), Akademická poradna a centrum podpory studentů se SVP (rektorátní pracoviště), odborný poradce a konzultant, souběžně s tím:

Pro Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou vede i oponuje diplomové a bakalářské práce studentů učitelských i neučitelských oborů.

· Katedra speciální pedagogiky, PdF Univerzity Karlovy v Praze

- 2008 – 2011: přednášející v prezenčním i kombinovaném studiu „speciální pedagogika“ (právní ochrana znevýhodněných),

- 2008 – 2011: tutor Erasmus-Mundus (EMSEN) studentů, vedení DP v AJ.

· 2007 – dosud: přednášející na Katedře sociální politiky a sociální práce (poradenství v práci s handicapem), vedení diplomových prací tamtéž, FSS Masarykovy univerzity v Brně

· 2005: přednášející na Katedře speciální pedagogiky (základy poradenství), PdF Univerzity Hradec Králové

· 1994 – 3/2010: Technická univerzita v Liberci (TUL), Centrum dalšího vzdělávání – příprava a realizace programů celoživotního vzdělávání a vedoucí závěrečných prací studentů, souběžně s tím:

Fakulta pedagogická, vyučující a odborný garant studia sociální práce (do r. 2003). Nadále vede nebo oponuje diplomové nebo bakalářské práce studentů učitelských i neučitelských oborů. Působí též jako zkoušející u SZZ a ZZ.

· 1992 – 1994: Vysoká škola strojní a textilní v Liberci (VŠST), Fakulta pedago-gická, Katedra pedagogiky a psychologie, vedoucí specializačního studia v oboru sociální práce.

· 1984 – 1991: samostatný odborný pracovník (knihovník), VŠST v Liberci.

Vědecké a odborné aktivity (výběr)

· Předseda Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR,

· člen vědecké rady FSS OU v Ostravě,

· člen výboru Společnosti sociálních pracovníků,

· zakládající člen a člen rady Asociace vysokoškolských poradců,

· člen redakční rady česko-slovenského časopisu Sociální práce/Sociálna práca (mj. garant/editor č. 4 / 2010 „Zdravotní postižení v kontextu sociální práce“ a spolugarant/editor č. 3/2012 „Současná politika státu a sociální práce“),

· člen Odborné pracovní skupiny pro vzdělávání při VVZPO, Úřad vlády ČR,

· člen Komise pro přípravu Zákona o koordinované rehabilitaci při NRZP ČR.

 

Praxe v sociální oblasti (výběr)

· 04/2011 – 02/2014: soc. pracovník a manažer kvality soc. služeb, Domov na zámku, Bystré u Poličky

· Od 3/2011: zařazen v Národním registru nezávislých odborníků – APSS ČR

· 2004 – 2009: ext. konzultant kvality SS – supervizor ve Sdružení pro komplexní péči při DMO, Praha

· 2002 – 2004: ext. konzultant náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro resort sociálních věcí

· 2000 – dosud: lektor v oblasti pomáhajících profesí (samostatně – OSVČ, popř. v NVF Praha, APZP ČR, NRZP ČR, CZP LK Liberec, CVLK Liberec)

· 1999 – 2008: ext. konzultant kvality SS – supervizor ve Sdružení Samaritán, Brno

· Od r. 1993 – poradce v oblasti vzdělávání, sociální integrace a služeb sociální práce pro osoby se zdravotním postižením v několika NNO

· Průběžně – expertní činnost pro MPSV a MŠMT (legislativa, dlouhodobé záměry, koncepční materiály apod.)

Odborné zaměření

· Případová sociální práce se zaměřením na osoby se zdravotním postižením a seniory,

· teorie i praxe poradenství pro osoby se zdravotním i sociálním znevýhodněním,

· přístupy k různým skupinám klientů, komunikace v týmu, komunikace klient vs. pracovník, svízelné situace v komunikaci apod.,

· humanizace, transformace a rozvoj sociálních služeb,

· inklusivní vzdělávání a reforma speciálního školství,

· holistické pojetí člověka – klienta sociální práce,

· teorie a metody soc. práce,

· zdravotně-sociální péče,

· sociální politika a soc. služby,

· sociologie handicapu, disability studies, sociální antropologie vs. zdravotní postižení,

· speciální pedagogika – zejména somatopedie, etopedie a psychopedie,

· ucelená / koordinovaná rehabilitace,

Výběrová bibliografie

I. Recenzované odborné a vědecké monografie (a části v nich)

· NOVOSÁD, L.: Vybrané faktory studijní úspěšnosti i profesního uplatnění vysokoškolských studentů s postižením (Se zaměřením na vstupní předpoklady, očekávání a motivaci studentů zejm. s tělesným postižením) In: Zezulková, Eva a kol. Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. 200 s. ISBN 978-80-7464-663-8

· NOVOSÁD, L.: Vybrané aspekty terminologického a mezioborového kontextu přístupu k poradenství a studentům s postižením na VŠ. In: Novosád, Libor (ed.) Rozvoj kompetencí vysokoškolských poradců napříč poradenským spektrem. Str. 100 – 107. Brno: AVŠP, 2014. 120 s. ISBN 978-80-260-6483-1

· MATOUŠEK, Oldřich: Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. 570 s. ISBN 978-80-262-0366-7. L. Novosád - autorství hesel:

Chráněná pracoviště, s. 421 - 424; Lidé s tělesným postižením, s. 391 - 392; Poradenství pro osoby se zdravotním postižením, s. 423 – 424; Ústavní zařízení pro lidi s postižením (s O. Matouškem), s. 417 - 419.

· Novosad L.: Tělesné postižení jako fenomén i životní realita. Praha: Portál 2011. ISBN 978-80-7367-873-9. 176 s.

· Novosad l.: Osoby s tělesným postižením. In: Michalík J. a kol.: Zdravotní postižení a pomáhající profese. Str. 180 – 268. Praha: Portál 2011. ISBN 978-80-7367-859-3. 442 s.

· Novosad L.: Přístupy k lidem s tělesným postižením. In: Kol. (Krhutová, Michalík, Mlčáková, Novosad, Polinek, Potměšil): Osoby se zdravotním postižením – speciálně pedagogické aspekty komunikace. Str. 75 – 119 + 261 – 263. VCIZP Olomouc, 2010. ISBN 978-8086417-09-7.

· Novosad l.: Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Základy a předpoklady dobré poradenské praxe. Portál, Praha 2009. 272 s. ISBN 978-80-7367-509-7.

· Novosad L.: Základy speciálního poradenství. Struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Portál, Praha 2000, reed. 2006. 159 s. ISBN 80-7178-197-5.

· Novosad L.: Občané s tělesným postižením. In: Kol. (Krhutová, Michalík, Novosad, Potměšil, Valenta): Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. Str. 199–236. Univerzita Palackého a VCIZP Olomouc, 2005. 268 s. ISBN 80-2441168-7.

· Novosad L.: Člověk, výchova a tělo, tělesnost, tělesné postižení. In: Novosad L., Švingalová D.: Problém tělesnosti u hendikepovaných osob z hlediska filozofie výchovy (Příspěvky k filozofii výchovy v pomáhajících profesích), str. 5–6 a 79–125. PdF UK – Karolinum, Praha 2002, reedice 2004. 126 s. ISBN 80-7290-091-9.

· Novosad L.: Sociální integrace zdravotně znevýhodněné populace a úspěšnost socializačního procesu. In: Jesenský J. (ed.): Integrace znamení doby. Str. 33-37. Karolinum - PedF UK, Praha 1998. 214 s. ISBN 80-7184-691-0.

 

II. Učebnice pro VŠ

· NOVOSAD L.: Základy speciálního poradenství. FP TU, Liberec 1996. 60 s. ISBN 80-7083-165-0.

· NOVOSAD L.: Některé aspekty socializace lidí se zdravotním postižením. FP TUL, Liberec 1997. 50 s. ISBN 80-7083-268-1.

· NOVOSAD L., NOVOSÁDOVÁ M.: Ucelená, zejména zdravotně-sociální rehabilitace. FP TU, Liberec 2000. 65 s. ISBN 80-7083-383-1.

· NOVOSAD L.: Základy speciálního poradenství s uvedením do školního a sociálního poradenství. FP TU, Liberec 2001, reedice 2004. 56 s. ISBN 80-7083-498-6.

· NOVOSAD L.: Kapitoly ze základů speciální pedagogiky - Somatopedie. FP TU, Liberec 2002,78 s. ISBN 7083-563-X.

· NOVOSAD L.: Základy teorie a metod sociální práce. I. díl. Uvedení do sociální feno-menologie a teorie sociální práce. FP TU, Liberec 2002. 48 s. ISBN 80-7083-687-3.

· NOVOSAD L.: Základy teorie a metod sociální práce. II. díl. Vybrané problémy, přístupy a metody sociální práce. FP TU, Liberec 2004. 92 s. ISBN 80-7083-890-6.

· NOVOSAD L.: Východiska a principy realizace služeb osobní asistence v ČR. CDV TU, Liberec 2006. 34 s. ISBN 80-7372-050-7.

· NOVOSAD L.: Odborné sociální poradenství II. - Základy odb. soc. poradenství pro osoby se zdravotním postižením. Praha, Národní vzdělávací fond-CEKAS, 2008. 31 s.

· NOVOSAD L.: Východiska a principy poskytování odborného sociálního poradenství osobám se zdravotním postižením. Praha, APZP 2008. 42 s.ISBN 978-80-904152-0-1.

 

III. Vědecké práce v zahraničních časopisech a sbornících

· NOVOSAD L.: Actual problems of integration of people with special needs in the Czech republic. In: Proceedings from „Student conference AVC ´95“. Univerzity of Alberta + Alberta Vocational College, Edmonton – Lac La Biche 1995. Kanada.

· NOVOSAD L.: Tělesné postižení jako fenomén i bariéra. In: Sborník z I. celoslovenského odborného semináře k problematice lásky, partnerství a sexuálního života tělesně postižených, str. 47 - 52. Prešov - SR, říjen 2001.

· NOVOSAD L: Lifelong education in the proces of social exlusion minimalisation of people with disabilities. In: Sborník z konference „Lifelong learning and adult education....“, str. 102-106. Jagielonian university, Krakow 2007. Polsko. ISBN 978-83-76573-038.

· NOVOSAD L: Life conditions and the problematic in education and employment of people with disabilities in the Czech Republic. In: Sborník z konference „Education, Employment, Europe“, str. 96 (red. kráceno). Jagielonian university, Krakow 2007. Polsko. ISBN 978-83-89687-173.

· NOVOSAD L.: Sociální práce, management a ekonomika – nesourodost jen zdánlivá. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference „Sociálna práca, ekonómia a manaž-ment“, str. 90 - 97. PdF KU v Ružomberku, 2009, SR. ISBN 978-80-8084-501-8.

· Šiška, J., Novosad, L.: National Report 2010 – Czech Republic, Education and Training. Leeds: ANED 2010.

· NOVOSAD L., HÁDKOVÁ K.: Comments on the professional care for the competence of cuidance counsellors working with students with disabilities and SEN. In: Professional care for counsellors – who cares for those who care, str. 51 - 62. Euroguidace SK, Bratislava 2010. ISBN 978-80-969353-9-0.

· Novosád, L.: The Life-Long Learning as a Way to the Mainstreaming and Competencies, Competencies as a Way to Social Inclusion and Improvement of the Quality of Life of People with Disabilities – přijato k publikování v čas. Clinical Social Work – podzim 2014.

 

III. Vědecké a odborné stati v recenzovaných domácích časopisech a sbornících (výběr jen za posledních 10 let)

· Novosad L.: Postavení pečujících rodin (Situace rodin pečujících o dítě s postižením). In: Děti a my 5/2004, str. 50 - 51. Portál, Praha 2004. ISSN 0323-1879.

· Novosad L.: Volba studijně-profesní orientace a úspěšnost na trhu práce u studentů se zdravotním postižením. In: Poradenství pro studující vysokých škol (sborník z odborného semináře), str. 119 – 128. NVF, Praha 2004. ISBN 80-86728-19-6.

· Novosad L.: Diskriminující předsudky i marginalizující postoje jako bariéra v akceptování rovnoprávné občanské pozice a zaměstnávání občanů se zdravotním postižením v ČR. In: Sborník z I. konference o stavu lidských a občanských práv osob se zdravotním postižením v ČR, str. 64 - 77. NRZP ČR a VCIZP. Praha 2005. ISBN 80-903640-0-4.

· Novosad L.: Bariéry v zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním a zkušenosti s pracovním uplatněním zdravotně postižených absolventů Technické univerzity v Liberci. In: Sborník z VI. mezinárodní konference o vzdělávání osob se speciálními potřebami (2005), str. 18 (18–24*). PdF UP Olomouc, 2005. ISBN 80-244-1264-0. *plná verze na vloženém CD.

· Novosad L.: Marginalizující předsudky, diskriminace a pseudoosvícenost v postojích k lidem se zdravotním postižením. In: Sb. Handicap 2005, str. 49-51. TU Liberec 2006. ISBN8 0-7372-022-1.

· Novosad L.: Lifelong Education as Prevention of Social Exclusion of People with Disabilities. In: Sb. Z mezinárodní konference „Lifelong Education of People with Disabilities“, str. 18 – 26. Ed Roberts Institute, Praha 2006. ISBN 90-903657-0-1.

· Novosad L.: Celoživotní vzdělávání jako nástroj podpory sociální inkluze lidí se zdravotním postižením. In: Sociální práce / sociálna práca č. 3/2006, str. 95 – 102. ASVSP – FSS MU, Brno 2006. ISSN 1213-6204.

· Novosad L.: Zákon může pomoci i zdravotně postiženým. In: Sociální práce / sociálna práce č. 3/2006, str. 46 – 48. ASVSP–FSS MU, Brno 2006. ISSN 1213-6204.

· Novosad L.: Problematika a širší kontext ucelené rehabilitace dospělých osob s DMO. In: CD sborník z konference „Jak motivovat osoby s dysfunkcemi mozku k rehabilitaci“. Dílny tvořivosti, Praha 2006.

· Novosad L.: Facilitace studentů se speciálními potřebami v rámci českého vysokoškolského poradenství. In: Sborník z konference Vysokoškolské poradenství (Brno 2006), str. 25 – 28. NAEP, Praha 2007.

· Novosad L.: Vybrané zátěžové situace v životě dospělých osob s tělesným postižením. In: Sborník z VII. mezinárodní konference o vzdělávání osob se speciálními potřebami (2006), str. 181–182*. PdF UP Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1652-6. *plná verze na vloženém CD.

· Novosad L.: Co by měli sociální pracovníci dělat jinak než dosud, aby se zlepšila životní situace lidí se zdravotním postižením? (Role sociálního pracovníka) In: Sociální práce/Sociálna práca č. 1/2007, str. 27-29. ASVSP – FSS MU, Brno 2007. ISSN 1213-6204.

· Novosad L.: Standardy kvality, plánování sociálních služeb a osoby se zdravotním postižením. In: Sociální práce/Sociálna práca. č. 3/2007, str. 131-132. ASVSP – FSS MU, Brno 2007. ISSN 1213-6204.

· Novosad L.: Aktuální situace a vybrané problémy zpřístupňování vysokoškolského studia studentům se speciálními potřebami, resp. zdravotním handicapem. In.: Sborník ze semináře k VŠ poradenství. NAEP-Euroguidance, Praha 2007. ISBN 970-80-904005-0-4.

· Novosad L.: Situační a komparativní kontext ucelené rehabilitace dospělých osob s tělesným postižením. In: Edit. sborník z VIII. mezinárodní konference o vzdělávání osob se speciálními potřebami, str. 192–194*.PdF UP Olomouc,2007. ISBN 978-80-244-1911-4.*plná verze na CD.

· Novosad L.: Nediskriminací a dalším vzděláváním ke kompetencím, kompetencemi k sociální inkluzi a zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením. In: Sborník z mezinárodní konference „Vzdělávání dospělých – prostor pro sociální inkluzi a multikulturní porozumění“. TU v Liberci a DVV International, Liberec 2008. ISBN 978-80-7372-317-0.

· Novosad L.: Dobrá praxe v přístupech ke studentům s tělesným postižením a jejich poradenské facilitaci. In: Sborník z konference „Slunečnice 2008“, s. 61 – 68. VŠB-TUO, Ostrava 2008. ISBN 978-80-248-1859-7.

· Novosad L.: Aktuální situace a vybrané problémy zpřístupňování vysokoškolského studia studentům se speciálními potřebami. In: Aula 2 / 2008, s. 22- 30. Centrum pro studium vysokého školství, Praha 2008. ISSN 1210-6658.

· Novosad L.: Vybrané sociální a edukační aspekty ucelené rehabilitace dospělých osob s tělesným postižením. In: Franiok P., Kovářová R. (ed.): Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. PdF Ostravské univerzity, Ostrava 2009. ISBN 978-80-7368-654-3.

· Novosad L., Novosádová M.: Možné deficity v oblasti funkční gramotnosti a občanské orientovanosti jako rizikový faktor i potenciální spouštěč zadlužování občanů se zdravotním postižením. In: Sociální práce / sociálna práca č. 2/2009, str. 69 – 73. ASVSP – FSS MU, Brno 2009. ISSN 1213-6204.

· Novosad L.: Hranice, rizika a paradoxy podpory studentů se zdravotním postižením a specifickými vzdělávacími potřebami. In: Sborník z konference „Social networking - Slunečnice 2009, s. 97 – 95. VŠB-TUO, Ostrava 2009. ISBN 978-80-248-2117-7.

· Novosad L., Šiška J.: Vývoj a aktuální otázky facilitace studentů s SVP na VŠ v ČR. In: Sborník z konference Nerovné cesty k rovným příležitostem 2010. VŠB – TUO, Ostrava 2010, str. 35 - 42. ISBN 978-80-248-2324-9.

· Novosádová M., Novosád L.: Filozofické aspekty tělesného postižení v kontextu pomáhajících profesí. In: Diverzita v přístupech k sociální a edukační inkluzi osob se zdravotním postižením nejen na VŠ – sborník z konferencí VŠ studium bez bariér a Handicap 2009 / 2010. TU, Liberec 2011, str. 14 - 18. ISBN 978-80-7372-746-8.

· Novosád L.: Poznámky k připravovanému zákonu o dlouhodobé péči. In: Sociální práce / sociálna práca č. 3/2011, str. 42 - 43. ASVSP – FSS MU, Brno 2011. ISSN 1213-6204.

· Novosád L.: Quo vadis přístupné vysokoškolské vzdělávání. In: Urychová, H., Čihounková, J., Krupička, L. Aktuální problémy vysokoškolského poradenství. Str. 143 – 149. Brno: Asociace vysokoškolských poradců, 2011. ISBN 978-80-260-1198-9.

· Novosád L.: Vybraná rizika dopadů „sociálních“ a zdravotnických reforem na osoby se zdravotním postižením se zřetelem na náplň i pojetí sociální práce. In: Sociální práce / sociálna práca č. 3/2012, str. 28 - 31. ASVSP – FSS MU, Brno 2012. ISSN 1213-6204.

· Novosád L., Girgleová L.: Aplikace konceptu sociálního fungování u dospělého klienta s mentálním postižením. In: Sociální práce / sociálna práca č. 3/2013, str. 59 - 66. ASVSP – FSS MU, Brno 2013. ISSN 1213-6204.

· Novosád L.: K průsečíkům a souvislostem speciálně pedagogické podpory a sociální práce (Inklusivní vzdělávání ve vybraných interdisciplinárních souvislostech). In: Kaleja, Martin, Zezulková, Eva: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. 200 s. ISBN 978-80-7464-660-7.