doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.

Vzdělání

Od - do 2009 – habilitačné konanie FF PU v Prešove (doc.), vedný odbor: 3.1. 14 Sociálna práca 1.9.1999 – 1.11.2003 – (PhD.) doktorandské štúdium FF UK v Bratislave, vedný odbor: andragogika 1.9.1998 – 31.4.1997 – (PaedDr.) PF UMB v Banskej Bystrici, odbor: pedagogika 1.1.1995 – 31.5.1997 (Mgr.) PF UMB v Banskej Bystrici, odbor: sociálna pedagogika 1.9.1991 – 31.5.1994 (Bc.) PF UMB v Banskej Bystrici, odbor: andragogika

Docentka v odbore sociálna práca

Teória a metódy sociálnej práce, Etika sociálnej práce, Dobrovoľníctvo v sociálnych službách

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (doc.) Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PhD.) Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (PaedDr.) Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Mgr.) Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Bc.)

medzinárodnej klasifikácii 3. stupeň vysokoškolského vzdelania

Praxe

1. 9.2015 Vysokoškolská učiteľka, docent Vedenie prednášok, seminárov, konzultačná činnosť Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Česká republika Školstvo (vysoké)

1.10.2009 – 31.08.2015 Vysokoškolská učiteľka, profesorka Vedenie prednášok, seminárov, konzultačná činnosť Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie, ul. Miłocińska 40 35-232 Rzeszów, Poľská republika Školstvo (vysoké)

1.10.2010 - 31.01.2014 Členka katedry sociálních studií a speciální pedagogiky, docentka Vedenie prednášok, seminárov, vedecký výskum, konzultačná činnosť Technická univerzita v Liberci,, Studentská 1402/2, 460 01 Liberec, Česká republika Školstvo (vysoké)

1.10.2004 – 31.12.2011 1.9. 2006 – vedúca Katedry sociálnej práce FF PU v Prešove, 1. 7.2010 členka KSP1.10.2004 – 31.8.2006 – odborná asistentka Katedry andragogiky a sociálnej práce FF PU v Prešove Vedenie prednášok, seminárov, vedecký výskum, organizácia a riadenie, vedenie doktorandov, rigorózantov, diplomantov, atď. Prešovská univerzita v Prešove, 17.novembra 1, 080 78 Prešov Školstvo (vysoké)

2002-2011 Samostatne zárobkovo činná osoba Projektovanie v sociálnej práci a vzdelávaní dospelých Konrádova 17, 052 01 Spišská Nová Ves Sociálne služby a vzdelávanie dospelých

1.8. 1997 – 31.8.2002 Odborná asistentka katedry pedagogiky a sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici Vedenie prednášok, seminárov, vedecký výskum, organizácia a riadenie, Pedagogická fakulta UMB, Ružová13, 974 01 Banská Bystrica Školstvo (vysoké)

1.9. 1996 – 31.7. 1997 Vedúca oddelenia dávok sociálnej starostlivosti, Krajský úrad v Banskej Bystrici Krajský úrad, nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica

1.11.1994 – 31.8. 1996 Sociálna pracovníčka okresného úradu v Banskej Bystrici Okresný úrad, nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica

27.8. 1991 – 1.11. 1994 Sociálna pracovníčka obvodného úradu v Bánovciach nad Bebravou Obvodný úrad, Sládkovičova 60, 957 01 Bánovce nad Bebravou