doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.

vizitka

Narozena v roce 1972.

Vzdělání

 • 1991 - 1994 bakalářské studium oboru Andragogika, FF UK (Bc.)
 • 1995 - 1997 magisterské studium oboru Pedagogika, PdF UMB (Mgr.)
 • 1998 - 1999 rigorózní zkouška v oboru Pedagogika, PdF UMB (PaedDr.)
 • 1999 - 2003 doktorské studium oboru Andragogika, FF UK (PhD.)
 • 2007 - 2008 habilitační řízení v oboru Sociální práce FF PU (doc.)

Praxe

 • 1991 - 1997 úřady veřejné zprávy v SR - sociální pracovnice
 • 1997 - 2002 akademický pracovník PdF UMB v Banské Bystrici, SR
 • 2003 - 2011 akademický pracovník FF PU v Prešově, SR
 • 2010 - 2014 akademický pracovník TU v Liberci
 • 2015 - dosud akademický pracovník CMTF UP

Odborné zaměření

 • dobrovolnictví, občanská společnost
 • školská sociální práce
 • teorie a metody sociální práce
 • etika sociální práce
 • sociální práce s rodinou
 • profesionalizace sociální práce

Výběrová bibliografie

Monografie

 • MATULAYOvÁ, T. - JURNÍČKOVÁ, P. - DOLEŹEL, J. a kol. Motivace k dobrovolnictví. UP v Olomouci 2017. ISBN 978-80-244-5110-7.
 • MATULAYOVÁ, T., MUSIL, L. (eds.) Social work, education and postmodernity. Theory and studies in selected czech, slovak and polish issues. First. Liberec: technical university of Liberec, 2013. ISBN 978-80-7494-032-3.
 • Matulayová, T., Aadland, E. (eds.). Etické reflexie v pomáhajúcich profesiách. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2011. ISBN 978-80-555-0332-5
 • MATULAYOVÁ, T., BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, A., MRAČKOVÁ, A., VAVRINČÍKOVÁ, L., VLASIČOVÁ, J., KORÓNY, S. Dobrovoľníctvo na Slovensku - výskumné reflexie. Bratislava: Iuventa - Slovenský inštitút mládeže, 2012. 208 s. ISBN 978-80-8072-119-0.

Články a kapitoly v monografiích

 • MATULAYOVÁ, T., PEŠATOVÁ, I., 2012: Školská sociálna práca v inkluzívnej škole. ACC Journal, 2012, vol. 18, no. 2, issue B. s. 106-113. ISSN 1803-9782.
 • MATULAYOVÁ, Tatiana - BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, Alžbeta. Prognosis for volunteering in a postmodern society. In Volunteering in 21 Century. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012. s. 64 - 91.ISBN 978-80-555-0582-4.
 • SCHAVEL, Milan - MATULAYOVÁ, Tatiana. Vysokoškolské vzdelávanie sociálnych pracovníkov v kontexte štátnej sociálnej a vzdelávacej politiky Slovenskej republiky. In Balogová, Beáta - Klimentová, Eva (eds.) Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 26. - 27. apríla 2012 v Prešove. s. 10 - 17. ISBN 978-80-555-0613-5. Dostupné: www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Balogova4.
 • KALÁBOVÁ, H., MATULAYOVÁ, T., JIHLAVEC, J. Temporalita lidského života v kontextu moci a pomoci v sociální práci. In ACC Journal, 2013, vol.3, Issue C. s. 61-67. ISSN 1803-9782.
 • PEŠATOVÁ, I. - MATULAYOVÁ, T. Kompetence školních speciálních pedagogů a školních sociálních pracovníků v inkluzivním školství v České republice. In ACC Journal, 2013, vol. 3, Issue C. s. 112 - 122. ISSN 1803-9782.
 • MATULAYOVÁ, T., HRUŠKOVÁ, R., PEŠATOVÁ, I. Development of School Social Work in Slovakia and the Czech Republic: Current Issues. In Ljetopis Socijalnog Rada/ Annual of Social Work, 2013. Vol. 20, Issue 2, p. 319 -329. ISSN 1846-5412.
 • MATULAYOVÁ, T. (ed.) Dobrovoľníctvo ako výskumná téma sociálnej práce a sociológie. Zborník. Liberec: TU v Liberci, 2012. ISBN 978-80-7372-855-7, 978-80-7372-856-4 (pro webové stránky).
 • MATULAYOVÁ, T. Etické reflektovanie vo vyučovaní etiky sociálnej práce. In: KOLEKTIV AUTORŮ. ÉTOS - Rodina ve výchově a sociálních vědách. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci, 2012. s. 74-79. ISBN 978-80-7372-944-8.
 • MATULAYOVÁ, T. Fenomén dobrovoľníctva optikou sociálnej práce. In: Dobrovoľníctvo ako rozmer sociálnej služby. Zborník príspevkov. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. s. 24-30. ISBN 978-80-8084-870-5.
 • MATULAYOVÁ, T., CHOMOVÁ, S., VASILOVÁ, V., SLÁVIKOVÁ, K.. 2011. Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry. Bratislava: Národné osvetové centrum, 56 s. ISBN 978-80-7121-334-5.
 • MATULAYOVÁ, T., CHYTIL, O. (eds.). 2011. Výzvy pre sociálne profesie v modernej spoločnosti. Prešov: FF PU, 314 s. ISBN 978-80-555-0372-1.
 • MATULAYOVÁ, T. Ako učiť profesijnú etiku sociálnej práce? In Realita a vízia sociálnej práce. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 2011. S. 111-115. ISBN 978-80-223-3075-6.
 • MATULAYOVÁ, T. 2011. Dobrovoľníctvo v postmoderných časoch. In Národná osveta. ISSN 1335-4515, roč. XX., č. 10-11, s. 25-31.
 • MATULAYOVÁ, T. Vytváranie prodobrovoľníckej kultúry občianskym vzdelávaním. In: Dobrovolnictví - opora občanské společnosti. Čeho jsme dosáhli, kam směřujeme. Sborník z konference konané 9.-10. 5. 2011. Kroměříž: Klub UNESCO v spolupráci s NDC Hestia Praha, s. 24-26.
 • MATULAYOVÁ, T. Dôstojnosť človeka - staronová výzva sociálnej práce. In: Lukáč, M., Frk, B. (eds.). 2010. Chudoba a sociálne vylúčenie ako problém súčasnosti: zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Prešov: Občianske združenie Potenciál, s. 13-15. ISBN 978-80-969073-2-8.
 • MATULAYOVÁ, T. Europeanisation as a trend in a lifelong learning of social workers. In Chytil, O - Friesenhahn, G. J., Siebel, F. W., Windheuser, J. (eds.). Social professions for a social Europe. Boskovice: Albert. 2010, s. 309-314. ISBN 978-80-7326-182-5.

Granty

 • 2018: vnitřní grant IGA_CMTF_2018_001 Inovace služeb pro rodiny v České republice.
 • 2018: FRUP_2018_043 Service Learning na UP.
 • 2018: spoluúčast TAČR Profesionalizace sociální práce. Hlavní řešitel: doc. PhDr. Oldřich Matoušek, FF UK v Praze. (do r. 2021)
 • 2017: vnitřní grant IGA_CMTF_2017_010 Profesionalizace a deprofesionalizace v praxi české sociální práce.
 • 2016: spoluúčast TAČR TB05MPSV005 Mezinárodní srovnání výkonu sociální práce ve výčtu činností vykonávaných sociálními pracovníky, průřezově všemi oblastmi jejich výkonu a s tím související oblast specializací výkonu sociální práce. Hlavní řešitel: PhDr. Daniel Topinka, Ph.D., Sociofaktor.
 • 2016: vnitřní grant IGA_CMTF_2016_015 dobrovolnictví v sociálních službách prizmatem vědy o sociální práci.
 • 2016: spoluúčast FRUP_2016_029 Inovace a propojení pŕedmětúů v rámci NMgr. oboru Charitativní a sociální práce. Specializace sociální práce s rodinami. Hlavní řešitel: Mgr. Walerian Budel, dr. CMTF UP.
 • 2014: vnitřní grant SGS-FP-TUL 58000 Etická dilemata komunitní práce. TU v Liberci.
 • 2013: Reflection of European Social Work in the Visegrad Region. Projekt financovaný European Association of School Social Work.
 • 2013: vnitřní grant SGS-FP-TUL 23/2013 Potenciál školní sociální práce v českém školství. TU v Liberci.
 • 2011: spoluúčast Dobrovoľníctvo na Slovensku - výskumné reflexie. Projekt financovaný IUVENTA SR. Hlavní řešitel: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová. PdF UMB v Banské Bystrici.
 • 2003: spoluúčast VEGA č. 1/0457/03 Kvalita života a rovnosť príležitostí z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce. Hlavní řešitel: prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc., FF PU v Prešově
 • 2006: spoluúčast VEGA č. 1/3649/06 Úloha vzdelávania dospelých a sociálnej práce v spoločnosti založenej na vedomostiach a v štáte verejného blaha. Hlavní řešitel: prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc., FF PU v Prešově

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)